Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Факультет будівництва, архітектури та дизайну

Кафедра дизайну

Кафедра "Дизайн" веде активну науково-дослідну роботу. Результати НДР можуть бути використанні у навчанні і удосконаленні підготовки фахівців з дизайну. Структура питань, що підіймаються в НДР дозволяють використовувати їх під час практичних занять студентів, а також використовувати їх під час конкурсів, олімпіад з відповідною стимуляцією переможців. Що і є апробацією нових методів мотивації студентів щодо генерування ідей у предпроектному етапі, а також реалізації їх у проектній діяльності. Результати НДР мають практичну цінність для навчального процесу. Наукові роботи викладачів кафедри публікуються у провідних фахових виданнях нашої країни, а також за її межами. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Науково-дослідних робіт, які проводяться на кафедрі "Дизайн" на 2015-2018

Шифр, назва НДР, науковий ступінь, звання, прізвище, ім'я по батькові наукового  керівника Підстава для виконання роботи (№, дата документу) Строки виконання НДДКР, етапів (роки) Очікуванні результати і форма звітності у поточному році
1 06515, "Концепція образу в дизайн-проектуванні". Старший викладач Дуднік М.Г. Рішення НТР М інституту ___від____2014р., протокол № 01.09.2015р.-30.06.2018р. Методика проектування та нові підходи у формоутворенні дизайн-об'єктів. Публікації, заключний звіт.
1.1 Назва етапу №1: Дослідження проблеми образу в дизайн-проектуванні   01.09.2015р.-30.06.2016р. Методика проектування промислових виробів та дизайну інтер'єру, публікації, інформаційний звіт
1.2 Назва етапу №2: Активізація творчого пошуку. Аналіз та розробка   01.09.2016р.-30.06.2017р. Методи генерування ідей, публікації, інформаційний звіт
1.3 Назва етапу №3: Проектний образ як фактор формоутворення дизайн-об'єктів   01.09.2017р.-30.06.2018р. Методологія створення проектного образу промислових виробів та дизайну інтер'єру, публікації, заключний звіт

Керівник НДР кафедри "Дизайн": старший викладач Дуднік Майя Георгіївна 

Майя Георгіївна, приймає активну участь у Міжнародних конференціях і форумах, готує студентів до олімпіад та наукових конференцій зі спеціальності 022 "Дизайн". Організовує зустрічі та майстер-класи для студентів і викладачів з провідними спеціалістами в галузі дизайну. Працює над дисертацією.

Дизайн-це досить динамічний вид творчої діяльності і цінність досліджень полягає в тому, що це є вклад у розвиток дизайну. Роботи студентів, виконані під керівництвом викладачів-є патентоспроможними і деякі вирішують важливі соціальні питання, такі як створення дизайн-продукції для людей з особливими потребами. Зв'язок кафедри з підприємствами, надає можливості часткової апробації отриманих результатів проектування.

По закінченні терміну другого етапу роботи можна визначити наступні результати дослідження кафедри. Було досліджено і опубліковано в публікаціях:

-закони зорового сприйняття;

-дослідженні аспекти переходу вербального моделювання до формального. Вони сформульовані в завданні до олімпіади з дизайну і застосовані на практичних заняттях з дисциплін "Основи формоутворення", "Основи проектування", "Проектування";

-сформульовано і удосконалено методику викладання світлооб'ємного проектування об'єктів міського середовища і застосовано на практичних заняттях з дисципліни "Проектування";

-досліджені інноваційні методи навчання в підготовці спеціалістів з проектування предметно-просторового середовища суспільного призначення і застосовано в курсовій роботі з дисципліни, "Проектування";

-Сформульовані принципи формування художнього бачення на заняттях з дисциплін "Рисунок" і "Академічний живопис" у студентів кафедри, "Дизайн";

-досліджені принципи побудови естетики світло-кольорового середовища інтер'єрів;

-досліджено вплив асоціативної теорії пам'яті теорії пам'яті в навчанні студентів-дизайнерів програмам комп'ютерної графіки;

-досліджено психологічні проблеми розвитку творчих здібностей студентів-дизайнерів;

-удосконалено методику викладання проектної графіки у сучасному проектно-творчому процесі;

-удосконалено методику навчання із застосуванням новітніх методів графічного дизайну.

Всі ці досліди носят теоретичний характер і можуть бути рекомендаціями для використання на предпроектному та проектному етапах, які при цьому не являються готовими схемами чи алгоритмами для використання в реальному проектуванні. Вони є можливими підходами в проектуванні, що сприяють творчому процесу генерування ідей. Подібно засобам композиції, що напрацьовані віками, теоретичні досліди мають на меті створення методів мотивації студентів до пошуку абстрактних ідей на предпроектному етапі. Ці досліди направлені на розвиток творчих здібностей і можливостей студентів щодо генерування креативних ідей.  Розроблені методики, рекомендації спираються на світовий досвід в галузі дизайн-освіти, а саме Харківської державної академії дизайну і мистецтв, що має тісний зв'язок з провідними німецькими школами дизайну та інш., Строгановської академії і т.п.

 

2017рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 0
    -з них за авторством молодих учених 0
 

 

ПІДРУЧНИКІВ, усього*: 0
    -з них за авторством молодих учених 0
 

 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього*: 0
    -з них за авторством молодих учених 0
 

 

СЛОВНИКІВ, усього*: 1
    -з них за авторством молодих учених 0
 

1.Рижова І.С.Прусак В.Ф., Мигаль С.П., Рєзанова Н.О. Д44 Дизайн середовища: Словник-довідник / За ред. д.філос.н., проф. І.С.Рижової. – Львів: Простір-М,2017.-360с.

2016 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 1
    -з них за авторством молодих учених 0

1.Скульптура. Мастерство портрета[Электронный ресурс]/ В.П. Гавронский; Saarbrücken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publiscing. - 2016. - 84 с., ил. - Режим доступа: Скульптура-Мастерство-портрета [https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/ru/book/978-3-659-86997-6/Скульптура-Мастерство-портрета?search=гавронский]

ПІДРУЧНИКІВ, усього*: 0
    -з них за авторством молодих учених 0
 

 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього*: 0
    -з них за авторством молодих учених 0

2015 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 0
    -з них за авторством молодих учених 0
 

 

ПІДРУЧНИКІВ, усього*: 0
    -з них за авторством молодих учених 0
 

 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього*: 0
    -з них за авторством молодих учених 0
 

2014 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 1
    -з них за авторством молодих учених 0
 

1.Коваль Л.М. Дизайн & LED-технології [Текст]: монографія/ Л.М.Коваль.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.-132с.,іл.

ПІДРУЧНИКІВ, усього*: 0
    -з них за авторством молодих учених 0
 

 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього*: 0
    -з них за авторством молодих учених 0
 

2013 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 0
    -з них за авторством молодих учених 0
 

 

ПІДРУЧНИКІВ, усього*: 0
    -з них за авторством молодих учених 0
 

 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього*: 1
    -з них за авторством молодих учених 0
 

1.Демиденко, О.І. Рисунок. Гіпсова класична голова людини: навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. [Текст]/ О.І.Демиденко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запорізької нац. техн. ун-т.-Запоріжжя: ТОВ "Фінвей", 2013.-95с., іл.

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2018, 2017, 201620152014,2013, 2012

всього*:  
    -з них за авторством молодих учених
 

1.Рижова І.С.

Списки наукових публікацій за попередні роки: 201620152014,2013, 2012

всього*: 1
    -з них за авторством молодих учених 0
 

1.Потапенко,А.М.Методи та специфіка роботи дизайнера [Текст]/ А.М.Потапенко// Функції дизайну в сучасному світі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції// Збірник статей.29-30 березня 2017р.,-Суми: ФОП Цьома С.П.,2017.-68с.-С.54-55.

Готуються до друку:

1.Бобровський,І.В.Активізація творчого пошуку у дизайн проектуванні інтер'єрів та середовища громадського призначення [Текст]/ І.В.Бобровський// Тиждень науки-2017: щоріч.наук-практ. конф.викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-21 квітня 2017: тези доповідей, ЗНТУ, 2017.

2.Пантус,Н.М.Візуальні комунікації як складова предметного середовища [Текст]/ Н.М.Пантус// Тиждень науки-2017: щоріч. наук-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-21 квітня 2017: тези доповідей.ЗНТУ, 2017.

3.Пасічна,Т.О.Декоративний підхід у формуванні світлового образу об'єкту штучним світлом [Текст]/ Т.О.Пасічна// Тиждень науки-2017: щоріч.наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-21 квітня 2017: тези доповідей.ЗНТУ,2017.

4.Демиденко,О.І.Художній образ в дизайні інтер'єру [Текст]/ О.І.Демиденко// Тиждень науки-2017: щоріч.наук-практ.конф.викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-21 квітня 2017: тези доповідей.ЗНТУ, 2017.

5.Потапенко,Г.М.Методи та специфіка роботи дизайнера [Текст]/ Г.М.Потапенко// Тиждень науки-2017: щоріч.наук-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-21 квітня 2017: тези доповідей.ЗНТУ,2017.

6.Рижова,І.С.Дизайнерські концепції як вираження художньо-естетичного і креативно-творчого розвитку іманентних сил та сутності людини [Текст]/ І.С.Рижова// Тиждень науки-2017: щоріч.наук-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-21 квітня 2017: тези доповідей.ЗНТУ,2017.

 

Переможці з фестивалю дизайну «КОРОВА»

Номінація «Меблі з гофрокартону»

1 місце     

Крісло «Равлик» Проценко Ірина Олегівна ГФз-912 (Керівник Дуднік М.Г.)

2 місце

Табурет «Соти» Пархута Валерія Володимирівна ГФ-912 (Керівник Дуднік М.Г.)

3 місце

Табурет «Багатогранник» Лісняк Аліна Олександрівна ГФ-912 (Керівник Дуднік М.Г.)

Номінація «Промисловий дизайн»

2 місце

«Проект зупинки міського транспорту» Мусіхіна Ксенія  Володимирівна ГФз-919(Керівник Дуднік М.Г.)

3 місце

«Проект водного транспортного засобу» Перцева Анастасія Олександрівна ГФ-910(Керівник Пантус Н. М.)

Номінація «Інтер’єр»

1 місце

Коронець Валерія ВалеріївнаГФ-910(Керівник Пасічна Т.О.)

2 місце

Коронець Валерія ВалеріївнаГФ-910( Керівник Пасічна Т.О.)

3 місце

Логвинов Павло ОлександровичГФ-919(Керівник Пасічна Т.О.)

 

Переможці конкурсу наукових робіт

Номинація "Інтер’єр"

1 місце

Грудинська Надія ЮріївнаГФ-922 

Тема: «Світло як предмет проектно-творчої діяльності дизайнера інтер’єру»  (Керівник старш. викл. Бобровський Ігор Володимирович)

Номинація "Промисловий дизайн"

1 місце

Сіненко Вікторія СергіївнаГФ-912

Тема: «Набір посуду для людей з особливими потребами»(Керівник старш. викл. Дуднік М.Г.)

2 місце

Лісняк Аліна ОлександрівнаГФ-912 

Тема: «Ванна-трансформер для людей з особливими потребами» (Керівник старш. викл. Дуднік М.Г.)

3 місце

Пархута Валерія ВолодимирівнаГФ-912 

Тема: «Транспортний засіб для людей з особливими потребами» (Керівник старш. викл. Дуднік М.Г.)

 

Переможці  форуму «Дизайн-Освіта 2015»

Дипломи

1-го ступеня

Коваль Володимир АндрійовичГФ-910

«Позашляховик з модульною системою кузовів»

Номінація «Промисловий дизайн» Дипломний проект спеціаліста

Керівник старш. викл. Пантус Ніна Михайлівна

2-го ступеня

Мельник Анна ОлександрівнаГФ-919

«Інтер’єри розважального центру Manta на борту парусного тримарану»

 Номінація «Інтер’єр» Дипломний проект спеціаліста

Керівник доц. Демиденко Олександр Іванович

 

2-го ступеня

Школова Юлія РоманівнаГФ-922 

                  

3-го ступеня

Чуприна Дмитро ВіталійовичГФ-910

«Повітряний транспортний засіб спеціального призначення»

Номінація «Промисловий дизайн» Дипломний проект спеціаліста

Керівник старш. викл. Дуднік М.Г.

 

Списки наукових публікацій за попередні роки: 201620152014,2013, 2012

всього*: 0
    -з них за авторством молодих учених 0
 

Готуються до друку:

1.Кімлач,А.В.Новітні технології в проекті "комплексный эко-туалет "wc|ням" [Текст]/ А.В.Кімлач, Н.М.Пантус// Тиждень науки-2017: щоріч.наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-21 квітня 2017: тези доповідей.ЗНТУ 2017.

2.Лісняк,А.О.Інноваційний проект зупинкового комплексу [Текст]/ А.О.Лісняк, Н.М.Пантус// Тиждень науки-2017: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-21 квітня 2017: тези доповідей.ЗНТУ, 2017.

Сторінки