Ви є тут

Головна » Факультети » Юридичний

Кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права

Емблема кафедри «Правознавство» ЗНТУ

Кафедра «Кримінальне, цивільне та міжнародне право» (КЦМП)

Рік початку діяльності: 2007

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.ю.н., професор Леоненко Тетяна Євгенівна

Спеціальності:

081 – «Право», освітні програми:

«Правознавство»

262 – «Правоохоронна діяльність», освітні програми:

«Правоохоронна діяльність»

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 390
тел.: +38(061)7698537
e-mail: kafedra_pravo@zntu.edu.ua
Файл: 

     Асоціація випускників юридичного факультету Національного університету «Запорізька політехніка» – це громадська організація, що об’єднує випускників усіх років.

     Мета діяльності – сприяти розбудові корпоративної культури, брендингу та маркетингу Університету, як класичної європейської освітньої та наукової інституції, шляхом об’єднання та консолідації випускників різних поколінь. Залучення випускників задля формування передумов комунікації, збереження традицій та духовних цінностей університету, об’єднання його аудиторій в єдину, солідарну спільноту.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

  • налагодження зв’язку між випускниками, студентами, науково-педагогічним колективом університету;
  • організація та проведення зустрічей;
  • підтримка громадських і наукових проектів та ініціатив студентів;
  • проведення лекцій, семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів та інших наукових заходів за участі випускників факультету;
  • зміцнення партнерських стосунків між членами Асоціації;
  • залучення участі членів Асоціації в освітніх програмах;
  • допомога у стажуванні та працевлаштуванні.

Серед цілей Асоціації:

  • Підвищення престижу університету як провідного навчального закладу світового рівня.
  • Встановлення постійного дієвого зв’язку з випускниками університету, в тому числі з тими, що живуть і працюють за кордоном.
  • Проведення постійного моніторингу можливостей залучення талановитої молоді з числа випускників шкіл для навчання в університеті, а також сприяння у їх працевлаштуванні після отримання вищої освіти.
Файл: 

Політика щодо підготовки до навчальних занять. Передбачається, що студенти професійно зорієнтовані, позитивно ставляться до навчально-пізнавальної діяльності, виявляючи високий рівень розвитку відповідальності. При вивченні дисциплін необхідно спиратися на конспект лекцій та рекомендовану літературу. Заохочується використання інших джерел з альтернативними поглядами на заплановані до розгляду питання задля формування продуктивної дискусії та різнобічного вивчення явищ правового характеру. Завдання викладача мають подаватися до розгляду вчасно. Порушення термінів, відведених на виконання завдання, відображається на оцінці:  40 % від визначеної для завдання кількості балів. При підготовці до занять мають використовуватися матеріали лекцій викладача.

Політика щодо академічної доброчесності. Дотримання студентами академічної доброчесності передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю; посилання в письмових роботах на джерела інформації у разі використання чужих ідей, розробок або тверджень; дотримання норм законодавства про авторське право; надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності і джерела інформації. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел або списування є неприпустимим. Виявлення ознак академічної недоброчесності в будь-якій письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем. Докладно види порушень академічної доброчесності та види академічної відповідальності зазначені в Кодексі академічної доброчесності Національного університету «Запорізька політехніка» від 29.06.2021 р.

https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N253_vid_29.06.21.pdf

Політика щодо відвідування навчальних занять. Відвідування занять є важливою складовою здобуття освіти. Передбачається, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. Пропущені лекції або практичні заняття зараховуються шляхом конспектування рекомендованих джерел, розв’язування задач, підготовки реферату тощо із наступним їх захистом. Обов’язковою є присутність на модульному та підсумковому контролі.

Політика щодо оцінювання. Високо оцінюється прагнення студентів: регулярно відвідувати заняття; планомірно та систематично працювати над засвоєнням навчального матеріалу; активно працювати на практичних заняттях (брати участь в обговоренні дискусійних питань). Викладач бере до уваги такі показники академічної активності та додаткових освітніх досягнень студентів: відповіді на питання плану практичного заняття під час аудиторної роботи; доповіді з проблемних питань практичного заняття; участь в активних формах навчання на практичних заняттях; розробка тематичних презентацій і кейсів; участь у роботі наукового гуртка: публікація тез доповідей та участь у конференціях, написання наукових статей, есе, рефератів; відпрацювання тем пропущених практичних занять; здобутки у сфері міжнародних відносин, міжнародної інформації, що підтверджені документально (грамоти, дипломи, сертифікати тощо). Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни визначається сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль) (до 60 балів) і рейтингової оцінки з екзамену (до 40 балів).

Файл: 

Запрошуємо до обговорення  освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» підготовки бакалавра зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» всіх здобувачів вищої освіти.

Посилання на googleforms:

https://docs.google.com/forms/d/14GGZTJ5Q26RJTc05eD6QALtnvCL5x5MXzXU4x_w...

Сторінки