Ви є тут

Головна » Факультети

Факультет комп’ютерних наук і технологій

Емблема факультету

Факультет комп'ютерних наук і технологій (ФКНТ)

Рік початку діяльності: 2002 р.

Керівництво:

Декан факультету: к.т.н, доцент Касьян Микола Миколайович

Заступники декана: ст. викладач Рибін Вадим Олегович, ст. викладач Щербак Наталя Володимирівна

 

 

Профілюючі кафедри:

 

Спеціальності та освітні програми:

121 – «Інженерія програмного забезпечення», освітні програми:

«Інженерія програмного забезпечення» (бакалавр, магістр)

122 – «Комп'ютерні науки», освітні програми:

«Комп'ютерні науки» (бакалавр, доктор філософії)
«Системи штучного інтелекту» (магістр)

123 – «Комп'ютерна інженерія», освітні програми:

«Комп'ютерна інженерія» (бакалавр)
«Комп'ютерні системи та мережі» (магістр)
«Спеціалізовані комп'ютерні системи» (магістр)

124 – «Системний аналіз», освітні програми:

«Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах» (бакалавр, магістр, доктор філософії)

 

Контакти:

адреса деканату: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 362
мобільний номер: +380630400215
офіційний канал деканату: https://t.me/fknt_nuzp
тел.: +380(61)7643361
e-mail: dekanat_fiot@zntu.edu.ua

                                                                             Шановні першокурсники 2023 року!!!
Вітаємо зі вступом на факультет ком'ютерних наук і технологій! Вся інформація щодо освітнього процесу буде розмішена у телеграм-каналі https://t.me/fknt_nuzp. Приєднуйтесь!

Вартість навчання за спеціальностями у 2023/2024 навчальному році для вступників 2023 року (за навчальний рік)

 

Спеціальність

Освітня програма

Бакалавр

Магістр

денна

заочна

денна

заочна

121 Інженерія програмного забезпечення

інженерія програмного забезпечення

21400

-

25800

-

122 Комп’ютерні науки

комп’ютерні науки

21400

-

-

-

системи штучного інтелекту

-

-

25800

-

123 Комп’ютерна інженерія

комп’ютерна інженерія

21400

14980

-

-

комп'ютерні системи та мережі

-

-

25800

18060

спеціалізовані комп'ютерні системи

-

-

25800

18060

124 Системний аналіз

інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах

17800

12460

22000

15400

 

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

В кінці ХХ століття в світі відбувається стрімкий розвиток обчислювальної техніки. Інформаційні технології все ширше впроваджуються в усі галузі народного господарства. Зростаючий попит та дефіцит на фахівців з обчислювальної техніки спонукав до появи на радіоприладобудівному факультеті нових спеціальностей:

у 1991 році - «Програмне забезпечення автоматизованих систем»,

у 1992 році - «Комп'ютерні системи та мережі»,

у 2000 році - «Спеціалізовані комп'ютерні системи».

Кількість студентів нових комп'ютерних спеціальностей стрімко досягла половини зального контингенту радіоприладобудівного факультету, тому ці спеціальності були відокремлені в 2002 році в новостворений факультет інформатики та обчислювальної техніки.

До складу факультету увійшли три новоутворені кафедри: комп'ютерних систем і мереж (зав. каф. канд. техн. наук, доцент Кудерметов Р.К.), програмних засобів (зав. каф. канд. техн. наук, доцент Притула А.В.) та обчислювальної математики (зав. каф. д-р. фіз.-мат. наук, професор Корніч Г.В.).

У 2004 році на кафедрі обчислювальної математики було відкрито нову спеціальність «Системний аналіз і управління», а кафедру було перейменовано на кафедру системного аналізу та обчислювальної математики.

Декан факультету з 2002 року – к.т.н., доцент Касьян Микола Миколайович.

Заступники декана – старший викладач кафедри комп'ютерних систем та мереж Рибін Вадим Олегович та старший викладач кафедри комп'ютерних систем та мереж Щербак Наталя Володимиріна

Наказом №187 від 17.04.13 року факультет перейменовано у факультет комп'ютерних наук і технологій.

Факультет комп'ютерних наук і технологій

Сьогодні факультет має у своєму складі три профілюючі кафедри:

Програмних засобів – зав. каф. д.т.н., професор Субботін С.О.

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки

Комп'ютерних систем та мереж – зав. каф. к.т.н., доцент Кудерметов Р.К.

123 Комп'ютерна інженерія

Системного аналізу та обчислювальної математики – зав. каф. д.ф.-м.н., професор Корніч Г.В.

124 Системний аналіз

Факультет комп’ютерних наук та технологій стрімко розвивається та є одним з найбільших та найбільш затребуваних в університеті.

Кафедра «Програмні засоби»

Спеціальність:  121 – Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма: ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень

Освітня  кваліфікація: бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Обсяг освітньої програми: 240 кредитів ЄКТС.

Термін навчання: 4 роки.

Мова викладання: українська.

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних ставити і розв’язувати складні задачі, що пов’язані з проєктуванням, розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення для прикладних застосувань різної природи, зокрема на основі інтелектуальних інформаційних технологій.

Об’єкт вивчення:  програмне забезпечення, процеси, інструментальні засоби та ресурси розробки, супроводження та забезпечення якості програмного забезпечення.

Теоретичний зміст предметної області:. базові математичні, інформаційні, фізичні, економічні положення щодо створення і супроводження програмного забезпечення; основи доменного аналізу, моделювання, проектування, конструювання, супроводження програмного забезпечення.

Методи, методики та технології: методи та технології розробки програмного забезпечення; збирання, обробки та інтерпретації результатів досліджень з інженерії програмного забезпечення.

Фокус програми: Загальна вища освіта в галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, з фокусом на розв’язання складних задач, що пов’язані з проєктуванням, розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення для прикладних застосувань різної природи, зокрема на основі інтелектуальних інформаційних технологій.

Особливості програми: Обов’язкове проходження практики з відривом від теоретичного навчання, зокрема на фірмах-партнерах з оплатою праці.

 

Спеціальність:  121 – Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма: ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень

Освітня  кваліфікація: магістр з інженерії програмного забезпечення

Обсяг освітньої програми: 90 кредитів ЄКТС.

Термін навчання: 1,5 роки.

Мова викладання: українська.

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців з інженерії програмного забезпечення, здатних розв’язувати задачі в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері інженерії програмного забезпечення, що передбачає як вільне володіння наявними знаннями, так і спроможність їх застосування у професійній практиці.

Об’єкт вивчення:  процеси розроблення, модифікації, аналізу, забезпечення якості, впровадження і супроводження програмного забезпечення.

Теоретичний зміст предметної області:. базові математичні, інфологічні, лінгвістичні, економічні концептуальні положення щодо розроблення і супроводу програмного забезпечення та забезпечення його якості.

Методи, методики та технології: методи аналізу та моделювання прикладної області, виявлення інформаційних потреб, класифікації та аналізу даних для проєктування програмного забезпечення; методи розроблення вимог до програмного забезпечення; методи аналізу і побудови моделей програмного забезпечення; методи проєктування, конструювання, інтеграції, тестування та верифікації програмного забезпечення; методи модифікації компонентів і даних програмного забезпечення; моделі і методи надійності та якості в програмній інженерії; методи управління проєктами програмного забезпечення.

Фокус програми: Загальна вища освіта в галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення.

Особливості програми: Обов’язкове проходження практики з відривом від теоретичного навчання, зокрема на фірмах-партнерах з оплатою праці. 

 

Спеціальність:  122 – Комп’ютерні науки

Освітня програма: КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень

Освітня  кваліфікація: бакалавр з комп'ютерних наук

Обсяг освітньої програми: 240 кредитів ЄКТС.

Термін навчання: 4 роки.

Мова викладання: українська.

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження, ставити та розв’язувати складні задачі в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проєктуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Об’єкт вивчення:  математичні, інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, об'єктів, систем і процесів, предметних областей, подання даних і знань; методи і технології отримання, зберігання, обробки, передачі та використання інформації, інтелектуального аналізу даних і прийняття рішень; теорія, аналіз, розробка, оцінка ефективності, реалізація алгоритмів, високопродуктивні обчислення, у тому числі паралельні обчислення та великі дані.

Теоретичний зміст предметної області:. сучасні моделі, методи, алгоритми, технології, процеси та способи отримання, представлення, обробки, аналізу, передачі, зберігання даних в інформаційних системах.

Методи, методики та технології: математичні моделі, методи та алгоритми розв’язання теоретичних і прикладних задач, що виникають при розробці ІТ; сучасні технології та платформи програмування; методи збору, аналізу та консолідації розподіленої інформації; технології та методи проєктування, розроблення та забезпечення якості складових ІТ; методи комп’ютерної графіки та технології візуалізації даних; технології інженерії знань, CASE-технології моделювання та проєктування ІТ.

Фокус програми: Загальна вища освіта в галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки спрямована на розв’язання складних задач в галузі комп’ютерних наук, що пов’язані з моделюванням, проєктуванням, розробкою та супроводом інформаційних технологій з фокусом на інтелектуальні системи для аналізу та обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Особливості програми: Обов’язкове проходження практики з відривом від теоретичного навчання, зокрема на фірмах-партнерах з оплатою праці.

 

Спеціальність:  122 – Комп’ютерні науки

Освітня програма: СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень

Освітня  кваліфікація: магістр з комп'ютерних наук

Обсяг освітньої програми: 90 кредитів ЄКТС.

Термін навчання: 1,5 роки.

Мова викладання: українська.

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців з комп’ютерних наук, здатних розв’язувати задачі в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері інформаційних технологій, що передбачає як вільне володіння наявними знаннями, так і спроможність їх застосування у професійній практиці.

Об’єкт вивчення:  процеси збору, представлення, обробки, зберігання, передачі та доступу до інформації в комп’ютерних системах.

Теоретичний зміст предметної області:. принципи дослідження інформаційних процесів і оцінювання їх ефективності; теоретичні засади побудови комп’ютерних систем; методи синтезу і аналізу процесів обробки даних (в тому числі великих).

Методи, методики та технології: методології моделювання складних систем і прийняття рішень; технології та методи проєктування, розроблення та забезпечення якості компонентів комп’ютерних систем; методи та технології забезпечення взаємодії людини і програмної системи.

Фокус програми: Загальна вища освіта в галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки спрямована на розв’язання складних задач в галузі комп’ютерних наук, що пов’язані з моделюванням, проєктуванням, розробкою та супроводом інформаційних технологій з фокусом на інтелектуальні системи для аналізу та обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Особливості програми: Обов’язкове проходження практики з відривом від теоретичного навчання, зокрема на фірмах-партнерах з оплатою праці.

 

Спеціальність:  122 – Комп’ютерні науки

Освітня програма: КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) рівень

Освітня  кваліфікація: доктор філософії з комп'ютерних наук

Обсяг освітньої програми: 40 кредитів ЄКТС.

Термін навчання: 1,5 роки.

Мова викладання: українська.

Мета освітньої програми: Набуття здатності продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні науково-прикладні задачі та/або проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань професійної практики.

Об’єкт вивчення: процеси збору, представлення, обробки, зберігання, передачі та доступу до інформації в комп’ютерних системах.

Теоретичний зміст предметної області:. сучасні моделі, методи, алгоритми, технології, процеси та способи отримання, представлення, обробки, аналізу, передачі, зберігання даних в інформаційних та комп’ютерних системах.

Методи, методики та технології: методи та алгоритми розв’язання теоретичних і прикладних задач комп’ютерних наук; математичне і комп’ютерне моделювання, сучасні технології програмування; методи збору, аналізу та консолідації розподіленої інформації; технології та методи проєктування, розроблення та забезпечення якості складових інформаційних технологій, методи комп’ютерної графіки та технології візуалізації даних; технології інженерії знань, CASE-технології моделювання та проектування ІТ.

Фокус програми: Формування фахівців (доктор філософії з комп’ютерних наук), з загальними та фаховими компетентностями, а також дослідницькими навиками для наукової кар’єри та викладання спеціальних дисциплін в галузі комп’ютерних наук.

Особливості програми: Освітньо-наукова програма має освітню та наукову складову. Обсяг освітньої складової становить 40 кредитів. Освітня складова реалізується упродовж семи семестрів. Наукова складова передбачає здійснення власних наукових досліджень з відповідним оформленням одержаних результатів у вигляді дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії, яка є самостійним розгорнутим науковим дослідженням, що має розв’язувати значущі задачі та/або проблеми у сфері комп’ютерних наук або на її межі з іншими спеціальностями галузі знань 12 «Інформаційні технології», що передбачає розширення та переоцінку вже існуючих знань і професійних практик.

 

Кафедра «Комп'ютерні системи та мережі»

Спеціальність: 123 Компʼютерна інженерія

Освітня програма: КОМПʼЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітня програма акредитована.

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень

Освітня  кваліфікація: бакалавр з комп’ютерної інженерії

Обсяг освітньої програми: 240 кредитів ЄКТС.

Термін навчання: 4 роки.

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі комп’ютерної інженерії. Освітня програма забезпечує формування у майбутнього фахівця здатності динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні навички і спроможності з автономною діяльністю та відповідальністю під час вирішення завдань та проблемних питань в галузі комп’ютерної інженерії стосовно розробки апаратного і програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж.

Об’єкти вивчення:

- програмно-технічні засоби (апаратні, програмовані, реконфігуровані, системне та прикладне програмне забезпечення) комп’ютерів та комп’ютерних систем універсального та спеціального призначення, в тому числі стаціонарних, мобільних, вбудованих, розподілених тощо, локальних, глобальних комп'ютерних мереж та мережі Інтернет, кіберфізичних систем, Інтернету речей, IT-інфраструктур, інтерфейси та протоколи взаємодії їх компонентів.

- інформаційні процеси, технології, методи, способи та системи автоматизованого та автоматичного проектування; налагодження, виробництва й експлуатації, проектна документація, стандарти, процедури та засоби підтримки керування життєвим циклом вказаних програмно-технічних засобів.

- методи та способи опрацювання інформації, математичні моделі обчислювальних процесів, технології виконання обчислень, в тому числі високопродуктивних, паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних, зелених (енергоефективних), безпечних, автономних, адаптивних, інтелектуальних, розумних тощо, архітектура та організація функціонування відповідних програмно-технічних засобів.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи, методи, програмно-технічні засоби та технології створення, використання та обслуговування комп’ютерних систем та мереж, вбудованих і розподілених обчислень.

Методи, методики та технології: методи автоматизованого проектування програмно-технічних засобів комп’ютерних систем та їх компонентів, методи математичного та комп’ютерного моделювання, інформаційні технології, технології розробки спеціалізованого програмного забезпечення, технології мережних, мобільних та хмарних обчислень.

Фокус програми: підготовка фахівців для інженерної та виробничої діяльності в різних галузях промисловості та народного господарства з акцентом на комп’ютерну інженерію, програмування, моделювання, проєктування, розробку інформаційних технологій, обробку даних, програмно-технічні засоби комп’ютерних систем.

Особливості програми: Освітньо-професійна програма орієнтована на інтегровану підготовку фахівців до проєктування, розробки та використання апаратного і програмного забезпечення комп’ютерних систем та їх компонентів. Проходження практики з відривом від теоретичного навчання, зокрема на фірмах-партнерах та підприємствах Запорізького регіону. 

 

Спеціальність: 123 Компʼютерна інженерія

Освітня програма: КОМПʼЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ.

Освітня програма акредитована.

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень

Освітня  кваліфікація: магістр з компʼютерної інженерії

Обсяг освітньої програми: 90 кредитів ЄКТС.

Термін навчання: 1,5 роки.

Мета освітньої програми: підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для науково-дослідної, проєктно-технологічної та організаційно-управлінської діяльності в галузі проєктування і експлуатації комп’ютерних систем та мереж. Освітня програма забезпечує формування у майбутнього фахівця здатності динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні навички і спроможності з автономною діяльністю та відповідальністю під час вирішення завдань та проблемних питань в галузі комп’ютерної інженерії стосовно розробки і дослідження апаратного і програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж.

Об’єкти вивчення:

- програмно-технічні засоби комп’ютерів та комп’ютерних систем, локальних, глобальних комп'ютерних мереж та мережі Інтернет, кіберфізичних систем, Інтернету речей, IT-інфраструктур, інтерфейси та протоколи взаємодії їх компонентів;

- процеси, технології, методи, способи, інструментальні засоби та системи для дослідження, автоматизованого та автоматичного проектування; налагодження, виробництва й експлуатації програмно-технічних засобів, проектна документація, стандарти, процедури та засоби підтримки керування їх життєвим циклом;

- способи подання, отримання, зберігання, передавання, опрацювання та захисту інформації в комп’ютері, математичні моделі обчислювальних процесів, технології виконання обчислень, в тому числі високопродуктивних, паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних, зелених (енергоефективних), безпечних, автономних, адаптивних, інтелектуальних, розумних тощо, архітектура та організація функціонування відповідних програмно-технічних засобів.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи дослідження, проектування, виробництва, використання та обслуговування комп’ютерів та комп’ютерних систем, комп'ютерних мереж, кіберфізичних систем, Інтернету речей, IT-інфраструктур.

Методи, методики та технології: методи дослідження процесів в комп’ютерних системах та мережах, методи автоматизованого проектування та виробництва програмно-технічних засобів комп’ютерних систем та мереж, та їх компонентів, методи математичного та комп’ютерного моделювання, інформаційні технології, технології програмування.

Фокус програми: підготовка фахівців для інженерної та виробничої діяльності в різних галузях промисловості та народного господарства з акцентом на комп’ютерні системи, комп’ютерні мережі, Інтернет речей, вебсервіси, кіберфізичні системи, робототехнічні системи, експертні системи, методи штучного інтелекту, мережі передачі даних.

Особливості програми: орієнтована на інтегровану підготовку фахівців до створення, використання та дослідження апаратного і програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж.

 

Спеціальність:  123 Компʼютерна інженерія

Освітня програма: СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОМПʼЮТЕРНІ СИСТЕМИ.

Освітня програма акредитована.

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень

Освітня  кваліфікація: магістр з компʼютерної інженерії

Обсяг освітньої програми: 90 кредитів ЄКТС.

Термін навчання: 1,5 роки.

Мета освітньої програми: підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для науково-дослідної, проєктно-технологічної та організаційно-управлінської діяльності в галузі проєктування і експлуатації комп’ютерних систем та мереж. Освітня програма забезпечує формування у майбутнього фахівця здатності динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні навички і спроможності з автономною діяльністю та відповідальністю під час вирішення завдань та проблемних питань в галузі комп’ютерної інженерії стосовно розробки і дослідження апаратного і програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж.

Об’єкти вивчення:

- програмно-технічні засоби комп’ютерів та комп’ютерних систем, локальних, глобальних комп'ютерних мереж та мережі Інтернет, кіберфізичних систем, Інтернету речей, IT-інфраструктур, інтерфейси та протоколи взаємодії їх компонентів;

- процеси, технології, методи, способи, інструментальні засоби та системи для дослідження, автоматизованого та автоматичного проектування; налагодження, виробництва й експлуатації програмно-технічних засобів, проектна документація, стандарти, процедури та засоби підтримки керування їх життєвим циклом;

- способи подання, отримання, зберігання, передавання, опрацювання та захисту інформації в комп’ютері, математичні моделі обчислювальних процесів, технології виконання обчислень, в тому числі високопродуктивних, паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних, зелених (енергоефективних), безпечних, автономних, адаптивних, інтелектуальних, розумних тощо, архітектура та організація функціонування відповідних програмно-технічних засобів.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи дослідження, проектування, виробництва, використання та обслуговування комп’ютерів та комп’ютерних систем, комп'ютерних мереж, кіберфізичних систем, Інтернету речей, IT-інфраструктур.

Методи, методики та технології: методи дослідження процесів в комп’ютерних системах та мережах, методи автоматизованого проектування та виробництва програмно-технічних засобів комп’ютерних систем та мереж, та їх компонентів, методи математичного та комп’ютерного моделювання, інформаційні технології, технології програмування.

Фокус програми: підготовка фахівців для інженерної та виробничої діяльності в різних галузях промисловості та народного господарства з акцентом на спеціалізовані комп’ютерні системи, Інтернет речей, кіберфізичні системи, робототехнічні системи, експертні системи, методи штучного інтелекту, вбудовані системи, інтегровані системи.

Особливості програми: орієнтована на інтегровану підготовку фахівців до створення, використання та дослідження апаратного і програмного забезпечення комп’ютерних систем універсального та спеціалізованого призначення.

 

Кафедра «Системний аналіз та обчислювальна математика»

Спеціальність:  124 Системний аналіз

Освітня програма: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ

Освітня програма акредитована.

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень

Освітня  кваліфікація: бакалавр з системного аналізу

Обсяг освітньої програми: на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання – 4 роки;

на базі освітнього ступеня «молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих у межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра, термін навчання – 3 роки.

Термін навчання: 4 роки.

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу, зокрема методи інтелектуальних технологій та прийняття рішень в складних системах, для вирішення складних проблем у різних сферах діяльності.

Об’єкт вивчення: математичні методи, інтелектуальні та інформаційні технології аналізу, моделювання, прогнозування, проектування та прийняття рішень стосовно складних систем різної природи (інформаційних, економічних, фінансових, соціальних, технічних, організаційних, екологічних тощо).

Теоретичний зміст предметної області: теорія керування та прийняття рішень, математичне і комп’ютерне моделювання, математична статистика, аналіз даних, дослідження операцій, оптимізація систем та процесів.

Методи, методики та технології: методи математичного моделювання, аналізу даних, оптимізації та дослідження операцій, прогнозування, оцінювання ризиків, теорії керування та прийняття рішень, теорії ігор та конфліктів, експертного оцінювання, сталого розвитку та інтелектуальні технології.

Фокус програми: Загальна вища освіта в галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 124 Системний аналіз з акцентом на інтелектуальні технології та задачі прийняття рішень.

Особливості програми: Орієнтація на застосування сучасних технологій системного аналізу, зокрема інтелектуальних технологій і методів прийняття рішень для розв'язання актуальних реальних задач з використанням відкритих даних.

 

Спеціальність:  124 Системний аналіз

Освітня програма: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ

Освітня програма акредитована.

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень

Освітня  кваліфікація: магістр з системного аналізу

Обсяг освітньої програми: 90 кредитів ЄКТС.

Термін навчання: 1,5 роки.

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу, зокрема методи інтелектуальних технологій та прийняття рішень в складних системах, для вирішення складних проблем у різних сферах діяльності.

Об’єкт вивчення: математичні методи та інформаційні технології аналізу, моделювання, прогнозування, проєктування та прийняття рішень стосовно складних систем різної природи.

Теоретичний зміст предметної області: теорія керування та прийняття рішень, математичне і комп’ютерне моделювання систем та процесів, управління ІТ проєктами та ІТ продуктами, аналіз даних, дослідження операцій, оптимізація систем.

Методи, методики та технології: методи математичного та комп’ютерного моделювання, інтелектуального аналізу даних, штучного інтелекту, бізнес-аналітики, оптимізації та дослідження операцій, прогнозування, оцінювання ризиків, теорії керування та прийняття рішень, теорії ігор та конфліктів, експертного оцінювання, сталого розвитку.

Фокус програми: Загальна вища освіта в галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 124 Системний аналіз з акцентом на інтелектуальні технології та задачі прийняття рішень.

Особливості програми: Орієнтація на розвиток сучасних технологій системного аналізу, розроблення відповідних алгоритмів і програмних засобів, застосування до розв’язання  реальних прикладних задач.

 

Спеціальність:  124 Системний аналіз

Освітня програма: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ

Освітня програма ліцензована.

Рівень вищої освіти: третій (доктор філософії) рівень

Освітня  кваліфікація: доктор філософії з системного аналізу

Обсяг освітньої програми: 40 кредитів ЄКТС.

Термін навчання: 4 роки.

Мета освітньої програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють системою концептуальних та методологічних знань та умінь у галузі системного аналізу; здатні виявляти та розв’язувати актуальні наукові задачі, проводити самостійні наукові дослідження у галузі системного аналізу та інформаційних технологій, зокрема методи інтелектуальних технологій та прийняття рішень в складних системах, для вирішення складних проблем у різних сферах діяльності; набувають універсальних навиків дослідника, достатніх для проведення та успішного завершення наукового дослідження і подальшої науково-педагогічної та професійно-наукової діяльності за фахом.

Об’єкт вивчення: найбільш передові новітні математичні методи та інформаційні технології аналізу складних систем; прогнозування та прийняття рішень в складних системах різної природи (інформаційних, економічних, фінансових, соціальних, політичних, технічних, організаційних, екологічних тощо) в умовах невизначеності на основі системної методології та на межі предметних галузей.

Теоретичний зміст предметної області: теорія керування та прийняття рішень, математичне і комп’ютерне моделювання, математична статистика, аналіз даних, дослідження операцій, оптимізація систем та процесів.

Методи, методики та технології: методи математичного моделювання, аналізу даних, оптимізації та дослідження операцій, прогнозування, оцінювання ризиків, теорії керування та прийняття рішень, теорії ігор та конфліктів, експертного оцінювання, сталого розвитку та інтелектуальні технології.

Фокус програми: Формування фахівців (доктор філософії з системного аналізу) з загальними та фаховими компетентностями, дослідницькими навиками для наукової кар’єри та викладання спеціальних дисциплін в галузі системного аналізу.

Особливості програми: Орієнтація на розвиток сучасних технологій системного аналізу, розроблення відповідних алгоритмів і програмних засобів, застосування до розв’язання  реальних прикладних задач.