Ви є тут

Головна » Факультети » Гуманітарний

Кафедра іноземної філології та перекладу

Емблема кафедри «Теорія та практика перекладу»

Кафедра «Іноземна філологія та переклад» (ІФП)

Рік початку діяльності: 2002

 

Керівництво:

В.о. завідувача кафедри: к.філол.н., доцент Жукова Наталія Михайлівна

Спеціальності:

035 – «Філологія», освітні програми:

«Германські мови та література»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 236-А
тел.: +380(61)7698589
e-mail: kafedra_pereklad@zntu.edu.ua

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом освіти для досягнення здобувачами вищої освіти певних результатів навчання. 
Розгляд освітньої програми : 
«ГЕРМАНСЬКІ  МОВИ  ТА  ЛІТЕРАТУРИ
(ПЕРЕКЛАД  ВКЛЮЧНО)»
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
другого (магістерського) рівня вищої освіти

галузь знань

03 «Гуманітарні науки»

спеціальність

035 «Філологія»

кваліфікація

Магістр філології за спеціалізацією 035.041 «Германські мови та літератури
(переклад включно), перша – англійська»

 

 

Пропозиції надсилайте на адресу кафедри ІФП: kafedra_pereklad@zntu.edu.ua

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці магістрів за спеціальністю 035 «Філологія», в якому узагальнюється зміст освіти, відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця у структурі господарства держави і вимоги до його соціально важливих властивостей і якостей.
Освітньо-професійна програма заснована на компетентнісному підході підготовки магістра у галузі 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська.
Освітньо-професійна програма (ОПП) розроблена на основі Стандарту вищої освіти підготовки магістрів спеціальності 035 «Філологія» (Наказ МОН України № 871 від 20.06. 2019 р.).
 
Інформаційні відомості по ОП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська"
Освітньо-професійна програма  гарант  ОП д. філол. наук, професор Анатолій Миколайович ПРИХОДЬКО
Робочі програми та силабуси ОК - 035 Філологія
Методичні вказівки - 035 Філологія
ПАРТНЕРИ (для працевлаштування та під час проходження практики) - 035 Філологія
Рецензії роботодавців
Стандарт вищої освіти - 035 Філологія

 

ПРОГРАМА
вступного іспиту
для здобувачів освіти
третього (освітньо-наукового) рівня
з іноземної мови
Вступники повинні знати:

 • граматичні структури, необхідні для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, для розуміння і створення текстів в повсякденній, академічній та професійній сферах спілкування;
 • правила синтаксису для розуміння і створення текстів в академічній та професійній сферах спілкування;
 • лексику (зокрема, термінологію), необхідну для спілкування в академічній та професійній сферах.

Вступники повинні вміти:

 • розуміти основні ідеї та розпізнавати необхідну інформацію в ході обговорень, доповідей, бесід, пов’язаних за темою із навчанням та фахом, загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру;
 • розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищі;
 • розуміти комунікативні настанови мовця і комунікативні наслідки його висловлювання;
 • реагувати на основні ідеї та розпізнавати важливу інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, пов’язаних із навчанням та фахом;
 • аргументувати свою точку зору на актуальні теми в академічному та професійному житті;
 • розуміти тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, та знаходити необхідну інформацію.

Очікується, що абітурієнт володіє лексикою на рівні В1+/В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
 

Файл: 

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом освіти для досягнення здобувачами вищої освіти певних результатів навчання. 

Розгляд освітньої програми : ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ЮРИДИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО)
Пропозиції надсилайте на адресу кафедри ТПП: kafedra_pereklad@zntu.edu.ua
 

Кафедрою "Іноземна філологія та переклад" НУ «Запорізька політехніка» було організовано та проведено IIІ Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми перекладознавства, текстології і дискурсології». У заході, що відбувся 18 листопада 2022 р., взяли участь студенти та аспіранти з різних міст України – Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя. Понад 60 учасників надіслали матеріали своїх розвідок до публікації і до 40 з них виступили безпосередньо з онлайн-доповідями. У доповідях розкривалися й жваво обговорювалися традиційні питання та новітні здобутки текстології, дискурсології, перекладознавства, а також методики викладання іноземних мов. Доповіді, які було представлено українською, англійською та французькою мовами, супроводжувалися вельми наочними та добре продуманими презентаціями.
 

Євроінтеграційні процеси приєднання України до спільноти цивілізованих демократичних країн дають можливість створювати єдиний освітній, науковий та професійний простір, де наша країна стає рівноправним партнером. Сучасні виклики сьогодення диктують нові умови та вимоги конкурентної боротьби на ринку праці. Наразі роботодавці цінують не лише знання, а й так звані “soft skills” – непрофесійні універсальні навички взаємодії один з одним. Це, зокрема, вміння ефективно комунікувати, презентувати, вести переговори, працювати в команді, надавати зворотній зв’язок, тощо. Саме тому опанування іноземними мовами стає невід’ємною частиною розвитку нашої держави. Як відомо, мовою міжнародного спілкування визнано англійську. Кожен з нас все частіше стикається з нею у роботі та на відпочинку. Це загальнокорпоративна мова транснаціональних компаній та цифрового простору, мова науки і сучасних технологій, культури і мистецтва. Отже на сьогоднішній день володіння англійською – це не тільки модний тренд, а й життєва необхідність, must-have сучасності.

Кафедра іноземних мов Національного університету “Запорізька політехніка” втілює найновітніші методи й методики у навчання англійської мови. Плідна співпраця із Британською радою в Україні в рамках проекту “Англійська мова для університетів”, головною метою якого стало професійне розвинення педагогічних працівників, огляд сучасних підходів до викладання англійської мови у вишах України, дала можливість ознайомитись з новітнім курсом викладання англійської мови професійного спрямування (ESP) та впровадити у навчальний процес студенто-центричний, комунікативний та діяльнісний підходи, що у свою чергу сприяло розвитку системного, критичного й креативного мислення у студентів. При викладанні ESP застосовуються методи, які сприяють самостійності, залученню та мотивації молоді. Дисципліни ESP базуються на лексиці та завданнях, які відповідають поточним та майбутнім потребам студентів і національному та (або) світовому ринкам праці.

Викладачі кафедри знаходяться у постійному розвитку, набуваючи інноваційних навичок та вмінь на різноманітних тренінгах (Жукова Н.М.: Online Teacher Community Facilitator Training course, вересень-грудень 2021) та курсах (Жукова Н.М.: CELTA (Cambridge English Level 5 Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), вересень-листопад 2021), ділячись досвідом на воркшопах (Жукова Н.М.:“Feedback-Driven Culture in Our Classroom and beyond” в межах симпозіуму “E-TOOL” (Teaching Online Opportunity Lab: A Follow-up Symposium), грудень 2021; «Content-Based Instruction» в межах проєкту «Until Every Barrier Falls», січень 2022 ) та у процесі підвищення кваліфікації (Бикова Ю.О.: ). Наші фахівці не залишають поза увагою й науковий простір. Вони приймають активну участь у міжнародних конференціях й семінарах (Войтенко С.В., Сивачук О.М.: “Сучасні проблеми викладання іноземних мов у закладах освіти”, січень 2021), виголошують результати наукових досліджень у фахових виданнях (Фесенко І. М., Сивачук О. М. Англомовна комп’ютерна термінологія: структурні особливості та способи творення. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. ‒ No 84. ‒ С. 248-254) і журналах, що входять до наукометричної міжнародної бази даних Web of Science Core Collection WoS(CC) (Adamenko , O., & Klymenko, O. (2020). Communicative Behavior via Gender Identity (Based on the English language “Love Stories”). PSYCHOLINGUISTICS, 27(2), 44-70.).

Отже, кафедра "Іноземна філологія та переклад" очікує на своїх майбутніх студентів!


  

  

  

  

За час існування кафедри її закінчила велика кількість здобувачів вищої освіти, більшість з яких займають високі посади у центральному апараті нашої держави та працюють у закордонних установах України. Також випускники факультету обіймають посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організаціях та приватних фірмах:
 

 • Товариство з обмеженою відповідальністю "Комп'ютулс", генеральний директор Тимчук Сергій Олександрович, 80978313213, адреса: 69091, м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, 145, оф. 21.
 • ФОП Бутенко. Адреса: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 3. Тел. 0676122471, e-mail: a1logisticsyanad@gmail.com
 • ФОП Москаленко Д.О. Адреса: 53200  м. Нікополь, вул. Патріотів України, 91, оф. 30 Тел. 0971829645e-mail: contact@dmtranslate.com
 • ФОП Березіна О.С. Адреса:  69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 18, оф. 11
 • ПАТ «Запоріжтрансформатор» Адреса: 69600  м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 3 Тел.: +38 (061) 270-39-00 Факс: +38 (061) 270-37-39 E-mail: office@ztr.ua
 • ПрАТ «УКРГРАФІТ» 69600, м. Запоріжжя вул. Північне шосе, 20 Тел. (довідка):   +38 (061) 289-51-09 Тел. (приймальня): +38 (061) 289-51-10 E-mail: graphite@ukrgrafit.com.ua
 • ПАТ «МОТОР СІЧ» м. Запорожжя, просп. Моторостроителей, 15 Тел.: (061) 7204409(061) 7205000 E-mail: motor@motorsich.com
 • Уніерситет м. Вюрцбург

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом освіти для досягнення здобувачами вищої освіти певних результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт вищої освіти відповідного рівня.
На кафедрі теорії та практики перекладу Гуманітарного факультету затвердженно Вченою радою НУ " Запорізька політехніка" такі ОПП:

 • ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО)»  другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 - Філологія, спеціалізація 035.041 - Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська; галузі знань 03 Гуманітарні науки; Кваліфікація - магістр філології за спеціалізацією 035.041 – германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 
 • ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  "ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 - Філологія, спеціалізація 035.041 - Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська; галузі знань 03 Гуманітарні науки; Кваліфікація - бакалавр філології за спеціалізацією 035.041 – германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Сторінки