Ви є тут

Головна » Факультети » Факультет бізнес-технологій та економіки

Кафедра цифрових технологій в бізнесі та економіці

Емблема кафедри «Цифрові технології в бізнесі та економіці»

Кафедра «Цифрові технології в бізнесі та економіці» (ЦТБЕ)

Рік початку діяльності: 2007

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Морозов Денис Миколайович

Навчальні лабораторії та майстерні:

  • Навчальна лабораторія прикладних методів обробки інформації

Додаткова інформація:

У 2007 році в Запорізькому національному технічному університеті було створено кафедру «Інформаційні технології в туризмі», як загальноосвітню кафедру факультету Міжнародного туризму та управління Інституту управління і права.

За роки існування на кафедрі було сформовано якісний викладацький склад, який забезпечує викладання інформатики та інших комп’ютерно орієнтованих дисциплін для всіх спеціальностей Інституту управління та права.

Велика увага викладачів кафедри приділяється якісній організації навчального процесу студентів – постійно поповнюється база навчально-методичних матеріалів, оновлюються робочі програми дисциплін.

Значні зусилля кафедри на сьогоднішній день направлені на пошук та впровадження нових форм та технологій навчання, впровадження системи інформаційної підтримки студентів при викладанні дисциплін кафедри на базі програмної оболонки Moodle.

На кафедрі діє лабораторія комп’ютерних технологій, що надає широкий спектр послуг із вивчення спеціальних дисциплін та використання комп’ютерних технологій.

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 396
тел.: +380(61)7698504
e-mail: kafedra_itt@zntu.edu.ua
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Морозов Денис Миколайович канд. техн. наук, доцент Доцент, зав. кафедрою
Домашенко Світлана Володимирівна канд. фіз.-мат. наук, доцент Доцент
Гнєздовський Олексій Валентинович   Старший викладач
Богуславська Алла Михайлівна канд. фіз.-мат. наук Доцент
Белименко Юлія Олексіївна   Старший лаборант
Ляшенко Наталія Олександрівна   Старший лаборант

 

У 2007 році в Запорізькому національному технічному університеті було створено кафедру «Інформаційні технології в туризмі», як загальноосвітню кафедру факультету Міжнародного туризму та управління Інституту управління і права.

За роки існування на кафедрі було сформовано якісний викладацький склад, який забезпечує викладання інформатики та інших комп’ютерно орієнтованих дисциплін для всіх спеціальностей Інституту управління та права.

Велика увага викладачів кафедри приділяється якісній організації навчального процесу студентів – постійно поповнюється база навчально-методичних матеріалів, оновлюються робочі програми дисциплін.

Значні зусилля кафедри на сьогоднішній день направлені на пошук та впровадження нових форм та технологій навчання, впровадження системи інформаційної підтримки студентів при викладанні дисциплін кафедри на базі програмної оболонки Moodle.

На кафедрі діє лабораторія комп’ютерних технологій, що надає широкий спектр послуг із вивчення спеціальних дисциплін та використання комп’ютерних технологій.

Інформатика та комп’ютерна техніка

Вивчаються основи архітектури сучасної техніки, базові поняття інформатики, інформацйійних технологій, операцій з даними, оволодіння підготовкою документів середньої складності, виконанням файлових операцій, настроюванням операційної системи, роботою з електронними таблицями, обробкою зображень, користування пакетом наукової графіки, комп‘ютерного перекладу текстів, обміну інформацією з використанням Інтернету.

Вища математика

Вивчаються основи математичного апарата, необхідного для розв’язання теоретичних і практичних економічних задач, прийоми дослідження і розв’язання математично формалізованих задач; формуються уміння та навички моделювання реальних економічних процесів.

Теорія ймовірностей та математична статистика

Вивчаються кількісні та якісні методи та засоби аналізу закономірностей еволюції систем прикладного напряму, що розвиваються в умовах стохастичної невизначеності. Формуються базові знання з основ застосування ймовірнісно–статистичного апарата для розв’язування теоретичних і практичних економічних задач.

Інформаційні технології в туризмі

Формується комплекс знань, умінь і навичок, необхідних для підвищення ефективності професійної діяльності за допомогою засобів інформаційних технологій; уміння та навички використання прикладного програмного забезпечення в соціально-культурному сервісі і туризмі; знання про прикладні програми з формування, просування і реалізації туристського продукту, автоматизованих систем бронювання і резервування, систем автоматизації управління готельним і ресторанним бізнесом

Інформаційні системи і технології в управлінні

Формується комплекс теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем і технологій, їх використання для управління економікою, вивчення теорії економічної інформації, структури та етапів побудови інформаційних систем в управлінні, ознайомлення з сучасними інформаційними технологіями та їх використанням в інформаційних системах управління

Економіко-математичне моделювання

Вивчаються предмет та особливості застосування математичного програмування в економіці; задачі лінійного програмування; теорія двоїстості; цілочислове програмування; нелінійні моделі оптимізації; принципи побудови економетричних моделей; моделі парної та множинної лінійної регресії; узагальнені економетричні моделі; економетричні моделі динаміки; аналіз та управління ризиком в економіці; система показників кількісного оцінювання ступеня ризику. Формуються навички та вміння побудови економіко-математичних моделей, їх розв’язання, використання для аналізу та прогнозування.

Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці

Вивчаються методи мережевого планування; теорія масового обслуговування; задачі про призначення на роботу; теорія гри, прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику. Формуються навички та вміння застосовувати адекватні економіко-математичні моделі для аналізу та обґрунтування раціональних рішень в управлінні персоналом.

Економетрика

Вивчається сукупність методів і моделей, які дозволяють на базі економічної теорії, економічної статистики та математико-статистичного інструментарію досліджувати кількісне вираження загальних (якісних) залежностей. Формуються навички побудови та розвитку моделей парної та множинної лінійної регресії, побудови адекватних статистичним даним моделей, застосуванням пакетів комп’ютерних програм економетричного аналізу статистичних даних

WEB дизайн та HTML програмування

Формується комплекс теоретичних знань і практичних умінь по створенню статичних та динамічних електронних видань з допомогою програмних пакетів.

Кафедра інформаційних технологій у туризмі виконує науково-дослідну роботу на тему «Інформаційні системи і технології» під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, к.т.н., доц. Морозова Д.М. В основу науково-дослідної роботи покладено наукові праці співробітників кафедри.