Ви є тут

Головна » Факультети » Гуманітарний

Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки

Емблема кафедри «Українознавство» ЗНТУ

Кафедра «Українознавство та загальна мовна підготовка» (УЗМП)

Рік початку діяльності: 1939

Положення про кафедру українознавства та ЗМП

Керівництво:

Завідувач кафедри: д-р іст. наук, професор Шаповалов Георгій Іванович

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 269 (завідувач), 270 (викладацька)
тел.: +38(061)7642314, +38(061)7698336 (завідувач); +38(061)7698375 (викладацька)
e-mail: kafedra_ukr_zn@zntu.edu.ua

Шановні колеги, долучайтесь до участі у нашій конференції!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ім. І.Ф. КУРАСА НАН УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЗАПОРІЗЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ЯКОВА НОВИЦЬКОГО

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція “Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності”

Перше інформаційне повідомлення

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у XІV Всеукраїнській науково-практичній конференції “Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності”, яка відбудеться 6-7 жовтня 2022 р. в Національному університеті «Запорізька політехніка»

 

(формат проведення конференції буде визначено напередодні конференції – онлайн або офлайн, в залежності від ситуації в країні).

Робота секцій планується за такими напрямами:

1. Громадянське суспільство в етнополітичних процесах в Україні.

2. Етнічна структура населення регіону: історія і культура.

3. Правові аспекти державної етнополітики: еволюція та сучасність.

4. Інтелект та духовність: національний вимір.

5. Етнонаціональний аспект державної мовної й освітньої політики.

6. Південь України в міжнародних відносинах.

Круглий стіл “Врахування етнокультурних особливостей Півдня України при розробленні та проведенні державної етнополітики”.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Матеріали доповідей буде опубліковано у збірнику матеріалів конференції (планується видання матеріалів у «Музейному віснику», на сьогодні триває робота з надання журналу статусу наукового фахового видання).

Для участі в роботі конференції необхідно до 15 вересня 2022 р. надіслати на електронну адресу кафедри українознавства та загальної мовної підготовки (e-mail: kafedra_ukr_zn@zntu.edu.ua): - заявку на участь та відомості про авторів (форма заявки додається); - вичитані та оформлені відповідно до вимог (див. нижче), матеріали доповідей обсягом не більше 0,5 др. арк.(20 тис. знаків); - для учасників без наукових ступенів обов’язково подавати рецензію кандидата або доктора наук. [Відповідальність за зміст та грамотність текстів несуть автори. Матеріали, підготовлені з невиконанням вказаних вимог, не приймаються і не друкуються]. Контактні телефони оргкомітету конференції:

(061) 769-83-75 Меснянкіна Світлана Валеріївна, Шестопалова Людмила Іванівна.

(061) 764-23-14; (068) 879-12-87 Дєдков Микола Васильович, декан гуманітарного факультету;

 

Наші співробітники - волонтери.

Demo

ТН - 2022. Секція "Професійна комунікація"

Demo

19 квітня 2022 р. згідно з графіком керівник секції "Професійна комунікація" доцент Галина Сергіївна Онуфрієнко провела онлайн засідання на платформі Google meet в рамках щорічної підсумкової накової конференції "Тиждень науки" в НУ "Запорізька політехніка". В роботі секції взяли участь 29 студентів від трьох факультетів університету (ГФ, ЮФ, ЕФ), співдоповідачі - наукові керівники, доценти Онуфрієнко Г.С. і Біленко Т.Г. До роботи секції долучилася й доцент Катиш Т.В. Серед запрошених гостей - представники Національного університету внутрішніх справ: студентка І.С.Саміленко та її науковий керівник професор кафедри правничої лінгвістики Красницька А.В.

 

Відкрила засідання секції її керівник, акцентувавши увагу всіх присутніх на важливості використання достовірних і перевірених фактів у процесі мовної комунікації в усіх професіях та на ролі в цьому контексті щорічної університетської традиції проведення "Тижня науки" в квітні напередодні Дня науки в Україні ( третя субота травня, у 2022р. припадає на 21 травня), висвітливши завдання цьогорічної студентської секції "Професійна комунікація".

Магістрант ГФ Коваленко Єлизавета в доповіді у співавторстві з наук.керівником доц. Г.С.Онуфрієнко всебічно обґрунтувала потужний мовнокомунікативний потенціал традиційних у нашому університеті студентських наукових конференцій до Дня української писемності та мови, які проводяться вже майже 20 років поспіль, і переконала, що для студентів усіх спеціальностей, усіх курсів та форм навчання такі конференції є джерелом набуття необхідного в професії досвіду ефективної публічної комунікації державною мовою.

Другокурсниця з групи ЮФ-310 Кравченко Ганна в доповіді у співавторстві з науковим керівником доц.Г.С.Онуфрієнко висвітлила завдання та особливості професійного спілкування в різних найскладніших ситуаціях у сфері правоохоронної діяльності .

Першокурсники з групи ЕФ-111 Маркін Дмитро, Сіра Валерія, Брабець Олександр у доповідях у співавторстві з науковим керівником доц.Біленко Т.Г. повідомили про творення фемінітивів в англійській та українській мовах на прикладі сфери засобів масової інформації, про неологізми англійського походження в інтернет комунікації, про семантику новотворів в мові мас-медіа.

Студентка Саміленко Ірина з НУВС у доповіді в співавторстві з науковим керівником проф.Красницькою А.В. проаналізувала на прикладі юридичного дискурсу особливості тексту як засобу комунікації

Кожному доповідачеві ставилися різні запитання : щодо вибору теми дослідження та актуальності для обраної професії, про використані приклади та особливості процесу самопідготовки до публічного виступу онлайн, про набутий досвід з наукової роботи .

Отже, на секції було заслухано й обговорено 6 наукових доповідей з актуальних проблем мовної комунікації, професійного спілкування, лексикології сучасної української літературної мови. Кожний доповідач використав чимало цікавих прикладів для ілюстрації мовних явищ, надав корисні рекомендації щодо особливостей спілкування українською мовою. Секретар секції Є.Коваленко фіксувала запитання до доповідачів та здійснила фотозйомку з екрану. Керівник секції підбила підсумки ефективної роботи секції, подякувала доповідачам за успішні публічні виступи , а всім присутнім за уважне ставлення до змісту кожної доповіді , активність при обговоренні різних тем та запропонувала підготувати на підставі своїх вражень відгуки .

 

ТН - 2022. Секція "Загальне мовознавство"

Demo

 

18 квітня 2022 р. згідно з графіком керівник секції "Загальне мовознавство" доцент Галина Сергіївна Онуфрієнко провела онлайн засідання на платформі Google meet в рамках щорічної підсумкової наукової конференції "Тиждень науки" в НУ "Запорізька політехніка". В роботі секції взяли участь професор кафедри, доктор наук з соц.комунікацій Мантуло Н.Б, доценти, кандидати філол.наук Біленко Т.Г. і Катиш Т.В., ст.викладач кафедри Миронюк Л.Н. У всіх доповідях висвітлювалися актуальні питання прикладної лінгвістики, пов'язані з темою НДР і скеровані на розв'язання кола завдань її першого етапу.

 

Доцент , доктор філос.у філол.наук Г.С.Онуфрієнко проаналізувала НДР за функційним призначенням як когнітивний супертекст та визначила комплекс чинників, прикладні здобутки і перспективи НДР з українського мовознавства і термінознавства в історії Запорізької політехніки з нагоди 30-річчя від часу затвердження в Запорізькому машинобудівному інституті першої держбюджетної НДР лінгвістичної тематики" Лінгвометодичне моделювання української термінолексики інженерно-фізичного профілю".

Доц.Біленко Т.Г. схарактеризувала багатовимірність фахового тексту як інтегративного утворення та докладно окреслила обов'язкові його ознаки.

Проф.кафедри Мантуло Н.Б. поінформувала про результати спільно виконаного з доц.Черновою І.В наукового дослідження функцій та особливостей сучасного академічного тексту.

Доц. Катиш Т.В. окреслила етапи становлення текстології в Україні.

Ст.викладач кафедри Миронюк Л.В. порівняла деякі визначення поняття фаховий текст.

Відбулося й обговорення змісту матеріалів заслуханих наукових доповідей та можливостей їх подальшої публікації в науковій періодиці. У контексті завдань виконуваної колективом секції ЗМП під керівництвом доц.Онуфрієнко Г.С. кафедральної НДР було визначено обов'язкові компоненти змісту підготовлених матеріалів для включення їх у перший розділ НДР "Параметризація змістової і структурної частин фахового тексту в усній та письмовій формах мовної комунікації" , доповнено висновки в матеріалах доповідей. Секретар секції доц.Біленко Т.Г. зробила під час засідання серію фотознімків з екрану для підготовки колективного колажу учасників.

 

Участь студентів у міжнародних конкурсах

8 листопада 2021 р. у Національному університеті «Запорізька політехніка» дистанційно відбувся І етап XXІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та І етап ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Члени журі конкурсів, викладачі кафедри українознавства та загальної мовної підготовки, перевірили 66 робіт студентів 8 факультетів.

Переможцями Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стали:

1 місце - Нестеренко В. УФКС310 (керівник – к.філол.н., доц.кафедри УЗМП І.О.Воронюк)

2 місце – Дворак М. ФЕУ 111 (керівник – доц.кафедри УЗМП К.С. Бондарчук)

3 місце – Бочарська А. ГФ321, Дорофєєва С. ГФ321, Думенко А. ГФ311, Кирилов М. ГФ 211 (керівник – к.філол.н., доц., доц.кафедри УЗМП Г.С. Онуфрієнко);

Голубцова В. ЕФ211 (керівник – к.філол.н., доц., доц.кафедри УЗМП Т.Г.Біленко);

Гросу К. ФЕУ 111, Холод Д. ФЕУ 111 (керівник – доц.кафедри УЗМП К.С. Бондарчук);

Сторчак А.УФКС311, Товстоус Т.УФКС311, Петренко А. ІФ 611 (керівник – к.філол.н., доц.кафедри УЗМП І.О.Воронюк);

Гришко Н. КНТ-СП111 ( керівник – к.філол.н., доц., доц.кафедри УЗМП І.В.Чернова);

Кодак І.КНТ511 (керівник – к.філол.н., доц.кафедри УЗМП Т.В.Катиш).

 

Студентів відзначено також у таких номінаціях

1) «Найкраще власне висловлювання»: Товстоус Т. УФКС 311, Думенко А. ГФ311, Кодак І. КНТ511, Дудіна А. М 811;

2) «Знавець акцентуаційних норм української мови»: Нестеренко В. УФКС310, Товстоус Т. УФКС 311, Філоненко А. ГФ 311, Клєткіна К. ГФ311, Титаренко А. БАД531, Носко А. БАД 531, Маслюк О. БАД 111, Бережна А. БАД 811, Голубцова В. ЕФ211, Кирилов М. ГФ 211, Гросу К. ФЕУ 111, Дворак М. ФЕУ 111, Дудіна А. М 811;

3) «Знавець лексики і фразеології української мови»: Філоненко А. ГФ 311, Бочарська А. ГФ321, Кирилов М. ГФ 211, Терещенко Т. БАД811, Драб А. БАД521, Пічко Г. КНТ151, Мінзак Ю. КНТ521, Голубцова В. ЕФ211, Арцибашева Д. М 811, Гросу К. ФЕУ111, Тендеренко Л. ФЕУ 111, Тарасенко І. ІФ 511, Петренко А. ІФ 611, Товстоус Т. УФКС 311 Солоділова Л. УФКС 310, Нестеренко В. УФКС310, Дорофєєва С. ГФ321, Потяркіна А. ГФ 211, Вербова К. КНТ211, Кодак І. КНТ511;

4) «Знавець етикетних формул звертання української мови»: Шевченко О. ІФ611, Гросу К. ФЕУ111, Цимбал А. ФЕУ 111, Дворак М. ФЕУ 111;

5) «Найкращий літературний редактор»: Сторчак А. УФКС311 Дорофєєва С. ГФ321, Кирилов М. ГФ 21.

 

Переможцями Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка були визнані такі студенти:

1 місце – Дворак М. ФЕУ – 111(керівник – доц.кафедри УЗМП К.С. Бондарчук)

2 місце – Голубцова В. ЕФ – 211(керівник – к.філол.н., доц., доц.кафедри УЗМП Т.Г.Біленко)

3 місце – Дудіна А. М – 811(керівник – ст.викл. Л.В.Миронюк);

Петренко А. ІФ – 611(керівник – к.філол.н., доц.кафедри УЗМП І.О.Воронюк);

Терещенко Т. БАД – 811 (керівник – к.філол.н., доц., доц.кафедри УЗМП Г.С. Онуфрієнко);

Холод Д. ФЕУ – 111(керівник – доц.кафедри УЗМП К.С. Бондарчук)

Вітаємо наших переможців та всіх учасників! Любіть слово, бережіть слово, плекайте слово!

Члени журі конкурсів

доц.К.С.Бондарчук,

доц.І.О.Воронюк,

доц.Т.В.Катиш,

ст.викл. Л.В.Миронюк

Участь онлайн студентів першого курсу НУ" Запорізька політехніка" у ХХІ Всеукраїнському радіодиктанті єдності (09.11.2021)

1.Біленко Т.Г. - усього 79, з них: ФКНТ - 53, ЕТФ -26.

2.Катиш Т.В.- усього 12, з них: РТФ - 12.

3.Онуфрієнко Г.С.- усього 35, з них :ГФ- 31, ФБАД-4

4.Чернова І.В.- усього 28, з них: ФБАД-11, ФКНТсп-17

5.Воронюк І.О.-4 студенти ІФ

6.Бондарчук К.С.- усього 15, з них: ФЕУ -15.

7.Миронюк Л.В.- усього 3, з них: МФ- 3.

Підсумок: Написали і відправили радіодиктант 176 першокурсників, найбільше- з ФКНТ та ГФ.

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція “Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності”

Перше інформаційне повідомлення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ім. І.Ф. КУРАСА НАН УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЗАПОРІЗЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ЯКОВА НОВИЦЬКОГО

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у XІV Всеукраїнській науково-практичній конференції “Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності”, яка відбудеться 7-8 жовтня 2021 р. в Національному університеті «Запорізька політехніка».

Робота секцій планується за такими напрямами:

1. Громадянське суспільство в етнополітичних процесах в Україні.

2. Етнічна структура населення регіону: історія і культура.

3. Правові аспекти державної етнополітики: еволюція та сучасність.

4. Інтелект та духовність: національний вимір.

5. Етнонаціональний аспект державної мовної й освітньої політики.

Круглий стіл “Врахування етнокультурних особливостей Півдня України при розробленні та проведенні державної етнополітики”.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. Матеріали доповідей буде опубліковано у збірнику матеріалів конференції. Для участі в роботі конференції необхідно до 20 липня 2021 р. надіслати: • на електронну адресу кафедри українознавства та загальної мовної підготовки(e-mail: kafedra_ukr_zn@zntu.edu.ua), а також • поштою на адресу: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, Національний університет «Запорізька політехніка», кафедра українознавства та загальної мовної підготовки; - заявку на участь та відомості про авторів (форму заявки можна взяти на сайті університету www.zp.edu.ua ); - вичитані та оформлені відповідно до вимог (див. нижче), підписані усіма авторами матеріали доповідей обсягом не більше 0,5 др. арк.(20 тис. знаків); - для учасників без наукових ступенів обов’язково подавати рецензію кандидата або доктора наук. [Відповідальність за зміст та грамотність текстів несуть автори. Матеріали, підготовлені з невиконанням вказаних вимог, не приймаються і не друкуються].

Контактні телефони оргкомітету конференції:

(061) 769-83-75 Швед Юлія Сергіївна, Шестопалова Людмила Іванівна.

(061) 764-23-14 Дєдков Микола Васильович, декан гуманітарного факультету;

(061) 769-82-35 Висоцька Наталя Іванівна, начальник патентно-інформаційного відділу.

Матеріали доповідей повинні відповідати таким вимогам: Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" до друку приймаються лише статті, які мають такі необхідні елементи:

> постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

> аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;

> виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

> формулювання цілей статті (постановка завдання);

> виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

> висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Всі статті надаються в електронному та роздрукованому вигляді. Електронний текст статті подається у форматі doc або docх текстового редактору Microsoft Office Word, формат аркушу А4, поля: верхнє та нижнє — по 2 см, ліве — 3 см, праве — 1 см; шрифт Times New Roman, розмір шрифту — 12, міжрядковий інтервал одинарний. Переноси не виставляються! Малюнки надаються окремими файлами в форматі JPEG, TIFF або PSD. Не прийматимуться малюнки, вставлені в текстовий редактор Microsoft Office Word! Прізвище та ініціали виставляються в верхньому правому куту. Нижче має бути розміщена назва статті (прописними, по центру), нижче через рядок розміщується текст статті. Після тексту під заголовком «Бібліографія» подається список використаних джерел та літератури. Резюме надається англійською, російською (для україномовних статей) або українською (для російськомовних статей) мовами.

Список використаних джерел і літератури оформлюється згідно з останніми вимогами ВАК України. Посилання виставляються в середині тексту в квадратних дужках, де вказується номер джерела в списку літератури, номер сторінки: [1, с. 95]. Позиції у списку літератури оформлюються не за алфавітом, а по мірі того, як вони зустрічаються в тексті.

Увага! У випадках посилання на архівні матеріали, в квадратних дужках вказується номер джерела в списку літератури, номер архівної справи та номер аркушу: [5, спр. 654, арк. 11]. ], якщо справи з одного архіву, фонду та опису.

Приклад оформлення списку використаних джерел та літератури

1. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : навч. посібник / М.В. Кордон.- К.: ЦУЛ, 2003. - 508 с.

2. Абрамович С.Д. Світова та українська культура : посібник для студ. вищих. навч. закл./ С.Д.Абрамович, М.Ю.Чікарькова.- Львів : Світ, 2004. - 344 с.

3. Археологія України : курс лекцій: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ Л.Л.Залізняк, К.П.Бунятян, В.М.Зубар та ін.; за ред. Л.Л.Залізняка. - К.: Либідь, 2005. - 504 с.

4. Історія держави і права України / за ред. А.С. Чайковського - К. : Юрінком Інтер, 2001. – 384 с.

5. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник : основи теорії та практики: підручник/ А.Г.Загородній, Г.Л.Вознюк. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 1072 с.

6. Бюджетне законодавство Украіни. - К: Юрінком Украіни, 2002. - 416 с. - (Бюлетень законодавства і юридичноі практики Украіни; Вип. 2)

7. Долженко В.Ю. Становление категории "смысл" как проблема историко-психологического исследования : Дис. ... канд. техн. наук: 19.00.01/ В.Ю.Долженко.- М.: РГБ, 2003.- 156 с.

8. Искра Н.Н. Распознавание эмоций на лицах детей раннего возраста : Автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.13/ Н.Н.Искра.- СПб.: РГБ, 2006. - 27 с.

9. Мыцик В. Кто основал трипольскую культуру ? / В. Мыцик // Персонал. - 2004. - №10. - С.63-67.

Оргкомітет конференції

Заявка учасника ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності» (7-8 жовтня 2021 р.)

1. Прізвище

2. Ім’я

3. По-батькові

4. Місце роботи

5. Домашня адреса

6. Посада

7. Науковий ступінь, вчене звання

8. Назва доповіді

9. Секція, в рамках якої заявляється участь та планується доповідь

10. Варіант участі: а. без доповіді б. з доповіддю в. з публікацією матеріалу доповіді у збірнику матеріалів конференції

11.Телефони (домашній, робочий, мобільний)

12. E-mail

13. Сфера наукових інтересів

 

ТН - 21. Секція "Українознавство".

Demo

20 квітня 2021 року відбулася відеоконференція секції «Українознавство» в рамках «Тижня науки - 2021». У її роботі взяли участь викладачі історичної секції кафедри українознавства та ЗМП.

Доповідь професора Шаповалова Г.І. була присвячена 100-річчю Запорізького обласного краєзнавчого музею, яке буде відзначатися у грудні 2021 року.

Доцент Бровко Б.А. висвітлив тему «Заснування охочекомонного полку І.Ф. Новицького».

Доцент Чумаченко О.А. розкрила питання про «Внесок В. Лотарева в розвиток української авіапромисловості».

Усі доповіді були унаочнені мультимедійними презентаціями та викликали жваві дискусії.

На засіданні було обговорено також хід підготовки до проведення XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності”. Предметом обговорення стало також питання про обрання нової теми кафедральної науково-дослідної роботи на 2021-2024 рр. Попередньо було проведено консультування з науковцями ІПІЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України.

Керівник секції «Українознавство» декан ГФ М.В. Дєдков.

ТН - 21. Студентська секція "Країнознавство".

Demo

21 квітня 2021 року відбулася конференція секції «Країнознавство» в рамках «Тижня науки - 2021». У її роботі взяли участь студенти бакалаврату та магістратури, що навчаються на спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за освітньою програмою «Міжнародний бізнес». Темами своїх доповідей студенти обрали актуальну та важливу для світової економіки та міжнародних відносин проблематику. Усі доповідачі супроводжували свої виступи мультимедійними презентаціями.

Анна Щербанюк (ГФ-210м) проаналізувала вплив COVID-19 на діяльність малого та середнього бізнесу в Україні та зазначила, що пандемічна ситуація породжує значні негаразди в економіці країни, проте наразі найбільша загроза для економічного відновлення в Україні – це тривале продовження та посилення внутрішніх карантинних заходів. Олександра Єльцина (ГФ-210) висвітлила торговельну угоду щодо Brexit між Великою Британією і ЄС, яка стала чинною з 1.01.2021 р. Вона відзначила, що Угода дозволить мінімізувати перешкоди для бізнесу та мандрівників по обидва боки Ла-Маншу та обмежить економічну шкоду для економік, які зазнали втрат через пандемію COVID-19. Студентка гр. ГФ-210 Марія Староконь темою своєї доповіді обрала Паризьку кліматичну угоду 2015 року. У своєму виступі вона наголосила на тому, що головною особливістю Паризької угоди є те, що вона не примушує країни ні до чого конкретного. Країни, що її підписали, визнали загрозу зміни клімату і погодилися їй протидіяти. Як саме протидіяти – кожна країна визначає самостійно. Перед підписанням Паризької угоди сторони угоди мали визначити так звані Національно-визначені внески (НВВ або ж NDC – Nationally determined contribution), у яких визначали, на скільки вони планують знизити парникові викиди. Студентка гр. ГФ-210 Анастасія Кулігіна (секретар секції) свій виступ присвятила політичній спадщині 45-го президента США Д.Трампа. Вона наголосила, що після своєї відставки, 45-й президент залишив чималу спадщину як всередині Америки, так і у зовнішній політиці США, довівши світові, що несистемна людина може стати президентом, але за результати керівництва цієї людини буде відповідати вся країна.

Керівник секції «Країнознавство» декан ГФ М.В. Дєдков.

ТН - 21. Студентська секція "Культурологія".

Demo

22 квітня 2021 року відбулася конференція секції «Культурологія» в рамках «Тижня науки - 2021». У роботі взяли участь студенти денного і заочного відділення, викладачі кафедри українознавства та ЗМП. Для своїх доповідей студенти обрали цікаві теми. Деякі з них були присвячені ювілейним датам в історії української культури: 140-й річниці першого професійного українського театру, 125-річчю зародження українського кінематографу. Доповіді зберігали хронологічну послідовність: із скіфської давнини до періоду ХХ століття, що отримало назву «Розстріляне відродження». Майже всі доповіді супроводжувалися змістовними й яскравими презентаціями.

Естетичне задоволення викликала доповідь Діани Палладі (БАД-519) про скіфський звіриний стиль: одразу відчувалася дизайнерська спрямованість у поданні матеріалу, в оздобленні його наочністю.

Дуже цікавою була доповідь Тетяни Підгорної (ГФ-329) про літературне бароко. Додаткові питання виявили глибоке знання матеріалу, а наведені приклади барочного віршування підкреслили складність теми.

У руслі гендерної тематики прозвучала доповідь студентки заочного відділення Вікторії Федосєєвої (ФЕУз-119 ) про долю акторок театру корифеїв.

Віддали належне й молодшому з мистецтв – кіно. Доповідь Ірини Самсонової (ФЕУ-520, секретар секції) повернула нас до витоків українського кінематографу, до його перших надбань і перших «зірок».

Студенти доцента Л.В. Турчиної Максим Постоленко (РТ-719) та Ілля Ковальов (РТ-819) обрали суб’єктами своїх розвідок видатні постаті доби «Розстріляного відродження».

Безсумнівно, усі учасники роботи секції доклали багато зусиль, щоб зацікавити слухачів, привернути увагу до своїх тем. Ми вдячні студентам та їх науковим керівникам за плідну співпрацю. Бажаємо подальших успіхів і творчого натхнення!

Керівник секції «Культурологія» ст. викл. Г.А. Сигида

ТН - 21. Студентська секція "Професійна комунікація".

Demo

Demo

Згідно з програмою "Тижня науки" в нашому університеті 21.04.2021р. з12-00 на платформі Google meet працювала студентська секція"Професійна комунікація".

У роботі секції взяли участь 34 студенти (з першого, другого, четвертого курсу бакалаврату від ЮФ та ГФ( 24), ЕФ та ФКНТ( 4), ТФ (2), ФУФКС (3), ФСН(1), зокрема 13 доповідачів та 21 слухачі-студенти з ЮФ і ГФ, які у вільний від занять час виявили бажання вперше побувати на науковій конференції. Керівником секції - доцентом Онуфрієнко та співавторами доповідей - доцентом Біленко Т.Г. та ст.викладачем Л.В.Миронюк було організовано демонстрацію студентами презентацій доповідей, обговорення актуальності та практичної значущості висвітлюваних проблем. Викладачі-співавтори уточнювали деякі аспекти у відповідях доповідачів на поставлені 1-2 запитання. Керівник секції резюмувала доповіді та роботу секції в цілому, зазначивши її ефективність та актуальність у набутті студентами практичного досвіду публічної комунікації з актуальної проблематики обраних ними професій.

 

Найуспішніші наукові доповіді як співавтори зробили студенти, які вільно викладали напрацьований матеріал, розуміючи використовувані терміни, наводили правильні приклади для підтвердження тез, не зачитуючи текст, відповідали самостійно і переконливо на запитання,а саме :

Гавриш Сергій ( ЮФ-119) , який поінформував про результати здійсненого комплексного дослідження неолексем на позначення кіберзлочинів у сучасному юридичному дискурсі - шляхи їх творення, їх широкий семантичний діапазон, етапи їх термінологізації у сучасній українській мові ;

Коваленко Єлизавета ( ГФ-217), яка ґрунтовно проаналізувала в компаративному аспекті провідні локації мовної комунікації, досліджені нею в науковій роботі, що виборола друге місце в номінації "Гуманітарні науки "за результатами першого етапу Всеукраїнського наукового конкурсу студентських робіт у 2021р.;

Кравченко Ганна ( ЮФ- 310) , яка презентувала класифікацію типових ситуацій професійної мовної комунікації у сфері сучасної правоохоронної діяльності в Україні (науковий керівник і співавтор цих доповідей - доцент Онуфрієнко Галина Сергіївна) .

Азманов Ілля (ФКНТ-130), який у своїй презентації розкрив особливості становлення нашого університету за 120-річну його історію від технічного училища до сучасної "Запорізької політехніки";

Галиш Олег (ФКНТ-120), який проілюстрував історію формування наукової школи "Радіотехніки та інформаційних технологій" на базі НУ"Запорізька політехніка" (науковий керівник і співавтор цих доповідей - доцент Біленко Тетяна Григорівна)

Стойчева Валерія (ФСН-110), яка проаналізувала типи помилок в усному мовленні студентів Запорізького регіону ( науковий керівник і співавтор доповіді - доцент Катиш Тетяна Валентинівна).

Помітними за тематикою були і виступи інших студентів, які проте більшою мірою зачитували підготовлений матеріал, серед них ,зокрема, доповіді Лівіка Миколи (ТФ- 310) про дієслівні інтерфереми в усному мовленні школярів села Шевченкове Пологівського району Запорізької області (науковий керівник і співавтор доповіді - старший викладач Миронюк Ліна Віталіївна) , Олексієнка Кирила(ФУФКС -310) про міждисциплінарні зв'язки у системі логопедичних термінів ( науковий керівник і співавтор доповіді - доцент кафедри Воронюк Ірина Олександрівна).

Не всі заявлені у програмі доповідачі ,на жаль, змогли долучитися до участі в цій науковій студентській конференції.

Отже, тригодинна робота студентської наукової секції в доброзичливій атмосфері колективного обговорення фахових проблем була чітко організованою, ефективною в новому онлайн форматі , злагодженою, насиченою різноманітною пізнавальною інформацією, безперечно корисною та актуальною в обраних доповідачами та слухачами професіях та засвідчила персональні досягнення з набуття доповідачами досвіду з різноманітних за тематикою презентацій, самостійних публічних виступів літературною українською мовою , з участі в науковій бесіді , з уважного аудіювання наукових повідомлень , що в цілому підтверджує продуктивність такої форми позааудиторної роботи в розкритті наукового потенціалу студентів та їх резервні можливості самоактуалізації в професійній комунікації.

 

Відгуки студентів

про заслухані й обговорені доповіді на секції "Професійна комунікація" та про свою участь у роботі секції, що відбулася 21.04.2021 р. в межах традиційного "Тижня науки" в НУ"Запорізька політехніка"

Хочу подякувати за запрошення на конференцію. Мені було дуже цікаво й приємно взяти участь у цьому науковому заході. Зацікавили виступи різних учасників, але шкода, що через епідеміологічні обставини усе проходило он-лайн. Хотів би особливо виділити доповідь про проблеми вживання юридичних термінів у сфері кіберзлочинності. Доповідач дуже уміло поєднав юридичну та мовознавчу проблематики в цій темі, через що було дуже цікаво слухати й отримувати нову та корисну для своєї професії інформацію. Ще раз хочу подякувати організаторам за надану можливість вчитися науковому спілкуванню і розширювати свої знання (ГАЛИШ Олег, ФКНТ-120).

 

Мені сподобалася доповідь Семеної Руслани на тему : «Екологія перекладу в сучасному комунікативному просторі». На мою думку, дуже актуальна тема. Доповідачка добре володіла матеріалом, розкрила практичне значення цієї теми в наш час. Хочу висловити подяку організаторам за надану мені можливість зробити публічну доповідь про сучасну рекламну комунікацію різними мовами (Рильська Діана ,МТЕ- 410).

Доповідь про історію нашого університету була цікаво оформлена як презентація, що дуже важливо для дистанційної наукової конференції , і це було її достоїнством( Чулісова Людмила, ЮФ -110).

Вдячна і за отриману можливість дізнатися багато нового з наукових доповідей студентів, і за надані конкретні рекомендації з мови мого юридичного фаху( Арсененко Карина, ЮФ-110).

Участь у роботі наукової конференції надала можливість зрозуміти, як вони відбуваються навіть в он-лайн форматі (Литвиненко Максим, ЮФ- 110).

Найбільшу увагу привернула доповідь Сергія Гавриша про нові терміни, якими називають в українській мові різновиди кіберзлочинів, та про корисні рекомендації для запобігання кіберзлочинам , як діяти у разі потрапляння в подібні ситуації( Ківа Катерина, ЮФ-110 ) .

Запам'яталася своєю актуальністю доповідь другокурсника ЮФ про кіберзлочини. Він дотримався усіх п'яти підготовчих законів публічного спілкування, точно вживав іншомовні слова, що дуже важливо в цій непростій темі. Це засвідчило велику попередню підготовчу роботу студента. Як майбутній юрист дізнався багато нових юридичних термінів, знання яких знадобиться мені подалі ( Безсонов Юрій, ЮФ- 110).

Хотів би висловити велику подяку організаторам конференції за можливість виступити й продемонструвати найважливіші етапи становлення нашого університету! Було дуже цікаво й пізнавально слухати доповіді інших учасників, а особливо мені сподобався виступ "Типові ситуації й особливості спілкування у сучасній правоохоронній діяльності " Ганни КРАВЧЕНКО , студентки першого курсу ЮФ ,про вербальну і невербальну комунікацію . Її виступ був дуже захопливий, адже вона досить вміло поєднала дві різні теми – засоби спілкування та роботу в органах поліції. Натомість, вона й сама хоче працювати в правоохоронних органах, тому це було вдвічі приємніше слухати. Дякую за запрошення!( Азманов Ілля, ФКНТ-120)

Дякую, що вже другий рік поспіль маю можливість брати участь і в "Тижні науки", і в науковій конференції до Дня української мови та писемності в нашому університеті. Наукова робота з мови фаху дає мені нові знання, допомагає розвинути навички роботи з науковою літературою та навчає правильному спілкуванню : як ефективно комунікувати та впевнено виступати на публіці з професійних проблем, як дотримуватися культури мовлення та не порушувати права і свободи інших людей. Звичайно, хочу подякувати своєму науковому наставнику - доценту Галині Сергіївні Онуфрієнко, завдяки якій добре підготувався і до цієї наукової конференції та під її пильним, але добрим і теплим, наглядом виступив з доповіддю про нові слова в українській мові на позначення кіберзлочинів , та отримав в процесі роботи над темою багато корисної для мене, майбутнього правознавця, і цікавої нової інформації . (Гавриш Сергій, ЮФ-119)

Приємно було вже вчетверте, починаючи з першого курсу, взяти участь як доповідач у секції " Професійна комунікація" на університетському "Тижні науки". Кожного виступу я розширювала свої знання і вміння з публічної наукової комунікації. Усі чотири роки бакалаврату активно займаюся науковою роботою з Галиною Сергіївною Онуфрієнко : спочатку готували доповіді, потім тези доповідей на різні конференції, статті і нарешті конкурсну роботу , що все разом – це вже серйозна база для мого подальшого навчання в магістратурі. Дякую за надану мені таку прекрасну можливість вчитися успішної мовної комунікації і писати наукові тексти під Вашим науковим керівництвом та у співавторстві з Вами, Галино Сергіївно. Дякую за набутий великий і потрібний мені подалі в обраній професії з МЕВ досвід з підготовки наукових виступів і публікацій! (Коваленко Єлизавета, ГФ-217)

 

Demo

Demo

Онлайн засідання секції "Загальне мовознавство"

Demo

Учасники онлайн засідання секції "Загальне мовознавство" на "Тижні науки- 2021" ( 19.04.2021, НУ"Запорізька політехніка", кафедра українознавства та ЗМП ) : керівник секції Г.С.Онуфрієнко, в.о.завідувача кафедри І.В.Чернова, секретар секції Т.Г.Біленко, І.О Воронюк. 

Обговорено найактуальніші проблеми третього етапу виконуваної кафедральної НДР 08518, а саме: чинники і складники екології мовної комунікації та актуалітети її виміру в науковому дискурсі на прикладі найпоширенішого малого жанру сучасної наукової літератури ( керівник НДР - доцент, д-р філософії у філол.науках, доцент кафедри Г.С.Онуфрієнко), мотивацію студентів технічних спеціальностей до вдосконалення мовленнєвої компетентності ( доцент,канд.філол.наук, в.о.завідувача кафедри І.В.Чернова ), екологію мовлення в науковому та публіцистичному дискурсах у порівнянні ( доцент, канд.філол.наук, доцент кафедри Т.Г.Біленко) та вступне слово М.Грушевського пам'яті Лесі Українки ( канд.філол.наук, доцент кафедри І.О.Воронюк)

Шановні учасники конференції!

Повідомляємо, що робота секцій ХVІ Міжвишівської наукової інтернет-конференції за міжнародною участю «Наукові школи, професійні династії, видатні персоналії «Запорізької політехніки»: від механіко-технічного училища до сучасного національного університету» здійснюватиметься у такому форматі:

Секція 3. Сучасна фахова комунікація засобами української літературної мови 12 листопада об 11.00, платформа Google Meet. Режим доступу: http://meet.google.com/hat-epij-fey

Модератор від НУ «Запорізька політехніка» - Мантуло Наталія Борисівна, N.m.b@ukr.net

Шановні учасники

пленарного засідання 16 Міжвишівської наукової конференції до Дня української писемності та мови і 120-річчя Національного університету "Запорізька політехніка"! Запрошуємо 11.11.2020 з 12-00 взяти активну участь із доповідями на платформі Google meet. Близько 12-00 надійде код входження на цю платформу. Регламент виступу- до 15 хв. Просимо підтвердити свою участь у цьому засіданні.

З повагою куратор наукової конференції Галина Сергіївна Онуфрієнко

член оргкомітету наукової конференції Микола Васильович Дєдков

Шановні учасники конференції!

Demo

Повідомляємо, що робота секцій ХVІ Міжвишівської наукової інтернет-конференції за міжнародною участю «Наукові школи, професійні династії, видатні персоналії «Запорізької політехніки»: від механіко-технічного училища до сучасного національного університету» здійснюватиметься у такому форматі:

СЕКЦІЯ № 1. НАУКОВІ ШКОЛИ, ТРАДИЦІЇ ТА ІНІЦІАТИВИ НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 10 листопада 2020 р. з 10.00 до 13.30 (перерва:11.30-11.45), платформа Google Meet. Режим доступу: https://meet.google.com/oht-jgqd-rbu (або за кодом oht-jgqd-rbu).

Модератор від НУ «Запорізька політехніка» - Воронюк Ірина Олександрівна, спілкування поштою Irynavoronyuk@gmail.com

СЕКЦІЯ 2. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДР НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» З ІНШИМИ УКРАЇНСЬКИМИ ВИШАМИ, ВИДАТНІ ПЕРСОНАЛІЇ 10 листопада 2020 р., з 09.00 до 10.30, платформа Zoom. Режим доступу: https://us04web.zoom.us/j/72430432303?pwd=SmtWQytjdDJmc0RFaE04cDhQSWtHZz09 (ідентифікатор: 724 3043 2303, код:bzy8z1).

Модератор від НУ «Запорізька політехніка» - Біленко Тетяна Григорівна, tanyabless@ukr.net.

Тиждень науки - 2020. Країнознавство.

Demo

У середу, 15.04.2020р., о 13:30 в режимі онлайн відбулось засідання секції «Країнознавство» ( керівник проф. кафедри українознавства та ЗМП Дєдков М.В.) у межах студентської науково-практичної конференції «Тиждень науки». Через технічні причини не всі із заявлених у програмі секції молодих науковців змогли взяти участь у цьому заході. Із доповідями виступили студенти: Валєвський М.В. (ГФ-219сп) «Сучасні міжнародні економічні відносини Великої Британії», Ярмоленко А.В. (ГФ-219) «Brexiеt», Колядюк Ю.А. (ГФ-219) «Екологічна ситуація у світі», Загубіна В.О. (ГФ-219) «Особливості ведення бізнесу в країнах Східної Азії», Карпенко Д.Г. (ГФ-219) «Проблема біженців у ФРН на початку ХХІ століття», Левада В.В. (ГФ-219) «Японське «економічне диво», Худяк Є.М. (ГФ-219сп) «Імпічмент президента США Д.Трампа».

Усі доповіді виконані під науковим керівництвом професора Дєдкова М.В. Доповіді супроводжувались мультимедійними презентаціями та жвавими дискусіями. Вони будуть опубліковані у збірнику тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів.

На завершення, студенти - учасники наукового заходу – традиційно визначили рейтинг доповідачів з урахуванням рівня ораторської майстерності, відповідей на запитання та якості мультимедійних презентацій.

Тиждень науки - 2020.

Demo

13.04.2020р. о 10:00 відбулось засідання секції «Історія України» ( керівник доц. кафедри українознавства та ЗМП Бровко Б.А.) в межах студентської науково-практичної конференції «Тиждень науки». Через загальнодержавні карантинні заходи, засідання проходило в режимі онлайн. На участь у конференції надійшло 9 заявок від студентів різних курсів і різних факультетів Національного університету «Запорізька політехніка». Через технічні причини лише троє із заявлених молодих науковців змогли взяти участь у цьому заході. Серед них студенти: гр. Ю-219 К.Ю. Рудковський (науковий керівник ст. викл. Г.А. Сигида) із доповіддю «Стрілецька зброя Червоної армії та Вермахту у Другій світовій війні: порівняльна характеристика»; гр. Ю-219 К.А. Степаненко (науковий керівник ст. викл. Г.А. Сигида) із доповіддю «Г. І. Кулик - маршал поразки»; гр. М-719 О.Г. Панас (науковий керівник доц. І.М. Спудка) «Початок космічної ери». Доповіді супроводжувались презентаційними матеріалами і отримали схвальні відгуки учасників конференції. Жваві дискусії розгорнулись навколо виступів К.Ю. Рудковського та О.Г. Панаса.

Після закінчення роботи секції «Історія України», розпочалось засідання секції «Культурологія» (керівник ст.викл. кафедри українознавства та ЗМП Сигида Г.А.) на якій виступили студентки: гр. БАД-538 Є.О. Сизова (науковий керівник ст. викл. Г.А. Сигида) із доповіддю «Інсталяція — гра емоцій та значень об’єктів» та гр. РТ-819 А.О. Зайцева (науковий керівник доц. Л.В. Турчина) «Лесь Курбас - визначний майстер української сцени». В обговоренні цих виступів взяли участь також студенти секції «Історія України».

На завершення, учасники наукового заходу прийшли до висновку, що зміни у форматі проведення конференції суттєво вплинули на визначення призових місць, тому було прийняте рішення всім доповідачам надати заохочення.

ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ УЗМП В АКАДЕМІЧНИХ ГРУПАХ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ

(на виконання наказу ректора № 98 від 01.04.2020 р.)

Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки НУ «Запорізька політехніка» активно використовує технології та засоби дистанційного навчання для організації навчального процесу під час карантину. Навчально-методичне забезпечення з дисциплін кафедри, що містить навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки до семінарів, є публічно доступним в електронній формі в інституційному репозиторії (http://eir.zntu.edu.ua/?locale=uk).

Оперативне спілкування студентів, які мають заборгованості з дисциплін кафедри, можна продовжити в електронному вигляді з викладачами кафедри:

E-mail викладачів кафедри УЗМП (історична секція)

Проф. Дєдков Микола Васильович dedkov@zntu.edu.ua

Проф. Шаповалов Георгій Іванович jakirhrest@gmail.com

Доц. Бровко Борис Аркадійович brovko_alexey@ukr.net

Доц. Васильчук Тетяна Василівна tvvasilchuk@gmail.com

Доц. Спудка Ірина Миколаївна rishaua@ukr.net

Доц. Турчина Людмила Валеріївна lturchina@ukr.net

Доц. Чоп Володимир Миколайович chopvolodimir@ukr.net

Доц. Чумаченко Ольга Анатоліївна 4858102@ukr.net

Ст. викл. Сигида Галина Анатоліївна sygga12@gmail.com

Ст. викл. Мозуленко Дмитро Іванович mozul@ukr.net

Асист. Коянс Анріс Арвідович koyans@ukr.net

E-mail викладачів кафедри УЗМП (філологічна секція)

доц. Біленко Т.Г.tanyabless@ukr.net

доц. Бондарчук К.С. 3301696@ukr.net

доц.Воронюк І.О. irynavoronyuk@gmail.com

https://classroom.google.com/c/NTM3MjExMDE1NDFa

доц. Катиш Т.В.tetyana0408@ukr.net

доц. Онуфрієнко Г.С.   galserg1017@gmail.com 

ст. викл. Миронюк Л.В.lina_myronuk@i.ua

Нове видання нашого колеги

Demo

Demo

Кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства та ЗМП Національного університету «Запорізька політехніка» Володимир Чоп став автором нового науково-популярного видання «Нестор Махно: Останній селянський герой», у якому на основі архівних та музейних документів, мемуарів, а також усних джерел досліджено постать одного з найбільш цікавих українських політичних і військових діячів XX століття.  

Початок існування кафедри українознавства відноситься щонайменше до 1939 року, коли в Запорізькому інституті сільгоспмашинобудування була створена єдина кафедра суспільних наук; кафедра Основ марксизму-ленінізму. В 1964 р. кафедра була перейменована в кафедру історії КПРС. У січні 1990 р. перетворена в кафедру політичної історії. В 1993 р. згідно з міністерським розпорядженням реорганізована в кафедру українознавства.

3 1994 по 2002 рік кафедра складалася з двох секцій: історичної та філологічної. Остання появилася на кафедрі в результаті приєднання до неї в 1994 р. групи викладачів кафедри російської мови, які займались викладанням української мови серед студентів університету. У 1998 р. до кафедри рішенням ректорату були приєднані і викладачі кафедри російської мови, які навчають іноземних студентів. Таким чином кафедра українознавства перетворилася в одну з найчисельніших кафедр університету. Упродовж 1993-2002 рр. на кафедру було покладено надзвичайно відповідальну функцію, яка полягала у тому, щоб показувати приклад самій і надавати необхідну допомогу іншим кафедрам та структурним підрозділам університету щодо впровадження української мови в навчальний процес і діловодство. Колектив кафедри одним із перших в університеті повністю почав здійснювати навчальний процес українською мовою. З 01.04.2002 р. відбулася реорганізація структурних підрозділів ЗНТУ і на основі філологічної секції кафедри українознавства створено окрему кафедру загальної мовної підготовки, яку очолила ст. викладач Бондарчук К.С. На кафедрі в даний момент працюють в.о. зав. кафедри доктор. іст. наук, професор Шаповалов Г.І., кандидати історичних наук доценти Дєдков М.В, Турчина Л.В., Васильчук Т.В., Бровко Б.А., Чоп В.М.Спудка І.М., старший викладач Сигида Г.А, асистенти Мозуленко Д.І., Коянс А.А., Бондарчук О.А. завідувач лабораторії Шестопалова Л.І., ст. лаборанти Швед Ю.С. Основні навчальні дисципліни, які колектив кафедри викладає студентам усіх спеціальностей очної та заочної форм навчання "Історія України", "Історія української культури". Викладачі кафедри розробили і читають також чимало інших навчальних предметів: "Країнознавство" (доц. Дєдков М.В.), "Дипломатична та консульська служба" (доц. Чоп. В.М.), "Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах" (доц. Турчина Л.В.), "Історія мистецтва та архітектури" (доц. Щербина Т.П.). При методичному кабінеті систематично проводяться групові та індивідуальні консультації, розробляються довідкові та методичні матеріали до тем, що вивчаються, виготовляються та модернізуються стенди, книжковий фонд поповнюється новою навчальною та науковою літературою. Колектив кафедри займається також благодійною діяльністю. Протягом декількох років шефствує над Новомиколаївською школою-інтернатом Мелітопольського району Запорізької області. З ініціативи колективу кафедри у 2005, 2006, 2008 рр. була проведена загальноуніверситетська акція "Подаруємо радість дітям". За час існування кафедри її викладачами було захищено 24 кандидатські дисертації, першим з них у 1953 році це зробив П.Т. Кривчик. З 1985 р. по 1992 р. дисертації на здобуття ступеня кандидата історичних наук захистили викладачі кафедри Т.П. Щербина, М.Д. Ясир, М.В. Дєдков, О.П. Сарнацький, В.В. Кузьменко, Л.М. Бостан, А.П. Чайченко. 3 1993 р. на кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 07.00.01 "Історія України". Її випускниками, які захистили кандидатські дисертації, є Турчина Л.В. (1999 р.), Чоп В.М. (2002 р.), Спудка І.М. (2007 р.), Лазнева І.О. (2011 р) (науковий керівник усіх чотирьох - доц. Дєдков М.В.) та Васильчук Т.В. (2007 р.). Кожного року на конкурси студентських наукових робіт подається значна кількість студентських досліджень, виконаних під керівництвом викладачів кафедри. Найбільш вагомий внесок у цю роботу професора Іващенка Ю.В., доцентів Кладової Г.Л., Щербини Т.П., Кузьменко В.В., ст. викладачів Сигиди Г.А., Орла В.К., асистента Мозуленка Д.І. До 100-річчя університету колектив кафедри підготував книгу "Запорізький державний технічний університет. Історичний нарис (1900-2000)". У 2006 році вийшло її друге, доповнене і перероблене, видання "Запорізький національний технічний університет. Історичний нарис (1900-2005)". У 2011 р. вийшло третє, доповнене і перероблене видання "Запорізький національний технічний університет. Історичний нарис (1900-2010)". У 2002 р. в результаті копіткої багаторічної роботи був опублікований написаний викладачами кафедри навчальний посібник "Історія України" який був рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. У 2009 році вийшов друком, підготовлений викладачами кафедри, навчальний посібник "Історія зарубіжної культури" з грифом МОН України. Трансформація кафедри політичної історії в кафедру українознавства в 1993 р. стимулювала увагу до такого перспективного напряму наукових досліджень, як вивчення етнокультурних процесів, які відбувалися в такому поліетнічному регіоні, як Південь України. Першим етапом розвитку досліджень з нової наукової проблематики стала розробка держбюджетної теми "Дослідження процесів розвитку культури української нації та культур національних меншин: історія, сучасний стан, перспективи" протягом 1994-1996 рр. Науковий доробок з цієї теми був апробований на науковій конференції, що відбулася 14-15 вересня 1995 р. на базі нашого університету. Науковці кафедри на цьому етапі велику увагу приділили визначенню теоретичних та методологічних засад проведення досліджень етнокультурних процесів, зокрема проблемі врахування основ ментальностей, проблемі культурних взаємообмінів, яка є однією з центральних сукупності проблем культурогенезу української нації, враховуючи значний історичний час її бездержавного існування, включеність до інонаціональних держав. Наступні етапи розвитку і поглиблення досліджень з етнокультурної проблематики знаменувалися проведенням нових конференцій у 1998, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 рр., які стали традиційними і з регіональних перетворилися на всеукраїнські. У форумах взяло участь понад 700 чол. Після кожної конференції виходив збірник наукових праць її учасників. Кафедра загальної мовної підготовки була створена на базі філологічної секції кафедри українознавства після реструктуризації університету 15 березня 2002 р. Становлення та організацію роботи кафедри очолила відмінник освіти України ст. викл. Бондарчук Катерина Сергіївна. На сьогодні на кафедрі працюють 14 штатних викладачів, серед яких із перших днів її становлення - доценти Гузенко Людмила Миколаївна та Катиш Тетяна Валентинівна, старші викладачі Єршова Валентина Костянтинівна, яка очолює роботу секції викладачів української мови; Брацун Оксана Іванівна, відповідальна за проведення виховної роботи; Ільчук Клавдія Іванівна, Миронюк Ліна Віталіївна, Полежаєва Ніна Антонівна, Сергієнко Галина Олександрівна, викладачі Жавжарова Євгенія Олексіївна, Авєріна Інна Іванівна, завідувач лабораторії Меснянкіна Світлана Валеріївна. З 2003 р. на кафедрі працює досвідчений науковець, канд. філол. наук, доцент Онуфрієнко Галина Сергіївна, яка очолила наукову роботу кафедри, зорема постійного наукового семінару та держбюджетної науково-дослідної роботи. За період роботи склад кафедри поповнювали молоді кадри: Адаменко Ольга Володимирівна, Гура Наталя Петрівна, Хавкіна Олена Миколаївна,Біленко Тетяна Григорівна, Дорошенко Світлана Валеріївна, Бондарчук Ольга Анатоліївна, Воронюк Ірина Олександрівна. Кафедра має вагомий науковий потенціал. За час її існування захистили кандидатські дисертації і стали доцентами Т.Г.Біленко, Т.В. Катиш, О.М. Хавкіна. Працюють над дисертаціями Л.В. Миронюк, О.І. Брацун. Нині доцент О.М. Хавкіна та викладач Н.П. Гура переведені на кафедру "Теорія і практика перекладу". Викладач О.А. Бондарчук навчається в аспірантурі ЗНТУ та працює на кафедрі українознавства, О.В. Адаменко навчається в аспірантурі ЗНУ. У різні роки на кафедрі працювали старший викладач Черкашина Ірина Веніамінівна та Звягіна Ганна Олександрівна. Кафедра здійснює викладання 12 дисциплін за різними формами навчання: українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів усіх спеціальностей, а також для молодих учених; сучасна українська мова, теорія мовної комунікації, вступ до мовознавства, сучасна українська література для студентів гуманітарного факультету; вища освіта України та Болонський процес для магістрів; риторика для студентів економічних спеціальностей, науковий стиль української мови для аспірантів; російська та українська мови як іноземні для студентів-іноземців. Крім того, один з основних напрямків роботи це підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання знань слухачів загальнотехнічного факультету з української мови та літератури, англійської та німецької мов. Викладачі кафедри плідно працюють над методичним забезпеченням навчального процесу як студентів денної та дистанційної форм навчання, так і слухачів ЗТФ з усіх дисциплін. Зокрема, в рамках держбюджетної НДР кафедри "Мова науки в лінгвістичному та культурологічному вимірах"; підготовлено і видано низку російсько-українських термінологічних словників за спеціальностями ЗНТУ (Єршова В.К., Катиш Т.В., Миронюк Л.В., Брацун О.І., Адаменко О.В., Дорошенко С.В.), тлумачні словники з економічної термінології (Бондарчук К.С.), теорії мовної комунікації (Онуфрієнко Г.С.) та літературознавства (Полежаєва Н.А.), а також словник-довідник з історії України (Бондарчук О.А.). Викладачами кафедри видано низку навчальних посібників, серед яких і ті, що мають гриф Міністерства освіти і науки України: навчальні посібники "Українська мова для абітурієнтів", "Українська мова. Довідник" (Бондарчук К.С.), "Науковий стиль української мови" та "Риторика" (Онуфрієнко Г.С.). Науковці кафедри беруть участь у наукових конференціях, у тому числі міжнародних. Усі викладачі керують науковою роботою студентів, заохочуючи до неї і слухачів ЗТФ. Уже вісім років поспіль кафедра проводить науково-практичну конференцію для студентів, магістрів та аспірантів з актуальних питань українського мовознавства, в якій беруть участь не лише студенти ЗНТУ, а й інших ВНЗ Запоріжжя, Києва, Дніпропетровська, Кривого Рогу тощо. Підсумком плідної наукової роботи студентів та викладачів кафедри стали неодноразові перемоги в конкурсах на кращу наукову роботу ЗНТУ, конкурсу обдарованої молоді Запорізької облдержадміністрації в номінації "Українознавство", спільні публікації у наукових виданнях. Велика увага приділяється виховній роботі, спрямованій на формування шанобливого ставлення до духовної спадщини українського народу, особливо поваги до рідної мови, прагнення до оволодіння її нормами. Традиційною стала участь у міжнародних конкурсах знавців української мови ім. П. Яцика та Т. Шевченка, в яких наші студенти не раз ставали переможцями в обласному турі. Також проводяться мовно-літературні свята, заходи до визначних подій у літературному та культурному житті України, випуски стіннівок до визначних літературних дат тощо. У найближчі роки кафедра планує: видання навчального посібника з української мови (за професійним спрямуванням), в якому буде відображено досвід роботи кафедри в цьому напрямку; завершення повного методичного забезпечення всіх дисциплін; підвищення наукового потенціалу викладачів кафедри, зокрема захист чотирьох дисертацій. Викладачі і співробітники кафедри завжди в центрі усіх подій, що відбуваються в університеті, віддають свої сили та знання на розвиток науки, а свій досвід для підготовки високопрофесійних і гармонійно розвинутих спеціалістів.

 

Кафедра має дві предметні аудиторії, з яких одна – меморіальна аудиторія ім. Б.В. Гордєєва (зав. кафедри 1981–1993 рр.). Це лекційна аудиторія № 366. Тут проводяться лекції, семінарські заняття, конференції з використанням мультимедійного проектора, DVD з показом фрагментів відеофільмів з історії України, історії української культури, історії мистецтва та архітектури. Навчально-методичний кабінет (аудиторія № 270) оснащений наочними посібниками, стендами, ілюстративним матеріалом з історії України та історії української культури. У цьому кабінеті проходять семінарські заняття. До кожної теми лекції та семінарського заняття підготовлені карти та схеми з історії України та історії української культури.

Прізвище, ім'я, по батькові Вчений ступінь, звання Посада
Дєдков Микола Васильович канд. іст. наук, доцент декан ГФ, професор кафедри українознавства та ЗМП
Васильчук Тетяна Василівна канд. іст. наук, доцент доцент кафедри
українознавства та ЗМП
Коянс Анріс Арвідович асистент кафедри
українознавства та ЗМП
Мозуленко Дмитро Іванович старший викладач кафедри
українознавства та ЗМП
Сигида Галина Анатоліївна старший викладач кафедри
українознавства
Спудка Ірина Миколаївна канд. іст. наук, доцент доцент кафедри
українознавства та ЗМП
Турчина Людмила Валеріївна канд. іст. наук, доцент доцент кафедри
українознавства та ЗМП
Шаповалов Георгій Іванович д-р іст. наук, професор завідувач кафедри
українознавства та ЗМП
Бондарчук Катерина Сергіївна доцент кафедри українознавства та ЗМП
Біленко Тетяна Григорівна кандидат філологічних наук, доцент доцент кафедри українознавства та ЗМП
Воронюк Ірина Олександрівна кандидат філологічних наук доцент кафедри українознавства та ЗМП
Катиш Тетяна Валентинівна кандидат філологічних наук зі спеціальності «Українська мова», доцент доцент кафедри українознавства та ЗМП
Онуфрієнко Галина Сергіївна доктор філософії у філологічних науках, доцент доцент кафедри українознавства та ЗМП
Чоп Володимир Миколайович канд. іст. наук, доцент доцент кафедри українознавства та ЗМП
Чернова Ірина Вікторівна канд. філологічних наук, доцент доцент кафедри українознавства та ЗМП
Миронюк Ліна Віталіївна старший викладач кафедри українознавства та ЗМП
Бровко Борис Аркадійович канд. іст наук, доцент  доцент кафедри українознавства та ЗМП
 Чумаченко Ольга Анатоліївна  доктор філософії в історичних науках, канд.іст.наук, доцент доцент кафедри українознавства та ЗМП

 

Курси, які викладаються кафедрою українознавства та загальної мовної підготовки (філологічна секція)

 

Назва курсу

Усього

(год.)

Лекції

(год.)

Практ.

(год.)

1

Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів усіх спеціальностей, денне відділення, 3 семестр

18

-

16

2

Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів усіх спеціальностей, 4 семестр, денне відділення

54

16

16

3

Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів усіх спеціальностей, 5 семестр, денне відділення

36

-

16

4

Українська мова (за професійним спрямуванням), 3,4,5 семестри, заочне відділення

108

6

-

5

Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів денного відділення, що навчаються за прискореною програмою

40

10

30

6

Вступ до мовознавства,  денне відділення, спеціальність «Переклад»

54

32

-

7

Вступ до мовознавства, заочне відділення, спеціальність «Переклад»)

54

4

-

8

Українська мова (за професійним спрямуванням), ФПДО

54

8

-

9

Риторика, денне відділення, спеціальність «Менеджмент організацій»

72

16

-

10

Риторика, заочне відділення, спеціальність «Менеджмент організацій»

72

4

-

11

Риторика, денне відділення, спеціальність «Маркетинг»

72

16

16

12

Риторика, заочне відділення, спеціальність «Маркетинг»

72

4

4

13

Риторика, аспіранти

54

18

18

14

Науковий стиль української мови, аспіранти

54

18

18

15

Вища школа і Болонський процес, магістри

 54

8

8

16

Російська мова як іноземна,  денна форма навчання, 1-4 курси

632

-

632

17

Російська мова як іноземна, слухачі ПФ

808

-

808

18

Українська мова як іноземна, слухачі ПФ

80

-

80

19

Російська мова як іноземна, магістри

79

-

79

20

Українська мова та література для слухачів 9-місячних підготовчих курсів

156

-

156

21

Українська мова та література для слухачів «Школи вихідного дня» (економіко-гуманітарні спеціальності)

117

-

117

22

Українська мова та література для слухачів «Школи вихідного дня» (технічні спеціальності)

78

-

78

23

Українська мова для слухачів 2-річної школи «Магістр»

171

-

171

24

Українська мова для слухачів «Заочної школи»

65

-

65

25

Англійська мова для слухачів 9-місячних підготовчих курсів (економіко-гуманітарні спеціальності)

156

-

156

26

Англійська мова для слухачів «Школи вихідного дня»

117

-

117

27

Англійська мова для слухачів 2-річної школи «Магістр»

105

-

105

 

 

 

 

 

 

Історія України (детальніше - дивиться файл нижче)

Формується система знань з найбільш актуальних проблем історії України:

 • виникнення і розвиток людського суспільства на українських землях
 • зародження перших форм державності на території України
 • хронологія державотворчих процесів та періодизація історичного процесу
 • витоки української нації та її місце в загальнолюдській історії
 • періоди національно-державного відродження в Україні
 • процеси побудови суверенної держави : в минулому та сьогодні
 • діяльність історичних осіб, політичних партій

Історія української культури (детальніше - дивиться файл нижче)

Вивчаються найбільш актуальні проблеми історії української культури:

 • поняття культури, її структури та функцій
 • причини, час зародження мистецтва, види та жанри мистецтва
 • особливості розвитку культури певних регіонів України з характерним історично визначеним рівнем розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людей та дати уявлення про зв’язок української культури зі світовою
 • найвидатніші культурні досягнення людства в стародавню добу, в період середньовіччя та нового часу, на сучасному етапі
 • витоки, формування, особливості розвитку культури українського народу
 • безперервність і взаємопов’язаність культурного розвитку людства
 • надзвичайна цінність культурного надбання людства і кожного окремого народу

Країнознавство

Предмет передбачає комплексне вивчення основних форм суспільного життя й процесів, які відбуваються в країнах світу. Історія, характерні риси економічного розвитку політичних систем, концептуальних основ і напрямків зовнішньополітичної діяльності та культура складають зміст курсу. Наголос робиться на висвітлення місця і ролі країн у світових процесах, зокрема в контексті взаємозв’язку регіонального і міжнародного розвитку. Розглядаються питання методології вітчизняної та зарубіжної історіографії.

У студентів формуються знання:

 • основних форм суспільного життя і процесів, які відбуваються в країнах світу
 • їх історії
 • характерних рис економічного розвитку
 • політичних систем
 • культури країн відповідного регіону
 • концептуальних основ і напрямків зовнішньополітичної діяльності відповідних країн.

Забезпечується формування умінь:

 • визначити місце і роль відповідної країни у світових процесах
 • характеризувати вплив відповідних регіонів чи країн на розвиток міжнародних відносин
 • застосувати знання особливостей розвитку країн відповідного регіону в організації дипломатичної діяльності.

Дипломатична та консульська служба

Формується система знань щодо специфiчних форм вiдносин суб’єктiв мiжнародного права, зосередившись на найбільш актуальних проблемах:

 • поняття дипломатії та дипломатичної служби, їх структура, методи та цивілізаційні функції
 • причини зародження і розвитку дипломатичної та консульської служб до сучасних форм, перспективи їх подальшої трансформації
 • особливості розвитку дипломатичної та консульської служб у певних регіонах з характерним історично визначеним рівнем розвитку суспільства
 • особливості дипломатичної та консульської діяльності у загальнополітичній та економічній сферах в порівнянні з іншими видами державної служби
 • основні проблеми роботи i аспекти діяльності сучасних дипломатичної та консульської служб провідних країн світу
 • витоки, формування, особливості розвитку дипломатії та дипломатичної служби українського народу та держави
 • основні форми та методи сучасної дипломатичної практики.

Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах

 • Надаються майбутнім міжнародникам-аналітикам знання та вміння використання інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародних відносинах
 • систематизуються ключові категорії (насамперед, у їхньому взаємозв’язку), що використовуються у дослідженнях у сфері зовнішньої політики та міжнародних відносин
 • чітко окреслюється місце і роль інформації у сучасному світі
 • напрацьовуються навички використання конкретних методик обробки інформаційних потоків та підготовки аналітичних матеріалів
 • напрацьовується індивідуальний та колективний досвід інформаційно-аналітичної роботи шляхом моніторингу сучасних політичних процесів, проведення самостійних і спільних розробок навчальних задач і аналізу конкретних політичних ситуацій.

Історія мистецтва та архітектури

Формуються знання з історії мистецтва та архітектури з акцентом на найбільш актуальних проблемах:

 • поняття мистецтва, теорії походження мистецтва, види та жанри мистецтва
 • мистецтво різних історичних епох
 • розвиток художніх стилів в залежності від історичних особливостей епохи
 • найвидатніші культурні досягнення в стародавню добу, в період середньовіччя та нового часу, на сучасному етапі
 • найважливіші художні школи, видатні майстри, їх твори та засоби виконання
 • архітектурні добутки житлового, суспільного та утилітарного призначення, історія будівельної техніки всіх епох.

Сторінки