Ви є тут

Головна » Сфери діяльності » Освітня діяльність
1 Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» (PDF, 3,3 MБ)
2 Положення про навчальний відділ НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 64 KБ)
3 Положення про навчально-методичний відділ НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 56 KБ)
4 Положення про систему забезпечення НУ «Запорізька політехніка» якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) (PDF, 68 KБ)
5 Порядок замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту НУ «Запорізька політехніка», та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (PDF, 96 KБ)
6 Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 116 KБ)
7 Положення про організацію ректорського контролю якості навчання студентів НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 36 KБ)
8 Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 316 KБ)
9 Типове положення про факультет НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 136 KБ)
10 Типове положення про кафедру НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 144 KБ)
11 Положення про проведення практики студентів НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 128 KБ)
12 Наказ №112 від 14.04.23 «Про затвердження Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів Національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 620 КБ)
13 Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (PDF, 24 KБ)
14 Наказ №42 від 03.02.22 «Про введення в дію Положення про перевірку в НУ «Запорізька політехніка» кваліфікаційних робіт (дипломних робіт/проєктів) здобувачів вищої освіти на наявність ознак академічного плагіату» (PDF, 476 KБ)
15 Порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 6,8 MБ)
16 Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 512 KБ)
17 Рекомендації з навчально-методичного забезпечення у Національному університеті «Запорізька політехніка» (PDF, 1,1 MБ)
18 Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка» (PDF, 660 KБ)
19 Наказ №252 від 29.06.21 «Про введення в дію Положення про порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти Національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 612 KБ)
20 Наказ №253 від 29.06.21 «Про введення в дію Кодексу академічної доброчесності у Національному університеті «Запорізька політехніка» (PDF, 1,3 MБ)
21 Наказ №129 від 16.05.22 «Про введення в дію рішення вченої ради щодо затвердження Порядку присудження відзнаки та внесення відповідного запису в диплом та додаток до нього» (PDF, 432 KБ)
22 Наказ №350 від 31.10.22 «Про затвердження Положення про науково-методичну раду в Національному університеті «Запорізька політехніка» та призначення технічного секретаря науково-методичної ради» (PDF, 396 KБ)
23 Наказ №420 від 07.12.22 «Про введення в дію рішення вченої ради щодо затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук» (PDF, 1.7 MБ)
24 Наказ №247 від 02.06.23 «Про введення в дію Положення щодо порядку атестації випускників» (PDF, 84 KБ)
Положення про порядок атестації випускників за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» (освітньо-професійна програма «Фізична терапія») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка» (PDF, 824 KБ)
Положення про порядок атестації випускників за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» (освітньо-професійна програма «Фізична терапія») другого (магістерського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка» (PDF, 768 KБ)