Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Факультет міжнародного туризму та економіки

Кафедра економіки та митної справи

Емблема кафедри «Економіка та митна справа» ЗНТУ

Кафедра «Економіка та митна справа» (ЕМС)

Рік початку діяльності: 2007

Положення про кафедру

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.держ.упр., доцент Соколов Андрій Васильович

Навчальні лабораторії та майстерні:

  • «Навчальна лабораторія соціально-економічних досліджень»

Спеціальності:

051 – «Економіка», освітні програми:

«Управління персоналом та економіка праці»
«Цифрова економіка та електронний бізнес»
«Митна справа»

076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітні програми:

«Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 487 (викладацька)
тел.: +380(61)7698454 (викладацька)
e-mail: kafedra_upep@zntu.edu.ua
 
Перелік сертифікатів ЗНО для вступу на спеціальність
 
051 Економіка
 
Освітні програми:

МИТНА СПРАВА

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС

 
Для вступу за держзамовленням та контрактом:
 
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія
 
Для вступу виключно за контрактом:
 
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або біологія 
 
Файл: 

Відбувся захист магістерських робіт.

Вітаємо наукових керівників та випускників з успішним захистом.

Бажаємо успіхів, натхнення та подальшого розвитку нашим випускникам.

 

У 2007 році в Запорізькому національному технічному університеті було створено кафедру «Управління трудовими ресурсами». З 2010 року кафедру перейменовано у кафедру «Управління персоналом і економіки праці», яка готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці». Кафедру тривалий період очолював Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Толок Вячеслав Олександрович. Сьогодні кафедру очолює к.держ.упр., доцент Соколов Андрій Васильович. У зв'язку з появою нових освітніх програм у 2019 році кафедра змінила назву на кафедру «Економіки та митної справи».

З метою отримання студентами практичних навичок роботи кафедрою «Економіки та митної справи» укладені угоди про співробітництво (бази практик) з ПАТ «Запоріжсталь», АТ «Мотор Січ», ПАТ «Запоріжкокс», ПрАТ «Дніпроспецсталь», Запорізьким обласним центром зайнятості, Управлінням праці та соціального захисту населення Запорізької ОДА, Запорізьким міським виконавчим комітетом, Головним управлінням пенсійного фонду України в Запорізькій області, а також іншими малими та середніми підприємствами області.

Кафедра підтримує дружні стосунки зі спорідненими кафедрами таких провідних закладів вищої освіти України як Київський національний економічний університет, Харківський національний економічний університет, Донецький національний університет, Харківський національний автомобільно-дорожний університет, Сумський державний університет, Полтавський університет економіки та торгівлі, Чернівецький торговельно-економічний інститут, Дніпропетровська державна фінансова академія, Тернопільський національний економічний університет.

Студенти здобувають знання за такими галузями економічної науки, як економічна теорія, економіка підприємства, фінанси, бухгалтерський облік, міжнародний менеджмент, економіка праці і соціально-трудові відносини, фізіологія і психологія праці, організація і нормування праці, управління персоналом, мотивація персоналу та інші. Випускники кафедри вміють аналізувати фактори, що впливають на виробничі процеси, оцінювати структуру трудових ресурсів з метою оптимізації їх складу, розробляти стратегію розвитку трудових ресурсів, здійснювати аудит персоналу, будувати корпоративну культуру, оцінювати персонал, проводити його атестацію, мотивацію, стимулювання, професійну орієнтацію, підбір, навчання та інші методи управління персоналом, які, в цілому, повинні забезпечити успішне господарювання в ринкових умовах.

Викладачами кафедри здійснюється керівництво науковою роботою студентів, які готують роботи та отримують призові місця в межах Всеукраїнського конкурсу наукових робіт, стипендіальної програми «Завтра UA», на олімпіаді за напрямом управління персоналом і економіка праці. Серед призерів: Луценко Юлія, Сорокіна Катерина, Фещенко Іван, Білинська Ольга, Пироговська Юлія, Корейба Інна, Остяк Аліна, Ліпак Альона та інші. Викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці студентів до виступів на науково-практичних конференціях та написанні наукових статей.

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання Посада

Соколов Андрій Васильович

к.держ.упр., доцент  Завідувач кафедри, доцент

Васильєва Олена Олексіївна

к.ф-м.н., доц. Декан факультету, доцент

Ґудзь Марина Вікторівна

д.е.н., професор Професор

Бабенко Анатолій Григорович

д.е.н., професор Професор

Біленко Олена Вікторівна

к.е.н., доц. Доцент

Василичев Денис Вікторович

к.е.н., доц. Доцент
к.е.н. Доцент

Гіль Людмила Анатоліївна

  Заступник декана, ст. викладач

Горбань Світлана Федорівна

к.т.н., доц. Доцент

Коваленко Маргарита Олександрівна

к.е.н. Доцент

Карпенко Андрій Володимирович

к.е.н., доц. Доцент

Карпенко Наталя Миколаївна

к.держ.упр., доц. Доцент

Кригульська Тетяна Борисівна

к.і.н., доц. Доцент

Плинокос Дмитро Дмитрович

к.е.н., доц. Доцент

Кравець Марина Віталіївна

   Ст. лаборант

 

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Вивчаються підходи щодо формування, розвитку та регулювання соціально-трудових відносин в суспільстві, оплати праці, стимулювання оптимального використання людських ресурсів і підвищення продуктивності, ефективності праці, планування праці, а також формуються практичні навички і вміння з управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій сфері.

Управління трудовим потенціалом

Вивчаються теорія та практика регулювання процесів відтворення і використання трудового потенціалу на макроекономічному рівні.

Організація праці

Формується система знань з теорії і практики організації праці; вивчаються теоретико-методологічні та соціально-економічні аспекти організації праці; формуються у студентів практичні навички і вміння самостійно розробляти і обґрунтовувати заходи щодо вдосконалення організації праці.

Нормування праці

Формуються практичні навички та вміння аналізувати використання робочого часу на підприємстві, встановлювати обґрунтовані норми праці для різних категорій працюючих.

Управління персоналом, Менеджмент персоналу

Формується система знань з теорії і практики управління персоналом організацій різноманітних форм власності, що функціонують у сфері економіки України; практичних навичок впливу на трудову поведінку як колективів працівників, так і окремих виконавців, з метою забезпечення ефективної діяльності організації та задоволення результатами праці кожного працівника.

Ринок праці

Формується система знань з теорії і практики формування i регулювання механізмів ринку праці, зокрема, місця ринку праці в економічній системі країни; концепцій регулювання соціально-трудових відносин, механізму саморегулювання, державного та колективно-договірного регулювання ринку праці, моделей регулювання ринку праці в залежності від типу економічної системи країни, суб’єктів структури та інфраструктури ринку праці, методів державного регулювання ринку праці, основних напрямів та принципів сучасної політики зайнятості; формуються вміння i навички застосовувати ці знання у практиці регулювання механізмів ринку праці на рівнях підприємства, виду економічної діяльності та економіки в цілому.

Фізіологія і психологія праці

Вивчаються закономірності функціонування людського організму в процесі праці; методи активізації психічних функцій працівника, психофізіологічних, соціально-психологічних та мотиваційних механізмів ефективної праці, а також формуються навички і вміння щодо проектування раціональних трудових процесів і операцій, планування робочих місць з урахуванням антропометричних, біомеханічних, санітарно-гігієнічних, психофізіологічних вимог; проектування раціональних режимів праці і відпочинку залежно від умов і важкості праці; розроблення економічно обґрунтованих заходів щодо підтримання високої працездатності і профілактики перевтоми працівників, підвищення змістовності праці та її мотивації.

Управління конфліктами

Вивчаються закономірності та механізми виникнення і розвитку конфліктів, методи вирішення конфліктів різного виду та рівня; методи попередження конфліктів, а також формуються навички застосування ефективних методів управління і пошуку засобів взаємодії між конфліктуючими сторонами з метою попередження, врегулювання та конструктивного вирішення конфліктних ситуацій на різних рівнях їх прояву в соціальній дійсності і перш за все в системі соціально-трудових відносин; самостійного вирішення деяких найтиповіших конфліктних ситуацій та конфліктів в організації; між особового спілкування та самоконтролю в умовах конфлікту; використання техніки аналізу і діагностики конфліктів.

Методологія наукових досліджень

Формуються уявлення про творчі здібності, абстрактне та аналітичне мислення, інтерес до дослідницької діяльності, науковий і новаторський підхід до розв'язання сучасних проблем менеджменту персоналу та економіки праці на основі засвоєння методології та методів проведення наукових досліджень.

Державне регулювання зайнятості

Формується система знань з теорії і практики формування державної політики зайнятості; використання нормативних положень, які забезпечують гарантії зайнятості; економічних й соціальних наслідків безробіття; розробки напрямків державної політики в соціальному захисті безробітних, розробки заходів щодо запобігання розширенню безробіття та підвищенню конкурентоспроможності робочої сили; аналізу співвідношення попиту та пропозиції робочої сили та розробки пропозицій щодо впливу на зміну цього співвідношення; аналізу зайнятості населення по галузях i сферах народного господарства, формах власності.

Організаційна поведінка

Вивчаються питання аналізу та оцінки трудової діяльності людей в організації, використання соціально-психологічних знань у процесі управління поведінкою людини в організації; оцінювання організаційної культури за допомогою різних моделей.

Мотивація персоналу

Формуються знання та навички у галузі використання теорій мотивації персоналу, посилення трудової активності персоналу, поліпшення якісних показників роботи засобами сучасних методів матеріальної, трудової і статусної мотивації, аналізу стану мотивації персоналу, розробці науково-практичних рекомендацій щодо її посилення; розвитку здібностей до самостійності та відповідальності в роботі, обґрунтування та прийняття рішень з мотиваційного менеджменту.

Організація праці менеджера

Формується система знань з теорії і практики організації особистої праці менеджера; на основі вивчення теорії, вітчизняного і зарубіжного досвіду організації управлінської праці, формуються у студентів навички правильної організації робочого місця, раціоналізації режиму праці й відпочинку, планування особистої діяльності, делегування повноважень, ділового спілкування тощо.

Служба управління персоналом

Вивчаються теоретичні основи та набуваються практичні навички у сфері організації діяльності служб управління персоналом; використання прогресивних форм та методів проведення кадрової роботи; визначення функціональних обов’язків, прав та відповідальності служб управління персоналом в загальній системі кадрового менеджменту; організації кадрового діловодства.

Соціальна політика

Вивчаються основи наукового і практичного управління соціально-політичними процесами, соціальним захистом та соціальним розвитком на макро- та мікрорівнях; формуються знання з теорії соціально-політичних процесів та навички й уміння самостійно аналізувати соціальні проблеми та розробляти пропозиції щодо їх вирішення на загальнодержавних, галузевих, регіональних рівнях та безпосередньо на підприємствах.

Менеджмент продуктивності

Вивчаються проблеми управління продуктивністю для їх практичного застосування в усіх ланках мікро- і макроекономіки; показники продуктивності в системі управління економікою.

Управління розвитком персоналу

Формується система знань з теорії і практики планування і організації розвитку персоналу в умовах запровадження інноваційної моделі розвитку економіки, структурно-інноваційної перебудови української економіки, корпоративного розвитку персоналу, а також навички впливу на роботодавців й найманих працівників для забезпечення комплексного безперервного процесу якісних змін у структурі людських ресурсів організації.

Аудит персоналу

Вивчаються методологічні та методичні засади оцінювання діяльності економічного суб’єкта у сфері праці і трудових відносин, встановлення відповідності застосовуваних економічним суб’єктом форм і методів організації трудової діяльності і трудових відносин законодавчим і правовим актам України; вироблення на основі результатів перевірок пропозицій з оптимізації організації трудової діяльності і трудових відносин економічним суб’єктом; визначення ефективності функціонування системи управління персоналом.

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» ? бакалавр

051 «Економіка» за освітньою програмою

«Управління персоналом і економіка праці» –  бакалавр

051 «Економіка» за освітньою програмою 

«Управління персоналом і економіка праці» –  магістр

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою

«Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності» –  магістр

       Кафедра управління персоналом і економіки праці виконала науково-дослідну роботу на тему «Механізм удосконалення соціальної політики України спрямованої на розвиток трудових ресурсів» під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, д.т.н., проф. Толока В.О. В основу науково-дослідної роботи покладено наукові праці співробітників кафедри, а також дисертаційні дослідження, які виконували Бойченко В.С. та Зубрицька Я.О.

З 2015р. на кафедрі проводиться науково-дослідна робота за  темою:

07415   Назва НДР   Дослідження соціально-економічних аспектів інноваційного розвитку трудового потенціалу на макро- і мікрорівні канд. наук з держ. упр., доц. Соколов А.В.

Термін виконання: 01.09.2015 – 30.06.2018 рр.

Назва етапу Очікувані результати
1 Формулювання концепції, теоретичних та методичних положень оцінки інноваційного розвитку трудового потенціалу.  Концептуальне обґрунтування теоретичних засад соціально-економічних аспектів інноваційного розвитку трудового потенціалу на макро- і мікрорівні
2 Дослідження стану та тенденцій інноваційного розвитку трудового потенціалу на макро- і мікрорівні. Аналіз соціально-економічних аспектів інноваційного розвитку трудового потенціалу на макро- і мікрорівні 
3 Удосконалення теорій, методів та практичних результатів соціально-економічних аспектів інноваційного розвитку трудового потенціалу. Удосконалені соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку трудового потенціалу на макро- і мікрорівні
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Сторінки