Ви є тут

Головна

Інформатика та комп’ютерна техніка

Вивчаються основи архітектури сучасної техніки, базові поняття інформатики, інформацйійних технологій, операцій з даними, оволодіння підготовкою документів середньої складності, виконанням файлових операцій, настроюванням операційної системи, роботою з електронними таблицями, обробкою зображень, користування пакетом наукової графіки, комп‘ютерного перекладу текстів, обміну інформацією з використанням Інтернету.

Вища математика

Вивчаються основи математичного апарата, необхідного для розв’язання теоретичних і практичних економічних задач, прийоми дослідження і розв’язання математично формалізованих задач; формуються уміння та навички моделювання реальних економічних процесів.

Теорія ймовірностей та математична статистика

Вивчаються кількісні та якісні методи та засоби аналізу закономірностей еволюції систем прикладного напряму, що розвиваються в умовах стохастичної невизначеності. Формуються базові знання з основ застосування ймовірнісно–статистичного апарата для розв’язування теоретичних і практичних економічних задач.

Інформаційні технології в туризмі

Формується комплекс знань, умінь і навичок, необхідних для підвищення ефективності професійної діяльності за допомогою засобів інформаційних технологій; уміння та навички використання прикладного програмного забезпечення в соціально-культурному сервісі і туризмі; знання про прикладні програми з формування, просування і реалізації туристського продукту, автоматизованих систем бронювання і резервування, систем автоматизації управління готельним і ресторанним бізнесом

Інформаційні системи і технології в управлінні

Формується комплекс теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем і технологій, їх використання для управління економікою, вивчення теорії економічної інформації, структури та етапів побудови інформаційних систем в управлінні, ознайомлення з сучасними інформаційними технологіями та їх використанням в інформаційних системах управління

Економіко-математичне моделювання

Вивчаються предмет та особливості застосування математичного програмування в економіці; задачі лінійного програмування; теорія двоїстості; цілочислове програмування; нелінійні моделі оптимізації; принципи побудови економетричних моделей; моделі парної та множинної лінійної регресії; узагальнені економетричні моделі; економетричні моделі динаміки; аналіз та управління ризиком в економіці; система показників кількісного оцінювання ступеня ризику. Формуються навички та вміння побудови економіко-математичних моделей, їх розв’язання, використання для аналізу та прогнозування.

Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці

Вивчаються методи мережевого планування; теорія масового обслуговування; задачі про призначення на роботу; теорія гри, прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику. Формуються навички та вміння застосовувати адекватні економіко-математичні моделі для аналізу та обґрунтування раціональних рішень в управлінні персоналом.

Економетрика

Вивчається сукупність методів і моделей, які дозволяють на базі економічної теорії, економічної статистики та математико-статистичного інструментарію досліджувати кількісне вираження загальних (якісних) залежностей. Формуються навички побудови та розвитку моделей парної та множинної лінійної регресії, побудови адекватних статистичним даним моделей, застосуванням пакетів комп’ютерних програм економетричного аналізу статистичних даних

WEB дизайн та HTML програмування

Формується комплекс теоретичних знань і практичних умінь по створенню статичних та динамічних електронних видань з допомогою програмних пакетів.