Ви є тут

Головна

 

Євроінтеграційні процеси приєднання України до спільноти цивілізованих демократичних країн дають можливість створювати єдиний освітній, науковий та професійний простір, де наша країна стає рівноправним партнером. Сучасні виклики сьогодення диктують нові умови та вимоги конкурентної боротьби на ринку праці. Наразі роботодавці цінують не лише знання, а й так звані “soft skills” – непрофесійні універсальні навички взаємодії один з одним. Це, зокрема, вміння ефективно комунікувати, презентувати, вести переговори, працювати в команді, надавати зворотній зв’язок, тощо. Саме тому опанування іноземними мовами стає невід’ємною частиною розвитку нашої держави. Як відомо, мовою міжнародного спілкування визнано англійську. Кожен з нас все частіше стикається з нею у роботі та на відпочинку. Це загальнокорпоративна мова транснаціональних компаній та цифрового простору, мова науки і сучасних технологій, культури і мистецтва. Отже на сьогоднішній день володіння англійською – це не тільки модний тренд, а й життєва необхідність, must-have сучасності.

Кафедра іноземних мов Національного університету “Запорізька політехніка” втілює найновітніші методи й методики у навчання англійської мови. Плідна співпраця із Британською радою в Україні в рамках проекту “Англійська мова для університетів”, головною метою якого стало професійне розвинення педагогічних працівників, огляд сучасних підходів до викладання англійської мови у вишах України, дала можливість ознайомитись з новітнім курсом викладання англійської мови професійного спрямування (ESP) та впровадити у навчальний процес студенто-центричний, комунікативний та діяльнісний підходи, що у свою чергу сприяло розвитку системного, критичного й креативного мислення у студентів. При викладанні ESP застосовуються методи, які сприяють самостійності, залученню та мотивації молоді. Дисципліни ESP базуються на лексиці та завданнях, які відповідають поточним та майбутнім потребам студентів і національному та (або) світовому ринкам праці.

Викладачі кафедри знаходяться у постійному розвитку, набуваючи інноваційних навичок та вмінь на різноманітних тренінгах (Жукова Н.М.: Online Teacher Community Facilitator Training course, вересень-грудень 2021) та курсах (Жукова Н.М.: CELTA (Cambridge English Level 5 Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), вересень-листопад 2021), ділячись досвідом на воркшопах (Жукова Н.М.:“Feedback-Driven Culture in Our Classroom and beyond” в межах симпозіуму “E-TOOL” (Teaching Online Opportunity Lab: A Follow-up Symposium), грудень 2021; «Content-Based Instruction» в межах проєкту «Until Every Barrier Falls», січень 2022 ) та у процесі підвищення кваліфікації (Бикова Ю.О.: ). Наші фахівці не залишають поза увагою й науковий простір. Вони приймають активну участь у міжнародних конференціях й семінарах (Войтенко С.В., Сивачук О.М.: “Сучасні проблеми викладання іноземних мов у закладах освіти”, січень 2021), виголошують результати наукових досліджень у фахових виданнях (Фесенко І. М., Сивачук О. М. Англомовна комп’ютерна термінологія: структурні особливості та способи творення. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. ‒ No 84. ‒ С. 248-254) і журналах, що входять до наукометричної міжнародної бази даних Web of Science Core Collection WoS(CC) (Adamenko , O., & Klymenko, O. (2020). Communicative Behavior via Gender Identity (Based on the English language “Love Stories”). PSYCHOLINGUISTICS, 27(2), 44-70.).

Отже, кафедра іноземних мов очікує на своїх майбутніх студентів!