Ви є тут

Головна

Прізвище: Жукова

Ім’я: Наталія

По батькові: Михайлівна

Посада: В.о. завідувача кафедри "Іноземна філологія та переклад"

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 2003 р., диплом з відзнакою.
 • Спеціальність: Мова та література (англійська),
 • Спеціалізація – перекладознавство,
 • Кваліфікація – магістр філології,
 • Викладач англійської мови та літератури у вищих навчальних закладах, викладач німецької мови.

Дисертації:

 • дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – «Германські мови». Тема: «Роль субкультури арго у формуванні австралійської англомовної картини світу кінця ХVІІІ - середини ХІХ століть», 2011 р. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

Наукові інтереси:

 • лінгвокогнітологія;
 • лінгвокультурологія;
 • лінгвокомпаративістика.

Дисципліни, які викладає:

 • Іноземна мова (англійська);
 • Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням.

Основні наукові роботи (публікації, монографії): загальна кількість публікацій – 20.

 • Жукова Н. М. Репрезентація концепту YARN в австралійській англомовній картині світу кінця ХІХ – середини ХХ століть / Н. М. Жукова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. пр. – Серія : Філологія. – Одеса : Гельветика. – 2014. – Вип. 13. – С. 102-108;
 • Жукова Н. М. Концептуалізація знань про людину в австралійській англомовній картині світу кінця ХVІІІ – середини ХІХ століть та її витоки в субкультурі британського арго / Н. М. Жукова // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 35. – С. 118 – 123;
 • Жукова Н. М. Позакорпоративні ресурси в австралійській англомовній картині світу кінця ХVІІІ – середини ХІХ століть / Н. М. Жукова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Серія : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 32. – С. 143 – 148;
 • Жукова Н. М. Збереження британських арготизмів і утворення інновацій на їхній основі в англійській мові Австралії / Н. М. Жукова // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. пр. – Серія :Філологічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – 2013. – № 1. – С. 98 – 107;
 • Жукова Н. М. Лінгвосоціокультурна ситуація в Австралії кінця ХVІІІ – середини ХІХ століть / Н. М. Жукова // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 119. – С. 51 – 57;
 • Жукова Н. М. Лінгвокультурна спадкоємність та інновації в репрезентації концепту YARN в австралійській англомовній картині світу кінця ХVІІІ – середини ХІХ століть / Н. М. Жукова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. – К. : Логос, 2012. – Вип. 22. – С. 53 – 67;
 • Жукова Н. М. Форма існування мови як засіб і результат відбиття своєрідної інтерпретації дійсності / Н. М. Жукова // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. – Серія : Філологічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – № 1. – С. 184 - 191;
 • Жукова Н. М. Особливості метафоричної репрезентації простору в австралійській англомовній картині світу (к. ХVІІІ – п. ХХ ст.) / Н. М. Жукова // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. наук. праць. – Серія : Філологічні науки. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2010. – Вип. 22. – Т. 1. – С. 145-151;
 • Жукова Н. М. "Картина світу", "образ світу" та "модель світу" у їх специфіці та взаємодії / Н. М. Жукова // Наукові записки : зб. наук. праць. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89 (1). – С. 416-420;
 • Жукова Н. М. Вплив лінгвокультур колоністів на формування австралійського варіанту англійської мови / Н. М. Жукова // Мова і культура : наук. журнал. – 2009. – Вип. 11. – Т. І (113). – С. 66-73;
 • Жукова Н. М. Концепт "ANZAC" як домінанта національної австралійської культури / Н. М. Жукова // Наукові записки: зб. наук. праць. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 4 ч. – 2009. – Вип. 81 (3). – С. 275-280;
 • Жукова Н. М. Метафори як засіб репрезентації соціальної дійсності в австралійській англомовній картині світу / Н. М. Жукова // Studia Linguisticа : зб. наук. праць. – К. : Київський університет, 2009. – Вип. 2. – С. 158-164;
 • Жукова Н. М. Особливості репрезентації картини світу в британському арго кінця ХVІІІ – початку ХІХ століть / Н. М. Жукова // Держава та регіони : наук.-виробн. журнал. – Серія : Гуманітарні науки. – 2009. – № 3-4. – С. 64 - 69;
 • Жукова Н. М. Роль британських арготизмів у формуванні австралійського варіанта англійської мови / Н. М. Жукова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журнал. – 2009. – Вип. 47. – С. 228 - 232;
 • Жукова Н. М. Арго британских ссыльных как источник формирования австралийской англоязычной картины мира / Н. М. Жукова // Социальные варианты языка – VI : материалы междунар. научн. конф. (16-17 апреля 2009 г.). – Нижний Новгород : НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2009. – С. 148 - 150;
 • Жукова Н. М. Концепт "BUSHMANSHIP" как источник ценностных ориентиров австралийской нации / Н. М. Жукова // Язык и межкультурная коммуникация : материалы VI межвуз. научн.-практ. конф. (23-24 апреля 2009 г.). – СПб. : Изд-во СПбГУП, 2009. – С. 71 - 72;
 • Жукова Н. М. Культурные доминанты в австралийской англоязычной картине мира: вербализация концепта CONVICT / Н. М. Жукова // Актуальные проблемы теории и методологии науки о языке : материалы междунар. научн.-практ. конф. (23-24 мая 2009 г.). – СПб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2009. – С. 118 - 120;
 • Жукова Н. М. Соціально-історична обумовленість маскуліноцентричності австралійської англомовної картини світу / Н. М. Жукова // "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація" : матеріали VІІІ Всеукр. наук. конф. (5 лютого 2009 р.). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – С. 102 - 103;
 • Жукова Н. М. "Гра" як модель життєдіяльності в картині світу британських злочинців на початку ХІХ ст. / Н. М. Жукова // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. – № 31. – С. 192 - 197;
 • Жукова Н. М. Роль суфіксації в актуалізації семантичної категорії особи (на матеріалі австралійського варіанта англійської мови) / Н. М. Жукова // Гуманітарний вісник : всеукр. зб. наук. праць. – Серія : Іноземна філологія. – Число 12 : у 2 т. – Черкаси : ЧДТУ, 2008. – Т. ІІ : Проблеми сучасної лінгвістики. – С. 57 - 61.

Участь у конференціях: загальна кількість – 14.

 • VІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми германської філології та прикладної лінгвістики» (Чернівці, 2013);
 • VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (Острог, 2013);
 • Жукова Н.М. Стильові особливості персонального сайту науковця / Н.М. Жукова // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 1;
 • ІV Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 2011);
 • ІІІ Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 2010);
 • V Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми германської філології» (Чернівці, 2010);
 • VІІ Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар (Львів, 2010);
 • Міжнародна наукова конференція до 120-річчя від дня народження академіка М. Я. Калиновича «Рецепція наукової спадщини академіка М. Я. Калиновича в сучасній філології» (Київ, 2009);
 • Міжнародна наукова конференція «Социальные варианты языка – VI» (Нижній Новгород, 2009);
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2009);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальные проблемы теории и методики науки о языке» (Санкт-Петербург, 2009);
 • VІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 2009);
 • Всеукраїнська конференція пам'яті д. філол. н., проф. Д. І. Квеселевича «Сучасний стан і перспективи дослідження германських мов та проблеми перекладу» (Житомир, 2009);
 • Міжвузівська науково-практична конференція «Язык и межкультурная коммуникация» (Санкт-Петербург, 2009);
 • І Всеукраїнська конференція молодих учених «Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 2008).

Рік початку діяльності в університеті: 2003.

Відзнаки та нагороди:

 • Подяка за високий рівень наукового керівництва з підготовки наукової роботи, 2004;
 • Подяка за високий рівень наукового керівництва з підготовки наукової роботи, 2005;
 • Почесна грамота за активну участь в проведенні Всекраїнської студентської олімпіади з програмування АСМ, 2007;
 • Почесна грамота у зв’язку з 51-річницею заснування електротехнічного факультету та святкування «Дня енергетика»;
 • Почесна грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по жовтневому району, 2013;
 • Почесна грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по жовтневому району, 2014;
 • Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради, 2015.

Мови спілкування: українська, англійська, німецька.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 348
тел.: +38(061)7698248
e-mail: kafedra_in_mov@zntu.edu.ua