Ви є тут

Головна

всього*:

6

    -з них за авторством молодих учених

0
 

1.Рижова І.С.Концептуализация smart-общества и smart-технологий в контексте развития современной цивилизации // INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 2017, May 11-12 С.249-257 (Литва)
2.Рижова І.С.Прусак В.Ф., Мигаль С.П., Рєзанова Н.О. Д44 Дизайн середовища: Словник-довідник / За ред. д.філос.н., проф. І.С.Рижової. – Львів: Простір-М,2017.-360с.
3.Рижова І.С.Аксіологічна складова змісту дизайну та продукування етнодизайнерських ідей в умовах сучасної практики// Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст Матеріали ІІ міжнародного конгресу (16-18 жовтня 2016р. м. Полтава) Зб.наукових праць Книга другу, 2017.С.219-234.
4.Рижова І.С.Smart-технології як фактор розвитку сучасного дизайну// Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб.наук.пр.].-Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017.-Вип.69.-С.174-184
5.Васина Е.В.,Дудник, М.Г.Искусственный интелект в дизайне: риски, возможности, перспективы [Текст]/Е.В.Васина, М.Г.Дудник// Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб.наук.пр./за ред.Даниленка В.Я.-Харків:ХДАДМ, 2017.(Мистецтвознавство: №).№4.-С.52-56.
6.Гавронський,В.П.Зрительное восприятие скульптурного произведения [Текст]/ В.П.Гавронский// Научно-практический журнал  "Искусство и культура"/ под ред. Котович Т.В.-Витебск: ВГУ им. П.М.Машерова, 2017.№1(25).-С.10-134
Готуються до друку:
1.Потапенко А.М.«Параметрический дизайн»[Текст]/ А.М.Потапенко// Научно-практический журнал  "Искусство и культура"/ под ред. Котович Т.В.-Витебск: ВГУ им. П.М.Машерова, 2017.
2.Потапенко Г.М.«Комп'ютерні технології як важлива складова у навчанні студентів-дизайнерів» [Текст] / Г.М. Потапенко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр./за ред. Даниленка В.Я. Харків: ХДАДМ, 2017.