Ви є тут

Головна

Списки наукових публікацій за попередні роки:  20152014, 2013, 2012

всього*: 5
    -з них за авторством молодих учених 0
 
  1. Рижова І.С. Аксіологічна складова змісту дизайну та продукування етнодизайнерських ідей в умовах сучасної практики//Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національній контекст Матеріали ІІ міжнародного конгресу (16-18 жовтня 2016 р. м. Полтава) Зб. наукових праць Книга друга,2017.— С. 219-234
  2. Дудник, М.Г. Инструмент нелинейного дизайна объектов / М.Г. Дудник, А.А. Степаненко // Международный научный журнал Juvenis scientia [Текст]: – Санкт-Петербург: ООО «Издательство «Социально-гуманитарное знание», 2016. № 3. – С. 32–36.
  3. Дудник, М.Г. Ассоциативный подход к генерированию идей [Текст] / М.Г. Дудник // Научно-практический журнал «Искусство и культура» /под ред. Котович Т.В. – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2016. .№ 4(24). – С. 50–54.
  4. Васина Е.В., Дудник, М.Г. Искусственный интеллект в дизайне: риски, возможности, перспективы [Текст] / Е.В. Васина, М.Г. Дудник // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. пр./за ред. Даниленка В.Я. – Харків: ХДАДМ, 2017. (Мистецтвознавство: № ). .№ 4. – С. 52–56.
  5. Рижова, І.С. Методи, принципи, підходи аналізу дизайнерської культури у гармонізації відносин людини, природи і суспільства / І.С. Рижова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [Текст]: зб. наук. пр. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – № 66, С. 192-206.