Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки » Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

Кафедра захисту інформації

    Кафедра веде підготовку бакалаврів та магістрів в галузі знань 12–«Інформаційні технології»

 

Напрями підготовки та освітні програми:

 

         Підготовка за ОКР «бакалавр» здійснюється за напрямом 125–«Кібербезпека» за освітніми програмами :

 • – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»
 • – «Системи технічного захисту інформації»

Освітньо-професійна програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»(бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»(бакалавр)

  Підготовка за ОС «магістр» здійснюється за освітніми програмами:

 • – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»
 • – «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

       Освітньо-професійна програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»(магістр)

       Освітньо-професійна програма «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»(магістр)

 

Після закінчення університету бажаючи можуть продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями:

 • – «Системи технічного захисту».
 • – «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології».
 • – «Антени і пристрої мікрохвильової техніки».
 • – «Радіофізика».

 

1. Освітня програма - Безпека інформаційних і комунікаційних систем

( По закінченню терміну навчання випускник отримує диплом державного зразка, а також додаток європейського зразка )

Характеристика фахівця:

 

Знання та розуміння:

 • базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, етики, що сприяють розвитку загальної культури і соціалізації особистості;

 • базові знання з економіки, права, вітчизняної та світової історії і культури, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства і уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;

 • базові знання з фундаментальних природничих наук та математики в обсязі, необхідному для опанування загально-професійних дисциплін та використання математичних методів у обраній професії;

 • базові знання в галузі програмування, інформатики й сучасних інформаційних технологій;

 • базові уявлення про нормативно-правову базу й політику безпеки в галузі захисту інформації, менеджмент інформаційної безпеки та сучасні стандарти безпеки інформаційних технологій;

 • глибокі базові знання методів аналізу загроз і каналів витоку інформації, принципів побудови і структури захищених інформаційно-комунікаційних систем;

 • базові знання основ комп’ютерної електроніки, принципів функціонування цифрових пристроїв і мікропроцесорів;

 • поглиблені знання теоретичних основ передання інформації, принципів і методів обробки, кодування і стиснення інформації;

 • поглиблені знання основ загальної і прикладної криптографії, сучасних стандартів криптографічних систем захисту інформації;

 • поглиблені знання мережних технологій, систем комутації, протоколів та стандартів, програмно-апаратних засобів міжмережевого екранування;

 • базові знання програмно-апаратних засобів ідентифікації та автентифікації, методів захисту операційних систем та баз даних, сучасні уявлення про методи захисту у банківських технологіях і економічної діяльності.

Застосування знань та розумінь:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з виявлення й блокування каналів несанкціонованого доступу до інформації, джерел і способів дестабілізуючого впливу на інформацію;

 • здатність створювати моделі загроз і об’єктів захисту з використанням нормативних документів, методів математичного моделювання та необхідних видів, методів, засобів і технологій захисту інформації;

 • здатність розробляти проектну документацію і методичні документи для розробки й дослідження спеціальних технічних і програмно-апаратних засобів захисту і обробки інформації в інформаційно-комунікаційних системах;

 • здатність використовувати вміння з установки й адаптації устаткування і спеціального програмного забезпечення для захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах;

 • здатність використовувати вміння здійснення контролю якості функціонування, діагностики й технічного обслуговування комплексних систем захисту інформації.

Формування суджень:

 • уміння обробляти отримані результати, аналізувати й осмислювати їх з урахуванням наявних наукових і технологічних досягнень, представляти результати роботи й обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному й професійному рівні;

 • здатність формулювати мету й завдання та вибирати оптимальні рішення при плануванні робіт з захисту інформації в умовах нестандартних ситуацій;

 • здатність визначати нові тенденції розвитку засобів несанкціонованого доступу до інформації та знаходити і впроваджувати нові підходи виявлення і блокування вторгнень, організовувати злагоджену роботу з забезпечення мінімізації ризиків витоку інформації;

 • здатність проводити аудит інформаційної безпеки, сертифікацію та експертні дослідження систем, засобів та технологій захисту інформації.

План підготовки бакалаврів

План підготовки магістрів


 

2. Освітня програма - Системи технічного захисту інформації

( По закінченню терміну навчання випускник отримує диплом державного зразка, а також додаток європейського зразка. )

Характеристика фахівця:

Знання та розуміння:

 • базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, етики, що сприяють розвитку загальної культури і соціалізації особистості;

 • базові знання з економіки, права, вітчизняної та світової історії і культури, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства і уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;

 • базові знання з фундаментальних природничих наук та математики в обсязі, необхідному для опанування загально-професійних дисциплін та використання математичних методів у обраній професії;

 • базові знання в галузі програмування, інформатики й сучасних інформаційних технологій;

 • базові уявлення про нормативно-правову базу й політику безпеки в галузі захисту інформації, менеджмент інформаційної безпеки та сучасні стандарти безпеки інформаційних технологій;

 • глибокі базові знання методів аналізу загроз і каналів витоку інформації, принципів побудови і структури систем технічного захисту інформації;

 • базові знання основ електроніки, принципів функціонування пристроїв обробки, передання та захисту інформації;

 • поглиблені знання теоретичних основ передання інформації, принципів і методів обробки, кодування і стиснення інформації;

 • базові знання основ загальної і прикладної криптографії, сучасних стандартів криптографічних систем захисту інформації;

 • поглиблені знання мережних технологій, систем комутації, протоколів та стандартів;

 • базові знання програмно-апаратних засобів ідентифікації та автентифікації, методів захисту операційних систем та баз даних, сучасні уявлення про методи захисту в банківських технологіях та економічній діяльності.

Застосування знань та розумінь:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з виявлення й блокування каналів несанкціонованого доступу до інформації, джерел і способів дестабілізуючого впливу на інформацію;

 • здатність створювати моделі загроз і об’єктів захисту з використанням нормативних документів, методів математичного моделювання та необхідних видів, методів, засобів і технологій захисту інформації;

 • здатність розробляти проектну документацію і методичні документи для розробки й дослідження спеціальних технічних і програмно-апаратних засобів обробки і захисту інформації;

 • здатність використовувати вміння з установки й адаптації технічного обладнання і спеціального програмного забезпечення для захисту інформації;

 • здатність використовувати вміння зі здійснення контролю якості функціонування, діагностики й технічного обслуговування комплексних систем технічного захисту інформації.

Формування суджень:

 • уміння обробляти отримані результати, аналізувати й осмислювати їх з обліком наявних наукових і технологічних досягнень, представляти результати роботи й обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному й професійному рівні;

 • здатність формулювати мету і завдання та вибирати оптимальні рішення при плануванні робіт по захисту інформації в умовах нестандартних ситуацій;

 • здатність визначити нові тенденції розвитку засобів несанкціонованого доступу до інформації та знаходити і впроваджувати нові підходи виявлення і блокування вторгнень, організовувати злагоджену роботу із забезпечення мінімізації ризиків витоку інформації;

 • здатність проводити аудит інформаційної безпеки, сертифікацію та експертні дослідження систем, засобів та технологій захисту інформації.

План підготовки бакалаврів

План підготовки магістрів

Для освітньої програми «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Для освітньої програми «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

 

   На кафедрі для кожної дисципліни, що викладається для освітніх програм: «Системи технічного захисту інформації» та «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» розроблено повний навчально-методичний комплекс, що включає в себе:

      - робочу програму;

      - конспект лекцій;

      - матеріали для самостійної роботи студентів;

      - матеріали для контролю знань;

      - питання для заліку та іспиту;

      - методичні вказівки до виконання курсових проектів (робіт).

 

Список вибраних навчально-методичних робіт кафедри:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи теорії кіл, сигнали і процеси в електроніці” спеціальності 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» для студентів усіх форм навчання / уклад.: Л.М. Карпуков, Н.М. Турпак. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 41 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи електронної техніки" для студентів спеціальності 125 "Кібербезпека" всіх форм навчання із застосуванням програмного комплексу Electronics Workbench / уклад. С.І. Лізунов, - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 30 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Пристрої передачі, прийому та обробки інформації" для студентів зі спеціальності 125 "Кібербезпека" всіх форм навчання із застосуванням програмного комплексу Electronics Workbench / уклад. С.І.Лізунов, - Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2020. - 39 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Прикладна криптографія” для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» усіх форм навчання / уклад.: Г. Л. Козіна. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 34 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека», 172 «Телекомунікації та радіотехніка» всіх форм навчання /Укл.: С.І. Лізунов, В.О. Костенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 203 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Прикладна криптологія” для студентів спеціальності 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем " і з дисципліни “Криптографія і стеганографія” для студентів спеціальності 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" для всіх форм навчання. Частина 1 /Укл.: Г.Л.Козіна, Г.І.Нікуліщев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 55 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації" для студентів з напряму підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" всіх форм навчання із застосуванням програмного комплексу Electronics Workbench /Укл. С.І.Лізунов, - Запоріжжя, ЗНТУ, 2014. - 30 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії планування експерименту» для студентів специальностей 8.17010201 – «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки», 8.17010101 – «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» усіх форм навчання /Укл.: Л.М. Карпуков, Д.К. Цинько - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 49 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Криптографічні засоби захисту інформації” для студентів спеціальностей 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем " і 6.170102 "Системи технічного захисту інформації", до лабораторних робіт з дисципліни “Методи криптоаналізу” для магістрів спеціальності 8.160105 "Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах". Частина VI /Укл.: Г.Л.Козіна, Г.В. Неласа. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 54 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Цифрові пристрої та мікропроцесори" : для студентів спеціальностей 6.170101 та 6.170102 всіх форм навчання. Ч. І / уклад.: В. М. Журавльов, С. В. Морщавка, А. С. Сіренко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. - 34 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Програмування криптоперетворень": для студентів спеціальностей 6.170101 "Безпека"/ уклад. Г. Л. Козіна.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.- 34 с.

Методічні вказівки до лабораторної роботи № 6 "Ознайомлення зі скануючим приймачем AR 8200 Mk3 і режимами його роботи " з навчальної дисципліни "Спеціальні вимірювання" : для студентів спеціальності 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" всіх форм навчання / уклад. В. В. Клочко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. - 46 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Сигнали та процеси в електроніці" для студентів з напряму підготовки 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" та "Сигнали та процеси в телекомунік. системах" : для студ. з напряму підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" всіх форм навч. із застосув. програмн. комплексу Electronics Workbench / уклад. С. І. Лізунов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. - 38 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Криптографічні засоби захисту інформації": для студентів спеціальностей 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем " і 6.170102 "Системи технічного захисту інформації". Ч. 4 / уклад.: Г. Л. Козіна, Т. В. Романчук.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.- 46 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт “Фізико-технічні методи захисту інформації" : для студентів спеціальностей 6.170101, 6.170102 всіх форм навчання. Ч. 1 / уклад.: В. П. Бондарєв, В. М. Журавльов, В. В. Клочко. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. - 64 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Правові основи захисту інформації" : для студентів спеціальностей: 6.170102 "Системи технічного захисту інформації ", 6.170101 "Безпека інформаційних та комунікаційних систем" всіх форм навчання / уклад.: В. І. Слепцов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. - 28 с.

Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі" : для студентів спеціальності 6.092400 "Інформаційні мережі зв'язку" всіх форм навчання. Оптична захисна муфта / уклад. О. В. Щекотихін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. - 42с.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Фізико-технічні методи захисту інформації": для студентів спеціальностей 7.160103 "Системи захисту від несанкціонованого доступу" та 7.160105 "Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах" всіх форм навчання / уклад. В. В. Клочко.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. - 56 c.

Методичні вказівки до лабораторних робіт “Організаційно-технічні методи захисту інформації" та "Фізико-технічні методи захисту інформації": для студентів спеціальностей 6.170101 і 6.170102 всіх форм навчання / уклад.: В. В. Клочко, В. І. Слєпцов.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. - 32 c.

Методичні вказівки до курсової роботи “Основи теорії кіл": для студентів спеціальностей 6.170101 - "Системи технічного захисту інформації", 6.160102 - "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" усіх форм навчання/ уклад.: Л. М. Карпуков, С. М. Романенко, А. О. Місюра.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2008.- 50 c.

Спектральний аналіз сигналів і кіл. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії кіл, сигналів та процесів" : для студентів спеціальностей 7.160103 "Системи захисту від несанкціонованого доступу", 7.160105 "Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах" усіх форм навчання/ уклад. Л. М. Карпуков.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 62 с.

Методичні вказівки до практичних занять “Інформаційна та економічна безпека діяльності підприємства": для студентів спеціальностей: 7.170102 "Системи захисту від несанкціонованого доступу", 7.170101 "Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах" всіх форм навчання / уклад. В. І. Слепцов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 21 c.

Методичні вказівки до лабораторних робіт “Системи передавання інформації. Цифрові системи передавання": для студентів спеціальностей 6.170101 - "Системи технічного захисту інформації", 6.160102 - "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" усіх форм навчання / уклад.: А. О. Місюра, С. М. Зав'ялов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 42 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт “Основи теорії кіл. Аналіз лінійних резистивних кіл постійного струму": для студентів спеціальностей 6.170101 - "Системи технічного захисту інформації", 6.160102 - "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" усіх форм навчання/ уклад.: Л. М. Карпуков, А. О. Місюрa.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 42 c.

Титульний лист до курсової роботы: doc

 


Щоденник практики: pdf

 


Титульний лист до дипломної роботи (проекту): doc

 


Лист завдання до дипломної роботи (проекту): doc

 


Приклад оформлення реферату: doc

 


Правила оформлення літератури: doc

 


Вимоги ЕСКД (оформлення текстових та графічних матеріалів):

djvu (після завантаження файлу видаліть частину розширення [_.rar])

 


Вимоги та правила оформлення пояснювальних записок(ПЗ) до курсових та дипломних проектів(СТП15-96):

pdf  djvu (після завантаження файлу видаліть частину розширення [_.rar])

 


Список ГОСТів: doc

 


Архів ГОСТ-ів:   частина_1    частина_2

 


 

 

 1. Дмитренко В. П. Основи електроніки в телекомунікації і системах технічного захисту інформації: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. П. Дмитренко, С. М. Романенко, Л. М. Карпуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 192 с.
 2. Курапов С.В., Давидовский М.В., Неласая А.В. Изоморфизм графов. Алгоритмический подход. Запорожье: ЗНУ, 2019. -200с.
 3. Щекотихин О.В. Пассивные оптические сети доступа:  монографія / Щекотихин О.В., Сметанин И.В., Піза Д.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 276 с.
 4. Романенко С.М. Поля і хвилі в задачах технічного захисту інформації : навч. посібник / Романенко С.М., Дмитренко В.П., Карпуков Л.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 282 с.
 5. Щекотихин, О.В. Пассивные оптические сети доступа:  монографія / О.В. Щекотихин, И.Н. Сметанин, Д.М. Піза– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 276 с.
 6. Криптопротоколи: схеми цифрового підпису: навчальний посібник / Г.Л. Козіна, М.А. Молдов'ян, Г.В. Неласа. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 152 с. (під грифом МОН України)

Сторінки