Ви є тут

Головна

Мета: отримання студентами знань з питань забезпечення інформаційної та економічної безпеки діяльності підприємства.

Завдання: отримання практичних навиків по організації робіт, направлених на захист економічних інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз; уміння їх застосовувати в процесі професійної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • причини виникнення загроз економічної безпеки підприємства, їх види; систему і показники економічної безпеки підприємства;
  • організаційні і психологічні аспекти забезпечення безпеки його економічної діяльності;
  • порядок формування відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства та способи їх захисту;
  • систему  профілактичних заходів що до окремих найбільш небезпечних напрямах зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 

вміти:

  • самостійно аналізувати рівень захищеності економічних інтересів підприємства;
  • на цій основі розробляти систему заходів, направлених на захист цих інтересів;
  • застосовувати в конкретній обстановці одержані знання для вирішення інших практичних питань, що безпосередньо або побічно впливають на забезпечення безпеки економічної діяльності підприємства.

Викладач дисципліни: Нікуліщев Геннадій Ігорович, старший викладач кафедри захисту інформації

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

1701 Інформаційна безпека

Варіативна

 

 

Напрям підготовки

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Модулів –

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.17010101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання           -       .

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 108

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 3,75

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

32 год.

6 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

16 год.

4 год.

Самостійна робота

60 год.

80 год.

Індивідуальні завдання:   -

Вид контролю: залік

 

Методичні вказівки до практичних занять “Інформаційна та економічна безпека діяльності підприємства": для студентів спеціальностей: 7.170102 "Системи захисту від несанкціонованого доступу", 7.170101 "Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах" всіх форм навчання / уклад. В. І. Слепцов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 21 c.