Ви є тут

Головна

Мета: вивчення студентами тенденцій  розвитку, створення та використання програмного забезпечення (ПЗ), актуальних проблем захисту цього ПЗ і даних , основних термінів  та  визначень,  принципів  побудови та функціонування засобів захисту ПЗ і даних.

Завдання: набуття студентами навичок практично вирішувати завдання захисту програм та даних ІКСМ програмно-апаратними засобами та давати оцінку якості прийнятих рішень; уміння їх застосовувати в процесі професійної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • можливий перелік загроз безпеки програмних засобів;
  • методи аналізу загроз ПЗ;
  • принципи формування моделі загроз ПЗ;
  • методи і засоби забезпечення технологічної й експлуатаційної безпеки програм.

 

вміти:

  • орієнтуватися в різноманітних комплектах захисту ПЗ i особливостях їх використання;
  • ставити завдання, давати порівняльну характеристику різних варіантів рішень на етапах pозpобки ПЗ;
  • проводити об'єктивний аналіз ефективності прийнятих технічних рішень;
  • користуватися сучасним математичним апаратом для розв'язання інженерних та наукових завдань, які виникають при розробці та дослідженні захисних засобів ПЗ;
  • розробляти захисні механізми ПЗ різних класів.

 

Викладач дисципліни: Нікуліщев Геннадій Ігорович, старший викладач кафедри захисту інформації

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

1701 Інформаційна безпека

Нормативна

 

 

Напрям підготовки

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Модулів –

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.17010101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання           -       .

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 144

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

32 год.

8 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

32 год.

6 год.

Самостійна робота

80 год.

130 год.

Індивідуальні завдання:   -

Вид контролю: залік