Ви є тут

Головна

Мета – вивчення теоретичних основ та здобуття практичних навичок програмування за допомогою алгоритмічних мов. Дисципліна спрямована на здобуття студентами базових знань та практичних навичок в розробці алгоритмів та програм на мові програмування С++. Такі знання можуть бути використані у розробках як системного, так і прикладного програмного забезпечення з урахуванням сучасних вимог у відношенні до надійності, якості інтерфейсу та ефективності програмних продуктів, які створюються. Отримані знання та практичні навички мають служити базою для опанування у подальшому об’єктно-орієнтованих мов програмування та технологій створення криптографічних бібліотек та інших програмних засобів захисту інформації.

 

Завдання: внаслідок вивчення дисципліни студент повинен:

  • вивчити основні поняття необхідні для конструювання алгоритмів та програм;
  • вивчити основні принципи організації програм за допомогою алгоритмічних мов програмування С та С++.
  • придбати навички та досвід по створенню елементарних програм за допомогою алгоритмічних мов програмування С та С++;
  • придбати здатність до набуття нових знань, засвоєння прогресивних технологій та інновацій.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: методи створення алгоритмів та програм, мову програмування С, та її розширення С++, основні  типи даних, які використовуються при розробці програм, методи програмування, характеристики інших мов програмування, їх можливості та обмеження;

вміти: розробляти алгоритм вирішення задачі згідно технічного завдання; розробляти код на мові програмування С++; визначати структуру програмного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем, використовуючи інформацію про математичне, технічне, інформаційне забезпечення; проводити тестування програмних модулів в процесі відлагодження програмного забезпечення; визначати ефективність алгоритмів та програм.

Дисципліна "Технології програмування(Сі)" є базовою для подальшого вивчення більшості спеціальних дисциплін напряму підготовки  125 “Кібербезпека”. Отриманні по розглянутій дисципліні знання будуть використовуватися та доповнюватися в більшості наступних курсах, зокрема: технології програмування(ООП); технології програмування(Асемблер); технології програмування(Веб); методи та засоби захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах; антивірусні технології; прикладна криптологія; програмування криптоперетворень; технологія організації відкритих ключів; технологія паралельного обчислення в задачах захисту інформації; захист інформації в банківській сфері та електронному бізнесі; програмно-апаратні засоби обробки та захисту інформації.

 

Викладач дисципліни: Неласа Ганна Вікторівна кандидат технічних наук , доцент, доцент кафедри захисту інформації

 

 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність (напрям підготовки), освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

12 Інформаційні технології

(шифр і назва)

Нормативна

 

Освітня програма, спеціалізація

_______________

(код і назва)

Модулів – 2

Спеціальність:

125 Кібербезпека

 (код і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 30

самостійної роботи студента - 60

Освітній ступінь:

бакалавр

 

 14 год.

 4 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

 14 год.

2 год.

Самостійна робота

60 год.

83 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Змістовий модуль № 3

Змістовий модуль №4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10