Ви є тут

Головна

Метою вивчення дисципліни «Засоби прийому та обробки інформації в системах технічного захисту інформації» є засвоєння студентами теоретичних і практичних основ побудови та схемотехніки функціональних вузлів радіоприймальних пристроїв.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати:

Методи організації закупок спеціального обладнання на сучасному ринку спецтехніки.  Методи визначення та знаходження за допомогою сучасного спеціалізованого обладнання каналів витоку інформації в різноманітних пристроях та системах, на яких розробляється, зберігається та передається конфіденційна інформація.

вміти:

Виходячи із загальних принципів реалізації процесів автоматизованого оброблення інформації з обмеженим доступом створювати архітектуру системи, організаційне та технологічне забезпечення.

Організовувати реалізацію проекту системи автоматизованого оброблення інформації з обмеженим доступом.

Здійснювати управління розробкою та впровадженням системи автоматизованого оброблення інформації з обмеженим доступом.

Застосовувати системний підхід для побудови системи технічного захисту інформації з обмеженим доступом автоматизованої системи, яка визначає загальну організацію і класифікацію системи даних, систему доступу, напрямки планування, відповідальність користувачів, використання оцінки ризиків тощо в контексті інформаційної безпеки.

Застосовувати сучасні способи, методи та засоби захисту автоматизованої системи: політику безпеки, архітектуру захисту, механізми захисту та засоби захисту.

Здійснювати оцінку відповідності системи захисту інформації автоматизованої системи своєму призначенню відповідно до вимог діючих стандартів та нормативних документів.

 

Викладач дисципліни: Лізунов Сергій Іванович, к.т.н, доц., доцент кафедри захисту інформації.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна фор­ма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань:

1701 «Інформаційна безпека»

нормативна

Напрям підготовки:

6.170102 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

Модулів – 2

Кваліфікація (професійне

спрямування):

3439 Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3

 

3

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин - 144

6

 

6

 

Лекції, год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр з систем технічного захисту інформації

 

32

 

8

 

Практичні, семінарські, год.

 

 

 

 

Лабораторні, год.

32

 

6

 

Самостійна робота, год.

80

 

130

 

Індивідуальні завдання:

- год.

Вид контролю: залік.

               

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Залік

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1-Т2

Л1-Л2

Т3-Т4

Л3-Л4

100

30

20

30

20

 

Т1, Т2 ... Т4 – теми змістових модулів. Л1,Л2,..Л4-лабораторні роботи