Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Системи передачі інформації» є вивчення студентами технічних аспектів побудови систем передачі інформації, принципів організації обміну та методів захисту інформації в телекомунікаціях, формування базової теоретичної та інженерної підготовки у спеціалістів із захисту інформації.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Системи передачі інформації» є освоєння студентами системного підходу до вирішення проблем організації передачі інформації в системах зв’язку загального використання та в системах зв’язку з рухомими об’єктами з точки зору виконання вимог щодо їх захисту від несанкціонованого доступу.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • загальну класифікацію систем і мереж передачі інформації;
 • характеристики первинних сигналів систем передачі;
 • алгоритми кодування лінійних сигналів;
 • види модуляції аналогових і цифрових сигналів;
 • методи доступу проводових і рухомих стандартів зв’язку;
 • процедури автентифікації в системах стільникового зв’язку.

 

вміти:

 • розраховувати первинні і вторинні параметри ліній зв’язку;
 • оцінювати основні методи передачі повідомлень;
 • обґрунтовувати вибір методу розділення каналів;
 • визначати абонентське навантаження в стільниках;
 • використовувати криптографічні алгоритми в системах рухомого зв’язку.

 

Викладач дисципліни: Куцак Сергій Вікторович, старший викладач кафедри захисту інформації

 

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна фор­ма навчання

Кількість кредитів - 10,5

Галузь знань

1701 Інформаційна безпека

за  вибором ВНЗ

 

Напрям підготовки

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.17010101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2

3

2

3

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 378

4

5

4

5

Лекції, год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 6,7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Спеціаліст з безпеки інформаційних і комунікаційних систем

32

32

6

8

Практичні, семінарські, год.

 

 

 

 

Лабораторні, год.

32

32

4

6

Самостійна робота, год.

116

98

170

148

Курсова робота: 36 - год.

Вид контролю: 4 семестр – залік, 5 семестр - іспит, курсова робота

               

 

Методичні вказівки до лабораторних робіт “Системи передавання інформації. Цифрові системи передавання": для студентів спеціальностей 6.170101 - "Системи технічного захисту інформації", 6.160102 - "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" усіх форм навчання / уклад.: А. О. Місюра, С. М. Зав'ялов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 42 с.