Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни «Методологія наукових досліджень» є надання уявлення про види й стратегії досліджень в галузі технічних наук, ознайомлення студентів із принципами планування й проведення досліджень, з методами одержання, аналізу й представлення даних,  що отримані у результаті емпіричних або теоретичних методів дослідження, спостереження або експерименту.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

Знати: Основні етапи розвитку методології науки, класифікацію наукових проблем, методи емпіричного дослідження (спостереження та експеримент), індуктивні методи дослідження, вимоги до наукових гіпотез, методологічні та евристичні принципи побудови гіпотез, методи перевірки та підтвердження гіпотез, роль законів у науковому дослідженні, методи аналізу та побудови теорії.

 

Вміти: Використовувати знання сутності, принципів, методів, особливостей наукового пізнання для вивчення і розв’язання проблем забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформації, розвивати творче, діалектичне мислення та наукове передбачення роз витку процесів та явищ у галузі інформаційної безпеки та захисту інформації

На основі володіння науковою методологією організовувати процес дослідження у галузі інформаційної безпеки та захисту інформації від постановки наукових проблем до розробки принципів реалізації теоретичних знань, на основі принципу доказовості наукових знань забезпечувати достатність наукового обґрунтування істинності знань при проведенні дослідження. 

Викладач дисципліни: Лізунов Сергій Іванович, к.т.н, доц., доцент кафедри захисту інформації.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

1701 «Інформаційна безпека»

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.170101 «Безпека інформаційних і телекомунікаційних систем»

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.17010101 «Безпека інформаційних і телекомунікаційних систем»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр з безпеки інформаційних і комунікаційних систем

26 год.

 год.

Практичні, семінарські

12 год.

 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

80 год.

 год.

Індивідуальні завдання: 2 год.

Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

T6

100

10

20

20

20

15

15

 

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів.