Ви є тут

Головна

 Метою викладання навчальної дисципліни “Сучасне обладнання захисту інформації” є засвоєння студентами теоретичних та практичних основ вибору необхідного обладнання з метою запобігання фактам витоку інформації у тих приміщеннях та обладнанні інформатизації, які вони проектують.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

Методи організації закупок спеціального обладнання на сучасному ринку спецтехніки.  Методи визначення та знаходження за допомогою сучасного спеціалізованого обладнання каналів витоку інформації в різноманітних пристроях та системах, на яких розробляється, зберігається та передається конфіденційна інформація.

вміти:

Виходячи із загальних принципів реалізації процесів автоматизованого оброблення інформації з обмеженим доступом створювати архітектуру системи, організаційне та технологічне забезпечення

Організовувати реалізацію проекту системи автоматизованого оброблення інформації з обмеженим доступом

Здійснювати управління розробкою та впровадженням системи автоматизованого оброблення інформації з обмеженим доступом

Застосовувати системний підхід для побудови системи технічного захисту інформації з обмеженим доступом автоматизованої системи, яка визначає загальну організацію і класифікацію системи даних, систему доступу, напрямки планування, відповідальність користувачів, використання оцінки ризиків тощо в контексті інформаційної безпеки

Застосовувати сучасні способи, методи та засоби захисту автоматизованої системи: політику безпеки, архітектуру захисту, механізми захисту та засоби захисту

Здійснювати оцінку відповідності системи захисту інформації автоматизованої системи своєму призначенню відповідно до вимог діючих стандартів та нормативних документів

Викладач дисципліни: Лізунов Сергій Іванович, к.т.н, доц., доцент кафедри захисту інформації.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна фор­ма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань:

1701 «Інформаційна безпека»

нормативна

Напрям підготовки:

6.170102 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

Модулів – 2

Кваліфікація (професійне

спрямування):

3439 Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5

 

5

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин - 144

9

 

9

 

Лекції, год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст з систем технічного захисту інформації

 

32

 

8

 

Практичні, семінарські, год.

 

 

 

 

Лабораторні, год.

16

 

6

 

Самостійна робота, год.

96

 

 

 

Індивідуальні завдання:

- год.

Вид контролю: залік.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Залік

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1-Т3

Л1-Л2

Т4-Т7

Л3-Л5

100

30

20

30

20

 

Т1, Т2 ... Т3 – теми змістових модулів. Л1,Л2,..Л5-лабораторні роботи