Ви є тут

Головна

Мета: надати теоретичні знання базових алгоритмів криптографічних перетворень інформації та практичні навички щодо програмування цих алгоритмів, оцінки їх швидкодії.

Завдання: отримання практичних знань програмування криптоперетворень на прикладі криптоперетворень, що використаються в українському стандарті цифрового підпису ДСТУ-4145; уміння їх застосовувати в процесі професійної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: базові алгоритми криптографічних перетворень, яки використаються в українському стандарті цифрового підпису ДСТУ-4145, елементи програмування перетворень;

вміти: створювати та використовувати програмне забезпечення, щодо криптоалгоритмів, розв’язувати математичні задачі за допомогою створюваного програмного забезпечення.

Викладач дисципліни: Козіна Галина Леонідівна, доцент кафедри захисту інформації

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  5

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)

за вибором

 

Напрям підготовки

6.170102 «Системи технічного захисту інформації»

(код і назва)

Модулів –

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.17010201 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів 2

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 8

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр з систем технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

26 год.

Практичні, семінарські

Лабораторні

26 год.

Самостійна робота

98 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест -екзамен

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

40

100

Тема1

Тема2

Тема3

Тема1

Тема2

Тема3

10

10

10

10

10

10

 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Програмування криптоперетворень": для студентів спеціальностей 6.170101 "Безпека"/ уклад. Г. Л. Козіна.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.- 34 с.