Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни «Засоби передавання інформації в системах технічного захисту інформації» є засвоєння студентами теоретичних і практичних основ побудови та схемотехніки функціональних вузлів радіопередавальних пристроїв.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: принципи побудови закритих каналів зв’язку, структурні схеми засобів передавання інформації, принципи роботи цих структурних блоків, тактико-технічні характеристики і вимоги до передавальних пристроїв.

 

Вміти: аналізувати роботу засобів передавання інформації в системах технічного захисту інформації при різноманітних умовах експлуатації, аргументовано підходити до вибору цих засобів.

 

Викладач дисципліни: Лізунов Сергій Іванович, к.т.н, доц., доцент кафедри захисту інформації.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 1701 Інформаційна безпека нормативна
Напрям підготовки: 6.170102 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3439 Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин - 144 6-й, 6-й 6-й, 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр з систем технічного захисту інформації 32 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 6 год.
Самостійна робота
80 год. 130 год.
Індивідуальні завдання: - год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1-T2 Л1-Л2 T3-T6 Л5-Л8  
30 20 30 20 100

 

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. Л1,Л2,..Л8-лабораторні роботи