Ви є тут

Головна

Метою дисципліни «Системи технічного захисту інформації» є теоретична та практична підготовленість бакалавра до організації та проведення заходів щодо захисту інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформатизації і в приміщеннях, що захищаються.

 

Завдання: ознайомлення з технічними каналами витоку інформації, що обробляється засобами обчислювальної техніки і автоматизованими системами; ознайомлення з технічними каналами витоку акустичної (мовної) інформації; вивчення способів і засобів захисту інформації, оброблюваної технічними засобами; вивчення способів і засобів захисту виділених (захищаються) приміщень від витоку акустичної (мовної) інформації; вивчення методів і засобів контролю ефективності захисту інформації від витоку технічними каналами; навчання основам організації технічного захисту інформації на об'єктах інформатизації і у виділених приміщеннях.

 

         В результаті вивчення дисципліни «Системи технічного захисту інформації» студенти повинні:

знати:

- основні нормативні правові акти в галузі інформаційної безпеки та захисту інформації, а також нормативні методичні документи України в даній області;

- технічні канали витоку інформації, можливості технічних розвідок, способи і засоби захисту інформації від витоку технічними каналами, методи і засоби контролю ефективності технічного захисту інформації;

вміти:

- аналізувати і оцінювати загрози інформаційній безпеці об'єкта;

- застосовувати вітчизняні та зарубіжні стандарти в області комп'ютерної безпеки для проектування, розробки та оцінки захищеності комп'ютерних систем;

- користуватися нормативними документами із захисту інформації;

володіти:

- навичками роботи з нормативними правовими актами;

- методами і засобами виявлення загроз безпеки;

- методами технічного захисту інформації;

- методами формування вимог щодо захисту інформації;

- методами розрахунку та контролю показників технічного захисту інформації;

- методиками перевірки захищеності об'єктів інформатизації на відповідність вимогам нормативних документів;

- професійною термінологією.

 

Викладач дисципліни: Воскобойник Володимир Олександрович кандидат технічних наук , доцент, доцент кафедри захисту інформації

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –

4,5

Галузь знань

1701

«Інформаційна безпека»

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

                                        

Семестр

Загальна кількість годин – 162

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 64

самостійної роботи студента - 62

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32 год.

год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

32 год.

год.

Самостійна робота

98 год.

 год.

Індивідуальні завдання: Курсова робота – 36 год.

Вид контролю:

іспит