Ви є тут

Головна

Мета: Основною метою навчального курсу є підготовка студентів до рішення питань захисту об’єктів за допомогою технічних засобів охоронної, пожежної і охоронно-пожежної сигналізації.

Задачі : засвоєння основних понять з питань технічних засобів та систем охорони об’єктів, а також принципів роботи елементів охоронних систем..

Надання теоретичних та практичних навиків з питань застосування технічних засобів систем охорони.

Завдання :  За період вивчення дисципліни студенти повинні вивчити можливі канали проникнення на об’єкти, що охороняються, а також на підставі можливих дій потенційного порушника застосувати конкретні види технічних засобів для визначення факту порушення рубежу охорони і подальшого затримання порушника.                                                              

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: Основи організації охорони об’єктів різного загального призначення та  технічні засоби охорони;

вміти: Вибрати необхідні технічні засоби для охорони об’єкту з урахуванням його важливості.

 

Викладач дисципліни: Воскобойник Володимир Олександрович кандидат технічних наук , доцент, доцент кафедри захисту інформації

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

1701

«Інформаційна безпека»

(шифр і назва)

Нормативна

 

 

Напрям підготовки

6.701102

«Системи технічного захисту інформації»

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________

 

Рік підготовки:

Змістових модулів –  6

4-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 144

7-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 48

самостійної роботи студента - 96

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

бакалавр

 32 год.

10 год.

Практичні, семінарські

--  год.

-- год.

Лабораторні

16  год.

6  год.

Самостійна робота

 96 год.

128 год.

Індивідуальні завдання:

 

Вид контролю:

екзамен