Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є надання теоретичних та практичних знань щодо існуючих стандартних математичних методів перетворення та стиснення зображень, а також нових методів на основі фрактального та вейвлетного підходів.

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати основні поняття перетворення Фур’є, фрактальної геометрії та теорії вейвлетов, методи кодування та перетворення інформації, сучасні методи стиснення зображень, методи стиснення на основі фрактального та вейвлетного перетворень.

Вміти використовувати методи перетворення та стиснення зображень, проводити аналіз ефективності стиснення файлів зображень.

 

Викладач дисципліни: Романенко Сергій Миколайович, доцент кафедри захисту інформації

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна фор­ма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань:

1701 «Інформаційна безпека»

нормативна

Напрям підготовки:

6.170102 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

Модулів – 1

Кваліфікація (професійне

спрямування):

3439 Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1

2

1

2

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин - 108

9

 

11

 

Лекції, год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,2

самостійної роботи студента – 2,3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр з систем технічного захисту інформації

 

16

 

8

 

Практичні, семінарські, год.

 

 

 

 

Лабораторні, год.

16

 

6

 

Самостійна робота, год.

76

 

94

 

Індивідуальні завдання:

- год.

Вид контролю: екзамен письмовий, залік.

Розподіл балів, які отримують студенти

Залік

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1-Т4

Л1

Т5-Т8

Л2-Л3

100

20

30

20

30