Ви є тут

Головна

Мета: отримання студентами знань з питань законодавчого забезпечення діяльності у сфері захисту інформації обмеженого доступу і отримання практичних навиків застосування правових норм при плануванні і здійсненні заходів, направлених на захист інформації.

Завдання: отримання загальних знань з застосування діючої законодавчої бази в галузі інформаційної безпеки для забезпечення необхідних дій професійної діяльності; застосування діючої законодавчої бази в галузі інформаційної безпеки та захисту інформації з обмеженим доступом у конкретній сфері діяльності, включаючи адекватні організаційні заходи, уміння їх застосовувати в процесі професійної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • принципи правового регулювання інформаційних суспільних відносин в Україні і за її кордонами;
  • основні положення  законодавчих актів України у сфері захисту інформації;
  • правові основи організації захисту інформації в автоматизованих системах і створення комплексів ТЗІ;
  • правила ліцензування господарської діяльності у сфері захисту інформації;
  • вимоги нормативно-правових актів, що відносяться до стандартизації і сертифікації технічних засобів захисту інформації;
  • правові основи регулювання суспільних відносин, пов'язаних з творчою діяльністю.

 

вміти:

  • самостійно застосовувати правові заходи при побудові систем захисту інформації;

володіти достатніми знаннями для проведення кваліфікованої оцінки відповідності реалізованих  або вже прийнятих заходів щодо захисту інформації вимогам чинного законодавства у області інформаційних відносин.

 

Викладач дисципліни: Нікуліщев Геннадій Ігорович, старший викладач кафедри захисту інформації

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2

Галузь знань

1701 Інформаційна безпека

Нормативна

 

 

Напрям підготовки

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Модулів –

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.17010101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання           -       .

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 72

4-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

16 год.

8 год.

Практичні, семінарські

16 год.

-

Лабораторні

 

 

Самостійна робота

40 год.

64 год.

Індивідуальні завдання:   -

Вид контролю: іспит