Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни «Основи теоріі планування експерименту» (ОТПЕ) - ознайомити студентів методам планування експерименту та обробки експериментальних даних, виробка навичок дослідження та математичного розв’язування науково - технічних задач.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- засвоїти основні поняття теорії планування експерименту;

- вміти вибирати план проведення експерименту та вид статистичної моделі об'єкту дослідження;

-знати методи розрохунку та статистичного аналізу даних експерименту.

Математичним апаратом основ теоріі планування експерименту (ОТПЕ) є теорія імовірності, математична статистика.

Знання, здобуті за час вивчення ОТПЕ, застосовуються у дисциплінах, де розглядакпься питання, які пов'язані з проведенням експеременту.

 

Викладач дисципліни: Карпуков Леонід Матвійович, доктор технічних наук, професор,  завідувач кафедри захисту інформації

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна фор­ма навчання

Кількість кредитів – 4.5

Галузь знань:

1701 «Інформаційна безпека»

нормативна

Напрям підготовки:

6.170102 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

Модулів – 1

Кваліфікація (професійне

спрямування):

2149.2 Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом.

2310 Викладач університетів та вищих навчальних закладів

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5

 

5

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин - 162

10

 

10

 

Лекції, год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр з систем технічного захисту інформації

 

32

 

 

 

Практичні, семінарські, год.

 

 

 

 

Лабораторні, год.

16

 

 

 

Самостійна робота, год.

114

 

 

 

Індивідуальні завдання:

- год.

Вид контролю: екзамен письмовий.

               

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії планування експерименту» для студентів специальностей 8.17010201 – «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки», 8.17010101 – «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» усіх форм навчання /Укл.: Л.М. Карпуков, Д.К. Цинько - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 49 с.