Ви є тут

Головна

Мета дисципліни полягає у вивченні теоретичних основ та практичних аспектів використання паралельних обчислювальних систем для вирішення трудомістких задач криптографії, а також захисту інформації при виконані паралельних та розподілених обчислень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– сучасний стан розвитку технологій паралельних, розподілених, хмарних обчислень;

– методи створення і аналізу паралельних алгоритмів, інструментальні засоби створення паралельних програм;

– особливості застосування технологій розподілених систем і паралельних обчислень в задачах захисту інформації;

– вразливості та методи їх усунення в сучасних технологіях високопродуктивних обчислень.

вміти:

– використовувати сучасні сервісно-орієнтовані інформаційні технології (розподілені та мультиагентні середовища, Grid, хмарні та ін.);

– аналізувати сучасні паралельні та розподілені технології на предмет захищеності від зловмисних атак;

– використовувати сучасні методи захисту інформації для технологій паралельних та розподілених обчислень;

– використовувати методи та інструментальні засоби паралельного програмування для вирішення ресурсномістких задач сучасної криптології;

– забезпечувати підвищення продуктивності обчислювальних систем за рахунок організації та використання впровадження паралельних алгоритмів обробки даних, розподілених багатопроцесорних систем, Grid -мереж і хмарних технологій.

Викладач дисципліни: Неласа Ганна Вікторівна, доцент кафедри Захисту інформації

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань: 1701 Інформаційна безпека за вибором
Напрям підготовки: 6.170102 Системи технічного захисту інформації;
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): Магістр з систем технічного захисту інформації, автоматизація її обробки Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 135 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 7 Освітній ступень: Магістр з систем технічного захисту інформації, автоматизації її обробки 26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
83 год. 123 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен)  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13    
5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 5 5 5 15 100