Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни “Моделювання процесів захисту інформації в технічних системах” є вивчення фундаментальних основ теорії моделювання об’єктів захисту інформаційних систем, методик розробки комп'ютерних моделей, методів і засобів здійснення імітаційного моделювання, формування уявлення про сучасні механізми моделювання політик безпеки.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Моделювання процесів захисту інформації в технічних системах” є отримання теоретичних знань і практичних навичок математичного та комп'ютерного моделювання захищених інформаційних систем, придбання навичок використання основних класів моделей, принципів побудови моделей розмежування доступу та контролю цілісності інформації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

  • структуру інформаційної системи;
  • підходи в розробці цифрових моделей;
  • методи імітаційного моделювання;
  • вимоги до політик інформаційної безпеки;
  • принципи дискреційного, мандатного і рольового розмежування доступу.

 

вміти:

  • розробляти моделі об’єктів захищених інформаційних систем;
  • оцінювати політику безпеки комп’ютерної системи;
  • обґрунтовувати вибір показників і критеріїв ефективності моделей;
  • формалізувати процесами захисту інформації.

 

Викладач дисципліни: Воскобойник Володимир Олександрович кандидат технічних наук , доцент, доцент кафедри захисту інформації

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 5,5

Галузь знань

1701 Інформаційна безпека

Нормативна

 

 

Напрям підготовки

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

7(8).17010101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

6-й

Курсовий проект                   

Семестр

Загальна кількість годин – 198

9-й

11-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Спеціаліст з безпеки інформаційних і комунікаційних систем

32 год.

12 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

32 год.

10 год.

Самостійна робота

80 год.

122 год.

Курсовий проект: 54 год.

Вид контролю: іспит, курсовий проект