Ви є тут

Головна

 Метою викладання дисципліни є засвоєння студентами основ проектування систем захисту інформації, а також принципів організації охорони спеціальних об’єктів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати основні положення політики  безпеки об’єктів, принципи, за якими категоруються об’єкти, різновиди засобів виявлення порушників та каналів витоку інформації, а також  організацію контролю доступу на об’єкт.

Вміти застосовувати отримані знання під час виконання курсової роботи з дисципліни, що вивчається, а  також у дипломному проектуванні.

Викладач дисципліни: Лізунов Сергій Іванович, к.т.н, доц., доцент кафедри захисту інформації.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна фор­ма навчання

Кількість кредитів –7,5

Галузь знань:

1701 «Інформаційна безпека»

вибіркова

Напрям підготовки

6.170101 «Безпека інформаційних і телекомунікаційних систем»

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.17010101 «Безпека інформаційних і телекомунікаційних систем»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4

4

4

4

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин - 234

7

8

7

8

Лекції, год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,6;

самостійної роботи студента – 6,1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр з безпеки інформаційних і комунікаційних систем

32

24

10

10

Практичні, семінарські, год.

 

 

 

 

Лабораторні, год.

32

12

6

6

Самостійна робота, год.

70

100

144

180

Індивідуальні завдання:

- год.

Вид контролю: залік, екзамен письмовий.

               

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Залік

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1-Т4

Л1-Л3

Т5-Т7

Л4-Л6

100

30

20

30

20

Екзамен

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумко­вий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

20

100

Т8-Т10

Л7-Л8

Т11-Т14

Л9-Л10

20

20

20

20

Т1, Т2 ... Т114 – теми змістових модулів. Л1,Л2,..Л10-лабораторні роботи