Ви є тут

Головна

    Кафедра веде підготовку бакалаврів та магістрів в галузі знань 12–«Інформаційні технології»

 

Напрями підготовки та освітні програми:

 

         Підготовка за ОКР «бакалавр» здійснюється за напрямом 125–«Кібербезпека» за освітніми програмами :

 • – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»
 • – «Системи технічного захисту інформації»

Освітньо-професійна програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»(бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»(бакалавр)

  Підготовка за ОС «магістр» здійснюється за освітніми програмами:

 • – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»
 • – «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

       Освітньо-професійна програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»(магістр)

       Освітньо-професійна програма «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»(магістр)

 

Після закінчення університету бажаючи можуть продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями:

 • – «Системи технічного захисту».
 • – «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології».
 • – «Антени і пристрої мікрохвильової техніки».
 • – «Радіофізика».

 

1. Освітня програма - Безпека інформаційних і комунікаційних систем

( По закінченню терміну навчання випускник отримує диплом державного зразка, а також додаток європейського зразка )

Характеристика фахівця:

 

Знання та розуміння:

 • базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, етики, що сприяють розвитку загальної культури і соціалізації особистості;

 • базові знання з економіки, права, вітчизняної та світової історії і культури, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства і уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;

 • базові знання з фундаментальних природничих наук та математики в обсязі, необхідному для опанування загально-професійних дисциплін та використання математичних методів у обраній професії;

 • базові знання в галузі програмування, інформатики й сучасних інформаційних технологій;

 • базові уявлення про нормативно-правову базу й політику безпеки в галузі захисту інформації, менеджмент інформаційної безпеки та сучасні стандарти безпеки інформаційних технологій;

 • глибокі базові знання методів аналізу загроз і каналів витоку інформації, принципів побудови і структури захищених інформаційно-комунікаційних систем;

 • базові знання основ комп’ютерної електроніки, принципів функціонування цифрових пристроїв і мікропроцесорів;

 • поглиблені знання теоретичних основ передання інформації, принципів і методів обробки, кодування і стиснення інформації;

 • поглиблені знання основ загальної і прикладної криптографії, сучасних стандартів криптографічних систем захисту інформації;

 • поглиблені знання мережних технологій, систем комутації, протоколів та стандартів, програмно-апаратних засобів міжмережевого екранування;

 • базові знання програмно-апаратних засобів ідентифікації та автентифікації, методів захисту операційних систем та баз даних, сучасні уявлення про методи захисту у банківських технологіях і економічної діяльності.

Застосування знань та розумінь:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з виявлення й блокування каналів несанкціонованого доступу до інформації, джерел і способів дестабілізуючого впливу на інформацію;

 • здатність створювати моделі загроз і об’єктів захисту з використанням нормативних документів, методів математичного моделювання та необхідних видів, методів, засобів і технологій захисту інформації;

 • здатність розробляти проектну документацію і методичні документи для розробки й дослідження спеціальних технічних і програмно-апаратних засобів захисту і обробки інформації в інформаційно-комунікаційних системах;

 • здатність використовувати вміння з установки й адаптації устаткування і спеціального програмного забезпечення для захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах;

 • здатність використовувати вміння здійснення контролю якості функціонування, діагностики й технічного обслуговування комплексних систем захисту інформації.

Формування суджень:

 • уміння обробляти отримані результати, аналізувати й осмислювати їх з урахуванням наявних наукових і технологічних досягнень, представляти результати роботи й обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному й професійному рівні;

 • здатність формулювати мету й завдання та вибирати оптимальні рішення при плануванні робіт з захисту інформації в умовах нестандартних ситуацій;

 • здатність визначати нові тенденції розвитку засобів несанкціонованого доступу до інформації та знаходити і впроваджувати нові підходи виявлення і блокування вторгнень, організовувати злагоджену роботу з забезпечення мінімізації ризиків витоку інформації;

 • здатність проводити аудит інформаційної безпеки, сертифікацію та експертні дослідження систем, засобів та технологій захисту інформації.

План підготовки бакалаврів

План підготовки магістрів


 

2. Освітня програма - Системи технічного захисту інформації

( По закінченню терміну навчання випускник отримує диплом державного зразка, а також додаток європейського зразка. )

Характеристика фахівця:

Знання та розуміння:

 • базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, етики, що сприяють розвитку загальної культури і соціалізації особистості;

 • базові знання з економіки, права, вітчизняної та світової історії і культури, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства і уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;

 • базові знання з фундаментальних природничих наук та математики в обсязі, необхідному для опанування загально-професійних дисциплін та використання математичних методів у обраній професії;

 • базові знання в галузі програмування, інформатики й сучасних інформаційних технологій;

 • базові уявлення про нормативно-правову базу й політику безпеки в галузі захисту інформації, менеджмент інформаційної безпеки та сучасні стандарти безпеки інформаційних технологій;

 • глибокі базові знання методів аналізу загроз і каналів витоку інформації, принципів побудови і структури систем технічного захисту інформації;

 • базові знання основ електроніки, принципів функціонування пристроїв обробки, передання та захисту інформації;

 • поглиблені знання теоретичних основ передання інформації, принципів і методів обробки, кодування і стиснення інформації;

 • базові знання основ загальної і прикладної криптографії, сучасних стандартів криптографічних систем захисту інформації;

 • поглиблені знання мережних технологій, систем комутації, протоколів та стандартів;

 • базові знання програмно-апаратних засобів ідентифікації та автентифікації, методів захисту операційних систем та баз даних, сучасні уявлення про методи захисту в банківських технологіях та економічній діяльності.

Застосування знань та розумінь:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з виявлення й блокування каналів несанкціонованого доступу до інформації, джерел і способів дестабілізуючого впливу на інформацію;

 • здатність створювати моделі загроз і об’єктів захисту з використанням нормативних документів, методів математичного моделювання та необхідних видів, методів, засобів і технологій захисту інформації;

 • здатність розробляти проектну документацію і методичні документи для розробки й дослідження спеціальних технічних і програмно-апаратних засобів обробки і захисту інформації;

 • здатність використовувати вміння з установки й адаптації технічного обладнання і спеціального програмного забезпечення для захисту інформації;

 • здатність використовувати вміння зі здійснення контролю якості функціонування, діагностики й технічного обслуговування комплексних систем технічного захисту інформації.

Формування суджень:

 • уміння обробляти отримані результати, аналізувати й осмислювати їх з обліком наявних наукових і технологічних досягнень, представляти результати роботи й обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному й професійному рівні;

 • здатність формулювати мету і завдання та вибирати оптимальні рішення при плануванні робіт по захисту інформації в умовах нестандартних ситуацій;

 • здатність визначити нові тенденції розвитку засобів несанкціонованого доступу до інформації та знаходити і впроваджувати нові підходи виявлення і блокування вторгнень, організовувати злагоджену роботу із забезпечення мінімізації ризиків витоку інформації;

 • здатність проводити аудит інформаційної безпеки, сертифікацію та експертні дослідження систем, засобів та технологій захисту інформації.

План підготовки бакалаврів

План підготовки магістрів