Ви є тут

Головна

Метою дисципліни є знайомство студентів з загальними принципами управління інформаційною безпекою, поняттями ризик, вразливість та загроза, правилами розрахунку ризиків для організації за різними методами. Також надати базові знання з роботи з програмами для розрахунку ризиків та аналізу загроз інформаційної безпеки.

 

Загальною задачею вивчення дисципліни є формування у студента комплексу знань з понять загроза та вразливість, можливість оперувати методами розрахунку ризиків за декількома параметрами, можливість користуватися програмами для розрахунку ризиків.

 

Навчальний курс базується на знаннях, здобутих при вивченні наступних фундаментальних дисциплін:

- правові основи охорони інформації;

- методи та засоби технічного захисту інформації;

 

Знання, одержані за вивчення курсу, використовуються у дисциплінах:

- організаційне забезпечення технічного захисту інформації;

- комплексні системи захисту: проектування, впровадження, супровід;

- проектування систем технічного захисту інформації.

 

Викладач дисципліни: Савченко Дарина Костянтинівна , асистент кафедри захисту інформації

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна фор-ма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань:

12 «Інформаційні технології»

нормативна

Напрям підготовки:

125 Кібербезпека

Модулів – 1

Кваліфікація (професійне

спрямування):

3439 Фахівець із організації інформаційної безпеки

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3

3

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин - 90

6

6

Лекції, год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1,5

самостійної роботи студента – 8,9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр з кібербезпеки

 

12

2

Практичні, семінарські, год.

 

 

Лабораторні, год.

12

2

Самостійна робота, год.

66

86

Індивідуальні завдання:

- год.

Вид контролю: залік.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Залік

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1-Т3

Л1-Л2

Т4-Т6

Л3

100

30

30

25

15