Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Факультет міжнародного туризму та економіки

Кафедра туристичного, готельного та ресторанного бізнесу

Прізвище: Гресь-Євреінова 

Ім'я: Світлана 

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID):

Прізвище: Шелеметьєва 

Ім'я: Тетяна 

По батькові: Вячеславівна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

Прізвище: Мамотенко 

Ім'я: Дар'я 

По батькові: Юріївна

 

Посада: доцент кафедри міжнародного туризму

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Прізвище: Гурова 

Ім'я: Дар'я 

По батькові: Дмитрівна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

Прізвище: Шевченко

Ім'я: Олена

По батькові: Вадимівна

 

Посада: Доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Прізвище: Віндюк

Ім'я:  Андрій 

По батькові: Валерійович

 

Посада: професор

Кафедра «Міжнародного туризму» є структурним підрозділом факультету Міжнародного туризму та управління персоналом Інституту управління і права ЗНТУ. Вона розпочала свою діяльність у вересні 2007 року. Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Гудзь Петро Васильович

Кафедра «Міжнародного туризму» готує фахівців за освітньою програмою "Туризмознавство":

 • 242  - «Туризм» (освітній ступінь «бакалавр») 
 • 242 -  «Туризм» ( освітній ступінь «магістр»).

За десять років існування на кафедрі було сформовано якісний висококваліфікований професорсько-викладацький склад. На кафедрі працює 3 професори, 14 кандидатів наук, доцентів. Для проведення лекційних та практичний занять кафедра залучає провідних фахівців у галузі туристського, готельного та ресторанного бізнесу.

Мета кафедри – сприяти розвитку туризму Запорізької області та інших регіонів України, шляхом підготовки та підвищення кваліфікації високопрофесійних, конкурентоспроможних фахівців зі спеціальності «Туризмознавство», здатних активно діяти в умовах ринкової економіки та міжнародного партнерства.

Кафедрою «Міжнародного туризму» укладені угоди про співробітництво з Запорізькою обласною адміністрацією, ПАТ «Приазовкурорт», ПрАТ «Запоріжтурист», ПАТ «Інтурист», Агенція подорожей «Інтурист», ПП «Дімона-авіатур», ТОВ «TEZ TOUR», а також іншими туристськими підприємствами регіону.

З 2007 року кафедра співпрацює з провідними туроператорами та готелями Туреччини Tez tour, Рrens Group, Amara Dolche Vita, Rixos, Peninsula на базі яких щорічно проходять виробничу практику та стажування з туристського, готельного та ресторанного бізнесу понад 150 студентів всіх форм навчання спеціальності «Туризм».

Спеціальність «Туризм» включає в себе вивчення дисциплін, які в подальшому будуть застосовувати випускники кафедри в практичній діяльності. Насамперед, це такі дисципліни, як «Туристські ресурси України», «Активний туризм», «Історія розвитку світового туризму», «Організація анімаційних послуг», «Технологія гостинності», «Технологія готельної справи», «Економіка туризму», «Маркетинг туризму», «Менеджмент туризму», «Іміджеологія в туризмі», «Організація екскурсійних послуг», «Організація обслуговування туристів в готелях», «Організація послуг харчування», «Організація діяльності тур фірм», «Антикризове управління в туризмі», «Корпоративне управління в туризмі», «Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій» та інші.

Викладачами кафедри підготовлено навчальні посібники під грифом МОН України, а саме «Туристські ресурси України», «Активний туризм», «Організація анімаційних послуг», «Рекреаційна географія», «Технологія готельної справи», «Туристське країнознавство», «Економіка туризму», «Ризики та економічна безпека тур фірми», «Технологія ресторанної справи», «Фінанси, грошовий обіг та кредит», «Рекреалогія та санаторно-курортне лікування», «Правове регулювання туристичної діяльності», «Основи музеєзнавства», «Менеджмент туризму» та інші, які активно використовуються викладачами та студентами спеціальності «Туризм» у навчальному процесі.

Кафедрою Міжнародного туризму видано 4 колективних монографії присвячених проблемам аналізу та оцінці розвитку туристського, готельного та ресторанного бізнесу в Україні. На базі кафедри Міжнародного туризму постійно проводяться науково-практичні конференції 

На кафедрі «Міжнародного туризму» функціонує навчальна лабораторія «Туристська фірма», на базі якої студенти спеціальності «Туризм» мають можливість закріплювати практичні навички з туристського, готельного та ресторанного бізнесу.

 № з/п

 

П. І. Б.

 

Назва дисципліни

1

Гудзь Петро Васильович д.е.н., професор

Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій

Стратегічний менеджмент в туризмі

Виробнича практика

Переддипломна практика

2

Зайцева Валентина Миколаївна, к.п.н., професор

Корпоративне управління в туризмі

Інноваційні моделі туристського обслуговування іноземних туристів

Організація екскурсійних послуг

ОПП_магістри

ОПП_бакалаври

ОКХ_бакараври

3

Віндюк Андрій Валерійович, д.пед.н., професор

Професійна етика та дипломатичний протокол

Методика викладання дисциплін туризму  у ВНЗ

Методологія і організація наукових досліджень

Туроперейтинг

4

Бєлікова Марина Володимирівна, к.і.н., доцент

Основи музеєзнавства

Діловодство в туризмі

Історія розвитку світового туризму

5

Гурова Дар’я Дмитрівна, к.геогр.н., доцент

Туристське країнознавство.

Рекреація та географія міжнародного туризму,

6

Мамотенко Дар'я Юріївна, к,е.н., доцент

Ризики і економічна безпека туристичних фірм

Антикризове управління в туризмі

Ринок туристичних послуг

7

Зацепіна Наталя Олександрівна, к.п.н., доцент

Основи наукових досліджень

Рекреаційні комплекси

8

Корнієнко Ольга Миколаївна, к.е.н., доцент

Економіка туризму

Організація діяльності туристичних фірм

Активний туризм

Рекреалогія та санаторно-курортне лікування.

9

Кукліна Тетяна Сергіївна, к.е.н., доцент

Стратегічний маркетинг в туризмі.

Технологія ресторанної справи

Організація послуг харчування

 

10

Бут Тетяна Вікторівна, к.е.н., доцент

Світова культура та мистецтво

11

Безхлібна Анастасія Павлівна, к.е.н, доцент

Міжнародний туризм

12

Никоненко Світлана Володимирівна, к.е.н., доцент

Маркетинг у туризмі

Звичаї та традиції народів світу

13

Гресь-Євреінова Світлана Володимирівна, к.е.н., доцент

Бухгалтерський облік та аудит туристичної діяльності 

Організація сфери туристських послуг

14

Шевченко Олена Вадимівна, к.е.н., доцент

Технологія туристичної діяльності

Основи страхування

15

Шелеметьєва Тетяна Вячеславівна, к.е.н., доцент

Менеджмент туризму

Туристські формальності

16

Журавльова Світлана Миколаївна, к.е.н., доцент

Технологія готельної справи

Організація обслуговування туристів у готелях

Технологія гостинності

 

 

Монографії

 

1. Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу в Запорізькому регіоні: монографія / колектив авторів; за заг. ред. В.М. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. − Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. − 400 с.

2. Ткач В.О., Камушков О.С., Шевченко О.В. Фінансова безпека підприємства: організаційно–економічний механізм керування податковими зобов’язаннями підприємств: Монографія. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2011. – 167с.

3. Ткач В.О., Ленчік Я.В. Інституціональні перетворення пенсійної системи України в умовах трансформації світової економіки: Монографія. – Запоріжжя, 2011. – 285с.

4. Ткач В.О., Кукліна Т.С. Розвиток системи маркетингу туристичних послуг: Монографія. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 111 с.

5. Ткач В.О., Корнієнко О.М. Економічна безпека туристичної сфери України в умовах глобалізації: Монографія. – Запоріжжя: Нова ідеологія. – 135 с.

 

 

Підручники під грифом МОН

 

 1. Активний туризм: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.М. Сердюк, Н.В. Москаленко, В.М. Зайцева, Д.Д. Гурова, Т.С. Кукліна. − Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. − 272 с.
 2. Організація анімаційних послуг / Кукліна Т.С., Пущина І.В., Осадча О.В., Сердюк О.М. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС»ЛТД, 2009. – 212 с.
 3. Гурова Д.Д., Біляченко В.Д., Фролов М.О. Туристське країнознавство: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. − Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. − 332 с.
 4. Зацепина Н.А. Прикладная густосология: формирование эстетического вкуса детей и молодежи/ За заг.ред. Н.Г. Калашник. – Харків: Колегіум, 2009. – 283 с.
 5. Зайцева В.М., Філей Ю.В. Правове регулювання туристичної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Запоріжжя: Просвіта, 2010. – 220 с.
 6. Туристські ресурси України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Д. Біляченко, В.М. Зайцева, Д.Д. Гурова, О.Л. Зайцева. − Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. − 328 с.
 7. Рекреаційна географія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д.Д. Гурова, М.О. Фролов, С.М. Журавльова, Т.С. Кукліна, О.М. Сердюк. − Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. − 92 с.
 8. Технологія готельної справи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.М. Журавльова, В.Д. Біляченко, Д.Д. Гурова, Т.С. Кукліна, О.Л. Зайцева. − Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. − 124 с.
 9. Маркетинг в туризмі / Ткач В.О., Бєліков С.Б., Зайцева В.М., Камушков О.С. – Запоріжжя: 2010. – 168 с.
 10. Рекреалогія та санаторно-курортне лікування / О.М. Сердюк, Д.Д. Гурова, Т.С. Кукліна, Т.А. Бойко. − Запоріжжя: Просвіта, 2011. − 144 с.
 11. Технологія ресторанної справи / Кукліна Т.С., Сердюк О.М., Ткач В.О., Камушков О.С. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 132 с.
 12. Корпоративне управління в туризмі / Сазонець І.Л., Ткач В.О., Зайцева В.М., Камушков О.С. – Запоріжжя, 2011. – 224 с.
 13. Менджмент туризму / Ткач В.О., Бєліков С.Б., Зайцева В.М., Камушков О.С. – Запоріжжя: 2011. – 228 с.
 14. Ткач В.О. Бобирь О.І., Болдуєва О.В. Фінанси, грошовий обіг та кредит: Навчальний посібник. – Запоріжжя: 2011. – 336 с.
 15. Організація підприємницької діяльності в туризмі / Вертегел Р.С., Зайцева В.М., Ткач В.О., Захарова С.Г. ? Запоріжжя: Просвіта, 2011. ? 208 с.
 16. Васильєва О.О., Зайцева В.М. Діловодство в туризмі. ? Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. − 144 с.
 17. Економіка туризму / Камушков О.С., Ткач В.О., Журавльова С.М., Шевченко О.В. – Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2012. – 132 с.

 

Методичні вказівки дисциплін до курсів що вивчаються

згідно навчального плану

 

 1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Організація туристської галузі” для студентів спеціальності 6.140103 “Туризм” усіх форм навчання. / Укл.: Д.Д.Гурова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.
 2. Методичні рекомендації до курсу “Вища освіта і Болонський процес” для магістрів всіх спеціальностей. / Укл.: Л.О.Романенкова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.
 3. Методичні рекомендації з дисципліни «Дипломатичний протокол» для студентів напряму підготовки 8.14010301 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: М.В.Бєлікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 26 с.
 4. Методичні рекомендації з дисципліни «Діловодство в туризмі » для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: М.В.Бєлікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 34 с.
 5. Методичні рекомендації з дисципліни «Міжнародний туризм» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл.: Н.О.Зацепіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.
 6. Методичні рекомендації з дисципліни “Організація анімаційних послуг” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл.: Т.С.Кукліна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.
 7. Методичні рекомендації з дисципліни «Організація послуг харчування» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл.: Т.С.Кукліна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.
 8. Методичні рекомендації з дисципліни «Основи музеєзнавства» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: М.В.Бєлікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 38 с.
 9. Методичні рекомендації з дисципліни «Прогнозування та планування туристської діяльності» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Н.О.Зацепіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.
 10. Методичні рекомендації з дисципліни «Професійна етика та дипломатичний протокол» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: М.В.Бєлікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 30 с.
 11. Методичні рекомендації з дисципліни «Реклама в туризмі» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл.: Т.С.Кукліна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.
 12. Методичні рекомендації з дисципліни «Рекреалогія та санітарно-курортне лікування » для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: М.В.Бєлікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 38 с.
 13. Методичні рекомендації з дисципліни “Рекреаційні комплекси” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл.: О.М.Корнієнко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.
 14. Методичні рекомендації з дисципліни “Технологія ресторанної справи” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл.: Т.С.Кукліна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.
 15. Методичні рекомендації з дисципліни «Туристське країнознавство» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Д.Д.Гурова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.
 16. Методичні рекомендації з дисципліни «Технологія туристської діяльності» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл. Шевченко О.В. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 17. Методичні рекомендації з дисципліни «Основи страхування» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Шевченко О.В. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 18. Методичні рекомендації з дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Шевченко О.В. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 19. Методичні рекомендації з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Шевченко О.В. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 20. Методичні рекомендації з дисципліни «Антикризове управління в туризмі» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Шевченко О.В. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 21. Методичні рекомендації з дисципліни «Фінанси, грошовий обіг та кредит» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Лозова О.А. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 22. Методичні рекомендації з дисципліни “Економіка туризму” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Ткач В.О. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 23. Методичні рекомендації з дисципліни “Корпоративне управління в туризмі” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Ткач В.О. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 24. Методичні рекомендації з дисципліни “Менеджмент в туризмі” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Ткач В.О. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 25. Методичні рекомендації з дисципліни “Маркетинг в туризмі” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Ткач В.О. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 26. Методичні рекомендації з дисципліни “Фінанси, грошовий обіг та кредит” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Ткач В.О. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 27. Методичні рекомендації з дисципліни “Ризики та економічна безпека турфірм” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Ткач В.О. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 28. Методичні рекомендації з дисципліни “Моніторинг туристичного ринку” для студентів напряму підготовки 7.14010301 «Туризмознавство» денної та заочної форм навчання. / Укл. Патлах І.М. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 29. Методичні рекомендації з дисципліни “Стандартизація, сертифікація туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Булатов С.В. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.

Сторінки