Ви є тут

Головна

Прізвище: Гресь-Євреінова 

Ім'я: Світлана 

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 2001 р, спеціальність за дипломом – «Фінанси та кредит», кваліфікація за дипломом – «фінансист»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.07.01  «Економіка промисловості»:
  «Формування механізму управління конкурентоспроможністю підприємств електротехнічної промисловості України», рік захисту – 2005 р, Об’єднаний інститут економіки НАН України

Наукові інтереси:

 • Антикризове управління в індустрії туризму  в Україні та в світі

Дисципліни, які викладає:

 • Бухгалтерський облік та аудит турпідприємств 
 • Антикризове управління в туризмі
 • Організація сфери туристських послуг

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 9, з них патентів –0, фахових статей − 7, статей у збірках наукових праць − 2.

п\п

Назва

Характер

Роботи

Вихідні дані

1

2

3

4

1

Україна в контексті світової конкуренції

стаття

Промисловий потенціал та ефективність його використання. – Київ: НАН України, Інститут економіки, 2003. – С.112-120. (Фахове видання)

2

Вплив маркетингу та менеджменту на конкурентноздатність підприємства

стаття

Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 187. Т.2. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С.439-446.

(Фахове видання)

3

Взаємозв’язок факторів міжнародної конкурентоспроможності національних виробників

стаття

Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 192. Т.4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С.1065-1072.

(Фахове видання)

4

Методичні підходи до визначення рівня міжнародної конкурентноздатності вітчизняних підприємств трансформаторобудування

стаття

Вісті академії інженерних наук України. – 2004. – №3(23). – С.3-8.

(Фахове видання)

5

Оцінка рівня конкурентноздатності чорної металургії України

стаття

Економічний вісник '2004(1) НТУУ “КПІ”. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2004. – С.100-105.

6

 Глобалізація і визначення міжнародної конкурентоспроможності виробництв України

стаття

Теорія і практика розвитку корпоративного сектора економіки України в контексті цілей тисячоліття та світової глобалізації. – К.: Видавничий дім “Корпорація, 2004. – С.192-195.

 

7

Музейний менеджмент в Україні та світі: проблеми та перспективи

стаття

Економіка. Управління. Інновації: електрон. наук. фах. вид. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2013. – №2 (10). – Режим доступу до сайту: <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=EJ000036/2013/2>

(Фахове видання)

8

Якість послуг музеїв техніки м. Запоріжжя

 

стаття

Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. – 2014. – Випуск № 2. – Режим доступу до сайту: <http://global-national.in.ua/vipusk-1-2014/121-belikova-m-v-gres-evreinova-s-v-yakist-poslug-muzejiv-tekhniki-m-zaporizhzhya>.

(Фахове видання)

9

Перспективи інтеграції сучасних технічних та інформаційних можливостей 21 століття в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї

стаття

Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. – 2016. – Випуск № 10. – Режим доступу до сайту: <http://global-national.in.ua/issue-9-2016/17-vipusk-10-2016/1699-hres-yevreinova -s-v-i>.

(Фахове видання).

Участь у конференціях:

 1.  

Фази життєвого циклу конкурентних переваг чорної металургії України

тези

Тези доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна у світовій економічній спільноті”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта,    2004. – С.124-126.

 1.  

Етнічні тури Запорізькою областю: досвід та практика

тези

«Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи»: [Текст]: Зб. матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Львів, 15 травня 2013 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2013. – С.94-98.

 1.  

Інновації в музейній практиці України та світу: досвід та проблеми запровадження

тези

Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. – Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2013. – С.149-151.

 1.  

Запровадження інноваційних технологій в музейній практиці України

тези

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 20-21 березня 2014 року, м. Черкаси [Текст]: у 2 томах / Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет. – Т.1. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С.100-103.

 1.  

Брендінг музеїв України, як один із способів підвищення їх конкурентоспроможності 

тези

Тиждень науки – 2015: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.

конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів,

студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 15–19 квіт. 2015 р.). В 4 т. Т. 4 /відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С.183-123.

 1.  

Вплив модернізацій та інноваційних технологій на кількість відвідувачів музеїв

тези

Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес [текст]: матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції, 8 грудня 2015 р. // Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.46-49.

 1.  

Перспективи розвитку історико-культурних заповідників України

тези

Матеріали VII  Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 24-25 березня 2016 року, м. Черкаси [Текст]: у 2-х томах/ Міністерство освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Т.1. –Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – С.26-28.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відзнаки та нагороди:

 

Рік початку діяльності в університеті: 2010 р..

Мови спілкування: українська, російська, німецька – розмовляю, пишу, читаю; англійська – читаю зі словником.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет):385а
тел.: +380(61)76-98-403
e-mail: svetlanagres123@gmail.com
URL: