Ви є тут

Головна

Прізвище: Шелеметьєва 

Ім'я: Тетяна 

По батькові: Вячеславівна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

  • Запорізька державна інженерна академія, 1996, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Економіка та управління в металургії»,  кваліфікація за дипломом – «інженер-економіст»
 

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.06.04  «Економіка, організація і управління підприємствами»:
    «Удосконалення залучення інвестиційних ресурсів машинобудівними підприємствами за допомогою цінних паперів», рік захисту – 2007 р., Запорізький університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління»

Наукові інтереси:

  • Ефективність діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання

Дисципліни, які викладає:

  • Стратегічний менеджмент в туризмі
  • Менеджмент туризму

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 32, з них патентів – 0, монографій – 6, навчальних посібників – 3, фахових статей – 23.

п\п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Спів-

автори

Навчальні підручники, посібники під грифом МОН, монографії

1

Фінансова стратегія в управлінні підприємствами

Монографія.

Монографія. – Запоріжжя: КПУ, 2008. – 188 с.

А.Г. Семенов,

О.О. Єропутова,

А.В. Линенко

2

Розвиток ринку цінних паперів як джерела залучення інвестицій

Монографія

 

Монографія. – Запоріжжя:

КПУ, 2009. – 216 с.

А.Г.Семенов

3

Маркетинг в управлении современным предприятием

Монография

Монография. – Запорожье; Минск:

КПУ, 2010. – Ч-2. – 191 с.

Н.В. Киреенко,

Т.А. Казнадей,

А.Г. Семенов

4

Економіка та організація виробництва

Навчальний посібник.

Навчальний посібник. Частина I. Економіка підприємства. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – 224 с.

І.О. Мордвінова

5

Економіка та організація виробництва

Навчальний посібник.

Навчальний посібник. Частина II. Організація виробництва. – Запоріжжя : КПУ, 2012. 192 с.

І.О. Мордвінова

6

Економіка та організація виробництва

Навчальний посібник.

Навчальний посібник. Частина III. Економіка і організація агропромислових формувань. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – 136 с.

І.О. Мордвінова

7

Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу в Запорізькому регіоні

Колективна монографія

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. − 400 с.

Колектив авторів

8

Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства - Формування ефективного механізму управління експортною діяльністю підприємства

Колективна монографія

Донецьк: 2013. – В 2 т. – Т2. – 269 с.

Колектив авторів

9

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід

Колективна монографія

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. – 276 с.

Колектив авторів

Статті у фахових виданнях, збірках наукових праць, журналах

1

Особенности и экономическое значение эмиссии ценных бумаг        

стаття

Модели управления в рыночной экономике: (Сборник научных трудов) Общ. ред. и предислов. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ. – 2003. – кн.3. – С.227-233.

Фахове видання

-

2

Функции, структура и инфраструктура рынка ценных бумаг в Украине

стаття

Збірник наукових праць з гуманітарних наук: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Українська політична антропологія як гуманістичний чинник державотворення в Україні”. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2003. - С.285-290. Фахове видання

-

3

Особливості функціонування вторинного ринку цінних паперів

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2003. – № 4.–  С.209-213.

Фахове видання

 

-

4

Роль рынка ценных бумаг Украины в привлечении инвестиционных ресурсов промышленными предприятиями

стаття

Вісник Сумського національного аграрного університету. Серия: Економіка та менеджмент. – 2005. – Выпуск 3-4 (16-17).   С.42-46.

Фахове видання

-

5

Аналіз випуску й обігу корпоративних цінних паперів промисловими підприємствами

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. – № 4. – С.327-332.

Фахове видання

 

Г.А.Семенов

6

Обґрунтування інвестиційної привабливості підприємства

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2005. – № 4. – С.232-236. Фахове видання

Г.А.Семенов

7

Особливості розвитку ринку цінних паперів України

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2005. –  № 3. – C.206-214. Фахове видання

Г.А.Семенов

8

Функции, структура и инфраструктура рынка ценных бумаг в Украине

стаття

Збірник наукових праць з гуманітарних наук: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Українська політична антропологія як гуманістичний чинник державотворення в Україні”. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2003. - С.285-290. Фахове видання

-

9

Економічний зміст цінного папера як специфічного інвестиційного товару 

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 2. – С.167-172. Фахове видання

-

10

Джерела та методи формування інвестиційних ресурсів на підприємствах

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 1. – С.127-131. Фахове видання

-

11

Удосконалення механізму емісії корпоративних облігацій

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 4. – С.158-163.

Фахове видання

-

12

Державне регулювання залучення інвестиційних ресурсів підприємствами за допомогою цінних паперів

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 5. – С.131-136. Фахове видання

-

13

Розробка та реалізація етапів емісійної програми підприємств машинобудування

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 6. – С.168-164.

Фахове видання

-

14

Оцінювання трудового потенціалу підприємства

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 4. – С.144-151. Фахове видання

-

15

Фінансовий стан підприємства: оцінювання та пропозиції поліпшення

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 5. – С.124-132. Фахове видання

-

16

Оподаткування малого підприємництва: державне регулювання та вплив на фінансово-економічні результати

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 6. – С.134-139.

Фахове видання

Самолюк О.В.

17

Забезпеченість та ефективність використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів підприємства

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 3. – С.144-150.

Фахове видання

-

18

Методологія оцінки ефективності діяльності підприємства

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 4. – С.130-137.

Фахове видання

-

19

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 5. – 158-163 .

Фахове видання

-

20

Реорганізація підприємства, як чинник підвищення ефективності діяльності

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 6. – С.181-189.

Фахове видання

-

21

Оцінювання економічної ефективності туризму: науково-практичний аспект

стаття

Вісник економічної науки України. – 2012. - № 1. – С.121-126.

Фахове видання

-

22

Підвищення ефективності промислового виробництва за рахунок зниження собівартості продукції

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 4. – С.146 – 152.

Фахове видання

-

23

Формування механізму підвищення ефективності діяльності промислового підприємства

стаття

Вісник економічної науки України. – 2015. - № 2. – С.

Фахове видання

Маляр Є М.

Участь у конференціях:

 

1

Государственное регулирование рынка ценных бумаг в Украине

тези

Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції “Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах”,   24-26 вересня 2003р. – Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ, 2003. –   С.97-100.

-

2

Значення інформаційного забезпечення ринку цінних паперів

тези

Дні науки: Збірник тез доповідей: В 3 т. / Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 28-29 жовтня 2004р.; Ред. кол. В.М. Огаренко та ін. –  Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2004. – Т.2. – С.75-76.

-

3

Инвестиционная привлекательность облигаций

тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наукові дослідження – теорія та експеримент ‘2005”, м. Полтава, 16-20 травня 2005р. – Полтава:   Вид-во ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2005. –  Т.8. –    С.74-77.

-

4

Навіщо емітують та купують акції

тези

Тези доповідей учасників XIV міжвузівської студентської наукової конференції м. Запоріжжя, 11-18 травня 2006р.: У 2 ч. / Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2006. – Ч 1. – С.274.

 

-

5

Разработка и реализация эмиссионной программы с целью привлечения инвестиционных ресурсов

тези

Дні науки: Збірник тез доповідей:   В 3 т. / Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 5-6 жовтня 2006р.; Ред. кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2006. – Т.2. - С.149-151.

-

6

Сущность ценных бумаг, их виды и кассификация

тези

Матеріали IV Міжнародної конференції студентів і молодих вчених “Економіка і маркетинг в XXI сторіччі”, 23-25 травня 2003р. – Донецьк: РВА ДонНТУ, 2003. – С.172-174. 

А.М.Ткаченко

7

Рынок облигаций Украины: динамика и перспективы развития

тези

Матеріали IX науково-технічної конференції викладачів та студентів ЗДІА, 19-23 квітня 2004р. Ч. 6. Секція “Економіки підприємств”. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2004. – С.62-63.

О.А.Цымбал

8

Ризики та дохідність інвестицій в акції

 

тези

Дні науки: Збірник тез доповідей:   В 3 т. / Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 11-12 жовтня 2007р.; Ред. кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2007. – Т.1. - С.258-259.

-

9

Аналіз зовнішнього середовища підприємства-емітента

 

тези

Тези доповідей учасників XIV міжвузівської студентської наукової конференції м. Запоріжжя, 11-18 травня 2008р.: У 2 ч. / Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2008. – Ч 1. – С.122.

-

10

Стратегія і контролінг в системі внутрішнього економічного механізма підприємства

тези

Тези доповідей учасників XVII Міжнародної  наукової конференції студентів і молодих науковців, м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2009 р.: У 4 ч. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя: КПУ, 2009. – Т 1. – С.83-84.

-

11

Удосконалення системи управління персоналом на підприємстві

тези

Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19-20 листопада 2009 р./ Класичний приватний університет. – Запоріжжя: КПУ, 2009. – С.283-285.

-

12

Іноземні інвестиції: привабливі умови для економічної діяльності

тези

Тези доповідей учасників XVIII Міжнародної  наукової конференції студентів і молодих науковців, м. Запоріжжя, 22-23 квітня 2010 р.: У 4 ч. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – Т 1. – С.93-94.

-

13

Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів

тези

Тези доповідей учасників XIX Міжнародної  наукової конференції студентів і молодих науковців, м. Запоріжжя, 21-22 квітня 2011 р.: У 4 ч. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – Т 1. – С.75-76.

-

14

Значення економічного аналізу для планування і інвестиційної діяльності

тези

Тези доповідей  і виступів VIII всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (13-14 квітня 2011 р.) / заг. ред. Д-ра екон.наук., проф. Іоніна Є.Є. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – С. 138-140.

-

15

Підвищення ефективності діяльності підприємства як фактор його конкурентоспроможності

тези

Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 травня 2011 р.). У 2т. Том 1 / Редкол.: П.П.Мазурок, А.П. Наливайко, А.В. Шайкан та ін. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2011. – С.204-209.

-

16

Економічна ефективність діяльності туристичних підприємств

тези

Тези доповідей учасників II Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 жовтня 2011 р.), м. Запоріжжя: Класичний приватний університет. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – С.368-370.

-

17

Конкурентоспроможність послуг туристичних підприємств як напрям підвищення ефективності діяльності

тези

Тези III Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (22-23 березня 2012 р.), м.Черкаси: у 2-х томах / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Черкас. держ. технол. ун-т Т.1 – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2012. – С.186-189.

О.А.Лозова

18

Розвиток українського туристичного бізнесу та його роль в міжнародному туризмі

 

тези

Щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2012». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – C. 36 – 38

-

19

Чинники ефективності стратегічного управління

 підприємством

тези

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції

«Теорія та практика управління економічним розвитком», м. Київ, 22-24 листопада 2012 р. – В 3 т. – Т.Л. – Донецьк: ООО «Фирма «Друк-Инфо», 2012. – 328-330.

-

20

Проблеми ефективного використання туристичного потенціалу регіонів України

тези

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (21-22 березня 2013 р.), м.Черкаси: у 2-х томах / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Черкас. держ. технол. ун-т Т.1 – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 94 – 97.

О.А.Лозова

21

Сучасні напрямки ефективного менеджменту підприємств невиробничої сфери діяльності

тези

Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів Запорізького національного технічного університету «Тиждень науки-2013», м. Запоріжжя, С. 119 – 120

-

22

Обґрунтування перспектив підвищення ефективності експортної діяльності 

тези

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Проблемы и перспективы социально-экономического развития территорий» (25-29 апреля 2013 г.), г.Ополе, Польша. – Бердянск: Издательство Ткачук, 2013. – С. 121 – 123.

-

23

Проблеми визначення ефективності діяльності підприємства в сучасних умовах

 

тези

Международная научно-практическая конференция

«Экономика, здравоохранение и образование в современном мире»

3-8 октября 2013 г. г. Ополе, Польша. 2013. – С. 82 – 83.

-

24

Вплив якості продукції на обсяги реалізації та ефективність виробництва

тези

Щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2014». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.

-

25

Вплив собівартості на ефективність діяльності туристичного підприємства

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 жовтня 2014 року «Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національній досвід» Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. –  С. 261 – 265.

-

26

Актуальність та ефективність інвестування підприємств невиробничої сфери

тези

Щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2015». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С

-

27

Організаційний механізм підвищення ефективності діяльності промислових підприємств: науково-теоретичний підхід

тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ресурсний потенціал регіонів: стан на напрями розвитку» (Львів, 29-30 січня, 2016 р.) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2016. – Ч.1. – 114–117.

-

28

Актуальність розробки організаційно-економічного механізму підвищення ефективності діяльності промислових  підприємств

тези

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Шляхи вдосконалення економічного потенціалу країни» (м. Київ, 19-20 лютого 2016 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр»,  2016. – С.60–62.

Маляр Є.М.

29

Ефективність соціально-економічного розвитку регіону як складова фінансово-економічної безпеки України

тези

Тези X Міжнародної конференції

студентів та молодих вчених «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави», м. Запоріжжя, ЗНУ,  2016. – С.

Маляр Є.М.

30

Поняття резервів підвищення ефективності виробництва

тези

Тези доповідей учасників XXІV Міжнародна наукова конференція студентів

і молодих учених “Наука і вища освіта” II Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 квітня 2016 р.), м. Запоріжжя: Класичний приватний університет. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – С.

Маляр Є.М.

31

Інвестиції в розвиток промислових підприємств України

тези

Всеукраїнської

науково-практичної конференції

«Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки»

12-13 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ

Перекрест М. І.

32

Особливості розробки стратегії розвитку туристичної галузі України

 

тези

Щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2016». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С

-

 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 2011 р.

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 385а
тел.: +380(61)76-98-403
e-mail: t.shelemetieva@gmail.com
URL: