Ви є тут

Головна

Прізвище: Цвілий

Ім'я: Сергій

По батькові: Миколайович

 

Посада: доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук (ДК№ 034189, 2006 р.)

Вчене звання: доцент кафедри маркетингу (12ДЦ №017436, 2007 р.)

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-1720-6238

Обліковий запис науковця (ResearcherID): AAG-6759-2020
 
Google Scholar: Цвилий С.М.
 

Освіта: вища

Національний університет «Запорізька політехніка». Факультет міжнародного туризму та економіки, рік захисту – 2023, січень, спеціальність за дипломом (магістр) – 242 Туризм; освітня програма – Туризмознавство.

Дисертації:

 • Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, факультет менеджменту, 1998, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – {шифр спеціальності} «Менеджмент», спеціалізація – «Менеджмент невиробничої сфери», кваліфікація за дипломом – «менеджер»
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.03.02 Економіка, організація і управління підприємствами; тема – «Маркетинговий механізм підвищення конкурентоспроможності монопродуктового промислового підприємства», рік захисту – 2005, Національний гірничий університеті (м. Дніпропетровськ)

Наукові інтереси:

 • Стратегічний маркетинговий менеджмент;
 • Готельно-ресторанний та туристичний бізнес; 
 • Вітчизняні туристичні дестинації та локації;
 • Інноваційне підприємництво у сфері гостинності;
 • Цифрова трансформація сфери обслуговування.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Маркетинг в туризмі;
 • Маркетинг в готельно-ресторанній справі;
 • Стратегічний маркетинг в туризмі;
 • Захист прав споживачів;
 • Інноваційні моделі туристського обслуговування.

Всього наукових праць: понад 200, зокрема 

 • монографії та колективні монографії  - 12,
 • підручники, навчальні посібники – 2;
 • фахові статті та публікації в зарубіжних виданнях – 24;
 • тези доповідей за результатами участі у наукових семінарах, конференціях, круглих столах – 64.

Монографії

 1. Tsviliy S., Vasylychev D., Gurova D. Organizational and innovative approaches to the development of labor resources in the service industries in the regional market of educational services. Contemporary technologies in the educational process : monography. Edited by Magdalena Wierzbik-Stronska, Galyna Buchkivska. Katowice, Poland, 2020. pp. 141 – 148.
 2. Tsviliy S., Vasylychev D., Gurova D. Itroduction of process management into the management system of the tourist company on the basis of informatization of business processes. The role of technology in the socio-economic development of the post-quarantine world : monography. Edited by Magdalena Gawron-Lapuszek, Andrii Karpenko. Katowice, Poland, 2020. pp. 37 – 46.
 3. Vasylychev D., Tsviliy S., Gurova D. Innovation of the organizational and economic system of the restaurant business enterprise in the context of ensuring quality of consumption. Organizational problems of life quality management in the conditions of globalization. Monograph. Editors : Marian Duczmal, Tetyana Nestorenko. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole (Poland), 2020. 428 p. P. 334 – 343.
 4. Tsviliy S., Gurova D., Korniienko O. Sustainable development of ecological tourism in a regional tourist destination. Зелена економіка» – необхідна умова сталого розвитку національної економіки України : кол. моногафія / за заг. ред. О.Л. Гальцової. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 268 с. С. 67 – 82.
 5. Tsviliy S., Vasylychev D., Gurova D. Innovative potential of the tourist territory in the strategy of sustainable development of the domestic region. Trends, prospect and challenges of sustainable tourism development : моногафія. Львів : Львівський торговельно-еконон. університет, 2020. C. 51-66.
 6. Zaitseva V., Tsviliy S., Gurova D. Medical formalities in protecting the rights of consumers to receive safe tourist service in the conditions of COVID-19. National Health as Determinant of Sustainable Development of Society : monograph. Editors: Nadiya Dubrovina & Stanislav Filip. School of Economics & Management in Public Administration in Bratislava (Slovakia). Bratislava, 2021. Pp. 788. P. 615 – 638.
 7. Tsviliy S., Gurova D., Kuklina T. Research of the specifics of providing tourist education in the latest conditions: marketing approach. Role of science and education for sustainable development : monography ; Part 2.13. University of Technology, Katowice, Poland, 2021. 980 p. P. 252-266.
 8. Цвілий С.М., Кукліна Т.С. Стратегічні маркетингові пріоритети готельно-ресторанного підприємства в посткоронавірусному середовищі вітчизняного туристичного ринку. Особливості розвитку ринку туристичних послуг України під впливом COVID-19 та карантинних обмежень : монографія : розділ 4 [Електронний ресурс]. Кривий Ріг : Вид. ДонНУЕТ, 2021. 135 с. С. 48-80. Режим доступу : http://elibrary.donnuet.edu.ua/2254/.
 9. Безхлібна А.П., Цвілий С.М. Наукові засади аналізу євроінтеграції. Туристична галузь України в період Євроінтеграції: теоретичний аспект : монографія / колектив авторів ; за заг. ред. В.М. Зайцевої. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 183 с. С. 53-78.
 10. Tsviliy S., Gurova D., Kuklina T. Organization of conference service in hotels. Стратегії сталого розвитку в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі: можливості і проблеми запровадження в Україні : кол. монографія / за ред. д-ра іст. наук, проф. Чепурди Г.М.; Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ; Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2021. 189 с. C. 87-94.
 11. Zaitseva V., Tsviliy S., Gurova D., Korniienko O., Mamotenko D. Postcoronavirus formation of tourist micro-business of the region on the basis of economic security. Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions : collective monograph/ USA. Boston: Primedia eLaunch, 2021. 616 p. P. 169-202. URL: https://isg-konf.com/uk/management-finance-economics-modern-problems-and-ways-of-their-solutions-ua/
 12. Vasylychev D., Tsviliy S., Zhilko O. Socio-economic aspects of stuff`s innovative development and training in service enterprises: world and domestic experience. Digital transformation of society: theoretical and applied approaches : monography ; Part 2.5. Monography 46, University of Technology, Katowice, Poland, 2021. 661 p. P. 315-326.

Статті у фахових та зарубіжних виданнях

 1. Никоненко С.В., Цвілий С.М. Вдалий вибір офісу туристичного агентства як запорука успішного бізнесу. Економічні студії. Науково-практичний журнал. Львів. 2019. № 4(26). С. 105-111.
 2. Zaitseva V., Tsviliy S., Bublei G. Innovation facilities of the tourist business of small and medium enterprises of the region. Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy. Poland. 2019. №12. pp. 201-212.
 3. Tsviliy S.М., Vasylychev D.V., Gurova D.D. Improvement of the qualification of small and micro-enterprise staff in the crisis conditions of business transformation. Економічний вісник ДВНЗ «УДХТУ». 2020. №1 (11)/20. С. 50-60.
 4. Tsviliy S., Zhuravlova S., Bublei G. Brand «Khortytsya Island» as the main component of the tourist potential. Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). Kyiv : KNUTE. 726 p. P. 257-266. (web of science).
 5. Tsviliy S., Gurova D., Bulatov S. Reserves for reduction of labor capacity of hotel and restaurant product and their effective use in the enterprise personnel management system. Інфраструктура ринку. 2020. № 47. С. 123-128.
 6. Tsviliy S., Gurova D., Korniienko O. Postcoronavirus development of the regional tourist destination on the principle of public-private partnership. ЗВО «Міжнар. ун.-т бізнесу і права. Наук.-вироб. ж-л «Бізнес-навігатор». Херсон : ВД «Гельветика», 2020. № 4(60). С. 134 – 138.
 7. Vasylychev D., Tsviliy S., Halan O. Economic system of innovative development of restaurant business enterprises. Підприємництво та інновації. Науковий журнал. Київ : ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів» ; ВД «Гельветика», 2020. Випуск 15. 100 с. С. 32-36.
 8. Tsviliy S., Vasylychev D., Gurova D. Transformation of the personnel management system of a typical hospitality enterprise into an innovative structure. Економічний простір : Збірник наукових праць. Дніпро : ПДАБА, 2020. № 164. 170 с. С. 129 – 133.
 9. Tsviliy S., Gurova D. Post-coronavirus prospects of the development of the Black Sea ecotourism destination. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. Випуск 60 Частина 2. Одеса : ВД «Гельветика», 2020. № 4(60). 148 с. C. 45-53.
 10. Zaitseva V., Tsviliy S., Gurova D. Development of wellness-direction in business of tourist enterprises of the region at the expense of digitalization. Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. ст. Міністерство освіти і науки України. Львівський інститут економіки і туризму; [ред. кол. І.О. Бочан та ін.]. Львів : ЛІЕТ, 2020. №15. 216 с. С. 30-39.
 11. Tsviliy S., Gurova D., Nykonenko S. Organizational and legal aspects of tourist formalities in the context of the impact of the COVID-19 pandemic on the economic security of micro-enterprises. Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State Univercity of Internal Affairs : Scientific Journal. Dnipro : DSUIA, 2020. Special Issue № 1 (109). 389 p. Pp. 322-329.
 12. Tsviliy S., Gurova D., Zhuravlova S. Marketing of the domestic hotel and restaurant enterprise in the international digital space. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Науковий журнал. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Випуск 35. Ужгород : ВД «Гельветика», 2021. №35. 96 с. С. 74-79.
 13. Tsviliy S., Gurova D., Zhuravlova S. Expert counselling for hotel companies on protection of micro-business interests in coronavirus conditions. Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». 2021. №1(24). Запоріжжя: Класичний приватний університет. С. 155-160. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2021/1_24_ukr/29.pdf.
 14. Tsviliy S., Gurova D., Zhuravlova S. Coronavirus priorities in marketing management of microenterprises in the hospital field. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Одеса : ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій; ВД «Гельветика», 2021. №52/2021. 213 с. С. 120-125. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/52-2021.
 15. Tsviliy S., Gurova D., Kuklina T. Marketing competitiveness of hotel and restaurant enterprise: theoretical approach and methods of definition. VUZF Review. Republic of Bulgaria, VUZF University of finance, business and entrepreneurship, 2021. Vol. 6. №2. June. 244 p. P. 30-41. URL: http://papersvuzf.net/index.php/VUZF/article/view/163/157
 16. Tsviliy S., Gurova D. Marketing of provision of educational tourist service of the Black Sea region in conditions of COVID-19. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. Випуск 64. Одеса : ВД «Гельветика», 2021. № 2(64). 176 с. C. 99-107.
 17. Цвілий С.М., Корнієнко О.М. Посткоронавірусне відновлення бізнес-активності мікропідприємств сфери гостинності регіону. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 32(71). Київ : ВД «Гельветика», 2021. № 3. 138 с. С. 73-78.
 18. Цвілий С.М., Корнієнко О.М. Посткоронавірусна маркетингова політика утримання лояльних споживачів готельно-ресторанного продукту. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Зб. наук. праць. Випуск 42/2021. Херсон : ХДУ, 2021. № 42. 88 с. С. 50-55.
 19. Vindyk A., Tsviliy S., Gurova D. Current state of professional training of competent specialists in the field of hospitality, taking into account the factor of action COVID-19. Vzdelávanie a spoločnosť VI : Collection of Scientific Papers. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM). University of Presov. Slovakia. June, 2021. 451 p. Pp. 163-184. URL: https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova16/subor/9788055527291.pdf
 20. Tsviliy S., Vasylychev D., Halan O. Postcoronavirus transformation of economic security of micro-enterprises of the regional sphere of tourism. Підприємництво і торгівля : зб. наук. праць. Вип. 30. Львів : Вид-во Львівського торгов.-економ. ун-ту, 2021. 72 с. C. 59-65.
 21. Кукліна Т.С., Цвілий С.М., Жилко О.В. Особливості формування харчових традицій українського народу з радянських часів. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі : науковий журнал. Вип. 4/2022. Львів : Вид-во Львівського торгов.-економ. ун-ту; Одеса : ВД «Гельветика», 2022. 44 с. C. 14-20.
 22. Цвілий С.М., Кукліна Т.С., Жилко О.В. Організаційні компоненти в управлінні бізнесом вітчизняного туристичного підприємства. Економіка та суспільство. 2022. № 36. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1168.
 23. Кукліна Т.С., Цвілий С.М., Журавльова С.М. Загальні тенденції розвитку світового туризму: від коронавірусу до військової агресії. Підприємництво та інновації. Науковий журнал. Київ : ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів» ; Одеса : ВД «Гельветика», 2022. Вип. 23. 150 с. С. 12-15.
 24. Цвілий С.М., Кукліна Т.С., Каптюх Т.В. Бюджетування в менеджменті туристичних МСП в умовах післявоєнного відновлення бізнесу. Таврійський науковий вісник. Серія: економіка. Херсон : Херсонський державний аграрно-економічний університет ; Одеса : ВД «Гельветика», 2022. № 12. (подано до друку).

Список навчально-методичних робіт

 

 1. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських дипломних робіт  / для студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент» рівень освіти другий «Магістр» галузь знань 07 «Управління та адміністрування»; освітня програма «Управління інноваційною діяльністю» / укл. С.М. Цвілий. Запоріжжя: ЗІЕІТ, 2018. – 95 с.
 2. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Інноваційні моделі туристського обслуговування іноземних туристів» для студентів рівня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання / укл. В.М. Зайцева, С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 22 с.
 3. Методичні вказівки для самостійного опрацювання конспекту лекцій з дисципліни «Інноваційні моделі туристського обслуговування іноземних туристів» для студентів рівня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання / укл. С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 20 с.
 4. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Захист прав споживачів» для студентів рівня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання / укл. В.М. Зайцева, С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 27 с.
 5. Методичні вказівки для самостійного опрацювання конспекту лекцій з дисципліни «Захист прав споживачів» для студентів рівня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання / укл. С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 25 с.
 6. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Захист прав споживачів» для студентів рівня «магістр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» всіх форм навчання / укл. В.М. Зайцева, С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 27 с.
 7. Методичні вказівки для самостійного опрацювання конспекту лекцій з дисципліни «Захист прав споживачів» для студентів рівня «магістр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» всіх форм навчання / укл. С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 26 с.
 8. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Стратегічний маркетинг в туризмі» для студентів рівня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання / укл. В.М. Зайцева, С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 19 с.
 9. Методичні вказівки для самостійного опрацювання конспекту лекцій з дисципліни «Стратегічний маркетинг в туризмі» для студентів рівня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання / укл. С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 23 с.
 10. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Стратегічний маркетинг в готельно-ресторанній справі» для студентів рівня «магістр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» всіх форм навчання / укл. В.М. Зайцева, С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 19 с.
 11. Методичні вказівки для самостійного опрацювання конспекту лекцій з дисципліни «Стратегічний маркетинг в готельно-ресторанній справі» для студентів рівня «магістр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» всіх форм навчання / укл. С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 21 с.
 12. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг в туризмі» для студентів рівня «бакалавр» спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання / укл. С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 22 с.
 13. Методичні вказівки для самостійного опрацювання конспекту лекцій з дисципліни ««Маркетинг в туризмі» для студентів рівня «бакалавр» спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання / укл. С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 22 с.
 14. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних дипломних робіт для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» всіх форм навчання  [Колектив авторів: А.В. Віндюк, Т.В. Шелеметьєва, В.М. Зайцева, О.М. Корнієнко, Д.Ю. Мамотенко, С.В. Гресь-Євреінова, С.М. Цвілий, С.М. Журавльова]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 61 с.
 15. Методичні вказівки для самостійного опрацювання опорного конспекту лекцій з навчальної дисципліни «Захист прав споживачів» для здобувачів вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Готельно-ресторанна справа», СВО «Магістр» / С.М. Цвілий. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2021. 26 с.
 16. Силабус навчальної дисципліни «Захист прав споживачів» для здобувачів вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Готельно-ресторанна справа», СВО «Магістр» / С.М. Цвілий. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2021. 12 с.
 17. Методичні вказівки для самостійного опрацювання опорного конспекту лекцій з навчальної дисципліни «Захист прав споживачів» для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм», освітня програма «Туризмознавство», СВО «Магістр»» / С.М. Цвілий. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2021. 25 с.
 18. Силабус навчальної дисципліни «Захист прав споживачів» для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм», освітня програма «Туризмознавство», СВО «Магістр» / С.М. Цвілий. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2021. 13 с.
 19. Методичні вказівки для самостійного опрацювання опорного конспекту лекцій з навчальної дисципліни «Інноваційні моделі туристського обслуговування» для здобувачів вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Готельно-ресторанна справа», СВО «Магістр» / С.М. Цвілий. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2021. 21 с.
 20. Силабус навчальної дисципліни «Інноваційні моделі туристського обслуговування» для здобувачів вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Готельно-ресторанна справа», СВО «Магістр» / С.М. Цвілий. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2021. 12 с.
 21. Методичні вказівки для самостійного опрацювання опорного конспекту лекцій з навчальної дисципліни «Маркетинг в туризмі» для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм», освітня програма «Туризмознавство», СВО «Бакалавр»» / С.М. Цвілий. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2021. 22 с.
 22. Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни «Маркетинг в туризмі» для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», освітня програма «Туризмознавство» / Укладачі : С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. 64  с.
 23. Силабус навчальної дисципліни «Маркетинг в туризмі» для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм», освітня програма «Туризмознавство», СВО «Бакалавр» / С.М. Цвілий. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2021. 12 с.
 24. Методичні вказівки для самостійного опрацювання опорного конспекту лекцій з навчальної дисципліни «Стратегічний маркетинг в туризмі» для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм», освітня програма «Туризмознавство», СВО «Магістр»» / С.М. Цвілий. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2021. 23 с.
 25. Силабус навчальної дисципліни «Стратегічний маркетинг в туризмі» для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм», освітня програма «Туризмознавство», СВО «Магістр» / С.М. Цвілий. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2021. 11 с.

Підвищення кваліфікації та наукове стажування за останні 5 років (2018-2022 рр.):

 • Запорізький національний університет: «Підвищення кваліфікації викладачів за напрямками «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа»» Свідоцтво СС 02125243/0121-19 від 26.12.2019 р. (2019 р.). Обсяг - 120 годин (4 ECTS);
 • Туристична компанія «TURAL C EOOD» (Republic of Bulgaria): «Сучасні методи та тренди управління туристичними комплексами: Європейський досвід». Міжнародне стажування. Сертифікат № 286/05.03.2022 (2022 р.). Обсяг - 180 годин (6 ECTS);
 • Державний університет економіки і технологій (м. Кривий Ріг): «Підвищення кваліфікації з метою вивчення міжнародного досвіду проведення занять з економічних дисциплін викладачами університету та досвіду впровадження ними у навчальний процес інноваційних технологій, нових форм, сучасних методів і засобів навчання; вивчення міжнародного досвіду науково-дослідної та освітньої діяльності як невід'ємної частини функціонування університетів нового покоління». Сертифікат (у процесі отримання). (2022 р.). Обсяг - 180 годин (6 ECTS).

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

за 2018-2022 роки

Ресурс

Кредити

Години

На базі дистанційної платформи ВУМ online (https://vumonline.ua/)

12,92

387 год. 42 хв.

На базі інших дистанційних платформ (сертифікати)

1,37

39 год. 00 хв.

На базі вітчизняних та міжнародних наукових платформ (сертифікати)

5,59

176 год. 00 хв.

Курс лекцій на тему «Інноваційний менеджмент, міжнародне співробітництво, підприємництво, економічні особливості та інформаційне суспільство». SES (Senior Experten Service)

9,00

270 год. 00 хв.

ВСЬОГО

28,88

872 год. 42 хв.

1. на базі дистанційної платформи ВУМ online (https://vumonline.ua/)

Назва курсу

Сертифікат

Кредити

Години

1

Академічна доброчесність в університеті

037148

0,03

1 год. 00 хв.

2

Креативне мислення

055766

0,53

15 год. 40 хв.

3

Стратегічне маркетингове управління бізнес- і соціальними проектами

055802

0,10

2 год. 49 хв.

4

Цифрова безпека та комунікація в онлайні

055943

0,20

6 год. 25 хв.

5

Вступ до критичного мислення

055969

0,12

.3 год. 45 хв.

6

Інтегральна динаміка. Еволюція мислення, лідерства, економіки і політики

056007

0,40

12 год. 30 хв.

7

Соціальне підприємництво: дизайн-мислення та невизначеність

056059

0,67

20 год. 00 хв.

8

Управління проектами

056086

0,20

6 год. 00 хв.

9

Побудова кар'єри

056127

0,65

19 год. 35 хв.

10

Інформаційна безпека у цифровому світі

056151

0,15

4 год. 45 хв.

11

Соціальний капітал

056178

0,05

1 год. 38 хв.

12

Теорія поколінь: знаходимо спільну мову

056208

0,05

1 год. 16 хв.

13

Громадський контроль

056217

0,15

4 год. 30 хв.

14

Верифікація в інтернеті

062055

0,08

2 год. 36 хв.

15

Соціальний маркетинг

062215

0,17

5 год. 04 хв.

16

Стратегічне мислення

062466

1,00

30 год. 00 хв.

17

Брендинг міст і територій

062688

0,04

1 год. 16 хв.

18

Журналістика рішень

062690

0,10

3 год. 05 хв.

19

Креативний активізм

062783

0,05

1 год. 33 хв.

20

Принципи соціальної ринкової економіки

062844

0,25

7 год. 30 хв.

21

Волонтерські команди мрія чи реальність

062854

0,20

6 год. 05 хв.

22

Вступ до медіації

062877

0,50

15 год. 00 хв.

23

Сталий розвиток нова філософія мислення

063049

0,40

12 год. 00 хв.

24

Є ідея. Втілюй. Проєктний дизайн для соціальних ініціатив

063285

0,15

04 год. 30 хв.

25

Курс по виходу з кризи

063451

-

-

26

Хто є хто. Психологічний вік людей і спільнот

063492

0,22

06 год. 35 хв.

27

Громадськість та влада. дієві механізми впливу

063496

0,15

03 год. 29 хв.

28

Публічні контракти та громадський моніторинг

063498

0,20

05 год. 51 хв.

29

Практикум активіста цифрової епохи. Посібник з інструментів е-демократії

063500

0,20

06 год. 05 хв.

30

Боротьба з корупцією в державних закупівлях

063501

0,15

04 год. 30 хв.

31

Відкриті електронні реєстри

063502

0,15

02 год. 02 хв.

32

PRO парламент_навіщо нам депутати

064167

0,20

06 год. 15 хв.

33

Про НАТО

065655

0,15

4 год. 33 хв.

34

Особистий та сімейний бюджет: основи

065965

0,02

0 год. 40 хв.

35

Фінансове обгрунтування управлінських рішень

065970

0,75

22 год. 30 хв.

36

Бібліотека - відкритий публічний простір

065986

0,35

10 год. 40 хв.

37

Залучайте найкращих - створюйте робочі місця

066011

0,07

1 год. 55 хв.

38

Формування соціальної поведінки людей з інвалідністю в критичних ситуаціях

066054

0,10

3 год. 00 хв.

39

Перша психологічна допомога в екстрених і кризових ситуаціях

066079

0,40

12 год. 20 хв.

40

Як правильно поводитись з побутовими відходами. Практикум свідомого громадянина

066080

0,40

13 год. 40 хв.

41

Бібліотеки у досягненні цілей сталого розвитку

066114

1,00

30 год. 00 хв.

42

Від ідеї до змін проєктний менеджмент для соціальних ініціатив

066116

0,15

4 год. 30 хв.

43

Кредит - це зло

066145

0,03

0 год. 53 хв.

44

Intelligent Listening, або Мистецтво Слухати

066148

0,12

3 год. 26 хв.

45

Как действовать далее: гражданскому обществу про устойчивое развитие

066220

0,90

27 год. 00 хв.

46

Як не пустити податки на вітер

066224

0,40

12 год. 08 хв.

47

Громадський контроль за владою

066349

0,57

17 год. 08 хв.

Всього

12,92

387 год 42 хв.

2. на базі інших дистанційних платформ (сертифікати)

Назва курсу

Платформа

Кредити

Години

1

Цифрограм для вчителів

Міністерство цифрової трансформації України

-

-

2

Академічна доброчесність

Студія онлайн освіти Educational Era

https://www.ed-era.com/

0,13

4 год. 00 хв.

3

Ключові уміння 21 століття

Студія онлайн освіти Educational Era

https://www.ed-era.com/

0,17

5 год. 00 хв.

4

The methodology of plagiarism prevention

 

StrikePlagiarism.com

 

0,07

2 год. 00 хв.

5

Цикл навчальних вебінарів з наукометрії: «Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science»

Консалтингова компанія «Наукові Публікації»

1,00

30 год. 00 хв.

Всього

1,37

39 год. 00 хв.

 

             

3. на базі вітчизняних та міжнародних наукових платформ (сертифікати)

Назва наукового заходу

Дата / місце

Кредити

Години

1

Стан і перспективи сучасного туризму

26–27 листопада 2020 р., м. Суми

0,50

16 год. 00 хв.

2

Achievements and prospects of modern scientific research

January 11-13, 2021, Buenos Aires, Argentina

0,24

8 год. 00 хв.

3

Fundamental and applied research in the modern world

January 20-22, 2021. Boston, USA

0,24

8 год. 00 хв.

4

World science: problems, prospects and innovations

January 27-29. Toronto, Canada. 2021

0,24

8 год. 00 хв.

5

European scientific discussions

February 1-3. Rome, Italy

0,24

8 год. 00 хв.

6

Science and education: problems, prospects and innovations

February 4-6, 2021, Kyoto, Japan

0,24

8 год. 00 хв.

7

Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України

15 березня 2021 р., Київ

0,34

10 год. 00 хв.

8

Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України

16 червня 2021 р., Київ

0,34

10 год. 00 хв.

9

Екологічна безпека держави

16 вересня 2021 р., Київ

0,34

10 год. 00 хв.

10

Культура освітніх інновацій: досконалість викладання vs результативність навчання

26 вересня 2021 р., Тернопіль

0,20

6 год. 00 хв.

11

Інноваційні технології при підготовці фахівців транспортної галузі

30 вересня 2021 р. Біла Церква

0,20

6 год. 00 хв.

12

Interaction of society and science: problems and prospects

October 05 – 08, 2021, London, England

0,24

8 год. 00 хв.

13

Modern science: innovations and prospects

October 10 – 12. 2021. Stockholm, Sweden

0,24

8 год. 00 хв.

14

Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України

13 жовтня 2021 р., Київ

0,34

10 год. 00 хв.

15

Results of modern scientific research and development

October 17-19, 2021. Madrid, Spain

0,24

8 год. 00 хв.

16

Trends in science and practice of today

October 19-22, 2021, Ankara, Turkey

0,24

8 год. 00 хв.

17

Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects

October 24 – 26, 2021, Berlin, Germany

0,24

8 год. 00 хв.

18

Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи

29 жовтня, 2021 р., Полтава

0,20

6 год. 00 хв.

19

Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку

16-17 листопада 2021 р., Старобільськ

0,20

6 год. 00 хв.

20

Захист прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи вжосконалення

10 грудня 2021 р., Хмельницький

0,20

6 год. 00 хв.

21

Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством

14 – 15 квітня 2022 р. Полтава

0,30

9 год. 00 хв.

22

Навчати та навчатись в умовах війни – наші сили і виклики

28 квітня 2022 р., Львів

0,03

1 год. 00 хв.

Всього

5,59

176 год. 0 хв.

4. за рахунок того, що був  прослуханий курс лекцій на тему «Інноваційний менеджмент, міжнародне співробітництво, підприємництво, економічні особливості та інформаційне суспільство» (10 – 19 вересня 2018 р.). Лектор SES (Senior Experten Service) expert D-r.-lng. Klaus Rumer (Germany). Сертифікат SES 2018 - 270 год / 9 Кт.

 

Відзнаки та нагороди:

 

Рік початку діяльності в університеті: 2019 р.

Мови спілкування: українська, русский

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64, корпус 4.
аудиторія (кабінет): 385а
тел.: +380(61)76-98-403

e-mail: tsviliy@zp.edu.ua

Система moodle: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=9617

Сторінка facebook: https://www.facebook.com/tsviliysn/