Ви є тут

Головна

Прізвище: Зацепіна 

Ім'я: Наталя 

По батькові: Олександрівна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

  • Запорізький національний університет, 1997, спеціальність за дипломом «Соціальна педагогіка та психологія», кваліфікація за дипломом – «Практичний психолог»;
  • Запорізький національний університет, 2003, спеціальність за дипломом «Фінанси», кваліфікація за дипломом – «Фінанси»;
  • Запорізький національний технічний університет, 2013, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Туризм», кваліфікація за дипломом – «Менеджер туризму».
 

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 13.00.07 «Теорія і методика виховання»:
    «Формування естетичних смаків старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи», рік захисту – 2008, ЛНУ ім. Даля.

Наукові інтереси:

  • Соціологія туризму
  • Традиційні та спеціалізовані види туризму в світі та Україні

Дисципліни, які викладає:

  • Вступ до спеціальності
  • Рекреаційна комплекси

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 16, з них монографій – 1, навчальних посібників – 1, фахових статей − 14, статей у збірках наукових праць − 3.

 

п\п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Спів-

автори

Навчальні підручники, посібники під грифом МОН, монографії

1

Прикладная густосология: Пособие по формированию эстетических вкусов детей и молодежи.

Монографія

Запорожье, 2004. – 255с.

Калашник Н.Г.

2

Густосологія [Текст]: навч. посібник

Навч. посібник

За заг. ред. Н.Г. Калашник: в 10 т. Т.6 Прикладна густосологія: Формування естетичного смаку дітей та молоді. - Харків: Колегіум, 2009.  – 283 с.

Калашник, Н.О.

 

Проблеми та перспективи розвитку дитячого туризму в Україні та Запорізькій області. «Проблеми та перспективи розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Запорізькому регіоні» (в межах комплексної теми дослідження ЗНТУ «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети»).

Колективна монографія

Запоріжжя, 2012. – 300 с.

Колектив авторів

3

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід

Колективна монографія

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. – 276 с.

Колектив авторів

Статті у фахових виданнях, збірках наукових праць, журналах

1

К вопросу о комплексной природе эстетического вкуса

стаття

Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 24, частина 2. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2003. – С. 160-163.

(Фахове видання)

 

2

Емоційний та чуттєвий розвиток особистості як основа формування естетичних смаків молодої людини

стаття

Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Збірник наукових праць. – Київ–Запоріжжя, 2004. Випуск 32. – С. 437-440.

(Фахове видання)

 

3

Формування життєвої компетентності обдарованої молоді за допомогою виховання естетичних смаків

стаття

Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Збірник наукових праць. – Київ–Запоріжжя, 2004. Випуск 33. – С. 267-271.

(Фахове видання)

 

4

Формування естетичних смаків молоді – основа духовно розвитку українського народу //

 

стаття

Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – Київ–Запоріжжя, 2005. Випуск 36. – С. 175-179.

(Фахове видання)

 

5

Розвиток та виховання творчих якостей особистості та формування на цій основі її естетичних смаків //

стаття

Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – Київ–Запоріжжя, 2006. Випуск 37. – С. 428-431.

(Фахове видання)

 

6

Формування смаку до художнього слова та спілкування як складових комунікативної компетентності дитини //

стаття

Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – Київ–Запоріжжя, 2006. Випуск 38. – С. 387-391.

(Фахове видання)

 

7

Менонітські поселення: історія формування та розвитку ностальгійного туризму в Україні //

стаття

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Випуск ХХХІ. – С. 122–124.

(Фахове видання)

 

Бєлікова М.В.

8

Особливості стратегічного планування діяльності на прикладі туристського підприємства

 

стаття

Зб. наук. праць Уманського національного університету університету / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 80. – Ч. 2: Економіка. – С. 98–104.

(Фахове видання)

Бєлікова М.В.

9

Соціологічні аспекти туризму в сучасній науці //

стаття

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики / Гол. ред. А.О.Монаєнко. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 55. – С.191–196.

(Фахове видання)

 

10

Історія виникнення та сучасний стан круїзного туризму в світі

стаття

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2012, вип. XXXIV. – С. 232–234.

(Фахове видання)

 

11

Розвиток сфери туризму як соціального інституту

 

стаття

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики / Гол. ред. А.О.Монаєнко. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 56.

(Фахове видання)

 

12

Аналіз соціально-економічних факторів формування споживчого попиту на туристський продукт

стаття

Культура народов Причерноморья. – Симферополь, – 2013.

(Фахове видання)

Лозова

О.А.

13

Соціальні аспекти туристської цінності як елементу задоволеності якістю послуг туристської індустрії.  //

стаття

Нова парадігма. – К. – 2013. – Вип. 58. (Фахове видання)

 

14

Соціально-психологічні аспекти туристської цінності як елементу задоволеності якістю послуг туристської індустрії //

стаття

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики / Гол. ред. А.О.Монаєнко. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 58. (до друку)

(Фахове видання)

 

15

Cучасні тенденцій моди як фактор формування соціокультурних практик вітчзняного туризму

стаття

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики / Гол. ред. А.О.Монаєнко. – Запоріжжя, 2015. (до друку)

 

 

16

Роль соціальних мереж (Social Media) в розвитку туристичного бізнесу

стаття

Регіональна економіка та управління. – Запоріжжя. 2 (09) березень 2016 р. (до друку)

 

 

Участь у конференціях:

1

Роль уроков иностранного языка в процессе формирования эстетических вкусов школьников

тези

Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. Матеріали VII міжнародної конференції. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 130–131.

Калашник Н.Г.

2

Щодо психолого-педагогічного процесу розвитку естетичних смаків у обдарованих дітей

тези

Наука і соціальні проблеми суспільства: людина, техніка, технологія, довкілля. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2001. – С. 91–94.

Калашник Н.Г.

3

Роль уроков иностранного языка в процессе формирования эстетических вкусов учащихся

тези

Дні науки і культури Франції та України: VII Міжнародна науково-практична конференція 22-25 травня. – Київ, 2001. – С. 64–66.

Калашник Н.Г.

4

Роль естетичних смаків у культурному житті

тези

Проблема гуманітаризації, гуманізації освіти та впровадження новітніх педагогічних технологій в навчальних закладах МВС України. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Запоріжжя: ЗЮИ, 2002. – С. 116-118.

 

5

Формування естетичних смаків старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи. – Рукопис.

автореферат

Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук: спец. 13.00.07 – теорія і методика виховання / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, – 2008. – 20 с.

 

6

Основні тенденції розвитку музеїв у туристичній індустрії: досвід та практика

тези

Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 16–18 березня 2011 року, м. Черкаси / Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С. 64–68.

Бєлікова М.В.

7

Менонітський етнічний туристський продукт: досвід та практика

тези

Розвиток етнотуризму: проблеми та перспективи: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Львів, 2–3 березня 2011 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2011. – С. 417–423.

Бєлікова М.В.

8

Подієвий туризм в Україні: свято Покрови у м. Запоріжжя

тези

Подієвий туризм: розвиток, перспективи та соціально-економічна ефективність: Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів (м. Донецьк, 11–12 квітня 2011 р.) / Донецьк. ін-т турист. бізнесу. – Донецьк, 2011. – С.26-28.

Бєлікова М.В.

9

Культурно-історичні та туристичні ресурси України (на прикладі Запорізької області)

 

тези

Стан, основні завдання і проблеми підприємств туристичної індустрії напередодні Євро-2012 в Польщі та Україні (із врахуванням досвіду Швейцарії) [Текст]: зб. матер. міжнарод. наук.-практ. конф. (Львів, 11–13 травня 2011 р.) / Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2011. – С.110?114.

Бєлікова М.В.

10

Ефективне планування в організаціях сфери туризму в умовах кризи

тези

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 22–23 березня 2012 року, м. Черкаси  [Текст]: у 2 томах / Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет. – Т.1. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2012. – С. 245–247.

Бєлікова М.В.

11

Сучасні тенденції розвитку міжнародного туристського ринку

друк

Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції 9 листопада 2012 року. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 37-40.

Бєлікова М.В.

12

Тенденції соціологічних досліджень в туризмі та їх вплив на процеси регулювання розвитку туристської індустрії

друк

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”: 21–22 березня 2013 року, м. Черкаси / Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С.73–75.

 

13

Передумови розвитку етнотуризму в Запорізькому регіоні

тези

Матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи» 15 травня 2013 р., м. Львів. − Львів, 2013. − С. 99 − 103.

 

14

Моніторинг туристського ринку Запорізького регіону

тези

Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі» Житомир, 2013. – С. 105 − 108

 

15

Соціально-психологічні аспекти туристської цінності як елементу задоволеності якістю послуг туристської індустрії

тези

II Міжнародний науково-практичний семінар “Психологія економічного самовизначення особистості та суспільства”: 9 квітня 2014 р., м. Сибіу (Румунія).

Яковлева А.Ю.

16

Влияние современных тенденций моды на формирование культурных практик отечественного туризма под влиянием глобальных социальных изменений

тези

Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени / VII Международная научно-практическая конференция, Ежемесячный научный журнал № 2(7), НАУ, г. Екатеринбург, 06-07.03.2015. – С. 170-173..

 

17

Современные тенденции развития как фактор формирования культурных практик отечественного туризма под влиянием глобальных социальных изменений //

тези

Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия / IX Международная научно-практическая конференция, Ежемесячный научный журнал № 2(9), EDUCATIO, г. Новосибирск, 13-14.03. 2015. – С. 49-51.

 

Відзнаки та нагороди:

 

Рік початку діяльності в університеті: 2009 р.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (середній рівень).

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 385а
тел.: +380(61)76-98-403
e-mail: nat020375@gmail.com
URL: