Ви є тут

Головна

Прізвище: Кукліна 

Ім'я: Тетяна 

По батькові: Сергіївна

 

Посада: доцент кафедри міжнародного туризму

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

0000-0003-1637-3509

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, Факультет міжнародного туризму та управління персоналом,2010 р., дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.14010301 «Туризмознавство»,  кваліфікація за дипломом – «Магістр туризму, викладач вищих навчальних закладів»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 8.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)»:
  «Управління комплексом маркетингу в забезпеченні розвитку туристичних підприємств», рік захисту – 2011 р., Херсонський національний технічний університет

Наукові інтереси:

 • Послуги харчування;
 • Ресторанна справа; 
 • Дозвіллєзнавство.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: понад 75, з них патентів – 0, монографій – 8, навчальних посібників – 9.

2012 р.

 • Кукліна Т.С. Актуальні проблеми та перспективи  розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу в Запорізькому регіоні: Колектив авторів за заг. ред. проф. В.М. Зайцевої. - Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. – 400 с.

 

2013 р.

 • Сердюк О.М., Зайцева В.М., Кукліна Т.С. та інші. Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій: Навчальний посібник. – Запоріжжя, 2013. – 336 с.
 • Кукліна Т.С. Гастрономічний туризм – як парадигма розвитку національної економіки України // Экономика Крыма. – № 2 (43). – 2013. – С. 61 – 66.
 • Кукліна Т.С. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туристичного ринку // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. –  № 10/3. – Т. 21. – 2013. – С. 57 – 66.
 • Кукліна Т.С. Формування програми туристичного розвитку міста Запоріжжя // Економіка. Управління. Інновації.  – Вип. 2 (10), 2013. - Електронний ресурс. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2013_2_44.pdf

 

2014 р.

 • Кукліна Т.С. Концептуальні ресторани як об’єкти туристичної галузі: Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід: Монографія. – Запоріжжя: ЛІПС, 2014. – С. 140 – 151.
 • Кукліна Т.С. Особливості організації франчайзингової моделі на підприємствах харчування // Экономика Крыма. – № 3 (44). – 2014. – С. 247 – 252.
 • Кукліна Т.С. Розробка системи комплексної оцінки персоналу готельного підприємства // .
 • Кукліна Т.С. Сучасний стан розвитку туризму в Україні / Кукліна Т.С., Зайцева В.М. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_2_36.pdf
 • Кукліна Т.С. Система управління пансіонатом «Запоріжсталь» / Кукліна Т.С., Гурова Д.Д. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_2_35.pdf

 

2015 р.

 • Кукліна Т.С., Корнієнко О.М. Основні напрямки розвитку туристичних послуг на основі маркетингу: Колективна монографія. – Херсон: ХНТУ, 2015. – 330 с.
 • Кукліна Т.С., Журавльова С.М. Стратегії розвитку міжнародних готельних мереж в умовах глобалізації: Колективна монографія. – Херсон: ХНТУ, 2015. – 330 с.
 • Кукліна Т.С. Розробка системи комплексної оцінки персоналу готельного підприємства // Ефективна економіка. – № 9. – 2015. – http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4292.
 • Кукліна Т.С., Гурова Д.Д. Формування попиту на ресторанні послуги серед студентської молоді // Економіка. Управління. Інновації. - 2015. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2015_2_10.pdf
 • Кукліна Т.С., Зайцева В.М. Роль готельних підприємств Запорізької області в підвищенні інвестиційної привабливості регіону // Ефективна економіка. – № 10. – 2015. –http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4380

 

2016 р.

2017 Р.

 • Кукліна Т.С., Корнієнко О.М. Особливості менеджменту на підприємствах ресторанної галузі // Інфраструктура ринку. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/13_2017_ukr/22.pdf.
 • Кукліна Т.С. Використання інформаційних технологій в діяльності туристичних підприємств // Причорноморські економічні студії. - № 13/2. – 2017. – С.217-221
 • Кукліна Т.С. Роль інформаційних ресурсів в діяльності туристичних  підприємств // Соціально-економічний розвиток регіонів в  контексті економічної інтеграції. – 2017. – № 25 (14). – С. 51–55.

2018-2019 Р.

 • Кукліна Т.С., Зайцева В.М., Корнієнко О.М. Формування іміджу України шляхом розвитку її регіонів // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. - № 5 (16). – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/16-2018-ukr
 • Кукліна Т.С., Прусс В.Л., Каптюх Т.В. Ресторанна справа: технологія та організація послуг : Навчальний посібник для викладачів та студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю 242 Туризм  - Запоріжжя : просвіта, 2018. - 392 с.
 • Кукліна Т.С., Корнієнко О.М. Міжнародний готельний бізнес: проблеми та перспективи // Інфраструктура ринку. – 2019. - № 31. – режим доступу до сайту http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/6.pdf

Участь у конференціях:

№ з/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг в сторінках

Співавтори

1

Конкурентоспособность гостиничных услуг

Сборник с доклади от международна научна конференція «Ukraine – Bulgaria – European Union: contemporary state and perspectives 16 – 19 september, 2013. Варна – Херсон: Издательство «Наука и икономика», 2013. –  С. 276 – 279

3

 

2

Управління брендом в ресторанному господарстві

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: "Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції" – 17.10.2018 р. – Мукачево: РВВ МДУ, 2018. – С. 143-146

4

Костенко Г.С.

3

Управління якістю обслуговування у закладах ресторанного господарства

Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та вчених (м. Одеса, 10 квітня 2019 р.) / Одеський національний економічний університет. – Одеса: ОНЕУ, 2019. – С. 72-76.

4

 

4

Деякі аспекти розвитку ринку готельних послуг Дніпропетровської області.

Тиждень науки-2020. Факультет міжнародного туризму та економіки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 65-66

2

Василенко В.Д.

5

Стратегічне управління на підприємствах ресторанного господарства

Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукр. наук.-прак. інт.-конф., 30-31 жовтня 2019 р. - Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 288-290

3

 

6

Національні тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства

Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 29–30 жовтня 2019 р. / Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019. – С. 164-167

3

Віндюк А.В.

7

Управління якістю обслуговування іноземних туристів

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 жовтня 2014 року. – Запоріжжя: ЛІПС, 2014. – С. 58 – 61.

3

Цвигун М.М.

8

Підвищення ефективності роботи ресторану

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 жовтня 2014 року. – Запоріжжя: ЛІПС, 2014. – С. 69 – 72.

3

 

9

Оценка качества обслуживания на предприятиях ресторанной отрасли

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 жовтня 2014 року. – Запоріжжя: ЛІПС, 2014. – С. 91 – 95.

4

Негоночне А.А.

10

Управління діяльністю туристичних фірм

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 жовтня 2014 року. – Запоріжжя: ЛІПС, 2014. – С. 240 – 243.

3

Шевченко О.Д.

11

Стимулювання трудової діяльності персоналу туристичного підприємства

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 жовтня 2014 року. – Запоріжжя: ЛІПС, 2014. – С. 250 – 254.

4

Кукліна М.С.

12

Якісне обслуговування як основний чинник успішного розвитку ресторанного бізнесу

International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers «Always ahead facing the unknown» Basel 9 october, 2014. – P. – 24 – 28.

4

 

13

Професійна підготовка студентів по «організації анімаційних послуг» як педагогічна проблема

Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С.

2

 

14

Передумови розвитку етнокультурного туризму в Запорожжі

Стратегія розвитку національного туризму та його кадрове забезпечення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 1-2 жовтня 2015 р. – К.: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2015. – С. 86-90.

3

Зайцева В.М., Корнієнко О.М.

15

Формування попиту на ресторанні послуги серед студентської молоді

Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції: Актуальні проблеми. Сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі 24 – 25 жовтня 2015 р. – Житомир, 2015. – С. 25 – 29.

4

Гурова Д.Д.

16

Сучасний стан ресторанної галузі в Запорізькій області

VIIІ міжнародна науково-практична конференція «Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес» 08.12.2015 р. м. Черкаси. – Черкаси: ЧНТУ, 2015. – С. 213-217

5

Гурова Д.Д.

17

Концентрований маркетинг в організації готельних послуг

VIIІ міжнародна науково-практична конференція «Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес» 08.12.2015 р. м. Черкаси. – Черкаси: ЧНТУ, 2015. – С. 225-229

5

Зайцева В.М., Корнієнко О.М.

18

Перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні

Тиждень науки ЗНТУ. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.

2

Абрамян А.

19

Міжнародне співробітництво в галузі освіти

Тиждень науки ЗНТУ. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.

2

Бріцина Ю.В.

20

Гастрономічний туризм

Тиждень науки ЗНТУ. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.

2

Лазуренко С.П.

21

Ефективність діяльності готельно-ресторанних підприємств

Тиждень науки ЗНТУ. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.

2

Романько О.П.

22

Гастрономiя як вид міжнародного туризму

Тиждень науки ЗНТУ. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.

2

 

23

Розробка програми туру як стратегії диверсифікації туристичної фірми

Інноваційні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту. Одеса 29-30 квітня 2016 року.

 

4

Корнієнко О.М.

Навчально-методичні роботи:

1. Методичні рекомендації з дисципліни «Інноваційні технології в ресторанному господарстві» до виконання практичних та самостійних робіт студентів для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.С. Кукліна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46  с.

2. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інноваційні технології в ресторанному господарстві» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.С. Кукліна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46  с.

3. Методичні рекомендації з дисципліни «Курортна справа» до виконання практичних та самостійних робіт для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.С. Кукліна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 30  с.

4. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Курортна справа» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.С. Кукліна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46  с

5. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Технологія ресторанної справи» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.С. Кукліна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46  с

6. Методичні рекомендації з дисципліни «Технологія ресторанної справи» до виконання лабораторних занять та самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.С. Кукліна, В.Л. Прусс. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46  с.

7. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Організація послуг харчування» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.С. Кукліна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 30  с.

8. Методичні рекомендації з дисципліни «Організація послуг харчування» до виконання лабораторних занять та самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.С. Кукліна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 40  с

9. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт  для студентів спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання  / Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 50 с.

10. Ресторанна справа: технологія та організація послуг: Навчальний посібник для викладачів та студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю 242 Туризм Запоріжжя : просвіта, 2018. - 392 с.

 

Відзнаки та нагороди:

 

Рік початку діяльності в університеті: 2007 р.

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64, корпус 4.
аудиторія (кабінет): 385а, 386
тел.: +380(61)76-98-403
e-mail: kyklinatatyana@gmail.com
URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=989