Ви є тут

Головна

Прізвище: Бут

Ім'я: Тетяна

По батькові: Вікторівна

 

Посада: Доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-9403-4698

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, Факультет міжнародного туризму та управління персоналом, 2017 р., дипломом з відзнакою за спеціальністю «Туризмознавство», кваліфікація: «Туризмознавець»;

  Запорізький національний технічний університет, Факультет економіки та управління 2009 р., диплом за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація: менеджер-економіст.

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»: «Діагностика розвитку металургійного комплексу регіону», рік захисту – 2016 р., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

 • Докторська дисертація зі спеціальності

Наукові інтереси:

 • Туристичні ресурси України

 • Ринок туристичних послуг

 • Організація туризму

 • Стратегічний менеджмент та маркетинг в туризмі

Дисципліни, які викладає:

 • Туристичні ресурси України
 • Ринок туристичних послуг

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: Всього наукових праць: понад 110, серед них: 3 колективні монографії, 2 навчальних посібника, 5 – у міжнародних виданнях та науко-метричних даних, 17 – фахових статей, 66 публікацій – у матеріалах наукових конференцій, 6 – методичних вказівок.

Монографії:

 1. Бут, Т.В. Стратегічне управління готельними підприємствами в умовах глобалізації: Колективна монографія / колектив авторів; за заг. ред. проф. В.М. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя, 2018. – 258 с.
 2. Бут, Т.В. Індустрія гостинності в Україні: стан і тенденції розвитку: [монографія; за ред. проф. В.М. Зайцевої. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – 240 с.. [Бут Т.В. - підрозділ 1. с. 29-40].

 

 

Навчальні підручники, посібники:

 1. Бут, Т.В. Туристські ресурси України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.В. Бут, В.М. Зайцева, Д.Д. Гурова. – Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2018. – 312 с.
 2. Бут, Т.В. Ринок туристичних послуг України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.В. Бут, В.М. Зайцева, Т.В. Пуліна. – Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2019. –292 с.

 

Фахові статті та публікації в зарубіжних виданнях та науко-метричних базах:

 

 1. Бут, Т.В. Визначення рівня конкурентоспроможності ринку туристичних послуг Запорізького регіону [Електронний ресурс] / Т.В. Бут // Електронне фахове видання. – Мукачево: Мукачівський державний університет, Вип. 11,  2017 / Режим доступу до сайту: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-11/18-stati-11/1274-yushchenko-n-l С. 402 – 407.
 2. Бут, Т.В. Аналіз природних, історико-культурних ресурсів Запорізької області та їх використання в туризмі / Т.В. Бут // Наук. журнал. Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. – Запоріжжя: ЗНТУ, Вип. 1, 2017. – С. 127 – 133.
 3. But T. Аssessment of tourism industry clustering potential / But T, Bezkhlіbna A., Nykonenko S. // Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. – Czech Republic, 2018. 2018/ - 44. (SCOPUS, EBSCO, ProQuest, CNKI Scholar).
 4. But T. Аssesment of the competitiveness of tourist cluster of Zaporizhzhia region [Текст] / T.But, V.Zaytseva, S. Hres-Yevreinova //Collective monograph «Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine». – Vol. 2. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – Р. 61 – 74.
 5. Бут Т.В. Дослідження історико-культурних ресурсів України: проблеми та перспективи розвитку / Т.В. Бут, О.С. Бабін // Економічний вісник ЗНТУ. Наук.ж/л – 2018. - № 1. – С. 86 – 96.
 6. Бут Т.В. Визначення напрямків розвитку ринку туристичних послуг в Україні [Електронний ресурс] / Т.В. Бут // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. - № 4 (15). – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/15-2018-ukr
 7. Бут Т.В. Визначення проблем та перспектив розвитку екстремального туризму в Україні / Т.В. Бут // Електронний наукове фахове видання «Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку» - 2019. – 1(07) – Режим доступу до ресурсу: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/issue/view/8/2019-1-pdf  - С. 18 – 30. (INDEX COPERNICUS, GOOGLE SCHOLAR).
 8. Бут Т.В. Перспективні напрямки підвищення туристичної привабливості регіонів України [Електронний ресурс] / Т.В. Бут, Д.Ю. Мамотенко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління – 2019. - № 2(19). – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/19-2019-ukr  - С. 218 – 229.
 9. But, T. Vasylchenko, M. Khrystenko, O. Rzhepishevska V. The Most Promising Innovation Solutions to Encourage a Conversion of the Existing Urban Areas into Smart Cities. International Journal of Engineering & Technology, [S.l.], v. 7, n. 4.8, pр. 592-595, feb. 2019. ISSN 2227-524X. Available at: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27312 . Date accessed: 17 feb. 2019. doi:http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27312.

(ISSN 2227-524X) Google Scholar, Windows Live Academic

 1. But, T. Pulina, T.  Khrystenko, O. Zaytseva, V. Managing the Field of Reconstruction and Preservation of Historical and Cultural Complexes in Ukraine and Europe // Lecture Notes in Civil Engineering. 2020 – 73, с. 709-720. (SCOPUS).
 2. But, T., Pulina, T. and Zaytseva, V. “Justification of Ukraine’s tourist services development strategy”, Management and entrepreneurship: trends of development, Vol. 1, Issue 11, 2020. - pp. 23-40, DOI: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2020-1/11-02  (INDEX COPERNICUS)
 3. But, T., Mamotenko D. and Zaytseva, V.“ Public debt of ukraine: dynamics, structure, management methods”, Management and entrepreneurship: trends of development, Vol. 2. (12) 2020 . – рр.79-90 (INDEX COPERNICUS)

 

Тези доповідей за результатами участі у наукових семінарах, конференціях, круглих столах:

2016

 1. Бут, Т.В. Особливості екотуризму [Текст] / Т.В. Бут // Тиждень науки: матеріали наук.-практ. конф., 18-22 квітн. 2016 р. –– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –– С. 324–326.
 2. Бут, Т. В. Формування показників оцінювання створення туристичного кластера / Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р.: в 2 т. / колектив авторів; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої; ЗНТУ. – Запоріжжя: «Просвіта», 2017. – Т. 1. – С. 59–62.
 3. Бут, Т. В. Використання туристичного потенціалу Хортиці [Текст] / Т. В. Бут // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18–21 квітн. 2017 р. – тези доп. –Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1711 – 1712.
 4. Бут, Т.В. Особливості кластеризації туристичної галузі України. [Текст] / Т. В. Бут // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: Міжнародна наук.-практ. конф., 24 лист. 2017. – Запоріжжя КПУ, 2017. (С. 383 – 386).

2018

 1. Бут, Т.В. Обґрунтування напрямків розвитку туристичної галузі в Україні [Текст] / Т.В. Бут // Тиждень науки: матеріали наук.-практ. конф., 18–21 квітн. 2018 р. – тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.  С. 1993 – 1994.
 2. Бут Т.В. Сучасний стан розвитку ринку туристичних послуг Запорізького регіону [Текст] / Т.В. Бут // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матер. Міжн. наук-практ. конф, 04 – 05 жовтн. 2018 р. – тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 352 – 355.
 3. Бут Т.В. Фактори впливу макросередовища на ринок туристичних послуг України [Текст] / Т.В. Бут // «Сучасні проблеми менеджменту»: матер. XIV Міжн. наук-практ. конф, 19.10.2018 – тези доп. – Київ, 2018. – С. 101 – 104. – 40.

 

 

2019

 1. Бут Т.В. Перспективи розвитку ринку туристичних послуг України та його загальна привабливість [Текст] / Т.В. Бут // Всеукр. Наук-практ конф. «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України», 10 квітня 2019 – тези доп. – Одеса: ОНЕУ, 2019. – С. 35.
 2. Бут Т.В. Фактори розвитку ринку туристичних послуг України  [Текст] / Т.В. Бут // Тиждень науки: матеріали наук.-практ. конф., 15–19 квітн. 2019 р. – тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 40 – 42.
 3. Бут Т.В. Перспективи розвитку ринку туристичних послуг України та його загальна привабливість [Текст] / Т.В. Бут // Всеукр. Наук-практ конф. «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України», 10 квітня 2019 – тези доп. – Одеса: ОНЕУ, 2019. – С. 35 – 40.
 4. Бут Т.В. Використання маркетингового інструментарію на міжнародному ринку туристичних послуг [Текст] / Т.В. Бут // VIII міжнародна науково-практична інтернет-конф. «Сучасний рух науки», 3-4 жовтня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.1. – 752 с.
 5. Бут Т.В. Сучасний стан розвитку внутрішнього туризму в Україні / В.М. Зайцева, Т.В. Бут // Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 29–30 жовтня 2019 р. / Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2019. – С. 118-121.

2020

 1. Бут Т.В. Розвиток історико-культурних комплексів України [Електронний ресурс] / Т.В. Бут // Весняні наукові читання — 2020, ХLІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. – м. Вінниця, 10 березня 2020 року. – Ч. 1, С. 21 – 26. URL: el-conf.com.ua
 2. Бут Т.В. Внутрішній туризм в Україні: перешкоди і перспективи [Електронний ресурс] / Т.В. Бут, С.М. Цвілий // Весняні наукові читання — 2020, ХLІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. – м. Вінниця, 10 березня 2020 року. – Ч. 1, С. 17 – 20. URL: el-conf.com.ua
 3. Бут Т.В. Визначення ключових факторів успіху ринку туристичних послуг України [Текст] / Т.В. Бут // «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. С. 158 – 160с.
 4. Бут Т.В. Конкурентна стратегія розвитку туристично-економічного сектору східних областей України [Текст] / Т.В. Бут, С.М. Цвілий // «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. С. 155 – 157.
 5. Бут Т.В. Проблеми та перспективи розвитку світового ринку туристичних послуг [Текст] / Т.В. Бут // Тиждень науки-2020. Факультет міжнародного туризму та економіки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ«Запорізька політехніка», 2020. С. 33 – 35.

 

Методичні вказівки та рекомендації:

 

 1. Бут, Т. В. Методичні рекомендації з виробничої практики для студентів напряму підготовки 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.В. Бут − Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. − 22 с.
 2. Бут, Т. В. Методичні рекомендації з дисципліни «Ринок туристичних послуг» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.В. Бут – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – 65 с.
 3. Бут, Т.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Ринок туристичних послуг» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.В. Бут – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 28 с.
 4. Бут, Т.В. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Ринок туристичних послуг» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання/ Укл.: Т.В. Бут – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 50 с.
 5. Бут, Т.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Туристські ресурси України» для студентів денної форми навчання спеціальностей: 241 Готельно-ресторанна справа / Укл.: Т.В. Бут – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 50 с.
 6. Бут, Т.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Туристські ресурси України» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» усіх форм навчання / Укл.: Т.В. Бут – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 36 с.

 

Відзнаки та нагороди:

Грамота-подяка Запорізької обласної ради, 2019 р.

Грамота Запорізької обласної ради, 2018 р.

Грамота районної адміністрації Запорізької міської ради, 2016 р.

Рік початку діяльності в університеті: {рік}.

Мови спілкування: {назва мови} ({рівень володіння мовою}),...

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Тургенева 39
аудиторія 385
тел.: +380(61)7698403
e-mail: tatyanabut1979@ukr.net
URL: moodle.zp.ua/user/profile.php?id=987