Ви є тут

Головна

Прізвище: Бєлікова

Ім'я:  Марина 

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 1999, спеціальність за дипломом «Історія», кваліфікація за дипломом – «Історик, викладач історії та суспільствознавства».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – Кандидатська дисертація зі спеціальності – 07.00.01 – Історія України, «Менонітські колонії півдня України (1789-1917)», 2005, Запорізький національний університет.

Наукові інтереси:

 • Музеї як підприємства сфери гостинності в Україні та світі

Дисципліни, які викладає:

 • Основи музеєзнавства
 • Діловодство в туризмі
 • Професійна етика та дипломатичний протокол

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:

п\п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Спів-

автори

Навчальні підручники, посібники під грифом МОН, монографії

1

Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу в Запорізькому регіоні

Колективна монографія

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. − 400 с.

Колектив авторів

2

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід

Колективна монографія

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. – 276 с.

Колектив авторів

3

Основи музеєзнавства

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2015. – 180 с.: іл. – Бібліогр.: с. 170–178.

Зайцева В.М.

 1. Ілюстрований каталог підприємства “Лепп і Вальман” 1889 р. як джерело для вивчення промисловості менонітів півдня України      Південна Україна XVIII – XIX століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2000. – Випуск 5. – С.256-258. (Фахове видання)
 2. Освіта Хортицького менонітського округу (кінець XVIII – початок ХХ сторіччя)        Теоретичні та практичні питання культурології. Збірник наукових статей. – Запоріжжя, 2000. – Випуск ІІІ. – С.228-233.
 3. Побут менонітських колоній півдня України (І половина ХІХ ст. – 1917 р.)      Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Історія. – Бердянськ, 2000. – С.106-113.
 4. Розвиток промисловості Хортицького менонітського округу (кінець ХІХ ст. – 1917 р.)          Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). – К. – Донецьк: Рідний край, 2001. – Випуск 16. – С.41-47. (Фахове видання)
 5. Переселення менонітів на південь України: передумови, хід та результати (1788 – 1863 рр.) Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2001. – Том 7. – С.212-222. (Фахове видання)
 6. Демографічні та соціально-побутові аспекти життя населення менонітських колоній півдня України (перша половина ХІХ ст. – 1917 р.)            Південна Україна XVIII – XIX століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2001. – Випуск 6. – С.234-240. (Фахове видання)
 7. Етнонаціональна політика Російської імперії на Півдні України (початок – 70-ті р. ХІХ ст.)   Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова / Укладачі В.Й.Борисенко, К.О.Баханов, П.В.Дмитренко. – Випуск 46. – К. – Бердянськ, 2002. – Спільне видання НПУ ім. М.П.Драгоманова та БДПУ. – С.42-46. (Фахове видання)
 8. Землеробство в менонітських колоніях Півдня України (перша половина ХІХ ст.)      Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2002. – Випуск ХIV. – С.36-41. (Фахове видання)
 9. Шенвізе: від колонії до частини міста Олександрівська    Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2002. – С.89-94.
 10. Історія розвитку художньо-релігійної літератури в менонітських колоніях Півдня України (друга половина ХІХ ст. – 1917 р.)                  Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження: Том 3: збірка наукових праць. – Одеса, 2002. – С.323-324.
 11. Історіографія питання про роль і місце менонітських колоній в соціально-економічному розвитку Запорізького краю                 Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи. Науковий збірник. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2002. – С.189-197.
 12. Про час заснування підприємства “Лепп і Вальман” на півдні України  Південна Україна XVIII – XIX століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2003. – Випуск 7. – С.270-272. (Фахове видання)
 13. Адміністративне управління менонітських колоній півдня України (1789 – 1917 рр.)  Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Випуск 16. – К.: УНІСЕРВ, 2004. – С.16-21. (Фахове видання)
 14. Меноніти: “свої” або “чужі” на півдні України (1789-1917)?       Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2005. – Випуск ХIХ. – С.119-124. (Фахове видання)
 15. Торгівля населення менонітських колоній півдня України (кінець XVIII – початок XX століття)     Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2006. – Том 13. – С.306-319. (Фахове видання)
 16. Ендогамія в менонітській етноконфесійній спільноті півдня України (1789-1917рр.)   Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Випуск ХХI.  – С.49-52. (Фахове видання)
 17. Медичне обслуговування в менонітських колоніях Південної України (1789-1917)     Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Випуск ХХIІ. – С.19-22. (Фахове видання)
 18. Традиційно-побутова культура менонітської спільноти півдня України наприкінці XVIII – початку XX ст.         Південна Україна XVIII – XIX століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя: РА "Тандем-У", 2008. – Випуск 9. – С.240-252. (Фахове видання)
 19. Тваринництво в менонітських колоніях Півдня України (перша половина ХІХ ст.)     Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – Випуск ХХV. – С.178-182. (Фахове видання)
 20. Менонітські старожитності в фондах Національного заповідника “Хортиця”     Київська старовина: науковий історико-філологічний журнал / Гол. ред. П.П.Толочко. – К., 2010. – №4 (344): липень-серпень. – С.163-169. (Фахове видання)
 21. Митні тарифи на провіз та продаж майна і товарів під час імміграції та еміграції іноземних колоністів (1763-1842)                            Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2010. – Випуск ХХІХ. – С.20-23. (Фахове видання)
 22. Место меннонитской этноконфессиональной общности в развитии Южной Украины  Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. – Випуск 3.30: Історичні науки. – Миколаїв: Видавництво МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011. – С.44-54. (Фахове видання)
 23. Історія менонітських колоній півдня України в українських дисертаційних дослідженнях сучасності (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)         Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2011. – Том 22. – С.356-369. (Фахове видання)
 24. Менонітські поселення: історія формування та розвитку ностальгійного туризму в Україні   Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Випуск ХХХІ. – С.122-124. (Фахове видання)
 25. Процес поширення картоплі як нової сільськогосподарської культури в Південній Україні в ХІХ ст.: досвід менонітських колоній та державних сіл      Гуманітарно-виховні процеси, тенденції і перспективи вищої професійної освіти (присвячується 90-річчю ДДАУ) : зб.наук. пр. /Редкол.: Кобець А. С. (відп. ред.) та ін.. – Д.: Вид-во Придніпров’я, 2012. – Вип. 4. – С.177-180.
 26. Розвиток сільського господарства в менонітських колоніях Південної України (ХІХ – поч. ХХ ст.)     Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2012. – Том 25. – С.365-384. (Фахове видання)
 27. Село Владівка Чернігівського району Запорізької області: історія виникнення та розвитку     Рідне село в історичній долі України: зб.наук. пр. /Редкол.: Кобець А. С. (відп. ред.) та ін.. – Д.: Вид-во Придніпров’я, 2013. – Вип. 5. – С.159-165.
 28. Розвиток соціально-культурного сервісу музеїв України: досвід та практика    Музейний Вісник. – 2013.Випуск 13/2. – Запоріжжя, 2013. – С.13-19. (Фахове видання).
 29. Могила кошевого отамана Йосипа Гладкого в Запоріжжі – туристський об’єкт національного значення     Культура народов Причерноморья. – 2014. – №268. – С.64-66. (Фахове видання)
 30. Освіта в менонітських колоніях Південної України          Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. – 2014 – Вип. 11. – С.25-35.
 31. Якість послуг музеїв техніки м.Запоріжжя Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. – 2014. – Випуск № 2.Режим доступу до сайту: <http://global-national.in.ua/vipusk-1-2014/121-belikova-m-v-gres-evreinova-s-v-yakist-poslug-muzejiv-tekhniki-m-zaporizhzhya>.(Фахове видання)
 32. Запровадження інноваційних технологій в музеях України          Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. − 2015. − Вип. № 43. – С.302-306. (Фахове видання)
 33. Аналіз відвідуваності історико-архітектурного музею-заповідника «Садиба Попова» Запорізької області     Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. – 2016. – Випуск № 9. – Режим доступу до сайту: <http://global-national.in.ua/issue-9-2016/17-vipusk-9-lyutij-2016/1699-belikova-m-v-analiz-vidviduvanosti-istoriko-arkhitekturnogo-muzeyu-zapovidnika-sadiba-popova-zaporizkoji-oblasti>. (Фахове видання).

Участь у конференціях:

 

1

Населення менонітських колоній Півдня України (І половина ХІХ ст. – 1917 р.)

тези

Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції 4-5 жовтня 2001 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, Сімферополь: Доля, 2001. – С.68-71.

 

2

Населення менонітських колоній Півдня України (І половина ХІХ ст. – 1917 р.)

тези

Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції 4-5 жовтня 2001 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, Сімферополь: Доля, 2001. – С.68-71.

 

3

Місце менонітів у соціально-економічному розвитку міста Нікополя (кінець XVIII – початок ХХ століття )

тези

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Чортомлицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району”. Нікополь, 10-11 жовтня 2002 року. – Нікополь-Запоріжжя-Херсон: РА “Тандем-У”, 2002. – С.205-209.

 

4

“Народная память о Запорожье, предания и рассказы, собранные в Екатеринославщине, 1875 – 1905 г.” Я.П.Новицького як джерело з історії менонітських колоній півдня України кінця XVIII – початку ХІХ ст.)

тези

Матеріали Перших Новицьких Читань. 24 жовтня 2002 року м. Запоріжжя. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2002. – С.77-79.

 

5

Борошномельна промисловість у менонітських колоніях півдня України (кінець XVIII – початок ХХ століття)

тези

Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції 2-3 жовтня 2003 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, Сімферополь: Доля, 2003. – С.81-84.

 

6

“Єврейський проект”: спроба співіснування євреїв та менонітів у спільних поселеннях (50-80-ті рр. ХІХ ст.)

тези

Седьмые Запорожские еврейские чтения. – Запорожье, 2003. – С.118-122.

 

7

Борошномельна промисловість у менонітських колоніях півдня України (кінець XVIII – початок ХХ століття)

тези

Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції 2-3 жовтня 2003 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, Сімферополь: Доля, 2003. – С.81-84.

 

8

Mennonite Contributions to the Economic Infrastructure of Southern Ukraine

тези

Molochna 2004: Mennonites and their Neighbours, 1804-2004. An International Scholarly Conference. Zaporizhzhe, Ukraine. June 2-5, 2004. – Zaporizhzhe, 2004. – P.122-124.

 

9

Гендерний аспект розподілу влади в менонітській общині

тези

Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, 2005. – С.82-85.

 

10

Еволюція відношення менонітів до євреїв упродовж ХІХ – на початку ХХ ст.

тези

Девятые Запорожские еврейские чтения. – Запорожье, 2005. – С.111-114.

 

11

Єврейські землеробські колонії півдня України в записках О.Петцольдта

тези

Десятые Запорожские еврейские чтения. – Запорожье, 2006. – Режим доступу до сайту: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xZ1Gb7UhAzoJ:jr.zp.....

 

12

Основні тенденції розвитку музеїв у туристичній індустрії: досвід та практика

тези

Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”: 16-18 березня 2011 року, м. Черкаси / Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С.64-68.

Зацепіна Н.О.

13

Подієвий туризм в Україні: свято Покрови у м. Запоріжжя

тези

Подієвий туризм: розвиток, перспективи та соціально-економічна ефективність: Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів (м.Донецьк, 11-12 квітня 2011 р.) / Донецьк.ін-т турист. Бізнесу. – Донецьк, 2011. – С.26-28.

Зацепіна Н.О.

14

Менонітський етнічний туристський продукт: досвід та практика

тези

Розвиток етнотуризму: проблеми та перспективи: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Львів, 2-3 березня 2011 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2011. – С.417-423.

Зацепіна Н.О.

15

Культурно-історичні та туристичні ресурси України (на прикладі Запорізької області)

тези

Стан, основні завдання і проблеми підприємств туристичної індустрії напередодні Євро-2012 в Польщі та Україні (із врахуванням досвіду Швейцарії) [Текст]: зб. матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. (Львів, 11-13 травня 2011 р.) / Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2011. – С.110-114.

Зацепіна Н.О.

16

Менеджмент музею «Лувр» в туристичній індустрії: досвід та практика.

тези

Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.

конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів,

студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 3 /відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С.197-198.

 

17

Соціально-культурний сервіс музеїв Запорізької області

тези

Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конферен-

ції, м. Запоріжжя, 9–13 квітня 2012 р./ редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С.21-22.

 

18

Ефективне планування в організаціях сфери туризму в умовах кризи

тези

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”: 22-23 березня 2012 року, м. Черкаси  [Текст]: у 2 томах / Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет. – Т.1. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2012. – С.245-247.

Зацепіна Н.О.

 

19

Сучасні тенденції розвитку міжнародного туристського ринку

тези

Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети Матеріали VI

міжнародної науково-практичної конференції 9 листопада 2012 року. – Xарків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – С.37-40.

Зацепіна Н.О.

20

Музейна мережа Запорізької області:

поява нових музеїв

тези

Тиждень науки – 2013: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.

конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів,

студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 15–19 квіт. 2013 р.). В 4 т. Т. 4 /відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С.122-123.

 

21

Сучасні тенденції розвитку світових музеїв

тези

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”: 21-22 березня 2013 року, м. Черкаси [Текст]: у 2 томах / Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет. – Т.1. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С.45-49.

 

22

Етнічні тури Запорізькою областю: досвід та практика

тези

«Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи»: [Текст]: Зб. матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Львів, 15 травня 2013 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2013. – С.94-98.

Гресь-Євреінова С.В.

23

Інновації в музейній практиці України та світу: досвід та проблеми запровадження

тези

Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. – Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2013. – С.149-151.

Гресь-Євреінова С.В.

24

Запровадження інноваційних технологій в музейній практиці України

тези

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 20-21 березня 2014 року, м. Черкаси [Текст]: у 2 томах / Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет. – Т.1. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С.100-103.

 

25

Провідні музеї України: запровадження інноваційних технологій в практику музейної справи

 

Тиждень науки – 2014: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.

конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів,

студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 15–19 квіт. 2014 р.). В 4 т. Т. 4 /відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.330-331.

 

26

Чинники зростання відвідуванності музеїв України

тези

Можливості та розвиток сучасного туризму : світовий та національний досвід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 жовтня 2014 р. колектив авторів; за загал. ред. проф. В.М. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя, 2014. – С.305-309.

 

27

Музей ретроавтомобілів клубу «Фаетон» в м. Запоріжжя: проблеми та перспективи розвитку

Тези

Можливості та розвиток сучасного туризму : світовий та національний досвід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 жовтня 2014 р. колектив авторів; за загал. ред. проф. В.М. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя, 2014. – С.212-216.

Ількаєв О.В.

28

Музейна мережа України: динаміка чисельності музеїв та їх відвідуваність

Тези

Можливості та розвиток сучасного туризму : світовий та національний досвід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 жовтня 2014 р. колектив авторів; за загал. ред. проф. В.М. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя, 2014. – С.354-357.

Кожемякіна К.В.

29

Кількісний аналіз чисельності та відвідуваності історико-культурних заповідників України

 

тези

Матеріали VІ Міжнародної ювілейної до 55-річчя ЧДТУ науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 26-27 березня 2015 року, м. Черкаси [Текст]: у 2 томах / Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет. – Т.1. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – С.30-32.

Гресь-Євреінова С.В.

30

Чинники зростання відвідуваності музеїв світу

тези

Тиждень науки – 2015: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.

конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів,

студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 15–19 квіт. 2015 р.). В 4 т. Т. 4 /відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С.183-123.

 

31

Проблемы и перспективы развития Запорожского областного краеведческого музея

тези

Тиждень науки – 2015: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.

конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів,

студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 15–19 квіт. 2015 р.). В 4 т. Т. 4 /відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С.218.

Карпенко О.В.

32

Проблеми та перспективи розвитку музеїв України

тези

Тиждень науки – 2015: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.

конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів,

студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 15–19 квіт. 2015 р.). В 4 т. Т. 4 /відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С.216.

Малигіна Е.О.

33

Вплив модернізацій та інноваційних технологій на кількість відвідувачів музеїв

тези

Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес [текст]: матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції, 8 грудня 2015 р. // Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.46-49.

Гресь-Євреінова С.В.

34

Перспективи розвитку історико-культурних заповідників України

тези

Матеріали VII  Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 24-25 березня 2016 року, м. Черкаси [Текст]: у 2-х томах/ Міністерство освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Т.1. –Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – С.26-28.

Гресь-Євреінова С.В.

Відзнаки та нагороди:

 

Рік початку діяльності в університеті: 2010 р.

Мови спілкування: українська, російська, англійська – розмовляю, пишу, читаю; французька – читаю зі словником.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063

аудиторія (кабінет): 385а

тел.: +380(61)769-84-03

e-mail: belikova.marina@outlook.com

URL: