Ви є тут

Головна

Прізвище: Мамотенко 

Ім'я: Дар'я 

По батькові: Юріївна

 

Посада: доцент кафедри міжнародного туризму

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, факультет економіки та управління, 1999,  спеціальність за дипломом – 7.03050201 «Економічна кібернетика», кваліфікація за дипломом – «Економіст-математик»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності  – ·08.06.01 «економіка, організація і управління підприємствами», «Підвищення ефективності використання інвестицій підприємства на основі методів управління проектами», рік захисту – 2004, Дніпропетровський університет економіки та права.

Наукові інтереси:

 •  Управління проектами, інвестиції

Дисципліни, які викладає:

 • Основи зовнішньоекономічної діяльності;
 • Стратегічний менеджмент та маркетинг в туризмі.

Основні наукові роботи (публікації):

1. Эффективное управление проектами // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Харківського державного політехнічного університету. Збірка наукових праць. Випуск 122. – Харків: ХДПУ, 2000. – С.40–43.

2. Управление проектами универсальным алгоритмом на основе сетевого моделирования // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Збірник наукових праць: В 2–х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. – Т. 1. – С.180–188.

3. Управление проектами на основе сетевых моделей с ограниченной пропускной способностью // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – Вип. 77. – С.19–26.

4. Инвестиционная деятельность Украины и перспективы экономического роста // Модели управления в рыночной экономике: (Сб. науч. тр. по материалам конференции “Информационные технологии в экономике и предпринимательстве: проблемы науки, практики и образования”. – Донецк: ДонНУ, 2002. – Спецвыпуск – С.130–135.

5. Оптимизация сроков выполнения инвестиционных проектов на примере строительства // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – Вип. 154. – С.85–91.

6. Учет риска и неопределенности в инвестиционных проектах // Прогрессивные технологии и системы машиностроения: Международный сб. научных трудов. – Донецк: ДонГТУ, 2002. – Вып. 19. – С.133–141.

7. Управление реализацией инвестиционных проектов с учетом факторов неопределенности и  риска // Проблемы науки. – Киев. – 2003.– №4. – С. 18–24.

8. Оценка экономической эффективности при сокращении продолжительности выполнения инвестиционного проекта // Проблемы науки. – Киев.– 2003. – №6.– С. 25–31.

9. Эффективная организация инновационного проекта // Вчені записки: Науковий журнал. – Харьків, ХІV. – 2003. - № 11. – С. 125-130.

10. Економічні засади гендерної політики // Збірник наукових праць гуманітарний вісник запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя, ЗДІА. – Випуск №19 – 2004. – С. 228-231.

11. Філософія управління персоналом // Монографія під ред.  В.Г. Воронкової – Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної академії, 2005. – 472 с. – С.331-368.

12. Оцінка ефективності інвестиційних проектів // Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка».- Львів – 2009. - № 628. – С.209-216.

13. Глобалізація міжнародних фінансових ринків. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць // Гол. ред.. Воронкова В.Г. – Вип. 39. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2010. – 250 с. – С. 229-238.

14. Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки: монографія // Наук. ред. І.Ю. Швець. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – 386 с.

15. Modern problems of the economy of development in the context of the world transformational changes: monograph. The Academy of Management and Administration in Opole, 2013.  – 390 р.

16. Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід: монографія / Заг. ред. проф. Зайцевої В.М. – Запоріжжя: ЛІПС, 2014. – 276 с.

17. Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку: монографія / За ред. Т.М. Берднікової, Н.О. Євтушенко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 277с.

18. Ключові компоненти комплексної оцінки якості життя населення регіонів України // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. –Вип. 2. (45) – 232 с. – С. 111-118.

19. Застосування проектного маркетингового управління для розвитку підприємств туристичної галузі // Економіка. Управління. Інновації. − Вип. № 4 (12). − 2014. − Інтернет-видання.

20. Розробка кадрової стратегії організації в сучасних умовах // Науковий вісник Херсонського державного університету. –Херсон: ВД «Гельветика», 2015. – Випуск 14 (3) – 169 с. – С. 49-52. 

Всього наукових праць: 45, з них монографій (співавтор)– 5, навчальних посібників (співавтор)–1.

Участь у конференціях:

1. Модели управления проектами на прединвестиционной фазе их реализации // Тезисы научно-технической конф. “Запорожсталь – 2000”. – Запорожье, 2000. – С.109.

2. Использование имитационного моделирования при определении критериев надежности организационно-технологического проектирования // Тезисы докладов Всеукраинской студенческой конф. “Современные информационные системы и технологии в экономике”. Запорожье, 2001. – С.91–101.

3. Повышение эффективности и разработка модели организационно–технического развития организации // Тезисы докладов Всеукраинской студенческой конф. “Современные информационные системы и технологии в экономике”. Запорожье, 2001. – С.57–63.

4. Проблемы и направления совершенствования инвестиционной деятельности Украины // Системний аналіз та інформаційні технології: Тези доповідей учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.:ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2002.– С.43.

5. Управление инвестиционными проектами на предприятии // Збірник наукових праць з гуманітарних наук, матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська політична антропологія як гуманистичний чинник державотворення в Україні» (9-10 жовтня 2002 рік) та Всеукраїнської науково-методичної конференції «Філософські, культурологічні, релігієзнавчі аспекти осмислення сучасного світу та їх науково-методичне значення» (24-25 жовтня 2002 року). – Запоріжжя, ЗДІА, – 2003. –С. 264-269.

6. Роль держави у розробці інноваційної  політики регіонального розвитку // Збірник наукових праць першої науково-практичної конференції 29 травня 2003 року/ Ред. Кол. Бєліков С.Б. (відп. ред.) та інші.-Запоріжжя ЗНТУ, 2003.-236 с. - С. 133-139.

7. Стратегічні рішення інвестиційної політики // Х науково-технічна конференція студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Частина М. Секції «Менеджменту організацій», «Фінансів», «Філософії, культурології та релігієзнавства». Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2005. – С.5-7.

8. Економічний і соціальний зміст інвестицій в умовах розвитку ринкових відносин Збірник доповідей учасників Всеукраїнської науково-теоретичної конференції  „Методологія соціального  пізнання: здобутки й проблеми”. – Запоріжжя, 2005. – 243 с. – С.217-219.

9. Аналіз гендерного  аспекту підприємництва на Україні Основні тенденції розвитку гендерної політики у ХХІ століття. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 вересня 2005 року / За ред. д.ф.н., проф. В.Г. Воронкової. – Запоріжжя: ЗДІА. – 2005. – 190 с. – С.228-232.

10. Участь України у формуванні загальноєвропейському простору вищої освіти // Збірник доповідей учасників VI Всеукраїнської науково-методичної конференції. Реалізація принципів і завдань Болонського процесу в Україні. Видавництво ЗДІА – Запоріжжя, 2006. – 426 с. – С.61-65.

11. Використання акредитивів у розрахунках між підприємствами та в міжнародній практиці // Особливості евроінтеграційної політики України: політичні, економічні, соціальні, культурні, правові чинники. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 23-24 березня 2006 року/ За ред. д.ф.н., проф. В.Г. Воронкової. – Запоріжжя: ЗДІА. – 2006. – 222 с. – С.146-148.

12. Програмно-цільові аспекти стратегічного управління персоналом на підприємстві // ХІІІ науково-технічна  конференція студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА.  Тези доповідей. Частина ІV. Теорія і тактика ефективного управління. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2008. – 236 с.

13. Концептуальні засади стратегії європейського вибору України в умовах глобалізації // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю. – Запоріжжя: ЗДІА. 2009. – 184 с. - С.116-118.

14. Удосконалення практичного менеджменту підприємств України в умовах глобалізації // Євроінтеграційна політика України в умовах глобалізації. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2011 – Запоріжжя: ЗДІА. – 260 с. - С. 25-27.

15. Формування концепції нового державного управління в умовах глобалізації // Концептуальні засади стратегії розвитку сучасного соціуму в умовах глобалізації і євроінтеграції. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю -  Запоріжжя: ЗДІА. 2012. – 268 с. - С. 215-218.

16. Моделі реформування державного управління в умовах глобалізації // Аеро-2012. Повітряне і космічне право: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Становлення держави та права в умовах глобалізації: теоретичний та практичний аспект», Київ, Національний авіаційний університет, 24 лютого 2012. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – 452 с. - С.65-67.

17. Моделі реформування публічного адміністрування в умовах глобалізації // Сучасне українське суспільство у вимірах глобалізації і євроінтеграції. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю – Запоріжжя: ЗДІА. 2013. – 234 с. - С. 227-229.

18. Оцінка ефективності публічного управління // Collection of Materials of the 3rd  International Scientific Conference Problem Prospects of Territories Socio-Economic Development (April 29 -May 3, 2014, Opole,
Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2014. – pp. 232 - C. 64-67

19. Напрямки реалізації принципів стійкого розвитку в туризмі // Щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2014». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 335-337.

20. Оцінка економічної ефективності подієвих заходів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід», ЗНТУ, 16-17 жовтня 2014. – С. 265-268.

21. Стратегічні рішення щодо політики інвестування в туристичній галузі України // «Always ahead facing the unknown», International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers, Basel (Switzerland), 2014. – P. 18-22.

22. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах //Актуальні проблеми модернізації економіки та  фінансової системи України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси: ЧДТУ, 2014. – С. 323-327.

23. Ефективність державного управління в умовах глобалізації // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015.

24. Підвищення ефективності корпоративного управління в Україні // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015.

25. Світовий досвід державної підтримки інноваційної діяльності в умовах глобалізації // Інновації в юридичній освіті: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки. ? Київ, Національний авіаційний університет, 21 травня 2015. – 300 с. ? С. 20-23.

Відзнаки та нагороди:

 

  Рік початку діяльності в університеті: 2014

  Мови спілкування: російська, українська (вільно).

  Контакти:

  адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64, корпус 4.
  аудиторія (кабінет): 386
  тел.: +380(61) 7698 403
  e-mail: mamotenko07@gmail.com
  URL: