Ви є тут

Головна

Прізвище: Мамотенко 

Ім'я: Дар'я 

По батькові: Юріївна

 

Посада: доцент кафедри міжнародного туризму

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, факультет економіки та управління, 1999,  спеціальність за дипломом – 7.03050201 «Економічна кібернетика», кваліфікація за дипломом – «Економіст-математик»
 •  

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності  – ·08.06.01 «економіка, організація і управління підприємствами», «Підвищення ефективності використання інвестицій підприємства на основі методів управління проектами», рік захисту – 2004, Дніпропетровський університет економіки та права.

Наукові інтереси:

 •  Управління проектами, інвестиції

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

п/п

 

Назва

Характер роботи

Вихідні

дані

Співавтори

1

2

3

4

5

Навчальні підручники, посібники під грифом МОН, монографії

1

Індустрія гостинності в Україні: стан і тенденції розвитку: монографія

стаття

Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – С. 213 – 225. (підрозділ у науковій монографії)

Колектив авторів

Статті у фахових виданнях, збірках наукових праць, журналах

2

Розробка кадрової стратегії організації в сучасних умовах

стаття

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – Херсон: Вид-во «Гельветика», 2015. – № 14(3) – С. 49-53. (Фахове видання)

 

 

 

-

3

Формування ланцюга цінності продукту в туристській галузі

 

стаття

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ, 2016. – № 171 – С. 142-148. (Фахове видання)

Лозова О.А.

4

Сучасний стан та перспективи розвитку рекреаційного комплексу України

стаття

Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: УНУС, 2016. – № 89 – С. 203-210. (Фахове видання)

Лозова О.А.

5

Сучасний розвиток готельного господарства в Україні 

 

стаття

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ, 2017. – Вип. 185 – С. 251 – 259. (Фахове видання)

Лозова О.А.

6

Сучасний стан та тенденції розвитку санаторно-курортної галузі України

 

стаття

Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Київ: Видавництво «Основа», 2017 – Вип. 91. – Ч. 2 : Економічні науки. – С.143 – 151. (Фахове видання)

Лозова О.А.

7

Перспективні напрямки підвищення туристичної привабливості регіонів України

Електронне наукове фахове видання

Східна Європа:  економіка, бізнес та управління. – Дніпро: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2019. – Вип. 2(19) – С. 218 – 229. (Фахове видання)

Бут Т.В.

8

Аналітичний інструмент стратегічного менеджменту: використання PEST-аналізу в туризмі //

стаття

Причорноморські економічні студії, 2020. – №53. – 38-47 С. (Фахове видання)

Шелеметьєва Т.В., Гресь-Євреінова С.В.

9

Public debt of Ukraine: dynamics, structure, management methods

стаття

Management and entrepreneurship: trends of development, Vol. 2. (12) 2020 . – р.79-90 (коперникус, ЗНУ) (Фахове видання)

Zaytseva, V. But, T.,

Тези, доповіді конференцій, семінарів, симпозіумів тощо

10

Ефективність державного управління в умовах глобалізації

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015. – С. 185-187.

 

11

Підвищення ефективності корпоративного управління в Україні

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015. – С 227 – 228.

 

12

Світовий досвід державної підтримки інноваційної діяльності в умовах глобалізації

тези

Інновації в юридичній освіті: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки. ‑ Київ, Національний авіаційний університет, 21 травня 2015. – 300 с. – С. 20-23.

 

13

Управління світовим розвитком на основі сітьового моделювання

тези

Материали за ХІІ международна научна практична конференция, “Найновите научни постижения – 2016”. – Т. 1. – Икономики. – София. “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2016. – 112 с. – С. 11-14.

 

14

Стратегічне управління персоналом на туристичному підприємстві

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2016», ЗНТУ, 2016. – 568 с. ‑ С. 305-307.

 

15

Роль авіатранспорту в туристській галузі

 

 

тези

Аеро - 2016. Повітряне і космічне право: всеукр. конф. молодих учених і студентів, 24 листопада 2016 р.: тези доп.  – Київ: НАУ, 2016. – Т. 1. – С. 44 – 47.

 

16

Інвестиції в туристичну галузь Україні: проблеми та перспективи

тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», м. Запоріжжя, 30 – 31 березня 2017 р.: в 2-х т. / колектив авторів; за заг. ред. проф. В.М. Зайцевої; ЗНТУ. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 1. –  С. 228 – 231.

 

17

Особливості сучасної організації дозвілля та відпочинку туристів в Україні

 

тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», м. Запоріжжя, 30 – 31 березня 2017 р.: в 2-х т. / колектив авторів; за заг. ред. проф. В.М. Зайцевої; ЗНТУ. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 1. –  С. 31 – 34.

Бевзелюк В. В. (ст. гр. МТУз-112м)

18

Напрями розвитку туристичної  галузі  України

 

тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», м. Запоріжжя, 30 – 31 березня 2017 р.: в 2-х т. / колектив авторів; за заг. ред. проф. В.М. Зайцевої; ЗНТУ. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 1. –  С. 238 – 241.

Марченко О. О. (ст. гр. МТУ-112м)

19

Особливості інновацій у сфері туризму

 

тези

Науково-практична конференція «Тиждень науки – 2017» викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18-21 квітня 2017 р. –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. –  С. 1694-1696.

 

20

Інвестування у туристичну галузь України

тези

Імперативи розвитку громадянського суспільства у забезпеченні національної конкурентоспроможності: міжнародна науково-практичної конференції, 13-14 грудня 2018 року: тези доп. – Батумі, Грузія, 2018.  – Т.2. – 327 с. ­- С 47-50.

 

21

Управління проектами в туристичній сфері

тези

Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції: міжнародна науково-практичної конференції, 17 жовтня 2018 року: тези доп. – Мукачево: РВВ МДУ, 2018. – 253 с. - С. 163-166.

 

21

Використання прав на інтелектуальну власність в галузі туризму

 

тези

Молодіжний науковий юридичний форум: міжнародна науково-практична конференція, 18 травня 2018 р.: тези доп. – Тернопіль: Вектор, 2018 - 382с. - С. 25-28.

 

23

Розвиток агротуризму як напрямок диверсифікації особистих селянських господарств

 

тези

Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф.,  18-21 квітня 2018 р.: тези доп. –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 2024-2026.

Прокопенко І.Ю.

24

Розвиток туризму у Таїланді

тези

Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф.,  18-21 квітня 2018 р.: тези доп. –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 2018-2020.

Іванов А.І.

25

Особливості управління проектами в туристичній галузі

тези

Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф.,  18-21 квітня 2018 р.: тези доп. –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 1979-1981.

 

26

Державно-приватне партнерство у сфері туризму

тези

Туризм ХХІ століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності: матеріали міжн. наук.-практ. конф., (Пряшів, 10-11 квітня 2019 р): тези доп. / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ: Київ.нац. торг.-екон. ун-т, 2019. - С. 128-130.

 

27

Стратегія розвитку туристичної індустрії міста Запоріжжя

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», Факультет міжнародного туризму та управління персоналом. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 19 С.

 

28

Аналіз динаміки розвитку світової туристичної галузі

 

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», Факультет міжнародного туризму та управління персоналом. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 62 С.

Я.О. Дерновий 

29

Світові тенденції застосування інновацій в готельному бізнесі

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», Факультет міжнародного туризму та управління персоналом. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 60 С.

В.В. Алексєєнко 

30

Державний борг України: причини виникнення та шляхи його скорочення //

тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації», Запоріжжя, 29-30 жовтня 2019 р. / НУ «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2019. ­ С. 183-187.

Зацепіна Н.О.

31

Вплив пандемії на туристичний ринок 2020

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2020», НУ «Запорізька політехніка». – Запоріжжя, 2020. – 16 С.

 

32

Інновації у сфері готельно-ресторанного бізнесу

 

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2020», НУ «Запорізька політехніка». – Запоріжжя, 2020. – 106 С. .

Єфименко Г.М.

33

Комунікаційна політика та креативний маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі

 

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2020», НУ «Запорізька політехніка». – Запоріжжя, 2020. – 70 С.

Півень В.Д.

Методичні вказівки

34

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ризики та економічна безпека турфірм» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання

Друк.

Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 30 с.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри «Міжнародного туризму»,

протокол № 4

 від «26» листопада 2016 р.

А.П. Безхлібна

35

Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Корпоративне управління» для підготовки фахівців зі спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство»

Друк.

Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 36 с.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри «Міжнародного туризму»,

протокол № 4

 від «26» листопада 2016 р.

О.В. Шевченко

36

Методичні вказівки для самостійного опрацювання опорного конспекту лекцій з дисципліни «Технологія туристської діяльності» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання

 

Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 21  с.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри «Туристичного, ресторанного

та готельного бізнесу» протокол № № 1  від  29.08.2019

 

 

37

Методичні рекомендації з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання

 

Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 42  с.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри «Туристичного, ресторанного

та готельного бізнесу» протокол № № 1  від  29.08.2019

 

38

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання

 

Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 68  с.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри «Туристичного, ресторанного

та готельного бізнесу» протокол № № 1  від  29.08.2019

 

39

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання

 

Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46  с.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри «Туристичного, ресторанного

та готельного бізнесу» протокол № № 1  від  29.08.2019

 

 

Методичні рекомендації з дисципліни «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг» до виконання практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання с.

 

Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 32  с.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри «Туристичного, ресторанного

та готельного бізнесу» протокол № № 1  від  29.08.2019

 

 

Відзнаки та нагороди:

 

  Рік початку діяльності в університеті: 2014

  Мови спілкування: російська, українська (вільно).

  Контакти:

  адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64, корпус 4.
  аудиторія (кабінет): 386
  тел.: +380(61) 7698 403
  e-mail: mamotenko07@gmail.com
  URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=977