Ви є тут

Головна

Для бакалаврів спеціальності 133 Галузеве машинобудування

І курс

1 семестр

 • Вища математика
 • Вступ до спеціальності
 • Іноземна мова
 • Хімія та основи екології
 • Вибіркова дисципліна 1: Історія української культури (або інша дисципліна)
 • Вибіркова дисципліна 2: Історія України (або інша дисципліна)
 • Вибіркова дисципліна 3: Політико-правова система України (або інша дисципліна)
 • Вибіркова дисципліна 4: Фізичне виховання (або інша дисципліна)

2 семестр

 • Іноземна мова
 • Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Навчальна (ознайомча) практика
 • Вибіркова дисципліна 5: Вища математика (або інша дисципліна)
 • Вибіркова дисципліна 6: Теоретична механіка (або інша дисципліна)
 • Вибіркова дисципліна 7: Технологія конструкційних матеріалів (або інша дисципліна)
 • Вибіркова дисципліна 8: Фізичне виховання (або інша дисципліна)

ІI курс

3 семестр

4 семестр

 • Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Конструкція двигунів внутрішнього згорання
 • Основи САПР двигунів внутрішнього згорання
 • Теоретичнi основи теплотехнiки
 • Теорія механізмів і машин
 • Філософія
 • Вибіркова дисципліна 11: Опір матеріалів (або інша дисципліна)
 • Вибіркова дисципліна 12: Фізичне виховання (або інша дисципліна)

ІII курс

5 семестр

6 семестр

ІV курс

7 семестр

8 семестр

Вибіркові дисципліни:

Для магістрів спеціальності 133 Галузеве машинобудування (освітня програма Двигуни внутрішнього згорання)

1 семестр

2 семестр

 • ОК1 Дослідження та випробування технічних систем
 • ОК2 Екологiзацiя двигунів внутрішнього згорання
 • ОК3 Комплексний науково-дослідний курсовий проект
 • ОК9 Управління якістю
 • Вибіркова дисципліна ВК3: Надійність технічних систем (або інша дисципліна)
 • Вибіркова дисципліна ВК5: Системи паливоподачі і управління двигунів внутрішнього згорання / Паливна апаратура дизелів / Комп’ютерне моделювання процесів в двигунах внутрішнього згорання
 • Вибіркова дисципліна ВК6: Термогазодинамiчнi процеси в двигунах внутрішнього згорання (або інша дисципліна)
 • Вибіркова дисципліна ВК7: Цивільний захист і охорона праці в галузі (або інша дисципліна)

3 семестр

 • Переддипломна практика (Стажування)
 • Дипломування

Для докторів філософії спеціальності 133 Галузеве машинобудування

 • Математичне моделювання механічних систем та тепломасопереносу
 • Теорія планування експерименту та обробки експериментальних даних

Для спеціальності 131 Прикладна механіка

Для спеціальності 132 Матеріалознавство

Для спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Для спеціальності 136 Металургія

Для спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Для спеціальності 173 Авіоніка

Дисципліни, що викладаютьсяч на кафедрі, доступні для дистанційного вивчення в системі Moodle за наступним посиланням: https://moodle.zp.edu.ua/course/index.php?categoryid=342

Для реєстрації в системі Moodle здобувачам вищої освіти груп транспортного факультету необхідно написати лист на електронну скриньку dekanat_tf@zntu.edu.ua , вказавши П.І.Б., групу, номер телефону.

Метою викладання навчальної дисципліни «Термогазодинамічні процеси в ДВЗ» є ознайомлення з головними законами руху газового середовища й пов’язаних із цим енергетичних перетворень.

Метою викладання навчальної дисципліни «Системи паливоподачі і управління ДВЗ» є ознайомлення студентів з головними принципами повітропостачання, паливоподачі й управління ДВЗ.

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» є ознайомлення з організацією наукової роботи, методами вирішення наукових та винахідницьких задач пошуку, принципами подолання технічних протиріч.

«Паливо, мастило та ОР» – спеціальна дисципліна, у якій вивчаються головні експлуатаційні властивості найбільш розповсюджених палив, мастильних матеріалів і охолоджуючих рідин для усіх типів двигунів внутрішнього згоряння.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи технічної творчості» є ознайомлення з організацією творчої роботи, методами вирішення технічних, наукових та винахідницьких задач, пошуку нових технічних рішень, принципами подолання технічних протиріч. Завдання – розвиток творчого мислення у напрямку науково-дослідної діяльності по вдосконаленню технічних систем.

Метою викладання навчальної дисципліни «Машини з ДВЗ» є формування у студентів знань конструктивних принципів побудови і функціонування агрегатів, механізмів і систем автомобілів, тракторів, тепловозів, літаків, вертольотів, суден і інших транспортних засобів і стаціонарних установок.

Метою викладання навчальної дисципліни «Надійність та довговічність ДВЗ» є формування у студентів системи наукових і професійних знань щодо застосування основних положень теорії надійності відносно впровадження заходів по забезпеченню безпосередньо надійності двигунів внутрішнього згорання при їх cтворенні, утриманні та використанні та використанні за призначенням.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи методології проектування машин» є розвиток у студентів системного діалектичного підходу до інженерних проблем і шляхів їх творчого рішення, а також забезпечення взаєморозуміння й взаємодії між спеціалістами різних професій, що разом створюють сучасну техніку.

Метою викладання дисципліни «Експлуатація та ремонт ДВЗ» є формування у студентів знань з організацій технічного обслуговування і поточного ремонту ДВЗ.

«Теоретичні основи теплотехніки» – інженерна дисципліна, у якій вивчаються закони термодинаміки і теплообміну, а також методи застосування цих законів:

 • до розв’язання практичних задач ливарного виробництва у машинобудівній галузі.
 • в аналізі технологій обробки металів тиском машинобудівної галузі.
 • в області аналізу теплофізичних процесів у технологіях машинобудування.
 • в області аналізу теплофізичних процесів в технологічних системах механічної обробки.
 • в аналізі теплотехнічних процесів при тепловій обробці матеріалів і виробів у машинобудівній галузі.

Метою дисципліни «Системи виробництва і розподілу теплової енергії» є підготовити студентів до засвоєння питань аналізу систем виробництва та розподілу теплової енергії з метою підвищення технічного рівня систем та більш ефективного використання енергоресурсів промислових підприємств.