Ви є тут

Головна

І курс

1 семестр

 • Вища математика
 • Вступ до спеціальності
 • Іноземна мова
 • Хімія та основи екології
 • Вибіркова дисципліна 1: Історія української культури (або інша дисципліна)
 • Вибіркова дисципліна 2: Історія України (або інша дисципліна)
 • Вибіркова дисципліна 3: Політико-правова система України (або інша дисципліна)
 • Вибіркова дисципліна 4: Фізичне виховання (або інша дисципліна)

2 семестр

 • Іноземна мова
 • Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Навчальна (ознайомча) практика
 • Вибіркова дисципліна 5: Вища математика (або інша дисципліна)
 • Вибіркова дисципліна 6: Теоретична механіка (або інша дисципліна)
 • Вибіркова дисципліна 7: Технологія конструкційних матеріалів (або інша дисципліна)
 • Вибіркова дисципліна 8: Фізичне виховання (або інша дисципліна)

ІI курс

3 семестр

4 семестр

 • Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Конструкція двигунів внутрішнього згорання
 • Основи САПР двигунів внутрішнього згорання
 • Теоретичнi основи теплотехнiки
 • Теорія механізмів і машин
 • Філософія
 • Вибіркова дисципліна 11: Опір матеріалів (або інша дисципліна)
 • Вибіркова дисципліна 12: Фізичне виховання (або інша дисципліна)

ІII курс

5 семестр

6 семестр

ІV курс

7 семестр

8 семестр

Вибіркові дисципліни:

1 семестр

2 семестр

 • ОК1 Дослідження та випробування технічних систем
 • ОК2 Екологiзацiя двигунів внутрішнього згорання
 • ОК3 Комплексний науково-дослідний курсовий проект
 • ОК9 Управління якістю
 • Вибіркова дисципліна ВК3: Надійність технічних систем (або інша дисципліна)
 • Вибіркова дисципліна ВК5: Системи паливоподачі і управління двигунів внутрішнього згорання / Паливна апаратура дизелів / Комп’ютерне моделювання процесів в двигунах внутрішнього згорання
 • Вибіркова дисципліна ВК6: Термогазодинамiчнi процеси в двигунах внутрішнього згорання (або інша дисципліна)
 • Вибіркова дисципліна ВК7: Цивільний захист і охорона праці в галузі (або інша дисципліна)

3 семестр

 • Переддипломна практика (Стажування)
 • Дипломування
 • Вступ до спеціальності.

Мета дисципліни - ознайомлення з історією розвитку автотранспортних засобів, місцем і роллю технічної експлуатації в автотранспортному комплексі країни, галузі, регіону, станом і тенденціями розвитку автомобільного транспорту; основним змістом навчальних програм і вимогами до підготовки бакалавра та магістра за фахом.

 • Основи конструкції двигунів автомобілів.

Мета дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти системних знань і розумінь конструктивного виконання та функціонування механізмів і систем бензинових, дизельних та газових двигунів внутрішнього згорання автомобілів.
 • Трансмісії автомобілів.

Мета дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти системних знань і розумінь конструктивного виконання та функціонування механізмів і агрегатів механічних, гідромеханічних, гідрооб’ємних трансмісій автомобілів різного призначення.

 • Ходова частина та системи керування автомобілем.

Мета дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти системних знань і розумінь конструктивного виконання та функціонування окремих складових ходової частини, рульового та гальмівного керування рухом автомобілів.
 • Експлуатаційні матеріали автомобілів та тракторів.

Мета дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти знань про властивості палив, моторних, трансмісійних олив, мастил, технічних рідин та інших витратних ремонтно-експлуатаційних матеріалів, які використовуються на протязі життєвого циклу автомобілів та тракторів.

 • Експлуатаційні властивості автомобіля.

Мета дисципліни - формування у студентів базових теоретичних знань, понять та практичних навичок по аналізу і вибору параметрів автомобіля, що забезпечують реалізацію заданих експлуатаційних властивостей, вивчення закономірностей руху автомобіля; формування теоретичної бази з метою формалізації задач розробки і проектування автомобілів, та оволодіння математичними методами їх розв’язання; вивчення закономірностей фізичних явищ, що протікають при взаємодії автомобіля з опорною поверхнею і навколишнім середовищем та їх використання для вибору і забезпечення експлуатаційних параметрів автомобіля.

 • Основи технічної творчості.

Мета дисципліни - формування у студентів цілісного системного уявлення про сучасні методи пошуку нових технічних рішень, активізацію та наукову організацію творчої діяльності, основні етапи та прийоми раціонального творчого процесу, принципи та правила подолання технічних протиріч при вирішенні винахідницьких задач.

 • Основи конструкції трактора.

Мета дисципліни - формування у студентів знань і конструктивних принципів будови і функціонування агрегатів, систем і механізмів тракторів; допомогти студентам отримати теоретичні знання і дати відповідне розуміння конструкції колісних та гусеничних тракторів: принципу роботи агрегатів і вузлів трансмісій; ходових частин, систем управління; основного робочого обладнання; роз’яснення тенденцій розвитку їх конструкцій.

 • Теорія автоматичних систем автомобіля.

Мета дисципліни - придбання знань, необхідних для використання в практичній діяльності в ході проектування, виробництва, монтажу, налагодження і експлуатації  автоматичних систем автомобіля.

 • Основи теорії і динаміки автомобільних двигунів.

Мета дисципліни - набуття студентами знань щодо принципу роботи автомобільних двигунів, аналізу та розрахунку робочого циклу, показників роботи ДВЗ, особливостям їх конструкції, кінематики і динаміки.

 • Основи діагностики та ремонту автомобілів.

Мета дисципліни - отримання знань з технології та організації діагностики, технології ремонту деталей різних класів, капітального ремонту автомобілів і агрегатів, основних способів відновлення деталей, вимірювальних приладів та технологічного обладнання, організації робіт з технічного нормування.

 • Випробування, діагностика, діагностичне обладнання.

Мета дисципліни - вивчення методів та засобів діагностування технічного стану автомобілів, можливих несправностей, способів їх виявлення; оволодіння основами конструювання технологічної оснастки, освоєння методів прогнозування технічного стану та залишкового ресурсу складових частин автомобілів.

 • Експлуатація та обслуговування машин.

Мета дисципліни - формування у студентів знань і вмінь в області експлуатації й обслуговування автомобілів, необхідних фахівцям для створення ефективної, надійної й безпечної техніки, що відповідає сучасним вимогам високого рівня світового автомобілебудування. формування у студентів знань і вмінь в області експлуатації та обслуговування автомобілів, необхідних фахівцям для створення ефективної, надійної й безпечної техніки, що відповідає сучасним вимогам високого рівня світового автомобілебудування; вивчення основних положень, що регламентують питання використання різних типів автомобілів за їх функціональним призначенням з забезпеченням підтримки працездатного стану та відновлення ресурсу у різних умовах застосування.

 • Спеціалізований рухомий склад.

Мета дисципліни - формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок розв’язання задач проектування, виробництва і експлуатації спеціалізованих автотранспортних засобів; вивчення сучасного стану і перспектив розвитку спеціалізованих автотранспортних засобів, особливостей їх експлуатації і пред’явлених до них вимог та теорії експлуатаційних властивостей і робочих процесів, формування базових інженерних знань для практичної діяльності в машинобудівній галузі, пов’язаної з проектуванням, виробництвом та технічним забезпеченням експлуатації спеціалізованих автотранспортних засобів і їх складових; закономірності формування структури і експлуатаційних характеристик рухомого складу, особливості методів розрахунків спеціалізованих автотранспортних засобів, умов їх експлуатації і безпеки руху, показники ефективності рухомого складу.

 • Методи випробування та основи сертифікації автомобіля.

Мета дисципліни - оволодіння сучасними методами випробувань та випробувальним устаткуванням для проведення експериментальних досліджень; плануванням і проведенням випробувань автомобільної техніки; одержання, опрацювання і аналіз результатів випробувань;  сертифікація автотракторної техніки.

 • Автомобільні кузови.

Мета дисципліни - вивчення основних експлуатаційно-технічних якостей автомобільного кузова, оволодіння основними методами компонування, розрахунку його елементів, ознайомлення з технологією виготовлення.

 • Робочі процеси автомобілів.

Мета дисципліни - затвердження і поглиблення теоретичних положень по конструюванню агрегатів і деталей автомобіля, розвиток навиків самостійної творчої роботи; отримання необхідних знань і практичних навиків, які дозволять випускнику університету на сучасному рівні здійснювати проектування конструкцій з більш широким упровадженням в конструювання і розрахунок автомобіля комп’ютерів, методів та систем автоматичного проектування.

 • Проектування нестандартного діагностичного обладнання.

Мета дисципліни - формування у студентів необхідних знань по особливостям конструкцій, вимогам, які пред'явлені до обладнання для випробувань, діагностики технічного стану, обслуговування і ремонту автомобілів, методикам розрахунків, вибору й експлуатації таких технічних засобів; отримання необхідних систематизованих знань, які забезпечують грамотне вирішення питань конструювання, розрахунку й експлуатації нестандартного обладнання і розроблених на базі його комплексів для випробувань, діагностики й обслуговування автомобілів.

 • Теорія технічних систем автомобілів.

Мета дисципліни - оволодіння створенням технічних систем та їх елементів на базі системного підходу та системного аналізу; вивчення властивостей, структури, класифікації, законів побудови, використання та розвитку автомобілів, як технічних систем.

 • Основи САПР в автомобілебудуванні.

Мета дисципліни - формування у студентів знань з автоматизованого проектування елементів автотранспортних засобів та транспортних засобів в цілому з допомогою сучасних комп'ютерних технологій.

 • Електронне обладнання систем автомобілів.

Мета дисципліни - вивчення основних принципів побудови та функціональних особливостей новітніх електронних систем автоматичного контролю, управління та регулювання, які містяться у бортовому обладнанні сучасних автотранспортних засобів.

 • Автоматизоване проектування елементів автотранспортних засобів та засобів їх діагностування.

Мета дисципліни - проектувати та розробляти деталі й збірки (механізмів) транспортних засобів та діагностичного обладнання з використанням параметричного проектування на основі конструктивних елементів, технологій поверхневого і об'ємного моделювання.

 • Автотехнічна експертиза.

Мета дисципліни - вирішення практичних завдань по експертному розслідуванню дорожньо-транспортних пригод на базі знання основних аспектів проведення автотехнічної експертизи.

 • Методологія наукових досліджень.

Мета дисципліни - оволодіння основними етапами науково-дослідницької роботи, які містять вибір напрямку наукового дослідження, пошук, накопичування та обробку наукової інформації, оформлення результатів наукової роботи та впровадження їх у виробництво.

 • Основи ергономіки.

Мета дисципліни - набуття студентами знань, що забезпечують системний підхід при проектуванні автомобілів і тракторів з урахуванням взаємодії в системі "водій - машина - навколишнє середовище"; ознайомити з основами технічної естетики та впровадженням методів художнього конструювання в промислове виробництво.

 • Використання ЕОМ при діагностиці автомобіля.

Мета дисципліни - оволодіння спеціальними комп’ютерними інформаційними системами для проведення діагностичних робіт, обслуговування та ремонту транспортних засобів, підбору запасних частин.

 • Основи мехатроніки.

Мета дисципліни - отримання знань щодо методів і процесів проектування та виробництва якісно нових модулів і транспортних засобів - інтелектуальних дослідних та промислових самоорганізуючих і самокерованих систем.

 • Основи міцності та довговічності автомобілів.

Мета дисципліни - формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок вирішення задач теорії надійності стосовно автомобілів та їх складових; вивчення основних понять, положень теорії надійності, формування математичної бази з метою формалізація задач забезпечення міцності і довговічності автомобіля та оволодіння математичними методами їх розв’язання.

 • Надійність технічних систем.
Мета дисципліни – формування у студентів системи наукових і професійних знань щодо
застосування основних положень теорії надійності відносно впровадження заходів по
забезпеченню безпосередньо надійності технічних систем у формі автомобілів, тракторів,
їх складових при cтворенні дослідних зразків та здійснення заходів використанні за
призначенням.
 • Управління якістю.

Мета дисципліни - формування у студентів цілісного системного уявлення про управління якістю, як сучасної концепції управління, а також умінь і навичок в галузі управління якістю продукції, послуг, робіт, діяльності вітчизняних підприємств і організацій; дослідження та випробування технічних систем; вивчення принципів, етапів і методів прискорених випробувань та доводки конструкцій технічних систем, діагностичних основ контролю та резервів підвищення їх технічного рівня.

 • Електронні системи керування транспортними засобами.

Мета дисципліни - оволодіння алгоритмами і принципами функціонування електронних блоків контролю роботи для різних вузлів та агрегатів транспортних засобів, маршрутних систем, систем автомобільної сигналізації та навігації.

 • Транспортні енергетичні установки.

Мета дисципліни - оволодіти концепцією розвитку транспортних енергетичних установок на базі поршневих ДВЗ, газових, парових, парогазових турбін і інших двигунів і здобути наукові знання, на основі яких можна буде перейти до нових видів транспортної енергетики.

Для докторів філософії спеціальності 133 Галузеве машинобудування

 • Математичне моделювання механічних систем та тепломасопереносу
 • Теорія планування експерименту та обробки експериментальних даних

Для спеціальності 131 Прикладна механіка

Для спеціальності 132 Матеріалознавство

Для спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Для спеціальності 136 Металургія

Для спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Для спеціальності 173 Авіоніка

Метою викладання навчальної дисципліни «Термогазодинамічні процеси в ДВЗ» є ознайомлення з головними законами руху газового середовища й пов’язаних із цим енергетичних перетворень.

Метою викладання навчальної дисципліни «Системи паливоподачі і управління ДВЗ» є ознайомлення студентів з головними принципами повітропостачання, паливоподачі й управління ДВЗ.

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» є ознайомлення з організацією наукової роботи, методами вирішення наукових та винахідницьких задач пошуку, принципами подолання технічних протиріч.

«Паливо, мастило та ОР» – спеціальна дисципліна, у якій вивчаються головні експлуатаційні властивості найбільш розповсюджених палив, мастильних матеріалів і охолоджуючих рідин для усіх типів двигунів внутрішнього згоряння.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи технічної творчості» є ознайомлення з організацією творчої роботи, методами вирішення технічних, наукових та винахідницьких задач, пошуку нових технічних рішень, принципами подолання технічних протиріч. Завдання – розвиток творчого мислення у напрямку науково-дослідної діяльності по вдосконаленню технічних систем.

Метою викладання навчальної дисципліни «Машини з ДВЗ» є формування у студентів знань конструктивних принципів побудови і функціонування агрегатів, механізмів і систем автомобілів, тракторів, тепловозів, літаків, вертольотів, суден і інших транспортних засобів і стаціонарних установок.

Метою викладання навчальної дисципліни «Надійність та довговічність ДВЗ» є формування у студентів системи наукових і професійних знань щодо застосування основних положень теорії надійності відносно впровадження заходів по забезпеченню безпосередньо надійності двигунів внутрішнього згорання при їх cтворенні, утриманні та використанні та використанні за призначенням.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи методології проектування машин» є розвиток у студентів системного діалектичного підходу до інженерних проблем і шляхів їх творчого рішення, а також забезпечення взаєморозуміння й взаємодії між спеціалістами різних професій, що разом створюють сучасну техніку.

Метою викладання дисципліни «Експлуатація та ремонт ДВЗ» є формування у студентів знань з організацій технічного обслуговування і поточного ремонту ДВЗ.

«Теоретичні основи теплотехніки» – інженерна дисципліна, у якій вивчаються закони термодинаміки і теплообміну, а також методи застосування цих законів:

 • до розв’язання практичних задач ливарного виробництва у машинобудівній галузі.
 • в аналізі технологій обробки металів тиском машинобудівної галузі.
 • в області аналізу теплофізичних процесів у технологіях машинобудування.
 • в області аналізу теплофізичних процесів в технологічних системах механічної обробки.
 • в аналізі теплотехнічних процесів при тепловій обробці матеріалів і виробів у машинобудівній галузі.

Метою дисципліни «Системи виробництва і розподілу теплової енергії» є підготовити студентів до засвоєння питань аналізу систем виробництва та розподілу теплової енергії з метою підвищення технічного рівня систем та більш ефективного використання енергоресурсів промислових підприємств.