Ви є тут

Головна

Для магістрів спеціальності 133 Галузеве машинобудування (освітня програма Двигуни внутрішнього згорання)

 • Дослідження та випробування технічних систем
 • Екологiзацiя ДВЗ
 • Електронні системи ДВЗ
 • Комплексний науково-дослідний курсовий проект
 • Математичне моделювання ДВЗ
 • Методологія наукових досліджень
 • Надійність технічних систем
 • Основи ергономіки
 • Основи конструювання ДВЗ
 • САПР ДВЗ
 • Системи паливоподачі і управління ДВЗ
 • Термогазодинамiчнi процеси в ДВЗ
 • Управління якістю

Для бакалаврів спеціальності 133 Галузеве машинобудування

 • Автоматичне регулювання ДВЗ
 • Альтернативні конструкції ДВЗ
 • Вступ до спеціальності
 • Газова динаміка та агрегати наддуву
 • Гiдравлiка, гiдро- та пневмоприводи
 • Діагностика технічного стану ДВЗ
 • Динаміка ДВЗ
 • Експлуатація та обслуговування машин
 • Експлуатація та ремонт ДВЗ
 • Електричне обладнання ДВЗ
 • Конструкція ДВЗ
 • Машини з ДВЗ
 • Методи випробувань і основи сертифікації ДВЗ
 • Надійність та довговічність ДВЗ
 • Палива, мастила та охолоджуючі рідини
 • Системи ДВЗ
 • Теоретичнi основи теплотехнiки
 • Теорiя ДВЗ
 • Основи теплотехніки і гідравліки

Для спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • Гiдрогазодинамiка
 • Тепломасообмiн
 • Системи виробництва i розподiлу теплової енергiї
 • Теплоенергетичні процеси i установки
 • Основи теплопостачання
 • Технiчна термодiнамика
 • Енергетичнi установки

Для спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

 • Основи термодинаміки і гідравліки
 • Основи газової динамiки

Для спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

 • Технічна механіка рідини та газу
 • Інженерні комунікації в будівництві

Для спеціальності 131 Прикладна механіка

 • Основи теплотехніки і гідравліки

Для спеціальності 132 Матеріалознавство

 • Основи тепломасоперенесення в матеріалах

Для спеціальності 136 Металургія

 • Теплотехнiка

Метою викладання навчальної дисципліни «Екологізація двигунів внутрішнього згоряння» є ознайомлення студентів з принципами утворення токсичних речовин у поршневих ДВЗ, їх залежність від виду палива та конструктивних параметрів двигуна. Вивчення дисципліни «Екологізація ДВЗ» формує у студентів розуміння фізико-хімічної сутності утворення токсичних речовин у циліндрах ДВЗ та в пов’язаних з ним системах, дає знання з математичного опису цих процесів, і оцінки рівня екологічності різних типів ДВЗ.

Метою викладання навчальної дисципліни «Термогазодинамічні процеси в ДВЗ» є ознайомлення з головними законами руху газового середовища й пов’язаних із цим енергетичних перетворень.

Метою викладання навчальної дисципліни «Системи паливоподачі і управління ДВЗ» є ознайомлення студентів з головними принципами повітропостачання, паливоподачі й управління ДВЗ.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи конструювання ДВЗ» є підготувати спеціаліста з проектування сучасних конструкцій двигунів внутрішнього згоряння. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення студентів зі сформованими принципами і тенденціями конструювання ДВЗ, найбільш розповсюдженими розрахунковими схемами, традиційними методиками розрахунку деталей і вузлів.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є ознайомлення з організацією наукової роботи, методами вирішення наукових та винахідницьких задач пошуку, принципами подолання технічних протиріч.

«Теорія ДВЗ» являється фундаментальною дисципліною спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння». Вона формує у студентів розуміння фізичної сутності всіх процесів, що відбуваються в циліндрах ДВЗ та суміжних системах, дає знання про математичний опис цих процесів, розрахунок основних показників двигуна і оцінку технічного рівня різних типів ДВЗ.

Мета дисципліни «Основи теорії та динаміки автомобільних і тракторних двигунів» – вивчення основних положень організації робочого циклу у циліндрах двигунів та засобів поліпшення їх показників (ефективних, економічних, екологічних).

Мета викладання дисципліни «Газова динаміка та агрегати наддуву» обумовлюється потребою забезпечення майбутніх фахівців теоретичними знаннями та практичними навичками з основ форсування ДВЗ за допомогою наддуву, вибору ефективних систем наддуву, розробки конструкції агрегатів, вузлів та деталей, які складають системи наддуву, раціонального використання законів газової динаміки та інших фундаментальних теорій для розрахунку як систем наддуву, так і взагалі робочого циклу комбінованого ДВЗ.

«Паливо, мастило та ОР» – спеціальна дисципліна, у якій вивчаються головні експлуатаційні властивості найбільш розповсюджених палив, мастильних матеріалів і охолоджуючих рідин для усіх типів двигунів внутрішнього згоряння.

Метою викладання дисципліни «Електричне обладнання ДВЗ» є дати студентам спеціальності 6.05050304 знання в об’ємі інженерної підготовки в галузі теорії, принципу дії, влаштуванню і технічним характеристика машин, апаратів і приладів автотракторного електрообладнання. Ознайомити їх із методами і засобами діагностики технічного стану виробів електрообладнання, навчити самостійно проводити лабораторні випробування, розширити у відношенні перспективних напрямків вдосконалення приладів електрообладнання двигунів внутрішнього згоряння.

Метою викладання дисципліни «Автоматичне регулювання ДВЗ» є вивчення студентами принципів побудови і дослідження систем автоматичного регулювання, їх аналіз і синтез, методи отримання необхідних характеристик. Принципи побудови і дослідження систем автоматичного регулювання в даному курсі вивчаються на основі розгляду принципів управління різноманітними технічними приладами транспортних машин. Важливе місце в вивченні і розумінні курсу займають фундаментальні принципи управління і автоматизований контроль технологічних параметрів.

Основною метою курсу «Методи випробування і основи сертифікації ДВЗ» є оволодіння студентами глибокими теоретичними і практичними знаннями по методах випробувань ДВЗ, по застосовуваній вимірювальній апаратурі, по аналізу й оформленню результатів випробувань, по знайомству з державними і закордонними стандартами і технічною нормативною документацією.

Метою викладання навчальної дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» є формування у студентів знань і вмінь в області експлуатації й обслуговування автомобілів, необхідних фахівцям для створення ефективної, надійної й безпечної техніки, що відповідає сучасним вимогам високого рівня світового автомобілебудування.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи технічної творчості» є ознайомлення з організацією творчої роботи, методами вирішення технічних, наукових та винахідницьких задач, пошуку нових технічних рішень, принципами подолання технічних протиріч. Завдання – розвиток творчого мислення у напрямку науково-дослідної діяльності по вдосконаленню технічних систем.

Метою викладання навчальної дисципліни «Машини з ДВЗ» є формування у студентів знань конструктивних принципів побудови і функціонування агрегатів, механізмів і систем автомобілів, тракторів, тепловозів, літаків, вертольотів, суден і інших транспортних засобів і стаціонарних установок.

Метою викладання навчальної дисципліни «Надійність та довговічність ДВЗ» є формування у студентів системи наукових і професійних знань щодо застосування основних положень теорії надійності відносно впровадження заходів по забезпеченню безпосередньо надійності двигунів внутрішнього згорання при їх cтворенні, утриманні та використанні та використанні за призначенням.

Метою викладання навчальної дисципліни «Діагностика технічного стану ДВЗ» є ознайомлення студентів з головними несправностями і діагностичними параметрами ДВЗ, методами, структурними схемами і засобами діагностування, діями з виявлення несправностей.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи методології проектування машин» є розвиток у студентів системного діалектичного підходу до інженерних проблем і шляхів їх творчого рішення, а також забезпечення взаєморозуміння й взаємодії між спеціалістами різних професій, що разом створюють сучасну техніку.

Метою викладання дисципліни «Альтернативні конструкції двигунів внутрішнього згорання» є визначення студентами особливостей компонування, конструктивного виконання елементів механізмів руху і систем, які їх обслуговують, порядку взаємодії елементів між собою, що дозволяє отримати оптимальні ефективні та економічні показники роботи, властивих як двигунам із зовнішнім підводом теплоти, автомобільним газотурбінним двигунам, роторно-поршневим двигунам, безшатуновим двигунам, так і двигунам (бензиновим, дизельним) класичної схеми з урахуванням розгляду сучасних альтернативних технічних рішень, що реалізовуються в їх конструкції, спрямованих на вдосконалення робочих процесів.

Метою викладання дисципліни «Експлуатація та ремонт ДВЗ» є формування у студентів знань з організацій технічного обслуговування і поточного ремонту ДВЗ.

«Теоретичні основи теплотехніки» – інженерна дисципліна, у якій вивчаються закони термодинаміки і теплообміну, а також методи застосування цих законів:

 • до розв’язання практичних задач ливарного виробництва у машинобудівній галузі.
 • в аналізі технологій обробки металів тиском машинобудівної галузі.
 • в області аналізу теплофізичних процесів у технологіях машинобудування.
 • в області аналізу теплофізичних процесів в технологічних системах механічної обробки.
 • в аналізі теплотехнічних процесів при тепловій обробці матеріалів і виробів у машинобудівній галузі.

«Теплотехніка» – інженерна дисципліна, у якій вивчаються закони термодинаміки і тепломасообміну, а також методи застосування цих законів до розв’язання практичних задач теплотехніки металургійного виробництва.

«Теорія тепло- та масопереносу в матеріалах» – інженерна дисципліна, у якій вивчаються закони перенесення теплоти і маси речовини, а також методи застосування цих законів до розв’язання практичних задач тепло- і масоперенесення в матеріалах. Вивчення тепло- і масообмінних процесів є необхідною складовою частини підготовки фахівців – матеріалознавців у машинобудівній галузі.

«Гідрогазодинаміка» – інженерна дисципліна, яка являє собою сукупність законів рівноваги та руху рідин та газів. Метою викладання дисципліни є опанування методами застосування фундаментальних законів рівноваги та руху рідкого та газоподібного середовища до розв’язання практичних задач, щодо живлення енергетичних систем рідинним та газоподібним паливом, трансформації та передавання гідравлічної енергії. Вивчення гідрогазодинаміки є необхідною складовою частиною підготовки фахівців, що забезпечуватимуть автоматичне керування процесами та режимами роботи енергетичних установок.

«Гідравліка, ГПП» – інженерна дисципліна, у якій вивчаються закони рівноваги та руху рідини та газів, а також методи застосування цих законів до розв’язання практичних задач.

Вивчення гідравліки є необхідною складовою частиною підготовки фахівців, що забезпечуватимуть конструювання, виробництво та експлуатацію:

 • обладнання ливарного виробництва;
 • металорізальних верстатів та систем;
 • підйомно-транспортних машин та обладнання;
 • авіаційних двигунів та енергетичних установок;
 • технологічного устаткування в машинобудівній галузі.

«Гідропневмоавтоматика» – інженерна дисципліна, у якій вивчаються закони рівноваги та руху рідини та газів, а також принципи дії гідравлічних і пневматичних приводів та засобів гідро пневмоавтоматики. Вивчення гідропневмоавтоматики є необхідною складовою частиною підготовки фахівців, що забезпечуватимуть конструювання та експлуатацію обладнання зварювального виробництва і засобів гідропневмоавтоматики.

«Основи газової динаміки» – інженерна дисципліна, у якій вивчаються закони руху нестисливого суцільного середовища з малими швидкостями та його взаємодії з твердими тілами, а також закони руху стисливого середовища з великими швидкостями. Метою викладання дисципліни є опанування методами керування та розрахунку процесів течії газу в лопатевих машинах, реактивних двигунах та інших теплосилових енергетичних установках. Вивчення основ газової динаміки є необхідною складовою частиною підготовки фахівців, що забезпечуватимуть конструювання, виробництво та експлуатацію авіаційних двигунів та енергетичних установок.

Предметом вивчення дисципліни «Енергетичні установки» є енергоустановки промислових підприємств і сільського господарства, що потребує знати основи технічної термодинаміки, теорії теплообміну, механіки рідини і газу, конструкції і принципи дії теплотехнічного та енергосилового обладнання.

«Теплотехнологічні процеси і установки» – інженерна дисципліна, у якій вивчаються закономірності багатьох технологічних процесів, що реалізуються на основі нагрівання, плавлення, кипіння, охолодження твердих, рідких, газоподібних технологічних матеріалів. Теплотехнічні установки, в яких здійснюються ці процеси, формують технічну базу основних виробництв у важливіших галузях господарства, таких, як виробництва чавуна і сталі, кольорових металів, цемента, скла і кераміки, багатьох продуктів хімії і нафтохімії, целюлозно-паперової, легкої, харчової промисловості, машинобудування тощо. Вивчення теплотехнологічних процесів і установок є необхідною складовою частини підготовки фахівців, що забезпечуватимуть експлуатацію енергозберігаючого обладнання для теплотехнологічних систем.

Метою дисципліни «Основи теплопостачання» є підготовити студентів до засвоєння питань теплопостачання промислово-комунальних районів з метою економії палива і енергії, захисту навколишнього середовища від забруднення і підвищення технічного рівня виробництва.

Метою дисципліни «Системи виробництва і розподілу теплової енергії» є підготовити студентів до засвоєння питань аналізу систем виробництва та розподілу теплової енергії з метою підвищення технічного рівня систем та більш ефективного використання енергоресурсів промислових підприємств.

«Газова динаміка» – інженерна дисципліна, у якій вивчаються закони поведінки газів, їх суміші та їх взаємодії з іншими тілами в реальних умовах, шляхом створення адекватних математичних моделей і вивчення їх поведінки у відповідних умовах.