Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Електротехнічний факультет

Кафедра електроприводу та автоматизації промислових установок

У середині 80-х років на кафедрі остаточно утверджується основний науковий напрям з розробки і дослідження систем автоматизації та автоматизованих електроприводів. За цим напрямом виконуються прикладні й фундаментальні пошукові роботи, значна частина яких фінансовані, більшість кафедральних науково-дослідних робіт мають державну реєстрацію, усі роботи відповідають профілю фахової підготовки студентів.

Увесь час на кафедрі виключна увага приділяється підготовці фахівців вищої кваліфікації посеред ПВС.

За для реалізації цієї мети до виконавців НДР кафедри висуваються доволі жорсткі вимоги з актуальності, рівня наукових положень, наукової новизни і практичної цінності їх досліджень, до вибору фаховості технічних журналів, для публікації до рівня НТ конференцій і семінарів, або апробації результатів названих досліджень, зокрема, ефективною є багатолітня співпраця з науковими школами і спеціалізованими вченими радами національних і державних технічних університетів Києва, Харкова, Дніпродзержинська, Кременчука, Одеси, Львова, Донецька, Дніпропетровська і Вінниці.

Особливо слід відзначити багаторічну плідну співпрацю кафедри ЕПА з Щорічною міжнародною науково-технічною конференцією «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика», яка функціонує під егідою Національного технічного університету «Харківська політехніка» в Криму, а пізніше і Української асоціації інженерів-електриків. Вперше вона була скликана в жовтні 1993 р. (спортивний табір ХПІ, м. Алушта). У складі організаційного комітету конференції Запорізький регіон представляє уже багато років зав. каф. ЕПА В.Бондаренко.

Переважна більшість докторських і кандидатських дисертацій, захищених на кафедрі ЕПА з середини 90-х років, пройшли гарт на цій конференції і рекомендовані до захисту.

Щорічно кафедра ЕПА репрезентує велику кількість доповідей аспірантів і викладачів кафедри, в основному за результатами дисертаційних досліджень, значні витрати університету на оргвнески і відрядження головним чином співробітників кафедри ЕПА з лихвою окуплюються великою кількістю захищених докторських і кандидатських дисертацій (понад 20).

У результаті такої наукової співпраці кафедра ЕПА останнє десятиліття посідає провідні позиції в університеті з публікації у фахових журналах наукових статей, а 2007 р. був рекордним (кафедра у цей рік мала понад 90 публікацій, з яких близько 90 наукових статей у фахових журналах).

Така активність дала свої взнаки. Так починаючи з 1995 р. співробітниками кафедри ЕПА успішно захищені чотири докторські дисертації:

- дисертаційне дослідження Євгена Потапенка було спрямоване на розробку методів синтезу і аналізу робастних систем керування, 1995 р.;

- дисертаційне дослідження Івана Труфанова було спрямоване на енергозбереження і підвищення надійності електросталеплавильного обладнання, 2002 р.;

- дисертаційне дослідження Володимира Зіновкіна було спрямоване на розгляд електромагнітних процесів у електротехнічних комплексах викликаних різко змінним навантаженням, 2006 р.;

- дисертаційне дослідження Ігоря Орловського, докторанта кафедри ЕПА, було спрямоване на підвищення якості регулювання та енергозбереження в автоматизованих електроприводах засобами штучного інтелекту, 2012 р.

Кафедра ЕПА єдина на ЕТФ має постійну докторантуру і аспірантуру.

Як вже відмічалось на кафедрі ЕПА захищено 22 кандидатських дисертацій, з них 14 співробітниками кафедри.

Тут простежується характерна ознака – із 14 названих пошуковців наукового ступеня за останніх декілька років захистилось сім (Ю.Крисан, М.Антонов, А.Казурова, В.Осадчий, О.Назарова, Е.Кулинич, Е.Куланіна), усі вони випускники кафедри ЕПА, усі без винятку пройшли, в свій час, підготовку через аспірантуру кафедри ЕПА, більшість з них завершили дисертаційні дослідження у визначені на це терміни й усі вони вельми успішні й обнадійливо перспективні викладачі кафедри ЕПА.

Дай боже не марних сподівань на перетворення цієї ознаки в майбутньому на сталу традицію.

 

Видавнича діяльність кафедри ЕПА за 2015 р.

1. Осадчий, В.В. Исследование позиционного электропривода на основе шагового двигателя в микрошаговом режиме / В.В. Осадчий, Е.С. Назарова, С.Ю. Тоболкін (гр. Е310) // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – Наука и техника, 2015. – Вип.19 (95). – С. 24-27.

2. Назарова, Е.С. Математическое моделирование электромеханических систем станов холодной прокатки / Е.С. Назарова // Технічна електродинаміка. – Київ: Інститут електродинаміки Національної академії наук України, 2015. – Вип. 5. – С. 82-89

3. Зиновкин, В.В. Моделирование электропривода многопараметрической технологической линии приготовления магнезитовых огнеупоров / В.В. Зиновкин , В.О. Мирный // Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції пам’яті І.І. Мартиненка «Енергозабезпечення технологічних процесів в агропромисловому комплексі України». - Мелітополь: ТДАТУ, 2015. –  С.86

4. Зиновкин, В.В. Исследование условий cходимости оптимизационного функционала многопараметрическог технологического процесса приготовления магнезитовых огнеупорных изделий / В.В. Зиновкин , В.О. Мирный // Радиоэлектроника, информатика, управление. ЗНТУ: - Запоріжжя, 2015 - №3(34) — С.88-95

5. Деев, С.Г. Энергосберегающее управление електроприводом с синхронным двигателем /С.Г.Деев//Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2015. – №12. (1121)

6. Бондаренко, В.І. Исследование влияния искажений статорного напряжения асинхронного электропривода с выходными силовыми фильтрами / В.І.Бондаренко, В.В. Зіновкін, А.В. Соломаха // Праці Таврійського державного університету.: Мелітополь.- 2015-Випуск 15-том 2 — C.36-45.

7. Кучугуров, М.В. Особенности реализации возможностей  управления приводами станков на базе стойки ЧПУ Siemens / М.В. Кучугуров , А.И. Гермашев , С.И. Дядя , А.В. Пирожок // Високі технології в машинобудуванні: зб. наук. праць. – Харків, НТУ “ХПІ”, 2015. – Вип. 1 (25). –С.80-87

8. Залужный, М.Ю. Моделирование потерь при совместной  работе дуговых сталеплавильных печей / М.Ю. Залужный , В.В. Зиновкин // Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції пам’яті І.І. Мартиненка «Енергозабезпечення технологічних процесів в агропромисловому комплексі України». - Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С. 30-33.

9. Кулинич, Э. М. Математическая модель автоматизированного управления дозированием жидких компонентов техноло - гического процесса приготовления газобетона / Э. М. Кулинич // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 2/2015 (30). – C. 31 –38.

10. Кулинич, Э.М. Математическая модель процесса утилизации технологических отходов производства газобетона / Э. М. Кулинич // Автоматизація технологічних і бізнес процесів. - Харків, 2015. - №7(1). - С. 42-51.

11. Назарова, Е.С. Компьютерное моделирование электромеханических систем станов холодной прокатки как средство энергоресурсосбережения / Е.С. Назарова // Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика : всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів, 20-24 квітня 2015 р. : тези доповіді. – Маріуполь, 2015. – С. 90.

12. Крисан, Ю.О. Використання мікропроцесорного реле фірми schneider для дослідження електропривода постійного струму/Ю.О.Крисан, М.Ю.Залужний, О.О.Демчук, Є.О.Череута // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 13–17 квітня 2015 р. : - Запоріжжя, 2015. - С. 91.

13. Назарова, О.С. Моделювання і дослідження електромеханічних систем станів холодної прокатки/ О.С.Назарова //Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 13–17 квітня 2015 р. : - Запоріжжя, 2015. - С. 92.

14. Зиновкин, В.В. Оптимальное управление многопараметрическим технологическим процессом приготовления магнезитовых огнеупоров / В.В. Зиновкин , В.О. Мирный // Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції пам’яті І.І. Мартиненка «Енергозабезпечення технологічних процесів в агропромисловому комплексі України». - Мелітополь: ТДАТУ, 2015. –  С.89

15. Осадчий, В. В. Исследование микропроцессорной системы управления позиционным электроприводом на основе шагового двигателя / В.В.Осадчий, Е.С.Назарова, С.Ю.Тоболкін // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 13–17 квітня 2015 р.: - Запоріжжя, 2015. - С. 93.

 

Видавнича діяльність кафедри ЕПА за 2014 р.

Монографії.

Садовой А.В. Новое в моделировании и исследовании электромеханических систем прокатного производства [Текст] / А.В.Садовой, Е.С.Назарова, В.И.Бондаренко, А.В.Пирожок. – Запорожье: Просвіта, 2014. – 144 с.

 

Наукові статті.

1. Осадчий В.В. Лабораторный стенд для исследования алгоритмов микропроцессорных систем управления шаговыми двигателями [Текст] / В.В.Осадчий, Е.С.Назарова, С.Ю.Тоболкин // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014 (2). – С. 159–161.

2. Шийка А. А. Оптимальное робастное управление тяговым ассинхронным электроприводом гибридного автомобиля [Текст] / А. А. Шийка, Є. М. Потапенко // Автомобіль і Електроніка. Сучасні Технології. – Харьков : ХНАДУ. – 2013. – № 5. – C. 30–34.

3. Новомлинский В.А. Регулирование углового положения дебаланса, вращающегося вокруг подвижной оси [Текст] / В.А.Новомлинский, А.А.Ткачев // Сборник рефератов работ Всеукраинского студенческого конкурса в отрасли знаний "Электротехника и электромеханика" – Днепродзержинск: ДГТУ, 2014. – С. 75-76.

4. Тоболкин С.Ю. Лабораторный стенд для исследования микропроцессорных систем управления шаговыми двигателями [Текст] // Сборник рефератов работ Всеукраинского студенческого конкурса в отрасли знаний "Электротехника и электромеханика" – Днепродзержинск: ДГТУ, 2014. – С. 78–79.

5. Турпак А.М. Имитационная модель системы управления курсовой устойчивостью транспортного средства с гусеничными движителями [Текст] // Сборник рефератов работ Всеукраинского студенческого конкурса в отрасли знаний "Электротехника и электромеханика" – Днепродзержинск: ДГТУ, 2014. – С. 129–130.

6. Шийка А. А. Оптимальное управление асинхронным электроприводом по критерию максимума электромагнитного момента [Текст] матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», Кременчуг, 14–16 травня 2014 р. / А. А. Шийка // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук : КРНУ. – 2014. – Вип. 1/2014 (2). – С. 56–58.

7. Деев С.Г. Энергосберегающее управление космическим аппаратом / С.Г.Деев, Е.М.Потапенко // Матеріали доповідей науково - технічної конференції "Сергієвські читання", 11-12 вересня 2014 р.: тези доповідей / – Харків:НТУ "ХПІ", 2014.– с.12–13.

8. Деев С.Г. Робастное управление ориентацией космического аппарата / С.Г.Деев, Е.М.Потапенко // Матеріали доповідей науково- технічної конференції "Сергієвські читання", 11-12 вересня 2014 р.: тези доповідей / – Харків:НТУ "ХПІ", 2014.– с.11–12.

9. Потапенко Е. М. Робастное управление асинхронным электроприводом с минимизацией потребляемой мощности / Е.М.Потапенко, А.А.Шийка, Е.В.Васильева // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ. – 2013. – Вип.2/2013(22). – С. 315–320.

10. Потапенко Е. М. Высокоточные энергооптимальные робастные асинхронные электроприводы [Текст] / Е. М. Потапенко, А. А. Шийка // Электротехнические и компьютерные системы. Тематический выпуск "Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика". – Одесса: ОНПУ. – К.: Техника. – 2014. – № 15(91). – С. 79–84.

11. Потапенко Е. М. Методы энергооптимального управления асинхронным электроприводом [Текст] / Е. М. Потапенко, А. А. Шийка // Электротехнические и компьютерные системы. Тематический выпуск "Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика". – Одесса: ОНПУ. – К.: Техника. – 2014. – № 15(91). – С. 364–366.

12. Казурова А. Е. Высокоточное управление многомассовой неопределенной упругой системой [Текст] /А. Е. Казурова // Электротехнические и компьютерные системы. Тематический выпуск "Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика". – Одесса: ОНПУ. – К.: Техника. – 2014. – № 15(91). – С. 96–98.

13. Деев С.Г. Робастное управление электроприводом с синхронным двигателем с постоянными магнитами [Текст] / С.Г.Деев, Е.М.Потапенко // Электротехнические и компьютерные системы. Тематический выпуск "Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика". Одесса: ОНПУ. – К.: Техника. – 2014. – № 15(91). – С. 75–78.

14. Деев С.Г. Робастное энергосберегающие управление синхронным электроприводом гибридного автомобіля [Текст] / С.Г.Деев, Е.М.Потапенко, І.А.Андріяс // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології. Харків: ХНАДУ. – 2013. – №4. – С.24–27.

15. Орловский І.А. Использование нейроконтроллеров для управления электромеханическими объектами [Текст] / І.А.Орловский, Е.І.Горобець // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2014. – №1. – C. 177 – 188.

16. Орловский І.А. Об автоматизации протезов конечностей средствами электропривода [Текст] / І.А.Орловский, Л.Н. Санникова, К.М. Клочихин // Электротехнические и компьютерные системы. Тематический выпуск "Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика". Одесса: ОНПУ. – К.: Техника. – 2014. – № 15(91). – C. 228 – 231.

17. Орловский І.А. Управление лабораторным стендом манипулятора МП-9С с помощью математического пакета моделирования [Текст] // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – №2. – C. 151 – 156.

18. Осадчий В.В. Лабораторный стенд для исследования алгоритмов микропроцессорных систем управления шаговыми двигателями [Текст] : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», Кременчуг, 14–16 травня 2014 р./ В.В.Осадчий, Е.С.Назарова, С.Ю.Тоболкин // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск науково-виробничого журналу. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип.2/2014(26). – С.102-108.

19. Осадчий В.В. Система управления угловой скоростью дебаланса, вращающегося вокруг подвижной оси [Текст] / В.В.Осадчий, Е.С.Назарова, Е.В.Васильева, В.А.Новомлинский // Электротехнические и компьютерные системы. Тематический выпуск "Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика". Одесса: ОНПУ. – К.: Техника. – 2014. – № 15(91). – С.235–239.

20. Крисан Ю.А. Модернизация лабораторного стенда исследования асинхронного электропривода [Текст] // Електротехніка та енергоенергетика. Науковий журнал. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – №1. – С.49-54.

21. Андріяс І.А. Исследование системы регулирования режимов ДСП с нейрорегулятором [Текст] / І.А.Андріяс, Я.С.Паранчук, А.Б.Мотигін // Вісник Національного університету «Львівська політехника» Електроенергетичні та електромеханічні технологічні системи,. – Львів: 2014. – №408.

22. Кулинич Э.М. Оптимальное управление распределением материальных потоков технологической линии производства газобетона [Текст] // Вісник національного технічного університету "ХПІ". – Харків: НТУ "ХПІ",  2014. – Вип. 60/2014, – C. 145-151.

23. Кулинич Э.М. Использование метода геометрического программирования в задаче оптимального управления распределением материальных потоков [Текст] // Проблемы информационных технологий. – 2014. – №2 (016). - С. 111-118.

24. Осадчий В.В. Лабораторный стенд для исследования алгоритмов микропроцессорных систем управления шаговыми двигателями [Текст] / В.В. Осадчий, Е.С. Назарова, С.Ю. Тоболкин // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск науково-виробничого журналу. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип.2/2014(26). – С.102-108.

25. Осадчий В.В. Лабораторный стенд для исследования алгоритмов микропроцессорных систем управления шаговыми двигателями [Текст] / В.В. Осадчий, Е.С. Назарова, С.Ю. Тоболкин // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. - Кременчук: КрНУ, 2014. - №1/2014(2). – С.159-161.

26. Осадчий В.В. Система управления угловой скоростью дебаланса, вращающегося вокруг подвижной оси [Текст] / В.В. Осадчий, Е.С. Назарова, Е.В. Васильева, В.А. Новомлинский, А.А. Ткачев // Электротехнические и компьютерные системы. – Київ: «Техніка», 2014. Вип.15/2014(91). – С.235-239.

 

Видавнича діяльність кафедри ЕПА за 2013 р.

Навчальні посібники з грифом МОНУ.

Бондаренко В.І. Основи електропривода [Текст] / В.І.Бондаренко, Ю.О.Крисан. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 402 с.

 

Наукові статті.

1. Бондаренко В.І. Історія і сьогодення кафедри ЕПА (до 50-річчя кафедри електропривода і автоматизації промислових установок) [Текст] / Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36. (1009). – С. 525-526.

2. Бондаренко В.І. Снижение пусковых токов мощных дебалансных виброприводов [Текст] / В.І.Бондаренко, В.В.Осадчий, Д.В.Микитюк/ Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36. (1009). – С. 374-375.

3. Кулинич Э.М. Підвищення ефективності автоматизації процесів керування технологічними комплексами приготування газобетону [Текст] / Автореферат на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук.

4. Осадчий В.В. Программно-аппа-ратный комплекс определения рассогласования углового положения вращающихся дебалансов вибровозбудителей [Текст] / В.В.Осадчий, Е.С.Назарова, В.А.Новомлинский // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36. (1009). – С. 211-212.

5. Назарова Е.С. Моделирование и исследование электромеханических систем станов холодной прокатки [Текст] / Е.С.Назарова, А.В.Пирожок // Научно-технический прогресс в металлургии. Сборник науч. трудов. – Алматы, Караганда: Карагандинский гос. индустриальный ун-т. – 2013. – С.98-105.

6. Зіновкін В.В. Моделирование условий сходимости оптимизационного функционала многопараметрического технологического процесса [Текст] / В.В.Зіновкін, В.О.Мирний // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Електротехніка і енергетика". – Донецьк: ДНТУ. –2013. -№ 2(15), – С. 107-111.

7. Казурова А. Є. Робастное управление главными приводами прокатных станов [Текст] / А. Є. Казурова // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х. : НТУ«ХПІ». – 2013. – № 36. (1009). – С. 189–190.

8. Деєв С.Г. Робастное энергосберегающее управление синхронным електроприводом [Текст] / С.Г.Деєв, Є.М.Потапенко // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36. (1009). – С. 97-99.

9. Шийка А. А. Робастное управление асинхронным электроприводом с минимизацией потерь мощности в реальном времени [Текст] / А. А. Шийка, Є. М. Потапенко // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія : Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2013. – № 36. (1009). – С. 106–109.

10. Внуков Ю.Н. Проблематика взаимосвязанной электромеханической системы станка при скоростной металлообработке [Текст] / Ю.Н.Внуков, А.В.Пирожок // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36. (1009). – С. 137-138.

11. Осадчий В.В. Регулирование углового положения дебаланса, вращающегося вокруг подвижной оси [Текст] / Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36. (1009). – С. 213-214.

12. Орловський І.А. Использование нейроконтроллера с прогнозированием для управления двухмассовым электромеханическим объектом [Текст] / І.А.Орловський, Є.І.Горобець // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36. (1009). – С.483-484.

13. Швед Ю.С. Экспериментальные исследования и математическое моделирование асинхронного электропривода передвижения мостового крана [Текст] / Ю.С.Швед, І.А.Орловський // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – № 1. – С. 18–27.

14. Орловський І.А. Управление взаимосвязанным электроприводом передвижения мостового крана [Текст] / І.А.Орловський, Ю.С.Швед // «Електротехнічні та комп’ютерні системи». Одеса: ОНПУ – 2013. – №10(86). – С. 7-15.

15. Орловський І.А. Управление лабораторным стендом манипулятора МП-9С с помощью математического пакета моделирования [Текст] / І.А.Орловський, Ю.С.Швед // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – №2. – С. 117-122.

16. Андріяс І.А. Дослідження динаміки електроприводу механізму переміщення електродів дугової сталеплавильної печі з нечітким регулятором [Текст] / І.А.Андріяс, Я.С.Паранчук, З.Л.Паранчук, Н.С.Рябоконь, В.О.Москалик // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36. (1009). – С.503-504.

17. Деєв С.Г. Робастное энергосберегающее управление синхронным электроприводом гибридного автомобиля [Текст] / С.Г.Деєв, Є.М.Потапенко // Автомобіль і Електроніка. Сучасні Технології. – 2013 –- №4.-Харьков: ХНАДУ. – C.24-27.

18. Новомлинский В.А. Программно-аппаратный комплекс определения рассогласования углового положення вращающихся дебалансов вибровозбуднтслсй [Текст] / В.А. Новомлинский // Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка". Збірник рефератів робіт. / Дніпродзсржинськ: ДДТУ. – 2013. – С.19-20.

19. Микитюк Д.В. Снижение пусковых токов мощных дебалансиых внброприводов [Текст] / Д.В. Микитюк // Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка". Збірник рефератів робіт. / Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2013. – С.65-66.

20. Логвінов Є.С. Дослідження кабельної системи передачі живлення до тиристорів, що запираються перетворювача частоти ПЧ-ТТП-200-6к-50-уз.1 [Текст] / Є.С. Логвінов // Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка". Збірник рефератів робіт. / Дніпродзсржинськ: ДДТУ. – 2013. – С.85.

21. Павлюк Ю.А. Проект судна на повітряній подушці «Лунь» [Текст] / Ю.А. Павлюк, А.В. Советніков // Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка". Збірник рефератів робіт. / Дніпродзсржинськ: ДДТУ. – 2013. – С.135.

22. Писаренко Д.С. Система автоматичного паркування [Текст] / Д.С. Писаренко, С.Ю. Тоболкін // Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка". Збірник рефератів робіт. / Дніпродзсржинськ: ДДТУ. – 2013. – С.136.

23. Залужный М.Ю. Моделирование потерь в электротехнологическом комплексе при совместной работе дуговых сталеплавильных печей [Текст] / М.Ю. Залужный // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика». – 2013. – №1(14). – С. 100-103.

 

Видавнича діяльність кафедри ЕПА за 2012 р.

1. Бондаренко В.І. Electromehanical Forces That Form Mechanical Wave Propagating in System With a Flat Magneto-Hydrodynamic Channel [Текст] / The Advanced Science. Open access journal. – October 2012, USA, page 64–69.

2. Зіновкін В.В. Study of the Electromagnetic Processes Inmassive Ferromagnetic [Текст] / В.В.Зіновкін, В.В.Кущ// The Advanced Science. Open access journal. – April 2012, USA, page 45–50.

3. Зіновкін В.В. Electromagnetic Processes Modeling in the Electric Equipment of the Abruptly Variable Loads Systems [Текст] / В.В.Зіновкін, В.В.Кущ, М.Ю.Залужний// The Advanced Science. Open access journal. – March 2012, USA, page 138–140.

4. Зіновкін В. В. Анализ условий сходимости многопараметрического функционала управления технологическим процессом приготовления газобетона [Текст] / В.В.Зіновкін // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: матеріали міжнародної НТК 17 вересня – 22 вересня 2012 р.; тези доповідей / – Херсон : ХНТУ. –2012. – С.75–77.

5. Потапенко Є. М. Энергетические и регулировочные характеристики АЭП с оптимальным векторным управленим [Текст] / Є. М. Потапенко, А. А. Шийка // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2012. – № 1. – С. 45–50.

6. Потапенко Є. М. Оптимальное робастное широкодиапазонное управления скоростью асинхронного двигателя [Текст] / Є. М. Потапенко, А. А. Шийка // Радиоэлектроника. Информатика. Управление. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2012. – № 2. – С. 156–162.

7. Потапенко Є. М. Оптимальное широкодиапазонное управления скоростью асинхронного двигателя [Текст] / Є. М. Потапенко, А. А. Шийка // Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук : КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C. 298–301.

8. Потапенко Є. М. Методы синтеза векторного управления асинхронными електроприводами [Текст] / Є. М. Потапенко, Є. В. Душинова // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2011. – № 1. – С. 11–18.

9. Садовий О.В. Оптимизация системы управления натяжением полосы стана холодной прокатки [Текст] / О.В. Садовий., О.С.Назарова //Збірник наукових праць міжнародного форуму-конгресу молодих вчених «Проблеми надрокористування». – СПб.: НМСУ «Горний» – 2012. – С.185–187.

10. Назарова О.С. Исследование система оптимального управления натяжением полосы стана холодной прокатки [Текст] /Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C. 161–162.

11. Назарова О.С. Синтез та дослідження систем  керування електроприводами станів холодної прокатки з використанням комплексу взаємозв’язаних  моделей [Текст] /Вінниця: ВНТУ, – 2012,. – 22 с.

12. Назарова О.С. Оптимальное управление натяжением полосы стана холодной прокатки [Текст] /Збірник тез 39ої міжнародної науково-технічної конференції молоді «Запоріжсталь». – 2012.– с.86–87.

13. Паранчук Я.С. Дослідження режимів системи регулювання довжин дуг дугової сталеплавильної печі з нейрорегулятором [Текст] / Я.С.Паранчук, А.Б Мацигін, І.М.Лопух, І.А.Андріяс //Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C.546–547.

14. Орловський І.А. Синтез автоматизованих електро-механічних систем на основі модифікованих рекурентних нейронних мереж [Текст] / Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – 37 с

15. Орловський І.А. Синтез моделей в виде модифицированных рекуррентных нейронных сетей электромеханических систем. при не полном измерении вектора состояния [Текст] / Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту. Матеріали міжнародної НТК,– Херсон : ХНТУ. –2012. – С. З87–389.

16. Орловський І.А. Модернізація обладнанням фірми VIPA лабораторного стенда з маніпулятором М10П [Текст] / І.А.Орловський, О.І.Крат, Т.С.Храпаль, М.В.Сердюк //Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C. 597-599.

17. Лабораторний стенд керування кроковим двигуном від SCADA системи Trace MODE [Текст] / І.А. Орловський. В.І. Бондаренко, І.О. Черняєв, В.Ю. Андрієнко // Електротехніка та електроенергетика. – 2012. – №2. – C. 18 – 27.

18. Антонов М.Л. Каскадні перетворювачі частоти в асинхронному електроприводі [Текст] / Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C.186–187.

19. Антонов М.Л. Система живлення індуктивно-дугового сталеплавильного комплексу [Текст] / М.Л.Антонов, Ю.Е.Пачколін, О.О.Бондаренко // Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C.454–455.

20. Деєв С.Г. Многодвигательный электропривод автомобиля с гибридной силовой установкой [Текст] / Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19).C. 116 –117.

21. Зіновкін В. В. Оптимальное управление многопараметрическим технологическим процессом приготовления газобетона [Текст] / В.В.Зіновкін, Е.М.Кулінич, А.І.Байша, В.О.Мирний // Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C. 383–385.

22. Казурова А. Е. Робастное управление неопределёнными многомассовыми объектами [Текст] / А. Е. Казурова // Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук : КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C. 445–447.

23. Пирожок А.В. Синтез полиноминального регулятора натяжения полосы [Текст] / А.В. Пирожок // Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C. 172–174.

24. Осадчий В.В. Регулируемый электропривод дебалансного вибровозбудителя [Текст] / В.В.Осадчий, І.В.Батраченко, Д.В.Микитюк // Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C. 194–197.

25. Назарова Е.С. Применение структурного моделирования при разработке комплекса взаимосвязанных моделей электромеханических систем станов холодной прокатки [Текст] // Научный вестник ДГМА, №1. - Краматорск, 2012. - с.100-106.

26. Лабораторний стенд керування кроковим двигуном від SCADA системи Trace MODE [Текст] / І.А. Орловський. В.І. Бондаренко, І.О. Черняєв, В.Ю. Андрієнко // Електротехніка та електроенергетика. – 2012. – №2. – C. 18 – 27.

27. Кулинич Э.М. Моделирование процесса утилизации технологических отходов производства газобетона [Текст] / Э.М. Кулинич, В.В. Зиновкин // матеріали XII міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатики і моделювання», 15 березня 2012 р.: тези доповідей / – Харків: НТУ "ХПІ", 2012. – C.49

28. Мирный В.О. Моделирование оптимальных режимов многопараметрическими технологическими объектами [Текст] / В.О. Мирный, Э. М. Кулинич, В. В. Зиновкин // Современные информационные  технологии, средства автоматизации и электропривод: материалы Всеукраинской научно-технической конференции, 17–21 декабря 2012 г. – Краматорск :ДГМА, 2012. – C.50-51

29. Гиренко В.В. Влияние конструктивных особенностей измерительных трансформаторов тока на оптимальное управление сложными техническими объектами [Текст] / Гиренко В.В., Зиновкин В.В., Кулинич Э.М. // Современные информационные технологии, средства автоматизации и электропривод: материалы Всеукраинской научно-технической конференции, 17–21 декабря 2012 г.: тези доповідей / – Краматорск :ДГМА, 2012. – C.162-163.

30. Гиренко В.В. Влияние технических особенностей измерительных трансформаторов тока на оптимальное управление сложными техническими объектами [Текст] / Гиренко В.В., Зиновкин В.В., Кулинич Э.М. // Современные информационные технологии, средства автоматизации и электропривод: материалы Всеукраинской научно-технической конференции, 17–21 декабря 2012 г.: тези доповідей / – Краматорск :ДГМА, 2012. – C.163-164.

31. Кулинич Э.М. Моделирование процесса приготовления возвратного шлама из технологических отходов производства газобетона [Текст] / Э.М. Кулинич // Проблемы информационных технологий. – 2012. – №2 (012). - С.14-16.

32. Бондаренко В.И. Совершенствование лабораторного практикума обучения студентов по направлению подготовки электромеханика [Текст] / В.И. Бондаренко, И.А. Орловский, А.В. Пирожок, Ю.А Крисан, В.В. Осадчий, М.Ю. Залужный // Электротехнические системы и комплексы: междунар. сб. науч. трудов. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2012. – С. 412 - 438.

 

 • Осадчий В. В. Лабораторный стенд для исследования микропроцессорных систем управления двухмассовым электроприводом [Текст] / В. В. Осадчий, Е. С. Назарова, В. В. Брылистый, Р. И. Савилов // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2016. – № 22(98).– С. 33-38.
 • Новомлинский В.А. Регулирование углового положения дебаланса, вращающегося вокруг подвижной оси [Текст] / В.А.Новомлинский, А.А.Ткачев  // Сборник рефератов работ Всеукраинского студенческого конкурса в отрасли знаний "Электротехника и электромеханика" – Днепродзержинск: ДГТУ, 2014. – С. 75-76.
 • Тоболкин С.Ю. Лабораторный стенд для исследования микропроцессорных систем управления шаговыми двигателями [Текст] // Сборник рефератов работ Всеукраинского студенческого конкурса в отрасли знаний "Электротехника и электромеханика" – Днепродзержинск: ДГТУ, 2014. – С. 78–79.
 • Турпак А.М. Имитационная модель системы управления курсовой устойчивостью транспортного средства с гусеничными движителями [Текст] // Сборник рефератов работ Всеукраинского студенческого конкурса в отрасли знаний "Электротехника и электромеханика" – Днепродзержинск: ДГТУ, 2014. – С. 129–130.
 • Орловський І.А. Использование нейроконтроллера с прогнозированием для управления двухмассовым электромеханическим объектом [Текст] / І.А.Орловський, Є.І.Горобець // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36. (1009). – С.483-484.
 • Орловський І.А. Модернізація обладнанням фірми VIPA лабораторного стенда з маніпулятором М10П [Текст] / І.А.Орловський, О.І.Крат, Т.С.Храпаль, М.В.Сердюк //Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C. 597-599.
 • Лабораторный стенд дистанционного управления и контроля параметров электропривода LENZE / Крисан Ю. А., Орловский И. А., Боровенский А. Е., Галица М. А. // Вісник КДПУ. – 2009. – Вип. 3 (56), Ч. 2. – С. 124–126.

 

      

 • Садовой А.В. Новое в моделировании и исследовании электромеханических систем прокатного производства / А.В.Садовой, Е.С.Назарова, В.И.Бондаренко, А.В.Пирожок. – Запорожье: Просвіта, 2014. – 144 с.
 • Потапенко Е.М. Робастные алгоритмы векторного управления асинхронным приводом / Е.М. Потапенко, Е.Е. Потапенко. – Запорожье: ЗНТУ, 2011. – 178 с.
 • Потапенко Е.М. Робастные алгоритмы векторного управления асинхронным приводом / Е.М. Потапенко, Е.Е. Потапенко. – Запорожье: ЗНТУ, 2009. – 352 с.
 • Акимов Л.В. Синтез упрощенных структур двухмассовых электроприводов с нелинейной нагрузкой / Л.В. Акимов, В.Т. Долбня, В.Б. Клепиков, А.В. Пирожок; под общей редакцией В.Б. Клепикова. – Харьков: НТУ «ХПИ», Запорожье: ЗНТУ, 2002. – 160 с.

 

 • З 1980 року співробітниками кафедри ЕПА - тоді Машинобудівного інституту - під керівництвом зав. кафедри Бондаренко В.І. у співдружності з Київським інститутом електродинаміки виконано більше десятка робіт різноманітного плану в області лінійного електроприводу. До цих робіт виявили інтерес не тільки керівники вітчизняних підприємств, а й інших країн (Японія, Польща). Практичне втілення ціх та інших робіт по ремонту та наладці систем автоматики займається НВФ “ВЕДА”. У 70-80 роки проф. Потапенко Е.М. у КБ “Хартрон” розроблені алгоритми керування бортовими системами положення космічних апаратів “СІЧ” та “ОКЕАН О”.
 • Одним із найважливіших праць кафедри є розробка та обгрунтовування методики побудування систем керування електроприводами, принцип роботи яких моделюють розумну поведінку людини. Такі системи володіють здібністю до самоорганізації і навчанню, обробці нечіткої інформації з логічних правил, здатні використовувати попередній досвід якісного управління.
 • На кафедрі ЕПА під керівництвом д. т. н. професора Потапенко Е.М. були поведені науково дослідницькі роботи в галузі робастных систем керування (систем керування (СК), що мало міняють свої показники якості при великих змінах параметрів самій СК і зовнішніх діях на неї). Вказані дослідження завершилися розробкою нових принципів робастного керування, позбавлених недоліків відомих принципів. Доведена можливість забезпечення асимптотичної стійкості руху у великому і цілому об'єктів з невизначеною динамікою за допомогою розроблених алгоритмів керування. За допомогою отриманих результатів були розроблені алгоритми точного керування відносно центру мас високоманеврених пружних космічних апаратів(зокрема, українського КА "Січ" ) з надлишковою кількістю електродвигунів-крутнів і електромагнітів. Здійснена мінімізація споживаною цими виконавчими органами потужності. Розроблені робасні принципи керування були також успішно використані для керування рухом багатоланкових роботів з пружними шарнірами і електроприводів постійного струму. Створені принципи керування можуть бути застосовані для керування і іншими рухомими об'єктами і технологічними процесами. Нині учні професора Потапенко Е. М., проводять науково-дослідну роботу по векторному керуванню і прямому управлінню електромагнітним моментом електродвигунів змінного струму( асинхронних, векторно-індукторних, синхронних з електромагнітним збудженням від постійних магнітів). Отримані наступні результати: розроблені робасні до усіх видів невизначеності ЕД алгоритми формування електромагнітного моменту; синтезовані оптимальні по споживаній потужності алгоритми управління, які стосовно насосних і компресорних станцій знижують на 20% споживану потужність в порівнянні з класичними алгоритмами векторного управління; розроблені алгоритми обчислення швидкості ротора, потокосцепления і параметрів ЕД по вимірах лише двох фаз струмів на клеймах ЕД, які зберігають свою працездатність в усьому діапазоні швидкостей, аж до швидкості 1\6 с- 1 (один оберт за 6 секунд). Перераховані результати дозволяють створити високоекономічні робастные електроприводи як з підвищеними точностными характеристиками і діапазоном регулювання з використанням датчика швидкості, так і загальнопромислові електроприводи по вимірах тільки клемних струмів.
   
 

Одним з основних критеріїв оцінювання успішної роботи викладача на кафедрі є результати творчої роботи його з обдарованою молоддю (студенти, аспіранти), це, певною мірою, лакмусовий папірець придатності його до науково-педагогічної діяльності у ВНЗ, кшталт музичного слуху в композитора.

Вважаючи цю роботу архіважливою, на кафедрі постійно здійснюється селекція і підготовка (визначення індивідуальних і командних учасників, призначення їх керівників, проведення теоретичних і практичних занять) до участі студентів у всіляких наукових змаганнях різних рівнів, всеукраїнських і міжнародних доконечно.

Здобутки обдарованих студентів-електроприводників за останні роки у міжнародних і всеукраїнських наукових змаганнях (конкурси наукових студентських робіт, олімпіади, НТ конференції):

- одинадцять студентів посіли найвищі місця в індивідуальних змаганнях;

- дев’ятнадцять студентів посіли другі місця в індивідуальних і командних змаганнях (команда – 3 особи);

- п’ять студентів посіли треті місця в індивідуальних змаганнях.

Отже, за сім років отримано 35 призових місць у наукових змаганнях вищого рівня, а опосередковані – це 4 призових місця (І-ІІІ) щорічно. Результати, вражаючі, якщо не феноменальні, з такими особливостями:

- найбільше дипломів І ступеня (81%) отримали наші студенти на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом ЕЛЕКТРОТЕХНІКА і ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА, напрямом, який об’єднує практично всі електротехнічні й електромеханічні спеціальності ВНЗ України, тобто за умов жорсткої конкуренції широкого загалу українських студентів;

- навіть на спеціалізованих всеукраїнських конкурсах наукових робіт, поза власною спеціальністю, наші студенти виборюють призові місця, зокрема, на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за спеціальністю ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ і АПАРАТИ вони вибороли диплом другого ступеня;

- абсолютно всі академічні групи старших курсів денного відділення за названий семирічний термін (Е310, Е319, Е318, Е317, Е316, Е315, Е314, Е313, Е312) мають своїх дипломантів посеред наукових змагань вищого рівня;

- практично всі аспіранти кафедри ЕПА є посеред фігурантів, що є переконливим аргументом високої ефективності студентської науки кафедри, а звіти кафедри з виконання держбюджетних наукових тем свідчать про авторство практично всіх названих фігурантів у наукових публікаціях кафедри;

- наукових керівників аспірантів – і студентів – призерів багато, усі вони різні за віком, за досвідом роботи, за посадою, за науковим ступенем і вченим званням, а одинакові вони в одному – в любові до творчості.

 

Студенти кафедри, які займаються науковою роботою, під керівництвом викладачів беруть участь та займають призові місця на вузівських, обласних та загальноукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт, виступають з доповідями на семінарах і конференціях.

2019/2020 Н.Р.

           

Шульженко Сергій Сергійович, студ. гр. Е-314 – Диплом І ступеня Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт: з напряму «Електротехніка та електромеханіка»; Диплом І ступеня зі спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (науковий керівник  Назарова О.С., доц. каф. ЕПА

Олєйніков Микола Олександрович, студ. гр. Е-326сп І місце Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт: з напряму «Електротехніка та електромеханіка» (науковий керівник  Осадчий В.В., доц. каф. ЕПА); ІІ місце зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»(науковий керівник  Назарова О.С., доц. каф. ЕПА); І місце Всеукраїнської студентської олімпіади: зі спеціальності «Автоматизація і комп’ютерно інтегровані технології» (кер. Казурова А.Є., доц. каф. ЕПА) та ІІІ місце з напряму «Електромеханіка»  (кер. Антонов М.Л., декан ЕТФ, доц. каф. ЕПА)

Морозов Павло Юрійович, студ. гр. Е313мДиплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»(науковий керівник  Назарова О.С., доц. каф. ЕПА)

Бочаров Андрій Михайлович, студ. гр. Е315Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  з напряму «Гірництво» (наук. кер. Антонов М.Л., декан ЕТФ, доц. каф. ЕПА)

Алтарьов Антон Сергійович, студ. гр. Е326спДиплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Гірництво» (наук. кер. Крисан Ю.О., доц. каф. ЕПА)

 

2018/2019 Н.Р.

            

Аксютенко Антон Сергійович, студ. гр. Е-324сп – Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом „Гірництво” (науковий керівник  Антонова М.В., старший викладач кафедри ЕЕА))

Матвейчук Олексій Ігорович, Е-325сп– Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом „Гірництво” (науковий керівник Антонов Микола Леонідович, доцент кафедри ЕПА)

Штельваг Руслан Сергійович, студ. гр. Е-325сп – Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом „Гірництво” (науковий керівник  Антонова М.В., старший викладач кафедри ЕЕА))

Бабакін Артем Анатолійович. студент групи Е-324 сп – ІІІ місце ІІ туру Всеукраїнської олімпіади за напрямом „Електротехніка”  (керівники, які підготували переможця - Антонов М.Л., декан ЕТФ, доц. каф. ЕПА; Пирожок А.В., доц. каф. ЕПА; Крисан Ю.О., доц. каф. ЕПА)

Савілов Роман Ігорович, студ. гр. Е-313 – Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

Брилистий Віктор вікторович, студ. гр. Е-312м – Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

Морозов Павло Юрвйович, студ. гр. Е-324сп – Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

 

2017/2018 Н.Р.

            

Аксютенко Антон Сергійович, студ. гр. Е-324сп – Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом „Гірництво” (науковий керівник  Антонова М.В., старший викладач кафедри ЕЕА))

Матвейчук Олексій Ігорович, Е-325сп– Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом „Гірництво” (науковий керівник Антонов Микола Леонідович, доцент кафедри ЕПА)

Штельваг Руслан Сергійович, студ. гр. Е-325сп – Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом „Гірництво” (науковий керівник  Антонова М.В., старший викладач кафедри ЕЕА))

Бабакін Артем Анатолійович. студент групи Е-324 сп – ІІІ місце ІІ туру Всеукраїнської олімпіади за напрямом „Електротехніка”  (керівники, які підготували переможця - Антонов М.Л., декан ЕТФ, доц. каф. ЕПА; Пирожок А.В., доц. каф. ЕПА; Крисан Ю.О., доц. каф. ЕПА)

Савілов Роман Ігорович, студ. гр. Е-313 – Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

Брилистий Віктор вікторович, студ. гр. Е-312м – Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

Морозов Павло Юрвйович, студ. гр. Е-324сп – Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

2016/2017 Н.Р.

           

Аксютенко Антон Сергійович, студ. гр. Е-324сп – Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом „Гірництво” (науковий керівник  Антонова М.В., старший викладач кафедри ЕЕА))

Матвейчук Олексій Ігорович, Е-325сп– Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом „Гірництво” (науковий керівник Антонов Микола Леонідович, доцент кафедри ЕПА)

Штельваг Руслан Сергійович, студ. гр. Е-325сп – Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом „Гірництво” (науковий керівник  Антонова М.В., старший викладач кафедри ЕЕА))

Бабакін Артем Анатолійович. студент групи Е-324 сп – ІІІ місце ІІ туру Всеукраїнської олімпіади за напрямом „Електротехніка”  (керівники, які підготували переможця - Антонов М.Л., декан ЕТФ, доц. каф. ЕПА; Пирожок А.В., доц. каф. ЕПА; Крисан Ю.О., доц. каф. ЕПА)

Савілов Роман Ігорович, студ. гр. Е-313 – Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

Брилистий Віктор вікторович, студ. гр. Е-312м – Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

Морозов Павло Юрвйович, студ. гр. Е-324сп – Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

 

Мацола Віктор, студент групи Е-315 – Диплом ІIІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація»(науковий керівник – Назарова О.С., доц. каф. ЕПА)

 

2015/2016 Н.Р.

    

Кирило Кожемякін студент групи Е-312 – ІІ місце  в особистому заліку Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом „Електромеханіка”

Віктор Брилистий студент групи Е-312, Роман Савілов студент групи. Е-313 – Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА, Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА).

Опанас Мельник і Ілля Цетва cтуденти групи Е-313 – Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник – декан ЕТФ Антонов Микола Леонідович).

Артем Бабакін cтудент групи Е-324сп  – Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник – декан ЕТФ Антонов Микола Леонідович).

Васинський Владислав, Олександр Малий студенти групи Е-324сп – Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник – декан ЕТФ Антонов Микола Леонідович).

Бабакін Артем Анатолійович, Е-324сп, Савілов Роман Ігорович, студ. гр. Е-313 – грамота за І командне місце локального етапу Європейських інженерних змагань EBEC ZAPORIZHZHYA 2015

 

2014/2015 Н.Р.

       

Тоболкін Сергій Юрійович, студ. гр. Е-310м – Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

Самков Володимир Володимирович, Е-311– Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник Антонов Микола Леонідович, доцент кафедри ЕПА)

Брилистий Віктор Вікторович, студ. гр. Е-312, Савілов Роман Ігорович, студ. гр. Е-313 – Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

Самков Володимир В., Е-311, Бондаренко Олексій Олександрович, Е-311, Ніконов В.Г., Е-311, Лисицина Н.В., Е-311 – ІІ командне місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом „Електромеханіка” (науковий керівник Крисан Юрій Олексійович, доцент кафедри ЕПА)

Бабакін Артем Анатолійович, Е-324сп – І командне місце в інженерних змаганнях BEST в категорії Team Design

 

2013/2014 Н.Р.

   

Турпак Олександр Михайлович, студ. гр. Е-311 – Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

Самков Володимир Олександрович, студ. гр. Е-311 – Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник Антонов Микола Леонідович, доцент кафедри ЕПА)

Тоболкін Сергій Юрійович, студ. гр. Е-310 – Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

Новомлинський Володимир Олександрович, Е-319м, Ткачов Олександр Олександрович, студ. гр. Е-310 – Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА)

 

2012/2013 Н.Р.

         

Новомлинський Володимир Олександрович, студ. гр. Е-319, Расторгуєв Дмитро Борисович, студ. гр. Е-319, Логвінов Євген Сергійовича, студ. гр. Е-319 – ІІІ командне місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом „Електромеханіка” (науковий керівник Крисан Юрій Олексійович, доцент кафедри ЕПА)

Мирний Всеволод, студ. гр. Е-316 – грамота за І командне місце локального етапу Європейських інженерних змагань EBEC Ukraine 2013

Новомлинський Володимир Олександрович, студ. гр. Е-319 - Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (наукові керівники Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА, Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА)

Микитюк Дмитро Валерійович, студ. гр. Е-318 - Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА)

Павлюк Юрій Андрійович, студ. гр. Е-319, Советніков Андрій Володимирович, студ. гр. Е-319 - Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник Пирожок Андрій Володимирович, доцент кафедри ЕПА)

Писаренко Денис Сергійович, студ. гр. Е-310, Тоболкін Сергій Юрійович, студ. гр. Е-310 - Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник Пирожок Андрій Володимирович, доцент кафедри ЕПА)

Логвінов Євгеній Сергійович, студ. гр. Е-319 - Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник Антонов Микола Леонідович, доцент кафедри ЕПА)

 

2011/2012 Н.Р.

       

Межевський Дмитро Володимирович, студент групи Е-318 – ІІІ місце олімпіади за напрямом „Електромеханіка” (науковий керівник Крисан Юрій Олексійович, доцент кафедри ЕПА)

Батраченко Ігор Володимирович, студент групи Е-318, Микитюк Дмитро Валерійович, студент групи Е-318 - Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка” (науковий керівник Осадчий Володимир Володимирович, старший викладач кафедри ЕПА)

 

2010/2011 Н.Р.

 

     

Малієнко Артур Володимирович, ст.гр. Е-317, Подпружников Павло Олександрович, ст.гр. Е-317, Дьомін Михайло Михайлович, ст.гр. Е-317 - ІІ командне місце Всеукраїнської студентської олімпіади „Електромеханіка” (науковий керівник Крисан Юрій Олексійович, доц. кафедри ЕПА)

Нечпай Олександр Сергійович, ст.гр. Е-317, Подпружников Павло Олександрович, ст.гр. Е-317 - Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Електротехніка та електромеханіка» (науковий керівник Назарова Олена Сергіївна, асист. кафедри ЕПА)

Нечпай Олександр Сергійович, ст.гр. Е-317, Подпружников Павло Олександрович, ст.гр. Е-317 - Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Електричні машини та апарати» (науковий керівник Назарова Олена Сергіївна, асист. кафедри ЕПА)

Сторінки