Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є забезпечення студентів знаннями з основ роботи з сучасним прикладним програмним забезпеченням, що може бути використане для технічних розрахунків ( пакети MathCAD  та  MATLAB ) та представлення даних у графічному вигляді (пакет  AutoCAD

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– сучасний стан і напрямки розвитку прикладного програмного забезпечення за фахом;

– сучасні методи розрахунку  і дослідження параметрів та характеристик елементів електроприводів .

вміти:

– вибирати програмний засіб для необхідних технічних розрахунків при дослідженні і проектуванні елементів  електроприводу, виконанні лабораторних робіт при освоєнні наступних дисциплін навчального плану ;

– оформляти документацію при проведенні наступних навчальних та дослідницьких робіт. 

Викладач дисципліни: Арсеньєва Світлана Іванівна, доцент кафедри Електропривода та автоматизації промислових установок

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань: 0507 Електротехніка та електромеханіка

нормативна

Напрям підготовки: 6.050702 «Електромеханіка»

Змістових модулів – 4

Кваліфікація (професійне спрямування): 2149.2 Інженер-електромеханік

Рік підготовки:

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 150

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 8.

Освітній ступень: Бакалавр з електромеханіки

12год.

4 год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

38 год.

8 год.

Самостійна робота

80 год.

118 год.

Індивідуальні завдання: 20 год.

Вид контролю: диференційний залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

 
Сума

Змістовні модулі №1,2

Змістовні модулі №3,4

T1

T2

T3

T4

T5

T6

 

25

20

5

25

20

5

100