Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та умінь, які дозволять йому опанувати новітніми інформаційними технологіями щодо проектування електроприводів. Крім того, студенти повинні навчитися використовувати  комп’ютерну техніку задля якісного пошуку інформації при виконанні курсових робіт з  наступних дисциплін навчального плану, а також дипломної роботи і науково-практичних завдань сучасного життя.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– сучасний стан і напрямки розвитку баз даних та знань;

– сучасні методи пошуку та зберігання довідково-інформаційних даних з елементів єлектроприводів.

вміти:

– працювати з сучасним прикладним програмним забезпеченням та зв'язувати  отримані знання з специфікою обраної спеціальності;

– оформляти документацію при проектуванні  сучасних електроприводів  та розробці систем керування.

 

Викладач дисципліни: Арсеньєва Світлана Іванівна, доцент кафедри Електропривода і автоматизації  промислових установок.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань: 0507 Електротехніка та електромеханіка

нормативна

Напрям підготовки: 6.050702«Електромеханіка»

Змістових модулів – 3

Кваліфікація (професійне спрямування):

 2149.2 Інженер-електромеханік

Рік підготовки:

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 150

 

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента 4

Освітній ступень: Бакалавр з електромеханіки

24 год.

4 год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

24 год.

4 год.

Самостійна робота

82 год.

122 год.

Індивідуальні завдання: 20 год.

Вид контролю:

іспит                     

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

 
Сума

Змістовий модуль №1

Змістовні модулі №2 та  №3

T1

T2

T3

T4

T5

T6

 

25

20

5

25

20

5

100