Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни – опанування студентами законодавчих, технічних та організаційних основ метрології при виконанні завдань, стосовно здійснення вимірювань, оцінки їх точності та контролю якості продукції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основні метрологічні правила, вимоги і норми, державні акти і нормативно-технічні документи щодо стандартизації і контролю якості продукції, дотримуватися їх в своїй практичній діяльності;

- типи та системи аналогових вимірювальних приладів;

- особливості електричних вимірів електричних величин;

- методи реєстрації електричних величин;

- методи вимірювання магнітних величин;

- особливості вимірювального процесу із застосуванням цифрових і мікропроцесорних приладів.

вміти:

- висувати комплекс вимог до електровимірювальних приладів;

- оцінювати точність вимірювань величин;

- читати електричні принципові схеми;

- застосовувати методи вимірювання електричних величин;

- оцінювати можливості аналогових та цифрових приладів;

- застосовувати отримані знання, уміння і навики для підвищення якості продукції і забезпечення її конкурентоспроможності на світовому ринку.

 

Викладачі дисципліни: Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри електропривода та автоматизації промислових установок; Андріяс Ірина Аркадіївна, доцент кафедри електропривода та автоматизації промислових установок; Кущ Володимир Вікторович, доцент кафедри електропривода та автоматизації промислових установок.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань: 0507. Електротехніка та електромеханіка

 

нормативна

Напрям підготовки: 6.050702  - Електромеханіка

Змістових модулів – 4

Кваліфікація (професійне спрямування): 2149.2  Інженер-електромеханік

Рік підготовки:

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 90

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4, самостійної роботи студента – 2,5

Освітній ступень: Бакалавр

36 год.

6 год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

24 год.

4 год.

Самостійна робота

30 год.

79,5 год.

Індивідуальні завдання: 0,5 год.

Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Модуль 1

Модуль 2

100

Змістовий

модуль №1

Змістовий

модуль № 2

Змістовий

модуль

№ 3

Змістовий

модуль № 4

Т1

Т2

Т3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т1

Т2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

10

10

10

20

10

15

15

10

10

10

20

10

10

20

20

Методичне забеспечення:

  • Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт дисципліни «Основи метрології та електричні вимірювання» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» денної форми навчання. /Укл: О.С. Назарова, І.А. Андріяс, В.В. Кущ – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 51 с. №6031е
  • Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт дисципліни «Основи метрології та електричні вимірювання» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» заочної форми навчання. /Укл: О.С. Назарова, І.А. Андріяс, В.В. Кущ – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 44 с. №6032е
  • Методичні вказівки з виконання самостійних робіт дисципліни «Основи метрології та електричні вимірювання» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» всіх форм навчання. /Укл: І.А. Андріяс, В.В. Кущ, О.С. Назарова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 23 с. №6033е
  • Methodical guides for laboratory works on course "Fundamentals of electrical measurement and metrology" students towards the specialty 141 - Electric Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics of all forms of learning / укл. : В.В. Кущ, О.С. Назарова - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –50 p. №6005е