Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є отримання навиків створення та експлуатації систем автоматизованого електропривода, електричної частини систем комплексної механізації та автоматизації промислових установок.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

- мати уяву: про особливості різних виробничих механізмів; про будову електроприводів для різних виробничих механізмів; про основу математичного моделювання автоматизованих електроприводів

- знати: методики вибору приводів на основі пред’явлених вимог;  технологій визначення якісних показників роботи електропривода в виробничих умовах; методики аналізу роботи автоматизованих електроприводів

- вміти: комплексно обґрунтувати та вибрати електропривод для різних виробничих механізмів; проектувати електропривод з різними вимогами; використовувати інформаційні технології при проектуванні автоматизованих електроприводів.

 

Викладач дисципліни: Крисан Юрій Олексійович, доцент, к.т.н., доцент кафедри Електропривода та автоматизації промислових установок.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 8

Галузь знань: 0507 Електротехніка і електромеханіка

нормативна

Напрям підготовки: 6.050702 - Електромеханіка

Змістових модулів – 6

Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електротехніки і електромеханіки

Рік підготовки:

 

3-й, 4-й

3-й, 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 288

6-й, 7-й

6-й, 7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 3

Освітній ступень: Бакалавр з електромеханіки

64 год.

14 год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

48 год.

16 год.

Самостійна робота

176 год.

158 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

6-й семестр – іспит;

7-й семестр – залік.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

 
Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

T1

T2

T3

T4

T5

T6

 

16

17

17

16

17

17

100

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота

 
Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

T7

T8

T9

T10

T11

 

25

25

16

17

17

100