Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів необхідних теоретичних та практичних знань і умінь з використання засобів  сучасної комп’ютерної техніки та програмування при проектуванні систем керування сучасних електроприводів

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–сучасне прикладне програмне забезпечення, що може бути використане для технічних розрахунків та аналізу систем керування електроприводів;

– сучасні методи аналізу та синтезу  систем керування електроприводами.

вміти:

–проектувати  і моделювати з використанням комп’ютерних програм реальні технічні системи згідно заданих параметрів якості керування, з обліком накладених вимог та збурень;

– оформляти документацію задля графічного і текстового представлення результатів технічних розрахунків  з використанням сучасних комп’ютерних програм. 

Викладач дисципліни: Арсеньєва Світлана Іванівна, доцент кафедри Електропривода та автоматизації промислових установок

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань: 0507 Електротехніка та електромеханіка

нормативна

Напрям підготовки: 7.050702 «Електромеханіка»

Змістових модулів – 2

Кваліфікація (професійне спрямування):  2149.2 Інженер-електромеханік

Рік підготовки:

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин –180

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 6.0

Освітній ступень: спеціаліст та магістр з електромеханіки

26 год.

8 год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

26 год.

6 год.

Самостійна робота

120 год.

166 год.

Індивідуальні завдання:- 8 год.

Вид контролю:

      іспит         

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

 
Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

T1

T2

T3

T4

T5

T6

 

25

20

5

25

20

5

100