Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок розробки систем автоматизації сучасних виробництв та технологічних комплексів на базі існуючих сучасних засобів автоматизації та приводів змінного струму фірми «SIEMENS. Вивчення питань, пов’язаних з апаратурною та програмною реалізацією сучасних систем керування технологічними об’єктами на  прикладі об’єктів, що симульовані у середовищі пакету Matlab, а також рішення прикладних задач інтеграції мікропроцесорних контролерів у складі автоматизованого обладнання. Огляд мікропроцесорних систем керування силовими перетворювачами фірми «SIEMENS», а також вивчення методів параметризації силових перетворювачів та їх можливостей   і системного інтерфейсу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні поняття і структуру сучасних мікропроцесорних електроприводів, принципів їх будови та параметризації;

– основні поняття і принципи систем основаних на базі LOGO! фірми «SIEMENS»;

–  мову програмування LOGO! та розробка на цій мові програм керування технологічним об’єктами;

–  основні поняття і принципи систем основаних на базі контролерів SIMATIC S7-2хх  фірми «SIEMENS»;

– мову програмування Step7-MicroWin та розробка на цій мові програм керування технологічним об’єктами.

вміти:

– проводити параметризацію сучасних мікропроцесорних електроприводів;

– складати, вводити та налагоджувати програми керування для систем основаних на базі LOGO! фірми «SIEMENS»;

– складати, вводити та налагоджувати програми керування для систем основаних на базі контролерів SIMATIC S7-2хх  фірми «SIEMENS».

 

Викладач дисципліни: Кулинич Е.М., доцент  кафедри електропривода і автоматизації промислових установок, к.т.н.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань: 0507 Електротехніка та електромеханіка

нормативна

Напрям підготовки: 6.050702  «електромеханіка»

Змістових модулів – 2

Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій

Рік підготовки:

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –  

Семестр

Загальна кількість годин –78

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 8.8

Освітній ступень: Бакалавр з електромеханіки

24 год.

4 год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

24 год.

4 год.

Самостійна робота

282 год.

358 год.

Індивідуальні завдання:

10,5 год.        7,5 год.

Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота

 
Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

 

10

10

10

20

10

10

10

20

100